Procedūra : 2007/0192B(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0503/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0503/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2008 - 3.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0589

ZIŅOJUMS     *
PDF 132kWORD 163k
12.12.2008
PE 416.624v01-00 A6-0503/2008

par projektu Padomes regulai, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 1339/2001, ar ko uz dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu, attiecina Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi eiro aizsardzībai pret viltošanu

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Atkārtota apspriešanās)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Gérard Deprez

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 1339/2001, ar ko uz dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu, attiecina Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi eiro aizsardzībai pret viltošanu

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Apspriežu procedūra — atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes tekstu (14533/2008),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0525),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija nostāju(1),

–   ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0481/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 43. panta 1. punktu un 55. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0503/2008),

1.  apstiprina Padomes tekstu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt iesniegto tekstu vai aizstāt to ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0280.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasākumi, kas nepieciešami eiro aizsardzībai pret viltošanu dalībvalstīs, kurās nav ieviesta vienotā eiro valūta

Atsauces

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

9.12.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ECON

8.12.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Aizstātais(-ie) referents(-i)

Agustín Díaz de Mera

García Consuegra

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.12.2008

Izskatīšana komitejā

2.12.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika