SPRÁVA o návrhu na zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

16.12.2008 - (2008/2320(ACI))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Jo Leinen
(Zjednodušený postup – článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2008/2320(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0509/2008
Predkladané texty :
A6-0509/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2008/2320(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] a najmä na jej bod 25,

–   so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0834), ktorý predložila Komisia,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet o návrhu zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (A6–0504/2008),

–   so zreteľom na články 120 ods. 1 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6‑0509/2008),

A. keďže Výbor pre rozpočet odporúča schválenie navrhovanej zmeny a doplnenia uvedenej medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006,

B.  keďže navrhovaná zmena a doplnenie nedáva žiadny podnet na znepokojenie v súvislosti so zmluvami a rokovacím poriadkom Parlamentu,

1.  schvaľuje zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2007 – 2013), ktorá je pripojená k tomuto rozhodnutiu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a prílohu na vedomie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

PRÍLOHA – Návrh NA zmenU a doplneniE Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

Brusel, 2. 12. 2008

KOM(2008) 834 v konečnom znení

Návrh zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou

o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev,

keďže:

(1)      Nedávny vývoj cien potravín a komodít vyvolal obavy, najmä pokiaľ ide o jeho dosah na rozvojové krajiny. Komisia navrhla vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách[1] a na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 sa obe zložky rozpočtového orgánu dohodli, že poskytnú časť finančných prostriedkov pre tento nástroj z rezervy núdzovej pomoci.

(2)      Vzhľadom na to, že zostávajúca suma rezervy núdzovej pomoci na rok 2008 nie je dostatočná na pokrytie potrieb potravinového nástroja, je potrebné túto rezervu zvýšiť, aby umožňovala prispieť k financovaniu potravinového nástroja.

(3)      S cieľom riešiť túto výnimočnú situáciu je potrebné zvýšiť rezervu núdzovej pomoci na 479,218 mil. EUR v bežných cenách, výlučne a výnimočne pre rok 2008.

(4)      Bod 25 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

sa dohodli takto:

v bode 25 sa do prvého pododseku pridá táto veta:

„Táto suma sa pre rok 2008 výnimočne zvýši na 479,218 mil. EUR v bežných cenách.“

V Bruseli,

Za Európsky parlament                         Za Radu                            Za Komisiu

predseda                                                 predseda                           predseda

POSTUP

Názov

Návrh na zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

Referenčné čísla

KOM(2008)0834 – C6-0465/2008 – 2008/2320(ACI)

Dátum konzultácie s EP

2.12.2008

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

15.12.2008

Spravodajca

  dátum menovania

Jo Leinen

16.12.2008

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

16.12.2008

Prerokovanie vo výbore

16.12.2008

 

 

 

 

Dátum prijatia

16.12.2008

Dátum predloženia

16.12.2008