SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

  12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

  (Ponowna konsultacja)
  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawca: Gérard Deprez
  (Procedura uproszczona – art. 43. ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2007/0192B(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0503/2008
  Teksty złożone :
  A6-0503/2008
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

  (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

  (Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając projekt Rady (14533/2008),

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0525),

  –   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.[1],

  –   uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0481/2008),

  –   uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0503/2008),

  1.  zatwierdza projekt Rady;

  2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

  3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym aktem;

  4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem w tych państwach członkowskich, które nie przyjęły euro jako jednej waluty

  Odsyłacze

  14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

  Data konsultacjiPE

  9.12.2008

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

   

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  ECON

  8.12.2008

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Gérard Deprez

  2.12.2008

   

   

  Poprzedni sprawozdawca(y)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  2.12.2008

  Rozpatrzeniekomisji

  2.12.2008

   

   

   

  Data przyjęcia

  2.12.2008

   

   

   

  Data złożenia

  12.12.2008