Postup : 2008/0158(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0511/2008

Předložené texty :

A6-0511/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0003

ZPRÁVA     *
PDF 147kWORD 59k
17. 12. 2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

(KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Diana Wallis

(Kodifikace – článek 80 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností

z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

(KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0492),

–   s ohledem na článek 94 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0336/2008),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0511/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je daný návrh prostou kodifikací ustanovení stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 31. října 2008

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

KOM(2008)492 ze dne 29. 7. 2008 – 2008/0158 (CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, zejména na bod 4 této dohody, se dne 8. září 2008 sešla poradní pracovní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Poradní skupina na této schůzi(1) dospěla na základě posouzení návrhu směrnice Rady, který se vztahuje ke kodifikaci směrnice Rady 90/434/ES ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy, jednomyslně k následujícím závěrům:

1) Pokud jde o bod 11, první věta (v návrhu zní „Rozhodnutí evropské společnosti (SE) nebo evropské družstevní společnosti (SCE) o reorganizaci své podnikatelské činnosti přemístěním svého sídla by neměly být kladeny daňové překážky.“) by měla být nahrazena následující větou: „Rozhodnutí evropské společnosti (SE) nebo evropské družstevní společnosti (SCE) o reorganizaci své podnikatelské činnosti přemístěním svého sídla by neměly být kladeny překážky v podobě diskriminačních daňových předpisů, omezení, sankcí nebo narušení, jež by mohly vyplynout z takové vnitrostátní daňové legislativy, která je v rozporu s právem Společenství.“

2) Řecké slovo „εταιρείες“ v příloze I písm. m) by mělo být uvedeno v uvozovkách.

Přezkoumání umožnilo skupině po vzájemné dohodě konstatovat, že se návrh skutečně omezuje na pouhou kodifikaci bez podstatné změny aktů, které jsou jejím předmětem.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           vedoucí právní služ

by    vedoucí právní služby    úřadující generální ředitelka

(1)

Poradní pracovní skupina měla k dispozici 22 jazykových verzí návrhu a pracovala na základě verze ve francouzském jazyce, což je jazyk originálu pracovního dokumentu.


POSTUP

Název

Systém zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění)

Referenční údaje

KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Datum konzultace s EP

29.9.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

9.10.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Datum přijetí

15.12.2008

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí