ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Reimer Böge

Διαδικασία : 2008/2325(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0504/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0504/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(2008/2325(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και ιδιαίτερα την παράγραφο 25,

–   έχοντας υπόψη την έκβαση της συνεδρίασης συνεννόησης της 21ης Νοεμβρίου 2008 με το Συμβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0834),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 καθώς και το Παράρτημα VI, Τμήμα IV, σημεία (1) και (2), του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0504/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει με θέρμη την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει νέα διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (την επονομαζόμενη "Επισιτιστική Διευκόλυνση"), η ιδέα της οποίας έχει επίσης υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 21ης Νοεμβρίου 2008, συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την "Επισιτιστική Διευκόλυνση" με ποσό ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για μία περίοδο τριών ετών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε χρηματοδότηση για την "Επισιτιστική Διευκόλυνση" από το περιθώριο του τομέα 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), προσέγγιση που απορρίφθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν η αναθεώρηση καταλληλότερη λύση θα ήταν η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του ΠΔΠ, αλλά το Συμβούλιο απέρριψε αυτή την επιλογή,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν τελικά, η «Επισιτιστική Διευκόλυνση» να χρηματοδοτηθεί από τον βέλτιστο συνδυασμό του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας, του Μέσου Ευελιξίας και της ανακατανομής πιστώσεων στον τομέα 4 από το Μέσο Σταθερότητας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της «Επισιτιστικής Διευκόλυνσης» με την κινητοποίηση συνολικού ποσού ύψους 340 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 22 εκατ. ευρώ προέρχονται από πιστώσεις που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες στον προϋπολογισμό 2008, 78 εκατ. ευρώ από πιστώσεις που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό 2009 και 240 εκατ. ευρώ μέσω μίας εφ’ άπαξ αύξησης στο ποσό του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2008,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή απαιτεί τροποποίηση του σημείου 25 της διοργανικής συμφωνίας ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια στο Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας για το 2008 σε 479.218.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές),

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση αυτή απαιτεί έγκριση από αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, γεγονός που προϋποθέτει την ομόφωνη συμφωνία όλων των κρατών μελών στο Συμβούλιο,

1.   ενστερνίζεται το σχέδιο τροπολογίας για την τροποποίηση του σημείου 25 της διοργανικής συμφωνίας το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα και βάσει του οποίου αυξάνονται τα διαθέσιμα κονδύλια στο Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας για το 2008 σε 479.218.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)·

2.   επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία του για το ότι ο τομέας 4 υφίσταται μόνιμη πίεση εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου περιθωρίου του, γεγονός το οποίο απαιτεί κινητοποίηση έκτακτων μηχανισμών για να υπάρξει ανταπόκριση σε επείγουσες απρόβλεπτες καταστάσεις· ζητεί να διεξαχθεί ενδελεχής αξιολόγηση της ανάγκης να αυξηθούν τα ποσά που διατίθενται βάσει αυτού του τομέα ώστε να καταστεί δυνατή στον χώρο αυτό η ομαλή ανάπτυξη δραστηριοτήτων μακράς διαρκείας που μπορούν να τύχουν προγραμματισμού και να διασφαλιστεί η ικανότητα της Ένωσης να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως παγκοσμίου παράγοντα στη διεθνή σφαίρα·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  OJ C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_ΤΑ(2008)0576.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Εκτιμώντας ότι:

(1)      οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών προκάλεσαν ανησυχίες ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νέας διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες[1] και τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη συνεδρίαση συνεννόησης της 21ης Νοεμβρίου 2008, συμφώνησαν να παράσχουν μέρος της χρηματοδότησης για την εν λόγω διευκόλυνση από το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας,

(2)      το ποσό που υπολείπεται στο αποθεματικό έκτακτης βοήθειας για το έτος 2008 δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της επισιτιστικής διευκόλυνσης, απαιτείται αύξηση, ούτως ώστε το αποθεματικό να μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση της επισιτιστικής διευκόλυνσης,

(3)      για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας πρέπει να αυξηθεί σε 479.218.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές, αποκλειστικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2008,

(4)      ως εκ τούτου, το σημείο 25 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Στο σημείο 25 προστίθεται η ακόλουθη φράση στο πρώτο εδάφιο:

«Το ποσό αυτό αυξάνεται κατ’ εξαίρεση σε 479.218.000 ευρώ για το έτος 2008 σε τρέχουσες τιμές.»

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο           Για το Συμβούλιο                Για την Επιτροπή

           Ο Πρόεδρος                                Ο Πρόεδρος                        Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter, Κώστας Μποτόπουλος, Μαργαρίτης Σχοινάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Peter Šťastný