Процедура : 2008/0806(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0508/2008

Внесени текстове :

A6-0508/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0004

ДОКЛАД     *
PDF 144kWORD 61k
16.12.2008
PE 416.607v02-00 A6-0508/2008

относно проекта за решение на Съвета за изменение на процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности във връзка с езиковия режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Costas Botopoulos

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за изменение на процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности във връзка с езиковия режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (13301/2008),

–   като взе предвид член 245, параграф 2 от Договора за ЕО и член 160, параграф 2 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0348/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0508/2008),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в текст, подложен на процедура на консултация;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Разпоредбите на процедурния правилник на Първоинстанционния съд относно обжалването са приети на 12 октомври 2005 г. Те влизат в сила на 1 януари 2006 г.

Включените в дял V от процедурния правилник приложими разпоредби са в много голяма степен идентични с разпоредбите, включени в дял ІV от процедурния правилник на Съда на Европейските общности. При все това, процедурният правилник на Първоинстанционния съд не съдържа никаква разпоредба относно езика на производството, който трябва да бъде използван в рамките на производството по обжалване (срещу решенията на Съда на публичната служба). Всъщност не съществува разпоредба, равнозначна на член 110 от процедурния правилник на Съда на Европейските общности.

Съгласно член 64 от Статута на Съда на Европейските общности разпоредбите, отнасящи се до приложимия за Съда на Европейските общности езиков режим, могат да се изменят само в съответствие с процедурата за изменение на Статута, предвидена от Договора за ЕО и от Договора за ЕОАЕ, а именно с решение на Съвета, прието с единодушие след консултиране на Европейския парламент и на Комисията.

Целта на предлаганото решение на Съвета е в процедурния правилник на Първоинстанционния съд да се добави разпоредба относно езика на производството в производството по обжалване. Предложението се състои в добавяне на разпоредба, подобна на член 110 от процедурния правилник на Съда на Европейските общности. Тази разпоредба ще предвижда, че езикът на производството следва да е езикът на обжалваното решение на Съда на публичната служба.

Комисията е консултирана и е дала благоприятно становище по предложения текст.

Докладчикът счита, че изменението е необходимо, но е от технически характер. Затова препоръчва Парламентът да го одобри възможно най-бързо в съответствие с изразеното от Съвета желание.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Езиковия режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз

Позовавания

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Дата на консултация с ЕП

7.10.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

21.10.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Дата на приемане

15.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Дата на внасяне

16.12.2008

Правна информация - Политика за поверителност