Procedūra : 2008/0806(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0508/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0508/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 13/01/2009 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0004

ZIŅOJUMS     *
PDF 135kWORD 60k
16.12.2008
PE 416.607v02-00 A6-0508/2008

par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu par valodas lietojumu, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Juridiskā komiteja

Referents: Costas Botopoulos

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu par valodas lietojumu, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes projektu (13301/2008),

–   ņemot vērā EK līguma 245. panta 2. punktu un EAEK līguma 160. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0348/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6–0508/2008),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepiekrist Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  lūdz Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


PASKAIDROJUMS

Pirmās instances tiesas Reglamenta noteikumi par apelācijas tiesvedību tika pieņemti 2005. gada 12. oktobrī. Tie stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Piemērojamie noteikumi Reglamenta V sadaļā ir gandrīz tādi paši kā noteikumi Tiesas Reglamenta IV sadaļā. Pirmās instances tiesas Reglamentā tomēr nav noteikumu par tiesvedības valodu, kas lietojama apelācijas tiesvedībā (pret Civildienesta tiesas lēmumiem). Šajā Reglamentā faktiski panta, kas būtu līdzvērtīgs Tiesas Reglamenta 110. pantam.

Atbilstoši Tiesas Statūtu 64. pantam noteikumus, kas reglamentē valodas lietojumu Tiesā, var grozīt tikai saskaņā ar procedūru, kas Statūtu grozīšanai noteikta EK līgumā un EAEK līgumā, proti, ar Padomes lēmumu, kas pieņemts vienbalsīgi pēc konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu un Komisiju.

Ierosinātā Padomes lēmuma mērķis ir ieviest Pirmās instances tiesas Reglamentā noteikumu par tiesvedības valodu, kas jālieto apelācijas tiesvedībā. Priekšlikums paredz pievienot pantu, kas līdzīgs Tiesas Reglamenta 110. pantam. Ar šo noteikumu nosaka, ka tiesvedības valodai jābūt valodai, kādā ir Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmums, pret kuru iesniegta apelācijas sūdzība.

Ir notikusi konsultēšanās ar Komisiju, un Komisija ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par ierosināto tekstu.

Referents uzskata, ka ir nepieciešams tikai tehniska rakstura grozījums. Tādēļ viņš iesaka Parlamentam steidzami apstiprināt tekstu atbilstoši Padomes izteiktajai vēlmei.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Valodas lietojums, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem

Atsauces

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

7.10.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

21.10.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Pieņemšanas datums

15.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

13

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Juridisks paziņojums - Privātuma politika