JELENTÉS a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

  17.12.2008 - (COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS)) - *

  Jogi Bizottság
  Előadó: Diana Wallis
  (Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke)

  Eljárás : 2008/0158(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0511/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0511/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

  (COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

  (Konzultációs eljárás – kodifikáció)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0492),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0336/2008),

  –   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

  –   tekintettel eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére,

  –   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0511/2008),

  A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2.o.

  MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

   

   

   

  A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

  TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

  Brüsszel, 2008. október 31.

  VÉLEMÉNY

   A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                                A TANÁCS

                                                                A BIZOTTSÁG

  a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

  COM(2008)0492 (2008.07.29.) – 2008/0158(CNS)

  Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 2008. szeptember 8-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fentnevezett javaslatot.

  A tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi irányelv kodifikációját célzó tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata[1] során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján a következőket állapította meg:

  1) A (11) bekezdés első mondata (ahogy a javaslat szövegében olvasható: „Az SE-nek vagy az SCE-nek a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezésével történő átszervezésre vonatkozó döntését nem akadályozhatják adózási korlátozások.”) helyébe az alábbi mondat lép: „Az SE-nek vagy az SCE-nek a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezésével történő átszervezésre vonatkozó döntését nem akadályozhatják a közösségi joggal ellentétes diszkriminatív adószabályok vagy a nemzeti adójogszabályokból eredő korlátozások, hátrányok, illetve torzulások.

  2) Az I. melléklet m) pontjában a beillesztett «εταιρείες» görög szót kiigazítást jelölő nyilak közé kellett volna tenni.

  A vizsgálat alapján a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat lényegében egyszerű kodifikációra korlátozódik, a tárgyát képező aktusok lényegi módosítása nélkül.

  C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           jogtanácsos

          jogtanácsos      megbízott főigazgató

  • [1]  A javaslat 22 nyelvi változata állt a tanácsadó munkacsoport rendelkezésére. A munkacsoport a munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg)

  Hivatkozások

  COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  29.9.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  9.10.2008

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Diana Wallis

  25.6.2008

   

   

  Az elfogadás dátuma

  15.12.2008

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  17.12.2008