BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (kodificeret udgave)

  17.12.2008 - (KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)) - *

  Retsudvalget
  Ordfører: Diana Wallis
  (Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

  Procedure : 2008/0158(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0511/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0511/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets direktiv om beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (kodificeret udgave)

  (KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS))

  (Høringsprocedure – kodifikation)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0492),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0336/2008),

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

  –   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0511/2008),

  A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

  1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

  BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

   

   

   

  DE JURIDISKE TJENESTERS

  RÅDGIVENDE GRUPPE

  Bruxelles, den 31. oktober 2008

  UDTALELSE

                                                        TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                                RÅDET

                                                                KOMMISSIONEN

  Forslag til Rådets direktiv om beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (kodificeret udgave)

  KOM(2008)0492 af 29.7.2008 – 2008/0158(CNS)

  I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særligt punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 8. september 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

  Under behandlingen[1]af Rådets forslag til direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 90/434/EF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE's eller et SCE's vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater konstaterede gruppen følgende:

  1) Betragtning 11, første sætning (der lyder "Et SE’s eller SCE’s beslutning om at reorganisere erhvervsudøvelsen ved at flytte det vedtægtsmæssige hjemsted bør ikke uretmæssigt hæmmes af diskriminerende skattemæssige hindringer" i forslagets tekst) bør erstattes af følgende sætning: "Et SE’s eller SCE’s beslutning om at reorganisere erhvervsudøvelsen ved at flytte det vedtægtsmæssige hjemsted bør ikke hæmmes af diskriminerende skatteregler eller af restriktioner, straffe eller forvridninger som følge af uoverensstemmelser imellem den nationale skattelovgivning og fællesskabslovgivningen".

  2) I bilag I, punkt m), burde tilføjelsen af det græske ord «εταιρείες» have været anført mellem tilpasningspile.

  Efter behandlingen var der enighed i gruppen om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer af de retsakter, der kodificeres.

  C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Juridisk konsulent

        Juridisk konsulent    Fung. generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde 22 sprogversioner af forslaget til rådighed og benyttede den fransksprogede originalversion som grundlag for behandlingen.

  PROCEDURE

  Titel

  Beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted (kodificeret udgave)

  Referencer

  KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

  Dato for høring af EP

  29.9.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  9.10.2008

  Ordfører

         Dato for valg

  Diana Wallis

  25.6.2008

   

   

  Dato for vedtagelse

  15.12.2008

   

   

   

  Dato for indgivelse

  17.12.2008