SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

(Ponowna konsultacja)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Gérard Deprez
(Procedura uproszczona – art. 43. ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2007/0192B(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0503/2008
Teksty złożone :
A6-0503/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Rady (14533/2008),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0525),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.[1],

–   uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0481/2008),

–   uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0503/2008),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym aktem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem w tych państwach członkowskich, które nie przyjęły euro jako jednej waluty

Odsyłacze

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Data konsultacjiPE

9.12.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

8.12.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.12.2008

Rozpatrzeniekomisji

2.12.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Data złożenia

12.12.2008