Pranešimas - A6-0503/2008Pranešimas
A6-0503/2008

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1339/2001, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos

  12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

  (Pakartotinis konsultavimasis)
  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Gérard Deprez
  Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis.

  Procedūra : 2007/0192B(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0503/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0503/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1339/2001, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos

  (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra - pakartotinis konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos tekstą (14533/2008),

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

  –   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 17 d. poziciją[1],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0481/2008),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 43 straipsnio 1 dalį ir 55 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0503/2008),

  1.  pritaria Tarybos tekstui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Euro apsaugos nuo padirbinėjimo priemonės valstybėse narėse, kurios dar nėra įsivedusios euro kaip bendros valiutos

  Nuorodos

  14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  9.12.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ECON

  8.12.2008

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Gérard Deprez

  2.12.2008

   

   

  Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  2.12.2008

  Svarstymas komitete

  2.12.2008

   

   

   

  Priėmimo data

  2.12.2008