Postup : 2008/0158(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0511/2008

Predkladané texty :

A6-0511/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0003

SPRÁVA     *
PDF 147kWORD 63k
17.12.2008
PE 418.021v01-00 A6-0511/2008

o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované znenie)

(KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Diana Wallis

(Kodifikácia – článok 80 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované znenie)

(KOM(2008)0492 – C6‑0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0492),

–   so zreteľom na článok 94 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0336/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0511/2008),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 31. októbra 2008

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované znenie)

KOM(2008)0492 z 29.7.2008 – 2008/0158(CNS)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a predovšetkým jej bod 4, sa 8. septembra 2008 uskutočnila schôdza konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, aby preskúmala, okrem iného, spomínaný návrh predložený Komisiou.

Pri skúmaní(1) návrhu smernice Rady o kodifikácii smernice 90/434/ES Rady z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi, konzultačná pracovná skupina dospela spoločnou dohodou k týmto záverom.

1) V odôvodnení 11 by sa mala prvá veta (s týmto znením: Rozhodnutiu SE alebo SCE reorganizovať svoj podnik premiestnením svojho sídla by sa nemalo neprimerane prekážať daňovými prekážkami“ v texte návrhu) nahradiť touto vetou: „Rozhodnutiu SE alebo SCE reorganizovať svoj podnik premiestnením svojho sídla by sa nemalo neprimerane prekážať daňovými diskriminačnými predpismi či obmedzeniami, postihmi alebo narušeniami vyplývajúcimi z vnútroštátnych daňových právnych predpisov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva“.

2) V prílohe I písmeno m) by malo byť grécke slovo „εταιρείες“ uvedené v úvodzovkách.

Toto preskúmanie umožnilo skupine na základe spoločnej dohody konštatovať, že návrh sa v skutočnosti obmedzuje na jasnú a jednoduchú kodifikáciu bez podstatnej zmeny príslušných aktov, ktoré sú jej predmetom.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

vedúci právnej služby              vedúci právneho servisu               úradujúca generálna riaditeľka

(1)

Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii text návrhu preložený do 22 jazykov a jej práca sa opierala o pôvodnú verziu pracovného dokumentu vo francúzskom jazyku.


POSTUP

Názov

Systém zdaňovania uplatniteľný pri zlučovaní, rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)

Dátum konzultácie s EP

29.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.10.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Dátum prijatia

15.12.2008

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia