SPRAWOZDANIE w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Reimer Böge

Procedura : 2008/2325(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0504/2008
Teksty złożone :
A6-0504/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(2008/2325(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI), w szczególności jego punkt 25,

–   uwzględniając wyniki posiedzenia pojednawczego z Radą z dnia 21 listopada 2008 r.,

–   uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0834),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się[1],

–   uwzględniając art. 45 oraz załącznik VI sekcja 4 pkt 1 i 2 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0504/2008),

A.  mając na uwadze, że Parlament Europejski zdecydowanie wspiera inicjatywę Komisji mającą na celu stworzenie nowego instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się („instrumentu na rzecz żywności”), która została również poparta podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r.,

B.   mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada, podczas posiedzenia pojednawczego z dnia 21 listopada 2008 r. uzgodniły przeznaczenie całkowitej kwoty w wysokości 1 miliarda euro przez trzy lata w celu finansowania „instrumentu na rzecz żywności”,

C.  mając na uwadze, że we wstępnym wniosku Komisji przewidziano finansowanie „instrumentu na rzecz żywności” z marginesu w ramach działu 2 wieloletnich ram finansowych, ale podejście to zostało odrzucone zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę,

D.  mając na uwadze, że Parlament Europejski uznał, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłby przegląd pułapu w ramach działu 4 wieloletnich ram finansowych, lecz Rada odrzuciła tę możliwość,

E.   mając na uwadze, że dwa organy władzy budżetowej osiągnęły ostatecznie porozumienie w kwestii finansowania „instrumentu na rzecz żywności” poprzez optymalne połączenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną, instrumentu elastyczności oraz przesunięcia w ramach działu 4 środków z instrumentu na rzecz stabilności,

F.   mając na uwadze, że porozumienie to przewiduje, że rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma pomóc w finansowaniu „instrumentu na rzecz żywności” poprzez uruchomienie łącznej kwoty 340 milionów, z czego 22 miliony ze środków wciąż dostępnych w budżecie na rok 2008, 78 milionów ze środków zapisanych w budżecie na rok 2009 oraz 240 mln w ramach jednorazowego zwiększenia środków rezerwy na pomoc nadzwyczajną, które powinny zostać zapisane w budżecie na rok 2008,

G.  mając na uwadze, że zwiększenie to wymaga zmiany punktu 25 PMI w celu podwyższenia rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 do kwoty 479 218 mln EUR (w cenach bieżących),

H.  mając na uwadze, że powyższa zmiana wymaga zgody dwóch organów władzy budżetowej, co może nastąpić wyłącznie za jednomyślną zgodą wszystkich państw członkowskich w Radzie,

1.   z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony w załączniku projekt zmiany punktu 25 PMI, która polega na podwyższeniu rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 do kwoty 479 218 mln EUR (w cenach bieżących);

2.  przypomina jednak swoje obawy dotyczące faktu, że dział 4 znajduje się pod stałą presją w związku z jego ograniczonym dostępnym marginesem, co stwarza konieczność uruchamiania nadzwyczajnych mechanizmów w celu sprostania nagłym, nieprzewidzianym sytuacjom; wzywa do gruntownej oceny konieczności podniesienia kwot dostępnych w ramach tego działu, aby umożliwić sprawny rozwój długoterminowych, możliwych do zaprogramowania działań w tym obszarze oraz zapewnić, że Unia będzie w pełni zdolna pełnić rolę podmiotu działającego w wymiarze globalnym na arenie międzynarodowej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

Projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami,

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Niedawne podwyżki cen żywności i towarów wzbudziły niepokój, zwłaszcza pod względem ich wpływu na kraje rozwijające się. Komisja zaproponowała utworzenie nowego instrumentu szybkiej reakcji na rosnące ceny żywności w krajach rozwijających się[1], a dwa organy władzy budżetowej, podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 21 listopada 2008 r., postanowiły zapewnić część finansowania tego mechanizmu z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.

(2)      Ponieważ pozostała kwota rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 jest niewystarczająca, aby pokryć potrzeby instrumentu na rzecz żywności, konieczne jest jej podwyższenie w celu umożliwienia finansowania tego instrumentu ze wspomnianej rezerwy.

(3)      W celu rozwiązania tej wyjątkowej sytuacji należy w drodze wyjątku podwyższyć rezerwę na pomoc nadzwyczajną wyłącznie na rok 2008 do kwoty 479 210 mln euro w cenach bieżących.

(4)      Należy zatem odpowiednio zmienić punkt 25 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami,

uzgodniły, co następuje:

W punkcie 25 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kwota ta zostaje wyjątkowo podwyższona do kwoty 479 218 mln euro na rok 2008cenach bieżących.”

Sporządzono w Brukseli dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego   W imieniu Rady                W imieniu Komisji

Przewodniczący                                     Przewodniczący               Przewodniczący

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Peter Šťastný