Pranešimas - A6-0504/2008Pranešimas
A6-0504/2008

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo projekto dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo

  12.12.2008 - (2008/2325(INI))

  Biudžeto komitetas
  Pranešėjas: Reimer Böge

  Procedūra : 2008/2325(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0504/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0504/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl pasiūlymo projekto dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo

  (2008/2325(INI))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (TIS)[1], ypač į jo 25 punktą,

  –   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 21 d. derinimo posėdžio su Taryba rezultatus,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0834),

  –   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo remiantis sukuriama greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonė,[2]

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį ir į VI priedo IV skirsnio 1 ir 2 punktus,

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6‑0504/2008),

  A.  kadangi Europos Parlamentas tvirtai remia Komisijos iniciatyvą parengti naują greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę (vadinamoji maisto priemonė), kuriai 2008 m. birželio 19–20 d. taip pat pritarė Europos Taryba,

  B.   kadangi 2008 m. lapkričio 21 d. vykusiame derinimo susirinkime Europos Parlamentas ir Taryba sutarė šiai maisto priemonei per trejus metus skirti 1 milijardą eurų,

  C.  kadangi pagal pradinį Komisijos pasiūlymą šiai maisto priemonei buvo numatyta skirti lėšų iš Daugiametės finansinės programos (DFP) 2 išlaidų kategorijos, tačiau šį siūlymą atmetė ir Europos Parlamentas, ir Taryba,

  D.  kadangi, Europos Parlamento nuomone, tinkamiausias sprendimas būtų peržiūrėti DFP 4 išlaidų kategorijos maksimalią finansavimo ribą, tačiau Taryba atmetė šį pasiūlymą,

  E.   kadangi abi biudžeto valdymo institucijos šakos sutarė finansuoti maisto priemonę optimaliai derindamos lėšas iš Neatidėliotinos pagalbos rezervo ir iš lankstumo bei lėšų perkėlimo priemonės, kuri įeina į Stabilumo priemonės 4 išlaidų kategoriją,

  F.   kadangi šiame susitarime numatyta, kad iš neatidėliotinos pagalbos rezervo maisto priemonei finansuoti bus skirta 340 mln. eurų suma, iš kurios 22 mln. eurų asignavimų dar galima panaudoti 2008 m. biudžete, 78 milijonus – iš 2009 m. biudžeto asignavimų, o 240 mln. eurų bus skirta padidinus vienkartinę neatidėliotinos pagalbos rezervui skirtą sumą, kuri bus įtraukta į 2008 m. biudžetą,

  G.  kadangi padidinus šią sumą reikia pakeisti tarpinstitucinio susitarimo 25 punktą, kad būtų galima neatidėliotinos pagalbos rezervo lėšas 2008 m. padidinti iki 479 218 000 eurų (dabartinėmis kainomis),

  H. kadangi šis pakeitimas reikalauja abiejų biudžeto valdymo institucijos šakų patvirtinimo, o tai reiškia, kad visos valstybės narės ir Taryba turi vieningai pritarti šiam susitarimui,

  1.   palankiai vertina tarpinstitucinio susitarimo 25 punkto pakeitimo projektą (priedas pridedamas), kad būtų galima neatidėliotinos pagalbos rezervo lėšas 2008 m. padidinti iki 479 218 000 eurų (dabartinėmis kainomis);

  2.  tačiau dar kartą pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl fakto, jog nuolat kyla sunkumų skiriant finansavimą pagal 4 išlaidų kategoriją, kadangi turimos maržos nepakanka, todėl reaguojant į skubias nenumatytas aplinkybes nuolat reikia taikyti ypatingus mechanizmus; ragina atidžiai įvertinti, ar nereikėtų padidinti šiai išlaidų kategorijai skiriamų sumų, kadangi tokiu būdu būtų galima užtikrinti sklandžią ilgalaikės programinės veiklos plėtrą šioje srityje ir apsaugoti Sąjungos pajėgumą gerai atlikti pasaulinės svarbos vaidmenį, kuris jai skiriamas tarptautinėje sferoje;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  PRIEDAS

  „2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo projektas

  Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos bendrijų Komisija,

  kadangi:

  (1)      pastaruoju metu besikeičiančios maisto ir pagrindinių produktų kainos kelia nerimą visų pirma dėl jų poveikio besivystančioms šalims. Komisija pasiūlė sukurti naują greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę[1], o 2008 m. lapkričio 21 d. įvykusiame taikinimo komiteto posėdyje abi biudžeto valdymo institucijos susitarė dalį šios priemonės finansavimo lėšų skirti iš neatidėliotinos pagalbos rezervo,

  (2)      likusi neatidėliotinos pagalbos rezervo suma 2008 m. yra nepakankama maisto priemonės išlaidoms padengti, būtina ją padidinti, kad šią maisto priemonę būtų galima finansuoti iš šio rezervo,

  (3)      siekiant reaguoti į šią išskirtinę padėtį, neatidėliotinos pagalbos rezervas išimties tvarka ir tik 2008 m. turėtų būti padidintas iki 479 218 000 eurų dabartinėmis kainomis,

  (4)      todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 25 punktas,

  susitarė:

  25 punkto pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

  „2008 m. ši suma išimties tvarka padidinama iki 479 218 000 eurų dabartinėmis kainomis.“

  Priimta Briuselyje

  Europos Parlamento vardu                   Tarybos vardu                  Komisijos vardu

  Pirmininkas                                            Pirmininkas                      Pirmininkas

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  2.12.2008

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Paul Rübig, Peter Šťastný