ZPRÁVA o návrhu na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

12. 12. 2008 - (2008/2325(INI))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Reimer Böge

Postup : 2008/2325(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0504/2008
Předložené texty :
A6-0504/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(2008/2325(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1] (IID), a zejména na bod 25 této dohody,

–   s ohledem na výsledek dohodovacího řízení s Radou ze dne 21. listopadu 2008,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0834),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 4. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích[2],

–   s ohledem na článek 45 a přílohu VI oddíl IV body 1) a 2) jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6‑0504/2008),

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament rozhodně podporuje iniciativu Komise vytvořit nový nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (nástroj pro zajišťování potravin), přičemž tuto myšlenku rovněž podpořila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. června 2008,

B.   vzhledem k tomu, že se Evropský parlament a Rada na dohodovacím jednání dne 21. listopadu 2008 dohodly, že poskytnou během příštích tří let na nástroj pro zajišťování potravin celkem 1 miliardu EUR,

C.  vzhledem k tomu, že původní návrh Komise počítal s financováním nástroje pro zajišťování potravin z rezervy okruhu 2 víceletého finančního rámce (VFR), ale tento přístup odmítl jak Evropský parlament, tak Evropská rada,

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament považoval za nejvhodnější řešení revizi stropu okruhu 4 VFR, ale Rada tuto alternativu zamítla,

E.   vzhledem k tomu, že se obě složky rozpočtového orgánu nakonec dohodly na financování nástroje pro zajišťování potravin optimální kombinací rezervy na pomoc při mimořádných událostech, nástroje pružnosti a přesunu prostředků v rámci okruhu 4 z nástroje stability,

F.   vzhledem k tomu, že podle této dohody bude na financování nástroje pro zajišťování potravin poskytnuto z rezervy na pomoc při mimořádných událostech celkem 340 milionů EUR, z nichž 22 milionů bude pocházet z prostředků dosud dostupných v rozpočtu na rok 2008, 78 milionů z prostředků zapsaných do rozpočtu na rok 2009 a 240 milionů z jednorázového navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech, které bude zapsáno do rozpočtu na rok 2008,

G.  vzhledem k tomu, že toto zvýšení vyžaduje změnu bodu 25 IID za účelem zvýšení prostředků dostupných v rezervě na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 na celkových 479 218 000 EUR (v běžných cenách),

H.  vzhledem k tomu, že tato změna vyžaduje souhlas obou složek rozpočtového orgánu, což předpokládá jednomyslný souhlas všech členských států v Radě,

1.   vítá přiložený návrh na změnu bodu 25 IID, který zvyšuje prostředky dostupné v rezervě na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 na celkových 479 218 000 EUR (v běžných cenách),

2.  znovu však opakuje své obavy, že okruh 4 byl vystaven stálému tlaku v důsledku omezeného disponibilního rozpětí, což vyžaduje získávání prostředků z výjimečných mechanismů, aby bylo možné reagovat na naléhavé nepředvídané situace; vyzývá k pečlivému vyhodnocení potřeby zvýšit prostředky, které jsou k dispozici v tomto okruhu, s cílem umožnit hladké fungování dlouhodobých aktivit, které lze v této oblasti předem naplánovat, a zajistit, aby Unie měla kapacitu k řádnému výkonu role globálního aktéra na mezinárodní scéně;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

Návrh na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Komise Evropských společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Nejnovější vývoj cen potravin a suroviny vyvolal obavy, především kvůli jeho dopadům na rozvojové země. Komise navrhla zřízení nového nástroje rychlé reakci na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích[1] a obě složky rozpočtového orgánu souhlasily na dohodovacím jednání dne 21. listopadu 2008 s tím, aby byl tento nástroj částečně financován z rezervy na pomoc při mimořádných událostech.

(2)      Protože částka zbývající v rezervě na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 nestačí na pokrytí potřeb nově zřízeného potravinového nástroje, je třeba rezervu zvýšit, aby se na financování tohoto nástroje mohla podílet.

(3)      V zájmu vyřešení této výjimečné situace by rezerva na pomoc při mimořádných událostech měla být navýšena na 479 218 000 EUR v běžných cenách, a to pouze a výjimečně pro rok 2008.

(4)      Bod 25 Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení by tudíž měl být odpovídajícím způsobem změněn.

Se dohodly na následujících ustanoveních:

V bodu 25 se do pododstavce 1 vkládá nová věta, která zní:

„Tato částka se pro rok 2008 výjimečně zvyšuje na 479 218 000 EUR v běžných cenách.“

V Bruselu

Za Evropský parlament                         Za Radu                            Za Komisi

předseda                                                 předseda                           předseda

  • [1]               KOM(2008) 0450 – 2008/0149 (COD).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig, Peter Šťastný