Процедура : 2008/0158(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0511/2008

Внесени текстове :

A6-0511/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0003

ДОКЛАД     *
PDF 150kWORD 66k
17.12.2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

относно предложението за директива на Съвета относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка (кодифицирана версия)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Diana Wallis

(Кодификация – член 80 от Правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка (кодифицирана версия)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0492),

–   като взе предвид член 94 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0336/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0511/2008),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 31 октомври 2008 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

предложение за директива на Съвета относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка

(кодифициран текст)

COM(2008)0492 от 29.7.2008 г. – 2008/0158(CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, се събра на 8 септември 2008 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на заседанието(1), след като разгледа предложението за директива на Съвета относно кодификацията на Директива 90/434/ЕО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. В съображение 11, първо изречение (а именно: „Решението на SE или SCE да реорганизира търговската си дейност чрез прехвърляне на седалището си не бива да се препятства от незаконни данъчни ограничения“) следва да бъде заменено с: „Решението на SE или SCE да реорганизира търговската си дейност чрез прехвърляне на седалището си, не бива да се възпрепятства от дискриминационни данъчни разпоредби или от ограничения, санкции или диспропорции, произтичащи от националното данъчно законодателство и противоречащи на общностното право“.

2. В Приложение I, буква м) добавената дума на гръцки език „εταιρείες“ следва да бъде оградена със стрелки за адаптация .

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Юрисконсулт

        Юрисконсулт      и.д. Генерален директор

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика, като за основа беше ползван френският текст, който е език на оригинала за разглеждания работен документ.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обща система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище (кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Дата на консултация с ЕП

29.9.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

9.10.2008 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Diana Wallis

25.6.2008 г.

 

 

Дата на приемане

15.12.2008 г.

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност