ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

  17. 12. 2008 - (KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS)) - *

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodajka: Diana Wallis
  (Kodifikace – článek 80 jednacího řádu)

  Postup : 2008/0158(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0511/2008
  Předložené texty :
  A6-0511/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností

  z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

  (KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

  (Postup konzultace – kodifikace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0492),

  –   s ohledem na článek 94 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0336/2008),

  –   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů[1],

  –   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0511/2008),

  A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je daný návrh prostou kodifikací ustanovení stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

  1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

  PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

   

   

   

  PORADNÍ SKUPINA

  PRÁVNÍCH SLUŽEB

  V Bruselu dne 31. října 2008

  STANOVISKO

                                                      PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                                RADU

                                                                KOMISI

  Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

  KOM(2008)492 ze dne 29. 7. 2008 – 2008/0158 (CNS)

  S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, zejména na bod 4 této dohody, se dne 8. září 2008 sešla poradní pracovní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

  Poradní skupina na této schůzi[1] dospěla na základě posouzení návrhu směrnice Rady, který se vztahuje ke kodifikaci směrnice Rady 90/434/ES ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy, jednomyslně k následujícím závěrům:

  1) Pokud jde o bod 11, první věta (v návrhu zní „Rozhodnutí evropské společnosti (SE) nebo evropské družstevní společnosti (SCE) o reorganizaci své podnikatelské činnosti přemístěním svého sídla by neměly být kladeny daňové překážky.“) by měla být nahrazena následující větou: „Rozhodnutí evropské společnosti (SE) nebo evropské družstevní společnosti (SCE) o reorganizaci své podnikatelské činnosti přemístěním svého sídla by neměly být kladeny překážky v podobě diskriminačních daňových předpisů, omezení, sankcí nebo narušení, jež by mohly vyplynout z takové vnitrostátní daňové legislativy, která je v rozporu s právem Společenství.“

  2) Řecké slovo „εταιρείες“ v příloze I písm. m) by mělo být uvedeno v uvozovkách.

  Přezkoumání umožnilo skupině po vzájemné dohodě konstatovat, že se návrh skutečně omezuje na pouhou kodifikaci bez podstatné změny aktů, které jsou jejím předmětem.

  C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           vedoucí právní služ

  by    vedoucí právní služby    úřadující generální ředitelka

  • [1]  Poradní pracovní skupina měla k dispozici 22 jazykových verzí návrhu a pracovala na základě verze ve francouzském jazyce, což je jazyk originálu pracovního dokumentu.

  POSTUP

  Název

  Systém zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

  Referenční údaje

  KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

  Datum konzultace s EP

  29.9.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  9.10.2008

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Diana Wallis

  25.6.2008

   

   

  Datum přijetí

  15.12.2008