BETÆNKNING om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Budgetudvalget
Ordfører: Reimer Böge

Procedure : 2008/2325(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0504/2008
Indgivne tekster :
A6-0504/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2008/2325(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] (IIA), særlig punkt 25,

- der henviser til resultaterne af samrådet med Rådet den 21. november 2008,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0834),

- der henviser til sin beslutning af 4. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene[2],

- der henviser til forretningsordenens artikel 45 og til bilag VI, sektion IV, punkt 1 og 2,

- der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6‑0504/2008),

A.  der henviser til, at det fuldt ud støtter Kommissionens initiativ til at etablere en ny facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser (fødevarefaciliteten), idet idéen om en sådan facilitet fandt støtte på Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. juni 2008,

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet på samrådsmødet den 21. november 2008 enedes om et samlet beløb på € 1 mia over tre år til finansiering af fødevarefaciliteten,

C.  der henviser til, at Kommissionen i sit oprindelige forslag regnede med at finansiere fødevarefaciliteten gennem marginen under udgiftskategori 2 i den flerårige finansielle ramme, men at denne fremgangsmåde afvistes af både Europa-Parlamentet og Rådet,

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet anså en forhøjelse af loftet over udgiftskategori 4 i den flerårige finansielle ramme for den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde, men at dette forkastedes af Rådet,

E.  der henviser til, at budgetmyndighedens to grene endelig enedes om at finansiere fødevarefaciliteten gennem den bedst mulige kombination af reserven til katastrofebistand, fleksibilitetsinstrumentet og omlægning af bevillingerne til stabilitetsinstrumentet under udgiftskategori 4 i den flerårige finansielle ramme,

F.  der henviser til, at aftalen indebærer, at reserven til katastrofebistand skal bidrage til finansieringen af fødevarefaciliteten med i alt € 340 mio, hvoraf 22 mio er til rådighed på 2008-budgettet, mens 78 mio skal tages fra 2009-budgettet; endelig skal der foretages en engangsforhøjelse af bevillingen til reserven til katastrofebistand i 2008-bdgettet med 240 mio,

G.  der henviser til, at denne forhøjelse kræver en ændring af punkt 25 i IIA, som går ud på at forhøje bevillingen til reserven til katastrofebistand for regnskabsåret 2008 til € 479.218.000 (i løbende priser),

H.  der henviser til, at denne ændring kræver godkendelse fra begge budgetmyndigheden parter, hvilket forudsætter enstemmighed blandt medlemsstaterne i Rådet,

1.  glæder sig over det vedføjede forslag om ændring af punkt 25 i IIA, hvilket vil forhøje bevillingen til reserven til katastrofebistand for regnskabsåret 2008 til € 479.218.000 mio (i løbende priser);

2.  gentager imidlertid sin bekymring over, at udgiftskategori 4 er under konstant pres på grund af den ringe dispositionsmargen, hvilket gør det nødvendigt at etablere en særligt mekanisme for at reagere på en uforudset katastrofesituation; opfordrer til en tilbundsgående evaluering af nødvendigheden af at forhøje bevillingerne under denne udgiftskategori for at gøre det muligt løbende at udvikle langsigtede programmerede aktiviteter på dette område og sikre EU muligheder for i fuld udstrækning at påtage sig sin rolle som hovedaktør på den internationale scene;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

BILAG

Udkast til ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,

der henviser til:

(1)      at den seneste udvikling i fødevare- og råvarepriserne har givet anledning til bekymring over konsekvenserne for udviklingslandene. Kommissionen har derfor foreslået at etablere en ny facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene[1] og budgetmyndighedens to grene vedtog på samrådsmødet den 21. november 2008 at tilvejebringe en del af finansieringen af denne facilitet fra reserven til katastrofebistand.

(2)      at de resterende bevillinger i reserven til katastrofebistand for regnskabsåret 2008 er utilstrækkelige til at dækket udgifterne til fødevarefaciliteten, hvorfor det er nødvendigt at forhøje bevillingerne, så reserven kan anvendes til at finansiere fødevarefaciliteten.

(3)      at reserven til katastrofebistand i denne ekstraordinære situation bør forhøjes til € 479 218 000 i løbende priser udelukkende og undtagelsesvist for regnskabsåret 2008.

(4)      at punkt 25 i den interinstitutionelle af tale om budgetdisciplin og forsvarlige økonomisk forvaltning skal ændres i overensstemmelse hermed,

har vedtaget følgende:

I punkt 25 føjes følgende punktum til første led:

"Dette beløb forhøjes undtagelsesvist til € 479 218 000 i regnskabsåret 2008 i løbende priser."

Udfærdiget i Bruxelles,

For Europa-Parlamentet                       For Rådet                         For Kommissionen

Formanden                                            Formanden                      Formanden

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig, Peter Šťastný