Betänkande - A6-0503/2008Betänkande
A6-0503/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor(Förnyat samråd)
Föredragande: Gérard Deprez
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0192B(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0503/2008
Ingivna texter :
A6-0503/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förslag (14533/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0525),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 juni 2008[1],

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0481/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51, 43.1 och 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0503/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning i de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

Referensnummer

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

9.12.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

8.12.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Tidigare föredragande

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Förenklat förfarande - beslut

2.12.2008

Behandling i utskott

2.12.2008

 

 

 

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Ingivande

12.12.2008