Procedură : 2008/2325(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0504/2008

Texte depuse :

A6-0504/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0618

RAPORT     
PDF 121kWORD 61k
12.12.2008
PE 416.646v01-00 A6-0504/2008

referitor la un proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2008/2325(INI))

Comisia pentru bugete

Raportor: Reimer Böge

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la un proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2008/2325(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII), în special punctul 25,

–   având în vedere rezultatele reuniunii de conciliere din 21 noiembrie 2008 cu Consiliul,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0834) ,

–   având în vedere Rezoluția sa din 4 decembrie 2008 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de creare a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare(2),

–   având în vedere articolul 45 și anexa VI secțiunea IV punctele 1 și 2 la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0504/2008),

A.  întrucât Parlamentul European sprijină cu fermitate inițiativa Comisiei de a crea un nou mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare ( „mecanismul alimentar”), care a fost de asemenea aprobată de Consiliul European din 19 și 20 iunie 2008;

B.   întrucât, la reuniunea de concertare din 21 noiembrie 2008, Parlamentul European și Consiliul au aprobat finanțarea „mecanismului alimentar” cu o sumă totală de 1 miliard EUR, pe o perioadă de trei ani;

C.  întrucât propunerea inițială a Comisiei prevedea finanțarea „mecanismului alimentar” din marja de la rubrica 2 din cadrul financiar multianual (CFM), dar această abordare a fost respinsă atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu;

D.  întrucât Parlamentul European a considerat că cea mai adecvată soluție ar fi revizuirea plafonului de la rubrica 4 din CFM, dar Consiliul a respins această opțiune;

E.   întrucât cele două componente ale autorității bugetare au convenit în final să finanțeze „mecanismul alimentar” printr-o combinație optimă dintre rezerva pentru ajutoare de urgență, instrumentul de flexibilitate, și redistribuirea, în cadrul rubricii 4, a unor sume de la instrumentul pentru stabilitate;

F.   întrucât acest acord prevede ca rezerva pentru ajutoare de urgență să contribuie la finanțarea „mecanismului alimentar” cu o sumă totală de 340 milioane EUR, din care 22 milioane EUR din creditele încă disponibile în bugetul 2008 , 78 milioane din creditele bugetare pentru anul 2009 și 240 milioane EUR prin intermediul unei creșteri excepționale a valorii rezervei pentru ajutoare de urgență care urmează să fie înscrisă în buget în 2008;

G.  întrucât această creștere necesită modificarea punctului 25 din AII pentru a mări fondurile disponibile în cadrul rezervei pentru ajutoare de urgență pentru 2008 la 479 218 000 EUR (la prețurile curente);

H.  întrucât această modificare necesită aprobarea de către ambele ramuri ale autorității bugetare, ceea ce implică acordul unanim al tuturor statelor membre în cadrul Consiliului;

1.   salută proiectul de amendament pentru modificarea punctului 25 din AII anexat, care mărește fondurile disponibile în cadrul rezervei pentru ajutoare de urgență pentru 2008 la 479 218 000 EUR (la prețurile curente);

2.  își reiterează totuși preocupările cu privire la faptul că rubrica 4 a fost supusă unei presiuni permanente ca urmare a marjei disponibile limitate, ceea ce face necesară mobilizarea unor mecanisme excepționale pentru a răspunde unor situații urgente și neprevăzute; solicită o evaluare detaliată a necesității de a majora sumele disponibile în cadrul acestei rubrici pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților care pot fi programate pe termen lung în acest domeniu și pentru a garanta capacitatea Uniunii de a-și juca pe deplin rolul de actor global pe scena internațională;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0576.


ANEXĂ

Proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie

privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene,

întrucât:

(1)      Evenimentele recente legate de prețurile produselor alimentare și ale produselor de bază au suscitat îngrijorare în special din perspectiva impactului lor asupra țărilor în curs de dezvoltare. Comisia a propus crearea unui nou instrument financiar de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare(1), iar cele două componente ale autorității bugetare au convenit, în cadrul reuniunii de conciliere din 21 noiembrie 2008, să asigure finanțarea unei părți din facilitate din fondurile rezervei pentru ajutoare de urgență.

(2)      Întrucât fondurile restante în rezerva pentru ajutoare de urgență pentru anul 2008 sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile financiare ale facilității pentru alimente, este necesară suplimentarea acestora pentru a permite utilizarea rezervei pentru finanțarea facilității pentru alimente.

(3)      Pentru a răspunde acestei situații excepționale, rezerva pentru ajutoare de urgență pentru anul 2008 ar trebui majorată, în mod excepțional și o singură dată, la 479 218 000 EUR în prețuri curente.

(4)      Punctul 25 din Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ar trebui să fie modificat în consecință,

convin după cum urmează:

La punctul 25 se adaugă următoarea teză la primul paragraf:

„Această sumă va crește în mod excepțional la 479 218 000 EUR pentru anul 2008 la valoarea curentă a prețurilor.”

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European              Pentru Consiliu                Pentru Comisie

Președintele                                          Președintele                    Președintele

(1)

              COM(2008)0450 - 2008/0149 (COD)


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig, Peter Šťastný

Aviz juridic - Politica de confidențialitate