Pranešimas - A6-0503/2008Pranešimas
A6-0503/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1339/2001, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

(Pakartotinis konsultavimasis)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Gérard Deprez
Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis.

Procedūra : 2007/0192B(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0503/2008
Pateikti tekstai :
A6-0503/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1339/2001, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Konsultavimosi procedūra - pakartotinis konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos tekstą (14533/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 17 d. poziciją[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0481/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 43 straipsnio 1 dalį ir 55 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0503/2008),

1.  pritaria Tarybos tekstui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Euro apsaugos nuo padirbinėjimo priemonės valstybėse narėse, kurios dar nėra įsivedusios euro kaip bendros valiutos

Nuorodos

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Konsultacijos su EP data

9.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

8.12.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

2.12.2008

Svarstymas komitete

2.12.2008

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008