Procedūra : 2008/0158(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0511/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0511/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 13/01/2009 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0003

ZIŅOJUMS     *
PDF 154kWORD 60k
17.12.2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (kodificēta versija)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Juridiskā komiteja

Referente: Diana Wallis

(Kodifikācija – Reglamenta 80. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (kodificēta versija)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Apspriežu procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0492),

–   ņemot vērā EK līguma 94. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0336/2008),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0511/2008),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO dienestu

Konsultatīvā DARBA grupa

 

Briselē, 2008. gada 31. oktobrī

ATZINUMS

Eiropas Parlamentam

Padomei

Komisijai

Priekšlikums Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (kodificēta versija)

(COM(2008) 492 galīgā redakcija (29.7.2008) – 2008/0158(CNS))

Ievērojot 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa 2008. gada 8. septembrī rīkoja sanāksmi, lai izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Izskatot priekšlikumu(1) Padomes direktīvai, ar ko kodificē Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvu 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

1) Direktīvas priekšlikumā 11. apsvēruma pirmais teikums („SE un SCE lēmumu reorganizēt tās uzņēmējdarbību, pārceļot juridisko adresi, nedrīkstētu pārmērīgi kavēt nodokļu šķēršļi”) būtu jāaizvieto ar šādu teikumu: „SE un SCE lēmumu reorganizēt tās uzņēmējdarbību, pārceļot juridisko adresi, nedrīkstētu kavēt diskriminējoši nodokļu likumi vai ierobežojumi, sankcijas vai grozījumi, kas izriet no nacionālās nodokļu likumdošanas un ir pretrunā Kopienas tiesībām”.

2) Direktīvas I pielikuma m) apakšpunktā iestarpinātais grieķu vārds „εταιρείες” būtu jānorāda ar grozījuma bultām.

Pēc priekšlikuma izskatīšanas konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

C. Pennera                           J.-C. Piris                             C. F. Durand

Juriskonsults                          Juriskonsults                          Ģenerāldirektora v. i.

(1)

Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija 22 priekšlikuma valodu versijas, un tā strādāja, pamatojoties uz franču valodas versiju, kas ir darba dokumenta oriģinālā versija.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī juridiskās adreses pārcelšanai (kodificēta versija)

Atsauces

COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

29.9.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

9.10.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Pieņemšanas datums

15.12.2008

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika