Betänkande - A6-0503/2008Betänkande
A6-0503/2008

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

  12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor(Förnyat samråd)
  Föredragande: Gérard Deprez
  (Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2007/0192B(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0503/2008
  Ingivna texter :
  A6-0503/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

  (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av rådets förslag (14533/2008),

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0525),

  –   med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 juni 2008[1],

  –   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0481/2008),

  –   med beaktande av artiklarna 51, 43.1 och 55.3 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0503/2008).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning i de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

  Referensnummer

  14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  9.12.2008

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ECON

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  ECON

  8.12.2008

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Gérard Deprez

  2.12.2008

   

   

  Tidigare föredragande

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

   

   

  Förenklat förfarande - beslut

  2.12.2008

  Behandling i utskott

  2.12.2008

   

   

   

  Antagande

  2.12.2008

   

   

   

  Ingivande

  12.12.2008