VERSLAG over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

16.12.2008 - (2008/2320(ACI))

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Jo Leinen
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2008/2320(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0509/2008
Ingediende teksten :
A6-0509/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

(2008/2320(ACI))

Het Europees Parlement,

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[1], met name punt 25,

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0834),

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (A6‑0504/2008),

–   gelet op artikel 120, lid 1, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6‑0509/2008),

A. overwegende dat de begrotingscommissie aanbeveelt de voorgestelde wijziging van hoger genoemd interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 goed te keuren,

B.  overwegende dat de voorgestelde wijziging geen aanleiding geeft tot bezorgdheid inzake de Verdragen en het Reglement van het Parlement,

1.  hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (zie bijlage);

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijlage ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

BIJLAGE - ONTWERPWIJZIGING VAN HET INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD VAN 17 MEI 2006 TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE OVER DE BEGROTINGSDISCIPLINE EN EEN GOED FINANCIEEL BEHEER

Brussel, 2.12.2008

COM(2008) 834 definitief

Ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)      De recente ontwikkelingen van de voedsel- en grondstoffenprijzen zijn reden tot bezorgdheid, voornamelijk wat betreft hun impact voor de ontwikkelingslanden. De Commissie heeft in dat verband voorgesteld een nieuwe snelle responsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen[1] in te stellen en beide takken van de begrotingsautoriteit hebben er op het overleg van 21 november 2008 meer ingestemd dat een deel van de financiering van die faciliteit uit de reserve voor noodhulp komt.

(2)      Aangezien het voor 2008 resterende bedrag van de reserve voor noodhulp ontoereikend is om de behoeften van de voedselfaciliteit te dekken, is een versterking van die reserve noodzakelijk om aan de financiering van de voedselfaciliteit te kunnen bijdragen.

(3)      Om aan de buitengewone situatie het hoofd te bieden, dient de reserve voor noodhulp eenmalig en uitzonderlijk voor 2008 te worden verhoogd tot 479,218 miljoen euro (in lopende prijzen).

(4)      Punt 25 van het Interinstitutioneel Akkoord over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

zijn het volgende overeengekomen:

Aan punt 25, eerste alinea, wordt de volgende zin toegevoegd:

"Dit bedrag wordt voor 2008 uitzonderlijk verhoogd tot 479,218 miljoen euro, in lopende prijzen."

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement               Voor de Raad                   Voor de Commissie

De voorzitter                                          De voorzitter                    De voorzitter

PROCEDURE

Titel

Ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

Document- en procedurenummers

COM(2008)0834 – C6-0465/2008 – 2008/2320(ACI)

Datum raadpleging EP

2.12.2008

Commissie ten principale

  Datum bekendmaking

AFCO

15.12.2008

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Jo Leinen

16.12.2008

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

16.12.2008

Behandeling in de commissie

16.12.2008

 

 

 

 

Datum goedkeuring

16.12.2008

Datum indiening

16.12.2008