RAPORT Nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Ühenduste Esimese Astme kohtu kodukorda Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiva keeltekasutuse korraga seotud küsimuses

16.12.2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

Õiguskomisjon
Raportöör: Costas Botopoulos

Menetlus : 2008/0806(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0508/2008
Esitatud tekstid :
A6-0508/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Ühenduste Esimese Astme kohtu kodukorda Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiva keeltekasutuse korraga seotud küsimuses

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (13301/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 245 lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artikli 160 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0348/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0508/2008),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Apellatsioonkaebusi käsitlevad Esimese Astme Kohtu kodukorra sätted võeti vastu 12. oktoobril 2005. Need jõustusid 1. jaanuaril 2006.

Kohaldatavad sätted sisalduvad kodukorra V jaotises ja on üsna sarnased Euroopa Kohtu kodukorra IV jaotise sätetega. Esimese Astme Kohtu kodukord ei sisalda aga ühtegi sätet apellatsioonimenetluses (Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste vastu) kasutatava kohtumenetluse keele kohta. Tegelikult puudub Euroopa Kohtu kodukorra artikliga 110 võrdväärne säte.

Euroopa Kohtu põhikirja artikli 64 kohaselt võib Euroopa Kohtu keeltekasutuse korda reguleerivaid eeskirju muuta üksnes EÜ ja Euratomi asutamislepingutes põhikirja muutmiseks ettenähtud korra kohaselt, st nõukogu otsusega, mis on vastu võetud ühehäälselt pärast Euroopa Parlamendi ja komisjoniga konsulteerimist.

Kavandatud nõukogu otsuse eesmärk on lisada Esimese Astme Kohtu kodukorda säte, mis käsitleb apellatsioonimenetluses kasutatavat kohtumenetluse keelt. Ettepanek seisneb Euroopa Kohtu kodukorra artikliga 110 sarnase artikli lisamises. Nimetatud sättega määratakse kindlaks, et apellatsioonkaebuste esitamisel on kohtumenetluse keeleks kaebuse esemeks oleva Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse keel.

Komisjoniga on konsulteeritud ja ta on esitanud kavandatud teksti suhtes pooldava arvamuse.

Raportöör on seisukohal, et muudatus on vajalik, kuid et see on puhtalt tehnilist laadi. Seetõttu soovitab ta parlamendil kiita selle heaks võimalikult kiiresti vastavalt nõukogu väljendatud soovile.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiv keeltekasutuse kord

Viited

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

7.10.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

21.10.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

13

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg