Postup : 2008/0806(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0508/2008

Predkladané texty :

A6-0508/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0004

SPRÁVA     *
PDF 140kWORD 59k
16.12.2008
PE 416.607v02-00 A6-0508/2008

o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo vzťahu k jazykovému režimu uplatniteľnému na odvolania podané proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Costas Botopoulos

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo vzťahu k jazykovému režimu uplatniteľnému na odvolania podané proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie

(13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (13301/2008),

–   so zreteľom na článok 245 ods. 2 Zmluvy o ES a článok 160 ods. 2 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0348/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0508/2008),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ustanovenia Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa týkajúce sa odvolaní boli prijaté 12. októbra 2005. Nadobudli účinnosť 1. januára 2006.

Uplatniteľné ustanovenia sú uvedené v hlave V rokovacieho poriadku a sú do značnej miery zhodné s ustanoveniami hlavy IV Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa však neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa jazyka konania, ktorý sa ma použiť v rámci odvolacieho konania (proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu). Neexistuje totiž ustanovenie podobné ustanoveniu článku 110 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

Podľa článku 64 štatútu Súdneho dvora možno pravidlá o jazykovom režime uplatniteľnom na Súdny dvor meniť a dopĺňať len v súlade s postupom ustanoveným Zmluvami o ES a o ESAE pre prijímanie zmien a doplnení štatútu, a to jednomyseľným rozhodnutím Rady prijatým po porade s Európskym parlamentom a Komisiou.

Účelom navrhovaného rozhodnutia Rady je doplniť do Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa ustanovenie týkajúce sa jazyka konania, ktorý sa má použiť v rámci odvolacieho konania. Návrh spočíva v tom, že sa doplní článok podobný článku 110 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Týmto ustanovením sa stanoví, že jazykom konania by mal byť jazyk rozhodnutia Súdu pre verejnú službu Európskej únie, proti ktorému odvolanie smeruje.

Navrhované znenie bolo konzultované s Komisiou, a tá k nemu zaujala kladné stanovisko.

Spravodajca sa domnieva, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nevyhnutný, ide však o čisto technickú zmenu. Z tohto dôvodu odporúča, aby ho Parlament schválil čo najskôr v súlade s prianím Komisie.


POSTUP

Referenčné čísla

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Dátum konzultácie s EP

7.10.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

21.10.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Dátum prijatia

15.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia