MIETINTÖ ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Reimer Böge

Menettely : 2008/2325(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0504/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0504/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi

(2008/2325(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 25 kohdan,

–   ottaa huomioon 21. marraskuuta 2008 neuvoston kanssa pidetyn neuvottelukokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0834),

–   ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa 4. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan ja liitteessä VI olevan IV jakson 1 ja 2 kohdan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0504/2008),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kannattaa täysin komission aloitetta perustaa kehitysmaissa tapahtuvaan elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten uusi väline (jäljempänä 'elintarvikerahoitusväline'), jonka myös Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 19. ja 20. kesäkuuta 2008,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat 21. marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa elintarvikerahoitusvälineelle kolmen vuoden aikana annettavasta 1 miljardin euron rahoituksesta,

C.  ottaa huomioon, että komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan elintarvikerahoitusväline olisi rahoitettu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 liikkumavarasta, mutta sekä Euroopan parlamentti että neuvosto hylkäsivät tämän ehdotuksen,

D.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin mielestä sopivin ratkaisu olisi ollut monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän tarkistaminen, mutta neuvosto ei hyväksynyt tätä vaihtoehtoa,

E.   ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät sopivat lopulta elintarvikerahoitusvälineen rahoittamisesta joustovälineen ja hätäapuvarauksen määrärahoja sekä otsakkeen 4 sisäisten siirtojen kautta saatavia vakautusvälineen määrärahoja optimaalisesti yhdistäen,

F.   ottaa huomioon, että tämän sopimuksen mukaan hätäapuvarauksesta rahoitetaan elintarvikerahoitusvälinettä yhteensä 340 miljoonalla eurolla, joista 22 miljoonaa euroa saadaan vuoden 2008 talousarviossa vielä käytettävissä olevista määrärahoista, 78 miljoonaa euroa vuodeksi 2009 budjetoiduista määrärahoista ja 240 miljoonaa euroa lisäämällä vuonna 2008 budjetoitavan hätäapuvarauksen määrää kertaluonteisesti,

G.  ottaa huomioon, että tämä lisäys edellyttää toimielinten sopimuksen 25 kohdan muuttamista siten, että hätäapuvarauksessa käytettävissä olevat varat korotetaan vuoden 2008 osalta 479 218 000 euroon (käypinä hintoina),

H.  ottaa huomioon, että muutos edellyttää molempien budjettivallan käyttäjien hyväksyntää, mikä merkitsee, että kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se yksimielisesti neuvostossa,

1.   pitää myönteisenä liitteenä olevaa ehdotusta toimielinten sopimuksen 25 kohdan muuttamiseksi siten, että hätäapuvarauksessa käytettävissä olevat varat korotetaan vuoden 2008 osalta 479 218 000 euroon (käypinä hintoina);

2.  toistaa kuitenkin olevansa huolissaan siitä, että otsakkeeseen 4 kohdistuu jatkuvia paineita, koska käytettävissä oleva liikkumavara on rajallinen, minkä vuoksi kiireellisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa joudutaan turvautumaan poikkeuksellisiin välineisiin; kehottaa tutkimaan tyhjentävästi, pitäisikö otsakkeessa käytettävissä olevia määriä lisätä, jotta tällä alalla voitaisiin kehittää asianmukaisesti pitkän aikavälin toimintaa ja jotta varmistettaisiin unionin täydet valmiudet toimia maailmanlaajuisesti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

Ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi

Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio,

jotka katsovat seuraavaa:

(1)      Elintarvikkeiden ja hyödykkeiden hintojen viimeaikainen nousu on aiheuttanut huolta hintakehityksen vaikutuksista erityisesti kehitysmaihin. Komissio on ehdottanut, että perustetaan uusi rahoitusväline elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa[1]. Budjettivallan käyttäjät sopivat 21 päivänä marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa, että uusi väline rahoitetaan osittain hätäapuvarauksesta.

(2)      Koska vuoden 2008 osalta käyttämättä olevat hätäapuvarauksen määrärahat eivät riitä kattamaan elintarvikkeita koskevan rahoitusvälineen tarpeita, on hätäapuvarauksen määrärahoja lisättävä, jotta siitä voidaan osoittaa varoja uuteen rahoitusvälineeseen.

(3)      Tilanteen ratkaisemiseksi hätäapuvarauksen määrärahoja olisi poikkeuksellisesti korotettava vuoden 2008 osalta kertaluonteisesti 479 218 000 euroon käypinä hintoina.

(4)      Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 25 kohta olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ovat sopineet seuraavaa:

Lisätään 25 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

"Tämä määrä korotetaan vuoden 2008 osalta poikkeuksellisesti 479 218 000 miljoonaan euroon käypinä hintoina."

Tehty Brysselissä päivänä ...kuuta

Euroopan parlamentin puolesta            Neuvoston puolesta         Komission puolesta

Puhemies                                                Puheenjohtaja                 Puheenjohtaja

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Rübig, Peter Šťastný