Διαδικασία : 2008/0806(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0508/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0508/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0004

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 141kWORD 67k
16.12.2008
PE 416.607v02-00 A6-0508/2008

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Κώστας Μποτόπουλος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (13301/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, παράγραφος 2 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0348/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0508/2008),

1.  εγκρίνει το κείμενο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου σχετικά με τις αιτήσεις αναιρέσεως θεσπίστηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2005 . Τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006.

Περιλαμβανόμενες στον τίτλο 5 του Κανονισμού Διαδικασίας, οι εφαρμοστέες διατάξεις ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνες του Τίτλου IV του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου. Ωστόσο, ο Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη σχετικά με τη γλώσσα διαδικασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας (κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης). Πράγματι, δεν υφίσταται διάταξη αντίστοιχη προς το άρθρο 110 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, οι κανόνες για το γλωσσικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο Δικαστήριο δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρά μόνον κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι συνθήκες ΕΚ και ΕΚΑΕ, δηλαδή με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου έχει ως σκοπό να προσθέσει στον Κανονισμό Διαδικασίας του Πρωτοδικείου μια διάταξη σχετικά με τη γλώσσα διαδικασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας. Η πρόταση συνίσταται στην προσθήκη ενός άρθρου παρόμοιου με το άρθρο 110 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου. Η διάταξη αυτή θα ορίζει ότι η γλώσσα της διαδικασίας πρέπει να είναι η γλώσσα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης κατά της οποίας έχει ασκηθεί αναίρεση.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε η Επιτροπή διατύπωσε θετική γνώμη για το προταθέν κείμενο.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η τροποποίηση είναι απαραίτητη, έχει όμως αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα. Συνιστά συνεπώς στο Κοινοβούλιο να την εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με την επιθυμία που εξέφρασε το Συμβούλιο.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Γλωσσικό καθεστώς που διέπει τις προσφυγές κατά του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

7.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

21.10.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Μποτόπουλος

3.11.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Μποτόπουλος,, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Ieke van den Burg

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου