Betänkande - A6-0508/2008Betänkande
A6-0508/2008

  BETÄNKANDE om utkastet till rådets beslut om ändring i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts rättegångsregler i fråga om språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol

  16.12.2008 - (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS)) - *

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Costas Botopoulos

  Förfarande : 2008/0806(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0508/2008
  Ingivna texter :
  A6-0508/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ändring i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts rättegångsregler i fråga om språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol

  (13301/2008 – C6‑0348/2008 – 2008/0806(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av rådets utkast (13301/2008),

  –   med beaktande av artikel 245.2 i EG-fördraget och artikel 160.2 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0348/2008),

  –   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0508/2008).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  MOTIVERING

  De bestämmelser i förstainstansrättens rättegångsregler som rör överklaganden antogs den 12 oktober 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2006. De tillämpliga bestämmelserna, som ingår i avdelning 5 i rättegångsreglerna, är till stora delar identiska med dem som ingår i avdelning IV i EG-domstolens rättegångsregler. Förstainstansrättens rättegångsregler föreskriver dock inte vilket rättegångsspråk som ska användas vid överklaganden (av personaldomstolens beslut). Det finns nämligen inte någon motsvarighet till artikel 110 i domstolens rättegångsregler.

  Enligt artikel 64 i domstolens stadga får bestämmelserna om språkanvändningen vid domstolen ändras endast enligt det förfarande för stadgeändringar som fastställts i EG- och Euratomfördragen. Det krävs med andra ord ett beslut av rådet, som ska agera enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen.

  Syftet med det föreslagna rådsbeslutet är att i förstainstansrättens rättegångsregler infoga en bestämmelse om det rättegångsspråk som ska användas vid överklaganden. Förslaget går ut på att infoga en artikel liknande artikel 110 i domstolens rättegångsregler. I denna bestämmelse kommer det att fastslås att rättegångsspråket bör vara det språk som används i det beslut från Europeiska personaldomstolen som överklagandet gäller.

  Kommissionen har hörts och har tillstyrkt den föreslagna texten.

  Föredraganden anser att ändringsförslaget visserligen är nödvändigt men att det endast är av teknisk natur. Han rekommenderar därför att parlamentet godkänner det så snart som möjligt i överensstämmelse med den vilja som uttryckts av rådet.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Språkanvändningen vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol

  Referensnummer

  13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  7.10.2008

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  21.10.2008

  Föredragande

         Utnämning

  Costas Botopoulos

  3.11.2008

   

   

  Antagande

  15.12.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  13

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

  Ingivande

  16.12.2008