SPRÁVA o návrhu zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Reimer Böge

Postup : 2008/2325(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0504/2008
Predkladané texty :
A6-0504/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2008/2325(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] (MID) a najmä na jej bod 25,

–   so zreteľom na výsledok zmierovacieho zasadnutia s Radou z 21. novembra 2008,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0834),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. decembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách[2],

–   so zreteľom na článok 45 a prílohu VI oddiel IV body 1 a 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6‑0504/2008),

A.  keďže Európsky parlament dôrazne podporuje iniciatívu Komisie vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (potravinový nástroj), pričom túto myšlienku schválila aj Európska rada na zasadaní 19. a 20. júna 2008,

B.   keďže Európsky parlament a Rada sa na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli, že na financovanie potravinového nástroja sa poskytnú prostriedky v celkovej výške 1 miliarda EUR počas troch rokov,

C.  keďže pôvodný návrh Komisie predpokladá financovanie potravinového nástroja z rezervy okruhu 2 viacročného finančného rámca (VFR), ale tento prístup odmietol tak Európsky parlament, ako aj Rada,

D.  keďže Európsky parlament sa domnieval, že najvhodnejším riešením by bola úprava stropu okruhu 4 VFR, ale Rada túto možnosť zamietla,

E.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu sa napokon dohodli financovať potravinový nástroj prostredníctvom optimálnej kombinácie rezervy na núdzovú pomoc, nástroja flexibility a presunu v rámci okruhu 4 z nástroja stability,

F.   keďže táto dohoda stanovuje, že rezerva na núdzovú pomoc prispeje k financovaniu potravinového nástroja celkovou sumou 340 miliónov EUR, z ktorých 22 miliónov bude pochádzať z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú ešte k dispozícii v rozpočte na rok 2008, 78 miliónov z rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu na rok 2009 a 240 miliónov z jednorazového zvýšenia objemu prostriedkov v rezerve na núdzovú pomoc, ktoré sa zahrnie do rozpočtu na rok 2008,

G.  keďže toto zvýšenie si vyžaduje úpravu bodu 25 MID s cieľom zvýšiť objem prostriedkov dostupných v rezerve na núdzovú pomoc v roku 2008 na 479 218 000 EUR (v bežných cenách),

H.  keďže táto úprava si vyžaduje súhlas oboch zložiek rozpočtového orgánu, čo predpokladá jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov v Rade,

1.   víta návrh zmeny a doplnenia na úpravu bodu 25 MID, ako je uvedený v prílohe, ktorým sa zvyšuje objem prostriedkov dostupných v rezerve na núdzovú pomoc v roku 2008 na 479 218 000 EUR (v bežných cenách);

2.  opakovane však vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že okruh 4 bol pod trvalým tlakom v dôsledku obmedzenej rezervy, ktorú má k dispozícii, čo si vyžaduje mobilizáciu výnimočných mechanizmov, aby bolo možné reagovať na naliehavé nepredpokladané situácie; vyzýva na dôkladné zhodnotenie potreby zvýšiť sumy dostupné v tomto okruhu s cieľom umožniť hladký rozvoj dlhodobých programovateľných činností v tejto oblasti a zabezpečiť schopnosť Únie v plnom rozsahu zohrávať úlohu globálneho aktéra v medzinárodnom priestore;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

PRÍLOHA

Návrh zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou

o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev,

keďže:

(1)      Nedávny vývoj v cenách potravín a komodít vyvolal obavy, najmä pokiaľ ide o jeho dosah na rozvojové krajiny. Komisia navrhla vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách[1] a na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 sa obe zložky rozpočtového orgánu dohodli, že časť finančných prostriedkov požadovaných pre tento nástroj sa poskytne z rezervy núdzovej pomoci.

(2)      Vzhľadom na to, že zostávajúca suma rezervy núdzovej pomoci na rok 2008 nie je dostatočná na pokrytie potrieb potravinového nástroja, je potrebné túto rezervu zvýšiť, s cieľom prispieť k financovaniu potravinového nástroja.

(3)      S cieľom riešiť túto výnimočnú situáciu je potrebné zvýšiť rezervu núdzovej pomoci na 479,218 mil. EUR v bežných cenách, výlučne a výnimočne pre rok 2008.

(4)      Bod 25 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

sa dohodli takto:

v bode 25 sa do prvého pododseku pridá táto veta:

„Táto suma sa pre rok 2008 výnimočne zvýši na 479,218 mil. EUR v bežných cenách.“

V Bruseli […]

Za Európsky parlament                         Za Radu                            Za Komisiu

predseda                                                 predseda                           predseda

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Peter Šťastný