Menetlus : 2008/2320(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0509/2008

Esitatud tekstid :

A6-0509/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0617

RAPORT     
PDF 105kWORD 49k
16.12.2008
PE 416.547v02-00 A6-0509/2008

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu

(2008/2320(ACI))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Jo Leinen

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 LISA – 17. MAIL 2006. AASTAL EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI VAHEL SÕLMITUD INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE (EELARVEDISTSIPLIINI JA USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE KOHTA) MUUDATUSE EELNÕU
 MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta

(2008/2320(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 25;

–   võttes arvesse komisjoni esitatud muudatuse eelnõu 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muutmiseks (KOM(2008)0834);

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta (A6-0504/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6‑0509/2008),

A. arvestades, et eelarvekomisjon soovitab eespool nimetatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kavandatud muudatuse heaks kiita;

B.  arvestades, et kavandatud muudatus ei tekita aluslepingute ja Euroopa Parlamendi kodukorraga seonduvaid probleeme,

1.  kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2007–2013)) muudatuse eelnõu;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos lisaga teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


LISA – 17. MAIL 2006. AASTAL EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI VAHEL SÕLMITUD INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE (EELARVEDISTSIPLIINI JA USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE KOHTA) MUUDATUSE EELNÕU

Brüssel, 2.12.2008

KOM(2008) 834 lõplik

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe

(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon,

arvestades järgmist:

(1)      Toiduainete ja tooraine hiljutine hinnatõus on põhjustanud muret eriti seoses selle mõjuga arengumaadele. Komisjon tegi ettepaneku luua uus rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades(1) ja mõlemad eelarvepädevad institutsioonid nõustusid 21. novembril 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel eraldama osa selle rahastamisvahendi finantseerimiseks hädaabireservist.

(2)      Kuna hädaabireservile 2008. aastaks ettenähtud summast ei piisa toiduainete hinnatõusu rahastamisvahendi vajaduste katmiseks, on vaja seda suurendada, et reserv saaks osaleda rahastamisvahendi finantseerimises.

(3)      Erakorralise olukorra lahendamiseks tuleks hädaabireservi 2008. aasta jaoks ühekordselt ja erandkorras suurendada 479,218 miljoni euroni jooksevhindades.

(4)      Seetõttu tuleks eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 vastavalt muuta,

on kokku leppinud järgmises:

punkti 25 esimesele lõigule lisatakse järgmine lause:

„Kõnealust summat suurendatakse 2008. aasta jaoks erandkorras 479,218 miljoni euroni jooksevhindades.”

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                    Nõukogu nimel                 Komisjoni nimel

president                                                eesistuja                           president

(1)

KOM(2008)04502008/0149(COD).


MENETLUS

Pealkiri

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu

Viited

KOM(2008)0834 – C6-0465/2008 – 2008/2320(ACI)

EPga konsulteerimise kuupäev

2.12.2008

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

AFCO

15.12.2008

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Jo Leinen

16.12.2008

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

16.12.2008

Arutamine parlamendikomisjonis

16.12.2008

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.12.2008

Esitamise kuupäev

16.12.2008

Õigusteave - Privaatsuspoliitika