ДОКЛАД по Проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

  12.12.2008 - (2008/2325(INI))

  Комисия по бюджети
  Докладчик: Reimer Böge

  Процедура : 2008/2325(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0504/2008
  Внесени текстове :
  A6-0504/2008
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно Проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

  (2008/2325(INI))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] (IIA), и по-конкретно член 25 от него,

  –   като взе предвид резултата от заседанието на помирителния комитет със Съвета, от 21 ноември 2008 г.,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0834),

  –   като взе предвид своята резолюция от 4 декември 2008 г.относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни[2],

  –   като взе предвид член 45 и Приложение VІ, Раздел ІV, точки 1 и 2 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A6‑0504/2008),

  А.  като има предвид, че Европейският парламент твърдо подкрепя инициативата на Комисията за създаване на нов инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ("инструмент за прехрана"), идеята, за което беше одобрена също така и от Европейския съвет на 19 и 20 юни 2008 г.,

  Б.   като има предвид, че по време заседанието по съгласуване, проведено на 21 ноември 2008 г., Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за обща сума от 1 милиард евро за период от три години за финансиране на "инструмента за прехрана",

  В.   като има предвид, че първоначалното предложение на Комисията предвиждаше финансиране на "инструмента за прехрана" от резерва по функция 2 от Многогодишна финансова рамка (МФР), но този подход беше отхвърлен както от Европейския парламент, така и от Съвета,

  Г.   като има предвид, че Европейският парламент счете, че най-подходящото решение би представлявало преразглеждане на тавана за функция 4 от МФР, но Съветът отхвърли тази възможност,

  Д.  като има предвид, че двете направления на бюджетния орган постигнаха съгласие за финансиране на "инструмента за прехрана" чрез оптимално съчетаване на резерва за спешна помощ, инструмента за осигуряване на гъвкавост и прехвърляне в рамките на функция 4 от инструмента за стабилност,

  Е.   като има предвид, че това споразумение предвижда, че резервът за спешна помощ ще допринесе за финансирането на "инструмента за прехрана" с общо 340 милиона евро, от които 22 милиона от все още наличните бюджетни кредити в бюджета за 2008 г., 78 милиона от бюджетните кредити, включени в бюджета за 2009 г. и 240 милиона чрез еднократно увеличение на сумата на резерва за спешна помощ, които ще бъдат включени в бюджета за 2008 г.,

  Ж.  като има предвид, че това увеличение изисква изменение на точка 25 от МИС с оглед увеличаване на средствата, налични в резерва за спешна помощ за 2008 г. до размер на 479 218 000 евро (в текущи цени)

  З.   като има предвид, че това изменение изисква одобрението от двете направления на бюджетния орган, което налага единодушно споразумение между всички държави-членки в рамките на Съвета,

  1.   приветства проектоизменението за изменение на точка 25 от МИС, както е приложено, което увеличава средствата, налични в резерва за спешна помощ за 2008 г. до размер на 479 218 000 евро (в текущи цени);

  2.  Отново изразява загрижеността си относно факта, че функция 4 беше изложена на постоянен натиск поради ограничения й наличен резерв, което изисква мобилизиране на извънредни механизми с оглед реагиране в спешни непредвидени ситуации; призовава да бъде направена подробна оценка на необходимостта от увеличаване на сумите, налични по тази функция, за да се позволи хармонично разработване на дългосрочни дейности в тази област, подлежащи на планиране, и да се гарантира способността на Съюза да изпълни напълно ролята си на глобален участник в международната сфера;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията

  за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

  Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности,

  като имат предвид, че:

  (1)      наблюдаваните в последно време увеличения на цените на стоките и храните предизвикаха безпокойство, особено по отношение на въздействието им върху развиващите се страни. Комисията предложи да се създаде нов инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни[1], като на срещата за съгласуване от 21 ноември 2008 г. двете направления на бюджетния орган постигнаха съгласие да осигурят част от финансирането на този инструмент от резерва за спешна помощ при извънредни ситуации.

  (2)      тъй като неизползваната сума в резерва за спешна помощ за 2008 г. е недостатъчна за покриване на нуждите на "инструмента за прехрана", е необходимо неговият размер да бъде увеличен, за да може резервът да допринесе към финансирането на посочения инструмент.

  (3)      с цел да се занимае с това извънредно положение резервът за спешна помощ се увеличава на 479 218 млн. евро в текущи цени, единствено и изключително за 2008 г.

  (4)      точка 25 от Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва съответно да бъде изменена,

  се споразумяха за следното:

  В първа алинея от точка 25 се добавя следното изречение:

  „По изключение тази сума се увеличава на 479 218 000 евро за 2008 г. в текущи цени.“

  Съставено в Брюксел на

  За Европейския парламент:                За Съвета:                      За Комисията:

  Председател                                        Председател                  Председател

  • [1]               COM(2008) 0450 - 2008/0149 (COD).

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  2.12.2008 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Paul Rübig, Peter Šťastný