Procedure : 2008/0158(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0511/2008

Ingediende teksten :

A6-0511/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/01/2009 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0003

VERSLAG     *
PDF 132kWORD 57k
17.12.2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Diana Wallis

(Codificatie – Artikel 80 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie)

(COM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0492),

–   gelet op artikel 94 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0336/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6‑0511/2008),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie uitsluitend een codificatie van de bestaande teksten inhoudt, zonder enige inhoudelijke wijziging,

1.  gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 31 oktober 2008

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (gecodificeerde versie)

COM(2008)0492 van 29.7.2008 – 2008/0158(CNS)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, inzonderheid punt 4 daarvan, is de adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 8 september 2008 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd Commissievoorstel te behandelen.

Bij de behandeling(1) van het voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot codificatie van Richtlijn 90/434/EG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat heeft de adviesgroep in onderlinge overeenstemming het volgende geconstateerd:

1) In overweging 11 moet de eerste zin (luidende "Het besluit van een SE of een SCE om het bedrijf te reorganiseren door de statutaire zetel te verplaatsen, mag niet onnodig worden belemmerd door fiscale obstakels" in de tekst van het voorstel) vervangen worden door de volgende zin: "Het besluit van een SE of een SCE om het bedrijf te reorganiseren door de statutaire zetel te verplaatsen, mag niet worden belemmerd door discriminerende belastingregels of beperkingen, nadelen of verstoringen als gevolg van nationale belastingwetgeving die in strijd is met het Gemeenschapsrecht".

2) In punt m van bijlage I moet het Griekse woord "εταιρείες" tussen aanpassingstekens worden geplaatst.

Bijgevolg heeft de adviesgroep bij de behandeling van het bovengenoemde voorstel in onderlinge overeenstemming geconstateerd dat het voorstel zich inderdaad beperkt tot een loutere codificatie, zonder inhoudelijke wijziging van de besluiten waarop het betrekking heeft.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Juridisch advis

eur    Juridisch adviseur    Waarnemend directeur-generaal

(1)

De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft de Franse versie, die ook de originele versie van het werkdocument was, als uitgangspunt genomen.


PROCEDURE

Titel

Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor verplaatsing van de statutaire zetel (gecodificeerde versie)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Datum raadpleging EP

29.9.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

9.10.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Datum goedkeuring

15.12.2008

 

 

 

Datum indiening

17.12.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid