VERSLAG over het ontwerpbesluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van hogere voorziening tegen beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

16.12.2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Costas Botopoulos

Procedure : 2008/0806(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0508/2008
Ingediende teksten :
A6-0508/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van hogere voorziening tegen beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van de Raad (13301/2008),

–   gelet op artikel 245, lid 2, van het EG­Verdrag en artikel 160, lid 2, van het Euratom­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0348/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0508/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de ter raadpleging ingediende tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

De bepalingen in het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg met betrekking tot beroepen zijn op 12 oktober 2005 goedgekeurd en op 1 januari 2006 in werking getreden. De toepasselijke bepalingen, die staan in Titel 5 van het Reglement voor de procesvoering, zijn grotendeels identiek aan de bepalingen in Titel IV van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie. In het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg ontbreekt echter een bepaling over de taal die moet worden gebruikt in de procedure van hogere voorziening (tegen beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzaken). Er is dus geen bepaling die overeenkomt met artikel 110 in het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie.

Volgens artikel 64 van het statuut van het Hof van Justitie mag de regeling van het taalgebruik die geldt voor het Hof van Justitie, alleen worden gewijzigd volgens de in het EG-Verdrag en het Euratom-Verdrag verankerde procedure voor wijziging van het statuut, namelijk bij besluit van de Raad, dat deze na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie met eenparigheid van stemmen neemt.

Met het voorgestelde besluit van de Raad wordt beoogd een bepaling toe te voegen aan het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg betreffende de taal van de zaak die in beroepsprocedures moet worden gebruikt. Voorgesteld wordt om een soortgelijk artikel toe te voegen als artikel 110 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie. In dat artikel wordt bepaald dat in de zaak de taal moet worden gebezigd van de beslissing van het Europese Gerecht voor ambtenarenzaken waartegen het beroep is ingesteld.

De Commissie is geraadpleegd en heeft een positief advies uitgebracht over de voorgestelde tekst.

De rapporteur is van mening dat de wijziging nodig is, maar slechts van technische aard is. Hij spreekt daarom de aanbeveling uit dat het Parlement hieraan, overeenkomstig de door de Raad uitgesproken wens, zo spoedig mogelijk zijn goedkeuring hecht.

PROCEDURE

Titel

Taalregime dat van toepassing is in hogere voorzieningsprocedures tegen besluiten van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de EU

Document- en procedurenummers

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Datum raadpleging EP

7.10.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

21.10.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Datum goedkeuring

15.12.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

13

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Datum indiening

16.12.2008