ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o změně jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

16. 12. 2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Costas Botopoulos

Postup : 2008/0806(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0508/2008
Předložené texty :
A6-0508/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o změně jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Rady (13301/2008),

–   s ohledem na čl. 245 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 160 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0348/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6‑0508/2008),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění předložené ke konzultaci;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ustanovení jednacího řádu Soudu prvního stupně týkající se kasačních opravných prostředků byla přijata dnem 12. října 2005. Vstoupila v platnost dne 1. ledna 2006.

Příslušná ustanovení, obsažená v hlavě V jednacího řádu, jsou do značné míry totožná s ustanoveními obsaženými v hlavě IV jednacího řádu Soudního dvora. Jednací řád Soudu prvního stupně ovšem neobsahuje žádná ustanovení o jednacím jazyce v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu). Neexistuje zde totiž ekvivalent článku 110 jednacího řádu Soudního dvora.

Podle článku 64 statutu Soudního dvora mohou být veškeré změny pravidel o užívání jazyků, která se použijí na Soudní dvůr, provedeny pouze postupem stanoveným Smlouvami o ES a o ESAE pro provádění změn statutu, tedy jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí.

Cílem navrhovaného rozhodnutí Rady je vložit do jednacího řádu Soudu prvního stupně ustanovení o jednacím jazyce v rámci řízení o kasačním opravném prostředku, a to tak, že přidaný článek bude podobný článku 110 jednacího řádu Soudního dvora. Toto ustanovení stanoví, že jednacím jazykem řízení by měl být jazyk rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu, proti němuž bylo podáno odvolání.

Navrhovaný text byl konzultován s Komisí, a ta k němu vydala kladné stanovisko.

Zpravodaj změnu považuje za nezbytnou, je ovšem toho názoru, že se jedná pouze o změnu technické povahy. Doporučuje tudíž Parlamentu, aby vyhověl přání Rady a změnu schválil co nejdříve.

POSTUP

Název

Jazykový režim, který se použije na kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Referenční údaje

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Datum konzultace s EP

7.10.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

21.10.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Datum přijetí

15.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

13

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg