Betänkande - A6-0504/2008Betänkande
A6-0504/2008

BETÄNKANDE om ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

12.12.2008 - (2008/2325(INI))

Budgetutskottet
Föredragande: Reimer Böge

Förfarande : 2008/2325(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0504/2008
Ingivna texter :
A6-0504/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(2008/2325(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 25,

–   med beaktande av resultaten från medlingssammanträdet med rådet den 21 november 2008,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0834),

–   med beaktande av sin resolution av den 4 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna[2],

–   med beaktande av artikel 45 och bilaga VI avsnitt IV punkterna 1 och 2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6‑0504/2008).

A. Europaparlamentet stöder helhjärtat kommissionens initiativ att inrätta en ny snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (”livsmedelsmekanismen”), en idé som också stöddes av Europeiska rådet den 19 och 20 juni 2008.

B.  Vid medlingssammanträdet den 21 november 2008 kom Europaparlamentet och rådet överens om att bevilja totalt 1 miljard EUR under tre år för finansieringen av ”livsmedelsmekanismen”.

C. I det ursprungliga förslaget från kommissionen planerades en finansiering av ”livsmedelsmekanismen” från marginalen i rubrik 2 i den fleråriga budgetramen men detta tillvägagångssätt tillbakavisades av både Europaparlamentet och rådet.

D. Europaparlamentet ansåg att den lämpligaste lösningen skulle vara en revidering av taket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen men rådet avvisade detta alternativ.

E.  De två grenarna av budgetmyndigheten kom slutligen överens om att finansiera ”livsmedelsmekanismen” genom en optimal kombination av reserven för katastrofbistånd, flexibilitetsmekanismen och en omfördelning inom rubrik 4 från stabilitetsinstrumentet.

F.  Enligt denna överenskommelse ska reserven för katastrofbistånd bidra till finansieringen av ”livsmedelsmekanismen” med totalt 340 miljoner EUR, varav 22 miljoner från de anslag som fortfarande finns tillgängliga i 2008 års budget, 78 miljoner från anslagen för 2009 och 240 miljoner genom en engångsökning av reserven för katastrofbistånd som budgeteras för 2008.

G. Denna ökning kräver en ändring av punkt 25 i det interinstitutionella avtalet så att tillgängliga medel för reserven för katastrofbistånd för 2008 ökar till 479 218 000 EUR (i löpande priser).

H. Denna ändring kräver godkännande från budgetmyndighetens båda grenar, något som förutsätter enhällighet bland alla medlemsstaterna i rådet.

1.  Europaparlamentet välkomnar det bifogade ändringsförslaget till ändring av punkt 25 i det interinstitutionella avtalet, där tillgängliga medel i reserven för katastrofbistånd för 2008 ökar till 479 218 000 EUR (i löpande priser).

2.  Europaparlamentet upprepar dock sin oro över det faktum att rubrik 4 varit under ständigt tryck till följd av sin begränsade tillgängliga marginal, vilket nödvändiggör utnyttjande av undantagsmekanismer för att hantera brådskande oförutsedda situationer. Europaparlamentet uppmanar till en grundlig utvärdering av nödvändigheten att öka de tillgängliga beloppen under denna rubrik för att möjliggöra en smidig utveckling av långsiktig planeringsbar verksamhet inom detta område och säkra unionens kapacitet att till fullo spela sin roll som global aktör på den internationella scenen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA

Ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission har enats om detta ändringsförslag, och

av följande skäl:

(1)      Den senaste utvecklingen av livsmedels- och råvarupriser har lett till oro, särskilt vad gäller deras inverkan på utvecklingsländerna[1]. Kommissionen föreslog att en ny mekanism skulle inrättas för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna, och budgetmyndighetens två grenar enades vid förlikningsmötet den 21 november 2008 om att ta en del av finansieringen till denna mekanism från reserven för katastrofbistånd.

(2)      Eftersom resterande belopp för reserven för katastrofbistånd för 2008 är otillräckligt för att täcka livsmedelsmekanismens behov bör beloppet till reserven öka så att den kan bidra till finansieringen av livsmedelsmekanismen.

(3)      För att lösa den exceptionella situationen bör reserven för katastrofbistånd som en engångsåtgärd och undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR i löpande priser för 2008.

(4)      Punkt 25 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I punkt 25 ska följande mening läggas till i första stycket:

”Detta belopp ska undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR för 2008 i löpande priser.”

Utfärdat i Bryssel den […]

På Europaparlamentets vägnar            På rådets vägnar             På kommissionens vägnar

Ordförande                                            Ordförande                      Ordförande

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig, Peter Šťastný