Procedūra : 2008/0158(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0511/2008

Pateikti tekstai :

A6-0511/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/01/2009 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0003

PRANEŠIMAS     *
PDF 144kWORD 63k
17.12.2008
PE 718.021v01-00 A6-0511/2008

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Diana Wallis

(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Konsultavimosi procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0492),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 94 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0336/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0511/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2008 m. spalio 31 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (kodifikuota redakcija)

2008 m. liepos 29 d. COM(2008)04922008/0158(CNS)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. rugsėjo 8 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama(1) pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 90/434/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą, darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) 11 konstatuojamoje dalyje pirmasis sakinys (cituojama iš pasiūlymo teksto: „SE arba SCE sprendimui reorganizuoti savo verslą perkeliant jos registruotą buveinę neturėtų kliudyti mokesčių kliūtys“) turi būti pakeistas šiuo sakiniu: „SE arba SCE sprendimui reorganizuoti savo verslą perkeliant jos registruotą buveinę neturėtų kliudyti diskriminuojančios mokesčių taisyklės arba apribojimai, kliūtys ar suvaržymai, atsirandantys dėl nacionalinės mokesčių teisės, kuri prieštarauja Bendrijos teisei“.

2) I priedo m punkte pridėtas graikiškas žodis „εταιρείες“ turėtų būti išskirtas pritaikytą tekstą žyminčiomis rodyklėmis.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu iš tikrųjų siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURANDJuriskonsultas

      Juriskonsultas       Laikinai einantis generalinio

                                                                                        direktoriaus pareigas

(1)

Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu prancūzų kalba– darbo dokumento originalo kalba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Konsultavimosi su EP data

29.9.2008

Atsakingas komitetas

JURI

9.10.2008

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Pranešėjas (-ai)

15.12.2008

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika