MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2001 muuttamisesta

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

(Uudelleen kuuleminen)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Gérard Deprez
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2007/0192B(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0503/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0503/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2001 muuttamisesta

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (14533/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0525),

–   ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2008 esittämänsä kannan[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0481/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 43 artiklan 1 kohdan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0503/2008),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euron väärentämisen torjunnan edellyttämät toimenpiteet niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi

Viiteasiakirjat

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

9.12.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

8.12.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

2.12.2008

Valiokuntakäsittely

2.12.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008