Menetlus : 2008/0158(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0511/2008

Esitatud tekstid :

A6-0511/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/01/2009 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0003

RAPORT     *
PDF 127kWORD 54k
17.12.2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Õiguskomisjon

Raportöör: Diana Wallis

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0492);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 94, mille alusel mille nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0336/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0511/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEV

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 31. oktoober 2008

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (kodifitseeritud versioon)

KOM(2008)0492, 29.7.2008 – 2008/0158(CNS)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 8. septembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi(1) ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/434/EMÜ, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduse 11 esimene lause (mis on ettepanekus sõnastatud järgmiselt: Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu otsust reorganiseerida oma tegevus registrijärgse asukoha üleviimise teel ei tohiks põhjendamatult takistada maksutõkked) tuleks asendada järgmise lausega: Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu otsust reorganiseerida oma tegevus registrijärgse asukoha üleviimise teel ei tohiks takistada diskrimineerivad maksueeskirjad või piirangud, karistused või moonutused, mis tulenevad ühenduse õigusaktidega vastuolus olevatest riiklikest õigusaktidest.

2) I lisa punktis m peaks kreekakeelne sõna εταιρείες olema paigutatud kohandamisele osutavate noolte vahel.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C. F. DURAND          Jurist

          Jurist        Peadirektori kohusetäitja

(1)

Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning registrijärgse asukoha üleviimise puhul rakendatav maksustamissüsteem (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

29.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

9.10.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2008

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika