Postopek : 2008/2325(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0504/2008

Predložena besedila :

A6-0504/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2008 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0618

POROČILO     
PDF 119kWORD 54k
12.12.2008
PE 416.646v01-00 A6-0504/2008

o osnutku spremembe medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2008/2325(INI))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku spremembe medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2008/2325(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 25,

–   ob upoštevanju izida usklajevalnega sestanka s Svetom z dne 21. novembra 2008,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0834),

–   ob upoštevanju resolucije z dne 4. decembra 2008 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju(2),

–   ob upoštevanju člena 45 in Priloge VI, Oddelka IV, točk (1) in (2) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6‑0504/2008),

A.  ker Evropski parlament odločno podpira pobudo Komisije, da se oblikuje nov instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (instrument za hrano); zamisel o tem je podprl tudi Evropski svet 19. in 20. junija 2008,

B.   ker sta se Evropski parlament in Svet na usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008 dogovorila, da se za instrument za hrano v treh letih nameni skupaj 1 milijarda EUR,

C.  ker je Komisija v prvotnem predlogu predvidela, da se instrument za hrano financira iz razlike do zgornje meje v razdelku 2 večletnega finančnega okvira, kar sta Evropski parlament in Svet zavrnila,

D.  ker je Evropski parlament ocenil, da bi bila najustreznejša rešitev revizija zgornje meje razdelka 4 večletnega finančnega okvira, vendar je Svet ta predlog zavrnil,

E.   ker sta se veji proračunskega organa končno dogovorili o najprimernejšem načinu financiranja instrumenta za hrano, in sicer kombinaciji rezerve za nujno pomoč, instrumenta prilagodljivosti in prerazporeditve sredstev v razdelku 4 iz instrumenta za stabilnost,

F.   ker dogovor predvideva, da se iz rezerve za nujno pomoč za financiranje instrumenta za hrano nameni skupaj 340 milijonov EUR, od tega 22 milijonov EUR iz odobrenih proračunskih sredstev, ki so še na razpolago v proračunu za leto 2008, 78 milijonov EUR iz odobrenih proračunskih sredstev za leto 2009 in 240 milijonov EUR iz enkratnega povečanja zneska rezerve za nujno pomoč v okviru proračuna za leto 2008,

G.  ker povečanje zahteva spremembo točke 25 medinstitucionalnega sporazuma, da se povečajo razpoložljiva sredstva rezerve za nujno pomoč za leto 2008 na 479.218.000 EUR (v tekočih cenah),

H.  ker morata spremembo odobriti obe veji proračunskega organa, za kar je potrebno sprejetje soglasnega dogovora vseh držav članic v Svetu,

1.   pozdravlja priložen osnutek spremembe točke 25 medinstitucionalnega okvira, ki povečuje razpoložljiva sredstva rezerve za nujno pomoč za leto 2008 na 479.218.000 EUR (v tekočih cenah);

2.  kljub temu znova izraža zaskrbljenost, ker je razdelek 4 zaradi omejene razpoložljive razlike nenehno pod pritiskom, zaradi česar je treba uporabiti izredne mehanizme, da se odgovori na nujne nepredvidene razmere; poziva k poglobljeni oceni, ali je morda treba povečati razpoložljive zneske v tem razdelku, da se omogoči nemoten razvoj dolgoročnih načrtovanih dejavnosti na tem področju in zagotovi, da bo Unija zmožna celovito odigrati svojo vlogo globalnega akterja na mednarodnem prizorišču;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0576.


PRILOGA

Osnutek spremembe medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo

o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Komisija Evropskih skupnosti so se –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Zadnje gibanje cen hrane in blaga zbuja zaskrbljenost, zlasti zaradi njihovega vpliva na države v razvoju. Komisija je predlagala uvedbo novega instrumenta za hiter odziv na strmo naraščajoče cene v državah v razvoju(1) in obe veji proračunskega organa sta se na usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008 dogovorili, da bosta del sredstev za financiranje tega instrumenta prispevali iz rezerve za nujno pomoč.

(2)      Ker preostali znesek rezerve za nujno pomoč iz proračuna za leto 2008 ne zadošča za pokritje potreb instrumenta za hrano, je potrebno povečanje, da bo lahko rezerva za nujno pomoč prispevala k financiranju instrumenta za hrano.

(3)      V teh izjemnih razmerah je potrebno, da se rezerva za nujno pomoč izključno in izjemoma za leto 2008 poveča na 479.218.000 EUR v tekočih cenah.

(4)      Točko 25 medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju je zato treba ustrezno spremeniti –

dogovorili o naslednjem:

V točki 25 se v prvem pododstavku doda naslednji stavek:

"Ta znesek se izjemoma poveča na 479.218.000 EUR za leto 2008 v tekočih cenah."

V Bruslju,

Za Evropski parlament                          Za Svet                             Za Komisijo

Predsednik                                             Predsednik                       Predsednik

(1)

              KOM(2008)0450 – 2008/0149 (COD)


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig, Peter Šťastný

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov