RAPORT 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekt

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Reimer Böge

Menetlus : 2008/2325(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0504/2008
Esitatud tekstid :
A6-0504/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekti kohta

(2008/2325(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet[1] ja eelkõige selle punkti 25;

–   võttes arvesse 21. novembril 2008. aastal koos komisjoniga peetud lepituskohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0834);

–   võttes arvesse oma 4. detsembri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades[2];

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45 ning VI lisa IV jaotise punkte 1 ja 2;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6‑0504/2008),

A.  arvestades, et Euroopa Parlament toetab kindlalt komisjoni algatust luua toiduainete järsule hinnatõusule arengumaades kiireks reageerimiseks uus rahastamisvahend (toiduainete rahastamisvahend), mille idee ka Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2008. aasta kohtumisel heaks kiitis;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid 21. novembril 2008. aastal peetud lepituskohtumisel kokku, et toiduainete rahastamisvahendit rahastatakse kolmeaastase perioodi jooksul kokku 1 miljardi euro ulatuses;

C.  arvestades, et komisjoni algses ettepanekus kavandati toiduainete rahastamisvahendi rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 2, kuid Euroopa Parlament ja nõukogu ei nõustunud selle lähenemisviisiga;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament pidas kõige sobivamaks lahenduseks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 ülemmäära muutmist, kuid nõukogu ei nõustunud selle võimalusega;

E.   arvestades, et kaks eelarvepädevat institutsiooni leppisid lõpuks kokku, et toiduainete rahastamisvahendit rahastatakse optimaalse kombinatsiooni kaudu, mis hõlmab hädaabireservi, paindlikkusinstrumenti ja rubriigi 4 sisest ümberpaigutamist stabiliseerimisvahendi eelarverealt;

F.   arvestades, et kokkuleppes nähakse ette, et hädaabireservist rahastatakse toiduainete rahastamisvahendit kokku 340 miljoni euroga, millest 22 miljonit saadakse veel kasutada olevatest assigneeringutest 2008. aasta eelarves, 78 miljonit 2009. aasta eelarvesse kantud assigneeringutest ning 240 miljonit 2008. aastal eelarvesse kantava hädaabireservi summa ühekordse suurendamise arvelt;

G.  arvestades, et kõnealune suurendamine nõuab institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 muutmist, et suurendada hädaabireservi 2008. aastal kasutada olevaid vahendeid 479, 218 miljoni euroni (hetkel kehtivates hindades);

H.  arvestades, et nimetatud muutmine nõuab mõlema eelarvepädeva institutsiooni heakskiitu, mis tähendab, et kõik liikmesriigid peavad selle nõukogus ühehäälselt heaks kiitma,

1.   väljendab rahulolu institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 muutmise projekti üle lisatud kujul, millega suurendatakse hädaabireservi 2008. aasta kasutada olevaid vahendeid 479,218 miljoni euroni (hetkel kehtivates hindades);

2.  kordab siiski oma muret, et rubriik 4 on pideva surve all piiratud olemasoleva varu tõttu, mis tingib vajaduse erakorraliste mehhanismide kasutuselevõtmise järele, et reageerida kiireloomulistele ettenägematutele olukordadele; nõuab põhjaliku hindamise läbiviimist vajaduse kohta suurendada selle rubriigi raames kasutada olevaid summasid, et võimaldada selle valdkonna pikaajaliste programmikohaste meetmete sujuvat arengut ja tagada liidu suutlikkus täita oma ülesandeid ülemaailmse partnerina rahvusvahelisel tasandil;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

LISA

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekt

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon,

arvestades järgmist:

(1)      Toiduainete ja kaupade hindade viimase aja tõus on murettekitav eelkõige nende mõju tõttu arengumaadele. Komisjon tegi ettepaneku luua uus rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete järsule hinnatõusule arengumaades[1] ning mõlemad eelarvepädevad institutsioonid andsid 21. novembri 2008. aasta lepituskohtumisel nõusoleku nimetatud rahastamisvahendi osaliseks rahastamiseks hädaabireservist.

(2)      Kuna hädaabireservi 2008. aasta kasutamata summast ei piisa toiduainete rahastamisvahendi vajadusteks, tuleb seda summat suurendada, et reservist oleks võimalik toiduainete rahastamisvahendit rahastada.

(3)      Erakorralise olukorra lahendamiseks tuleks hädaabireservi 2008. aastaks ühekordselt ja erakorraliselt suurendada 479,218 miljoni euroni hetkel kehtivates hindades.

(4)      Seetõttu tuleks vastavalt muuta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,

on kokku leppinud järgmises:

punkti 25 esimesele lõigule lisatakse järgmine lause:

„Seda summat suurendatakse 2008. aastal erandkorras 479,218 miljoni euroni hetkel kehtivates hindades.”

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                    Nõukogu nimel                 Komisjoni nimel

president                                                eesistuja                           president

  • [1]               KOM(2008) 0450 – 2008/0149 (COD).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig, Peter Šťastný