Pranešimas - A6-0508/2008Pranešimas
A6-0508/2008

PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu apeliaciniuose procesuose dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų, projekto

16.12.2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Costas Botopoulos

Procedūra : 2008/0806(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0508/2008
Pateikti tekstai :
A6-0508/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu apeliaciniuose procesuose dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų, projekto

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13301/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 245 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 160 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0348/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0508/2008),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti pagal konsultavimosi procedūrą svarstomą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento nuostatos dėl apeliacinių skundų buvo priimtos 2005 m. spalio 12 dieną. Jos įsigaliojo 2006 m. sausio 1 dieną.

Taikytinos Procedūros reglamento V dalies nuostatos yra iš esmės tapačios Teisingumo Teismo procedūros reglamento IV dalyje esančiosioms. Vis dėlto Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamente nėra su proceso kalba susijusių nuostatų, kuriose būtų nurodoma, kokią kalbą reikėtų vartoti apeliaciniuose procesuose (apskundžiant Tarnautojų teismo sprendimus). Iš tikrųjų nesama atitikmens Teisingumo Teismo procedūros reglamento 110 straipsniui.

Pagal Teisingumo Teismo statuto 64 straipsnį kalbų vartojimą Teisingumo Teisme reglamentuojančios taisyklės gali būti keičiamos tik EB ir EAEB sutartyse Statutui keisti nustatyta tvarka, t. y. Tarybos sprendimu, kurį ji vieningai priima pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Komisija.

Siūlomu Tarybos sprendimu siekiama į Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentą įtraukti nuostatą, susijusią su proceso kalba apeliaciniame procese. Pasiūlyme numatoma į Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentą įtraukti straipsnį, panašų į Teisingumo Teismo procedūros reglamento 110 straipsnį. Toje nuostatoje būtų nurodoma, kad proceso kalba turėtų būti kalba, kuria pateikiamas apskundžiamas Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimas.

Į Komisiją buvo kreiptasi dėl konsultacijos ir ji pateikė teigiamą atsakymą siūlomo teksto klausimu.

Pranešėjas mano, kad atlikti šį pakeitimą būtina, bet jis yra grynai techninio pobūdžio. Todėl jis rekomenduoja, kad Parlamentas atsižvelgdamas į Tarybos prašymą kuo greičiau jam pritartų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kalbų vartojimas apeliaciniuose procesuose dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų

Nuorodos

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Konsultacijos su EP data

7.10.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.10.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Priėmimo data

15.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg