Procedure : 2008/0806(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0508/2008

Indgivne tekster :

A6-0508/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0004

BETÆNKNING     *
PDF 132kWORD 56k
16.12.2008
PE 416.607v02-00 A6-0508/2008

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende reglerne om sprog, der finder anvendelse ved appel af afgørelser truffet af Retten for EU-personalesager

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Retsudvalget

Ordfører: Costas Botopoulos

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende reglerne om sprog, der finder anvendelse ved appel af afgørelser truffet af Retten for EU-personalesager

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets tekst (13301/2008),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 245, stk. 2 og Euratom-traktatens artikel 160, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0348/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0508/2008),

1.  godkender Rådets tekst;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

Bestemmelserne i procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende appelsager blev vedtaget den 12. oktober 2005. De trådte i kraft den 1. januar 2006. De pågældende bestemmelser, der er indeholdt i procesreglementets femte afsnit, ligner i vidt omfang dem, der er indeholdt i Domstolens procesreglements fjerde afsnit. Procesreglementet for Retten i Første Instans indeholder imidlertid ingen bestemmelser om det processprog, der skal anvendes ved appel (af afgørelser truffet af Retten for EU-Personalesager). Der er således ingen bestemmelse, der svarer til artikel 110 i Domstolens procesreglement.

I henhold til artikel 64 i Domstolens statut kan de regler om sprog, der gælder for Domstolen, kun ændres efter den procedure for ændring af statutten, som er fastsat i EF-traktaten og Euratom-traktaten, dvs. ved afgørelse truffet af Rådet, der efter høring af Europa-Parlamentet og Kommissionen træffer afgørelse med enstemmighed.

Formålet med den foreslåede rådsafgørelse er at indføre en bestemmelse i procesreglementet for Retten i Første Instans om processprog i forbindelse med appelsager. Forslaget går ud på at tilføje en artikel svarende til artikel 110 i Domstolens procesreglement. Denne bestemmelse fastslår, at processproget skal være det sprog, der er anvendt i den afgørelse truffet af Retten for EU-personalesager, som appellen er blevet indgivet imod.

Kommissionen er blevet hørt og har afgivet en positiv udtalelse om teksten.

Ordføreren mener, at ændringen er nødvendig, men udelukkende af teknisk art. Han henstiller derfor, at Parlamentet vedtager den så hurtigt som muligt i overensstemmelse med Rådets ønske.


PROCEDURE

Titel

Regler om sprog, der finder anvendelse ved appel af afgørelser truffet af Retten for EU-personalesager

Referencer

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Dato for høring af EP

7.10.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

21.10.2008

Ordfører

       Dato for valg

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

15.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Dato for indgivelse

16.12.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik