VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie)

  17.12.2008 - (COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS)) - *

  Commissie juridische zaken
  Rapporteur: Diana Wallis
  (Codificatie – Artikel 80 van het Reglement)

  Procedure : 2008/0158(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0511/2008
  Ingediende teksten :
  A6-0511/2008
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie)

  (COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

  (Raadplegingsprocedure – codificatie)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0492),

  –   gelet op artikel 94 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0336/2008),

  –   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[1],

  –   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0511/2008),

  A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie uitsluitend een codificatie van de bestaande teksten inhoudt, zonder enige inhoudelijke wijziging,

  1.  gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

  BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

   

   

   

  ADVIESGROEP VAN DE

  JURIDISCHE DIENSTEN

  Brussel, 31 oktober 2008

  ADVIES

                                                      AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                                DE RAAD

                                                                DE COMMISSIE

  Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie)

  COM(2008)0492 van 29.7.2008 – 2008/0158(CNS)

  Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, inzonderheid punt 4 daarvan, is de adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 8 september 2008 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd Commissievoorstel te behandelen.

  Bij de behandeling[1] van het voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot codificatie van Richtlijn 90/434/EG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat heeft de adviesgroep in onderlinge overeenstemming het volgende geconstateerd:

  1) In overweging 11 moet de eerste zin (luidende "Het besluit van een SE of een SCE om het bedrijf te reorganiseren door de statutaire zetel te verplaatsen, mag niet onnodig worden belemmerd door fiscale obstakels" in de tekst van het voorstel) vervangen worden door de volgende zin: "Het besluit van een SE of een SCE om het bedrijf te reorganiseren door de statutaire zetel te verplaatsen, mag niet worden belemmerd door discriminerende belastingregels of beperkingen, nadelen of verstoringen als gevolg van nationale belastingwetgeving die in strijd is met het Gemeenschapsrecht".

  2) In punt m van bijlage I moet het Griekse woord "εταιρείες" tussen aanpassingstekens worden geplaatst.

  Bijgevolg heeft de adviesgroep bij de behandeling van het bovengenoemde voorstel in onderlinge overeenstemming geconstateerd dat het voorstel zich inderdaad beperkt tot een loutere codificatie, zonder inhoudelijke wijziging van de besluiten waarop het betrekking heeft.

  C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Juridisch advis

  eur    Juridisch adviseur    Waarnemend directeur-generaal

  • [1]  De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft de Franse versie, die ook de originele versie van het werkdocument was, als uitgangspunt genomen.

  PROCEDURE

  Titel

  Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor verplaatsing van de statutaire zetel (gecodificeerde versie)

  Document- en procedurenummers

  COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

  Datum raadpleging EP

  29.9.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  JURI

  9.10.2008

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Diana Wallis

  25.6.2008

   

   

  Datum goedkeuring

  15.12.2008

   

   

   

  Datum indiening

  17.12.2008