Ziņojums - A6-0504/2008Ziņojums
A6-0504/2008

ZIŅOJUMS par projektu grozījumam Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Budžeta komiteja
Referents: Reimer Böge

Procedūra : 2008/2325(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0504/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0504/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu grozījumam Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(2008/2325(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 25. punktu,

–   ņemot vērā 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē ar Padomi panāktos rezultātus,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0834),

–   ņemot vērā 2008. gada 4. decembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu un VI pielikuma IV iedaļas 1. un 2. punktu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0504/2008),

A.  tā kā Eiropas Parlaments stingri atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot jaunu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs („Pārtikas mehānisms”), un šis ierosinājums tika atbalstīts arī Eiropadomes 2008. gada 19. un 20. jūnija sanāksmē;

B.   tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās par finansējuma — kopumā EUR 1 miljards trīs gadu periodā — piešķiršanu „Pārtikas mehānismam”;

C.  tā kā Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija paredzēts „Pārtikas mehānismu” finansēt no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2. izdevumu kategorijas rezerves, taču gan Eiropas Parlaments, gan Padome šādu risinājumu noraidīja;

D.  tā kā Eiropas Parlaments uzskatīja, ka vispiemērotākais risinājums būtu pārskatīt DFS 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, taču Padome šo iespēju noraidīja;

E.   tā kā abas budžeta lēmējiestādes beidzot vienojās finansēt „Pārtikas mehānismu”, optimāli izmantojot elastības instrumentu un ārkārtas palīdzības rezervi un 4. izdevumu kategorijā veicot līdzekļu pārvietošanu no stabilitātes instrumenta;

F.   tā kā šī vienošanās paredz, ka „Pārtikas mehānismam” no ārkārtas palīdzības rezerves nodrošinās apropriācijas kopumā EUR 340 miljonu apmērā, šajā nolūkā EUR 22 miljonus ņemot no 2008. gada budžetā joprojām pieejamām apropriācijām, EUR 78 miljonus — no 2009. gada budžetā iekļautajām apropriācijām un EUR 240 miljonus — 2008. gada budžetā iekļaujot ārkārtas palīdzības rezerves vienreizēju palielinājumu;

G.  tā kā šī palielinājuma dēļ ir jāizdara grozījums Iestāžu nolīguma 25. punktā, lai palielinātu ārkārtas palīdzības rezervē 2008. gadā pieejamos līdzekļus līdz EUR 479 218 000 (pašreizējās cenās);

H.  tā kā šis grozījums jāapstiprina abām budžeta lēmējiestādēm, un tas nozīmē, ka visām dalībvalstīm vienprātīgi jāvienojas Padomē,

1.   atzinīgi vērtē pielikumā iekļauto Iestāžu nolīguma 25. punkta grozījuma projektu, ar ko palielina ārkārtas palīdzības rezervē 2008. gadā pieejamos līdzekļus līdz EUR 479 218 000 (pašreizējās cenās);

2.  tomēr atkārtoti pauž bažas, ka situācija 4. izdevumu kategorijā pastāvīgi ir saspringta, jo tajā pieejamā rezerve nav pietiekama, kā dēļ atkārtoti ir jāizmanto ārkārtas mehānismi, lai reaģētu uz neatliekamām un neparedzētām situācijām; aicina pamatīgi izvērtēt nepieciešamību palielināt šajā izdevumu kategorijā pieejamās summas, lai nodrošinātu ilgtermiņā plānojamu darbību netraucētu norisi šajā jomā un Eiropas Savienības spēju pilnībā iesaistīties pasaules procesos starptautiskā mērogā;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

par projektu grozījumam Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Kopienu Komisija,

tā kā:

(1)      Pārtikas un patēriņa preču cenu attīstība pēdējā laikā izraisa bažas, īpaši saistībā ar tās ietekmi jaunattīstības valstīs. Komisija ierosināja izveidot jaunu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs[1], un abas budžeta lēmējiestādes 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās daļu finansējuma šim mehānismam piešķirt no ārkārtas palīdzības rezerves.

(2)      Ārkārtas palīdzības rezervē 2008. gadam atlikusī summa nav pietiekama, lai segtu Pārtikas mehānisma vajadzības, tādēļ tā ir jāpalielina, lai Pārtikas mehānismu varētu finansēt arī no šīs rezerves.

(3)      Lai risinātu šo izņēmuma situāciju, ārkārtas palīdzības rezerve — tikai šajā gadījumā un tikai 2008. gadam — ir jāpalielina līdz EUR 479 218 000 pašreizējās cenās.

(4)      Tāpēc attiecīgi jāgroza Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 25. punkts,

IR VIENOJUŠIES ŠĀDI.

Iestāžu nolīguma 25. punkta pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

„Šo summu izņēmuma kārtā 2008. gadam palielina līdz EUR 479 218 000 pašreizējās cenās.”

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                Padomes vārdā —           Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs                                        priekšsēdētājs                  priekšsēdētājs

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Rübig, Peter Šťastný