Raport - A6-0512/2008Raport
A6-0512/2008

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX (ühtne menetlus)

18.12.2008 - (KOM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Kartika Tamara Liotard


Menetlus : 2008/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0512/2008
Esitatud tekstid :
A6-0512/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX (ühtne menetlus)

(KOM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0872);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0027/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A6‑0512/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine on siseturu oluline aspekt ning aitab oluliselt kaasa kodanike tervise ja heaolu parandamisele ning nende sotsiaalsete ja majanduslike huvide kaitsmisele. Erinevused uuendtoidu ohutuse hindamist ja lubade väljastamist käsitlevates siseriiklikes õigusnormides võivad takistada uuendtoidu vaba liikumist, luues seega ebaõiglased konkurentsitingimused.

(1) Ühenduse poliitika rakendamisel ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut arvesse võttes tuleks tagada inimeste tervise ja tarbijakaitse, samuti loomade heaolu ja keskkonnakaitse kõrge tase. Lisaks tuleks alati kohaldada ettevaatuspõhimõtet, nagu see on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.¹

_____________

1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Selgitus

Rõhuasetus peaks olema toiduohutusel ja tarbijakaitsel. Samuti tuleks arvesse võtta loomade tervishoidu ja keskkonda. Äärmiselt oluline on ka ettevaatuspõhimõte.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse, mida tuleks pidada tähtsamaks siseturu toimimisest.

Selgitus

Inimeste tervise kaitset tuleks pidada esmatähtsaks uuendtoidule lubade andmisel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Euroopa Liidu lepingu artiklis 13 selgitatakse, et ühendus ja liikmesriigid pööravad poliitika kujundamisel ja rakendamisel täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele, kuna loomad on aistimisvõimelised olendid.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) ELi õigusaktides määratletud standardeid tuleb kohaldada ühenduses turustatava kogu toidu, sealhulgas kolmandatest riikidest imporditava toidu suhtes;

Selgitus

Tuleks korrata, et ühenduse standardeid kohaldatakse ka imporditava toidu suhtes.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c) Euroopa Parlament palus oma 3. septembri 2008. aasta resolutsioonis loomade toiduks kloonimise kohta esitada komisjonil ettepanekud keelata toidu saamise eesmärgil (i) loomade kloonimine, (ii) kloonitud loomade või nende järeltulijate kasvatamine, (iii) kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete turuleviimine ja (iv) kloonitud loomade, nende järeltulijate, kloonitud loomade või nende järeltulijate sperma ja embrüote ning kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete import;

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 d) Komisjoni tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) võttis 28.–29. septembril 2005. aastal vastu arvamuse, milles järeldati, et riski hindamiseks vajalikes teadmistes on suured lüngad. Need hõlmavad teadmisi nanoosakeste omaduste kohta, nende tuvastamise ja mõõtmise kohta, doosi ja vastusreaktsiooni seose, inimorganismis ja keskkonnas käitumise ja säilivuse, ning kõigi nanoosakestega seonduvate toksikoloogia ja keskkonnatoksikoloogia aspektide kohta; lisaks juhib tähelepanu SCENIHRi järeldustele, et „olemasolevad toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised meetodid ei tarvitse olla piisavad selleks, et tegeleda kõigi nanoosakestega seonduvate küsimustega”;

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) nr 258/97, tuleb toidu uuenduslikuna käsitlemise kriteeriumina säilitada olulisel määral ühenduses inimtoiduna kasutamise puudumine enne määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997.

(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) nr 258/97, tuleb toidu uuenduslikuna käsitamise kriteeriumina säilitada olulisel määral ühenduses inimtoiduna kasutamise puudumine enne määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997. Ühenduses kasutamine tähendab liikmesriikides kasutamist, sõltumata nende Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast.

Selgitus

Selles ettepanekus selgitatakse, milline on määruse mõju ulatus siseturul, ning suurendatakse seega asjaomaste ringkondade õiguskindlust, eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks muuta selgemaks ja ajakohastada, asendades olemasolevad kategooriad viitega üldisemale toidu määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks muuta uudsuse kriteeriumide selgituse abil selgemaks ja ajakohastada, asendades olemasolevad kategooriad viitega üldisemale toidu määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu uudsuse kriteeriumide kohta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Käesoleva määruse määratluse kohaselt peetakse uudseks toitu, mis on uue molekulaarstruktuuriga või mille algset molekulaarstruktuuri on tahtlikult muudetud, toitu, mis koosneb või on saadud mikroorganismidest, seentest või vetikatest, mikroorganismide uutest tüvedest, mille puhul puudub ohutu kasutamise kogemus, ning taimedes looduslikult esinevate ainete kontsentraatidest.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab, milliseid tootekategooriaid hõlmab uuendtoidu määratlus igal juhul. See mittetäielik toidu kategooriate loetelu aitab seega kaasa käesolevas määruses ajakohastatud uuendtoidu määratluse õiguskindlusele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Loomade kloonimine ei ole kooskõlas nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ (mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset)1 lisa punktiga 20, milles sätestatakse, et sellist looduslikku või kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi, ei tohi kasutada. Kloonitud loomadest või nende järglastest toodetud toitu seetõttu ühenduse loetellu ei tohi kanda.

 

1EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.

Selgitus

Paljud teadusuuringud ja eetika Euroopa töörühma arvamus kinnitavad, et kloonimine toob kaasa tõsiseid tervise ja heaolu probleeme nii kloonitud loomadele kui ka nende asendusemadele. Kloonitud looted on sageli normaalsest suuremad, mis tingib raskeid sünnitusi ja paljud neist toimuvad keisrilõike abil. Paljud kloonid hukkuvad tiinuse ajal või elu esimestel nädalatel immuunsuspuudulikkuse, kardiovaskulaarhäirete, hingamisprobleemide ja neerude kõrvalekallete tõttu.

Kloonimisest tingitud loomade tervishoiu ja heaolu probleemide tõttu ei ole see protsess kooskõlas nõukogu direktiivi 98/58/EÜ lisa punktiga 20.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Praegu olemasolevatest katsemeetoditest ei piisa nanomaterjalidega seotud ohtude hindamiseks. Kiiremas korras tuleks välja töötada nanospetsiifilised katsemeetodid, kus ei kasutata loomi.

Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks (vt SCENIHRi 2005. aasta septembri arvamus). Nanomaterjale tuleks hinnata nanospetsiifiliste katsete alusel, kus ei kasutata loomi. Niikauaks, kuni on olemas niisugused nanospetsiifilised katsemeetodid nanomaterjalide ohutuse piisavaks hindamiseks toidus, kus ei kasutata loomi, tuleks keelata nende kasutamine inimeste tervise kaitsmiseks ja loomkatsete ennetamiseks.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Arvestades, et teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm esitas oma 16. jaanuari 2008. aasta arvamuses (nr 23) loomade toiduks kloonimise eetiliste aspektide kohta, et ta leiab, et puuduvad veenvad argumendid kloonidest ja nende järglastest toidu tootmiseks. Arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti teaduskomitee järeldas oma 15. juuli 2008. aasta arvamuses1, et märgatava osa kloonide tervis ja heaolu olid kahjustatud, sageli tõsiselt ja surmavalt.

 

1The EFSA Journal (2008) 767, 1-49.

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamused näitavad, et kloonimisega kaasnevad kloonitud loomade ja nende asendusemasloomade puhul tõsised tervise- ja heaoluprobleemid.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 d) Toiduainete pakendis sisalduvad nanomaterjalid tuleks kanda heakskiidetud nanomaterjalide loetellu, millele lisatakse nende niisuguses pakendis sisalduvatesse toiduainetesse või sisalduvatele toiduainetele ülekandumise piirmäär.

Selgitus

Lubade andmist tuleks kohaldada nanomaterjalidest koosneva pakendi suhtes, millel on kokkupuude toiduga.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6 e) Kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks siiski käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Sellist toitu peaks reguleerima erimäärus, mis võetakse vastu kaasotsustamismenetlust kasutades, mitte ühtse menetlusega. Komisjon peaks sellekohase õigusakti ettepaneku esitama enne käesoleva määruse jõustumist. Kuni kloonitud loomi käsitleva määruse jõustumiseni peaks kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu turule toomise suhtes kehtima moratoorium.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Vajaduse korral tuleks vastu võtta rakendusmeetmed, milles määratletakse kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva turustada samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks sellist kasutamist toidulisandina või toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Seega tuleb asjaomase toidu muudeks kasutusviisideks, st peale toidulisandina kasutamise, taotleda luba kooskõlas käesoleva määrusega.

(7) Vastu tuleks võtta rakendusmeetmed, milles määratletakse täiendavad kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva turustada samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks sellist kasutamist toidulisandina või toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Seega tuleb asjaomase toidu muudeks kasutusviisideks, st peale toidulisandina kasutamise, taotleda luba kooskõlas käesoleva määrusega.

Selgitus

Rakendusmeetmete vastuvõtmine on vajalik uudsuse kriteeriumide täiendavaks kirjeldamiseks. Sõna „täiendavad” tuleks lisada, kuna teatud selgitus on juba esitatud muudatusettepanekus põhjenduse 6 kohta.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)1 sätteid tuleks kohaldada, kui toode, võttes arvesse kõiki selle omadusi, võib langeda mõiste „ravim” ja muude ühenduse õigusaktidega reguleeritava toote mõiste alla. Sellisel juhul võib liikmesriik, kui ta kehtestab vastavalt direktiivile 2001/83/EÜ, et aine on ravim, piirata niisuguse toote turule toomist vastavalt ühenduse õigusele.

 

1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Selgitus

Kuna uuendtoidu käsitlemisel esineb palju piiripealseid juhtumeid, tuleb kõnealust põhialust rõhutada põhjenduses. See loob tööstusele ja tarbijatele suurema selguse turu toimimise osas seoses piiripealsete toodetega (ravim/toit).

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Ainult tehniliseks kasutuseks mõeldud toit ja geneetiliselt muundatud toit ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse. Seega tuleb määruse reguleerimisalast välja arvata toit, mida kasutatakse ainult toidu lisaainena, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX reguleerimisalasse, maitse- ja lõhnaained, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX reguleerimisalasse, ekstrahendid, mis kuuluvad nõukogu 13. juuni 1988. aasta direktiivi 88/344/EMÜ (toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) reguleerimisalasse, ensüümid, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX reguleerimisalasse ning geneetiliselt muundatud toit, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) reguleerimisalasse.

(10) Ainult tehniliseks kasutuseks mõeldud toit ja geneetiliselt muundatud toit ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse senikaua, kui niisugust toitu reguleeritakse ühenduse muude õigusaktide kohaselt lubade andmise ja ohutuse hindamisega. Seega tuleb määruse reguleerimisalast välja arvata toit, mida kasutatakse ainult toidu lisaainena, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX reguleerimisalasse, maitse- ja lõhnaained, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX reguleerimisalasse, ekstrahendid, mis kuuluvad nõukogu 13. juuni 1988. aasta direktiivi 88/344/EMÜ (toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) reguleerimisalasse, ensüümid, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr XX/XXX reguleerimisalasse ning geneetiliselt muundatud toit, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) reguleerimisalasse.

Selgitus

Tuleb selgitada, et kõiki uuendtoite ja toidu koostisosasid peaks hõlmama üks riski hindamine vastavalt ühenduse õigusaktidele. Toit, mida reguleeritakse juba muude ELi õigusaktide kohaselt loa andmise ja riski hindamise menetlusega, ei peaks nõudma enam riski hindamist ja loa andmist uuendtoidu määruse raames.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet inimtoiduna kasutamise kohta enne 15. maid 1997, tuleb kehtestada lihtne ja läbipaistev liikmesriike ja kõiki huvitatud pooli hõlmav menetlus selle teabe kogumiseks.

(13) Komisjon peaks kehtestama lihtsa ja läbipaistva menetluse juhtudeks, mil komisjonil ei ole teavet inimtoiduna kasutamise kohta enne 15. maid 1997. Liikmesriigid peaksid olema sellesse menetlusse kaasatud. Menetlus tuleks vastu võtta hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus. Peab olema selge, millised ülesanded antakse määruse jõustumisel komisjonile.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada ainult siis, kui see on ohutu ega eksita tarbijat. Lisaks ei tohi see erineda asendatavast toidust sellisel määral, et selle tarbimine võib põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada ainult siis, kui see on ohutu ega eksita tarbijat. Uuendtoidu ohutushindamise aluseks peaks olema ettevaatuspõhimõte, nagu see on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)¹ artiklis 7. Lisaks ei tohi see erineda asendatavast toidust sellisel määral, et selle tarbimine võib põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

 

_______________________

¹EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud tsentraliseeritud menetlust, mis oleks tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist ühtlustamist arvestades peaksid erinevad loa andmise menetlused, uuendtoidu ohutuse hindamine ja nende ühenduse loetelusse kandmine toimuma vastavalt menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määruses (EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus.

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud tsentraliseeritud menetlust, mis oleks tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist ühtlustamist arvestades peaksid erinevad loa andmise menetlused, uuendtoidu ohutuse hindamine ja nende ühenduse loetelusse kandmine toimuma vastavalt menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määruses (EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus. Uuendtoidu lubade väljastamisel tuleks võtta arvesse ka muid kõnealuse küsimusega seotud asjakohaseid, sealhulgas eetilisi, tegureid.

Selgitus

On ülimalt oluline, et uuendtoidu lubade väljastamisel (sest uuendtoidu alla kuulub ka nanotehnoloogia abil või kloonimisega saadud uuendtoit) võetakse arvesse kõiki lõpliku otsuse tegemisel üliolulisi asjaomaseid tegureid, sealhulgas eetilisi küsimusi.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Vältimaks loomkatseid, tuleks käesoleva määruse kohaldamisel teha selgroogsete loomadega katseid ainult viimase abinõuna. Käesoleva määrusega tuleks tagada, et katsed selgroogsete loomadega viidaks miinimumini ja et välditaks topeltkatseid, ning tuleks edendada loomi mittekasutavate katsemeetodite ja arukate katsestrateegiate kasutamist. Olemasolevaid selgroogseid loomi hõlmavatest uuringutest saadud tulemusi tuleks uuendtoidu arendamise protsessis jagada. Kooskõlas nõukogu 24. novembri 1986. aasta direktiiviga 86/609/EMÜ katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta1 tuleb selgroogseid loomi hõlmavad uuringud samuti asendada, neid piirata või kasutada viimistletumaid uurimismeetodeid. Käesoleva määruse rakendamine peaks võimaluse korral põhinema sobivate alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel. Hiljemalt …* peaks komisjon vaatama läbi selgroogseid loomi hõlmavate uuringute tulemuste andmekaitse-eeskirjad ning neid vajaduse korral muutma.

 

1 EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Kooskõlas loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis sisalduva nõudega, et ühendus ja liikmesriigid võtavad poliitika kujundamisel ja elluviimisel täielikult arvesse loomade heaolu käsitlevaid nõudeid, tuleks lisada, et loomkatsed hoitakse absoluutse miinimumi tasemel ja viiakse läbi vaid viimase abinõuna ning et edendatakse alternatiivide kasutamist.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Samuti tuleb kehtestada uuendtoidu võimalike riskide hindamise kriteeriumid. Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku hindamise tagamiseks peaks sellise hindamise läbi viima Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”).

(16) Samuti tuleb kehtestada uuendtoidu võimalike riskide hindamise kriteeriumid. Uuendtoidu ühtlustatud teadusliku hindamise tagamiseks peaks sellise hindamise läbi viima Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

Selgitus

Samal ajal, kui heameelt tuleb tunda uuendtoidu lubade andmise ja hindamise menetluse tsentraliseerimise üle, tuleks säilitada ka koostöö Euroopa Toiduohutusameti ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel, eelkõige neile käesoleva õigusakti alusel usaldatud mis tahes turujärelevalve ülesannete osas. Kõnealune koostöö võimaldab neil säilitada nende teadmised ja pädevuse.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Neid aspekte peaksid hindama vastavalt teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm ning Euroopa Keskkonnaagentuur.

Selgitus

Peale tervisekaitse aspektide, tarbijate huvide ja loomade tervishoiu peaks riski hindamine hõlmama ka eetiliste ja keskkonnaaspektide arvessevõtmist.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Vajaduse korral ja toetudes ohutushinnangule tuleks kehtestada turustamisjärgse järelevalve nõuded uuendtoidu kasutamisele inimtoiduks.

(18) Ohutushinnangu alusel tuleks kehtestada turustamisjärgse järelevalve nõuded uuendtoidu kasutamisele.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku selgitus ja lihtsustus.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada uurimistegevust ja arendust ning seega ka innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses, ei tohiks uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid piiratud ajavahemiku jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks ilma esimese taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike andmete kaitse ei tohiks takistada teistel taotlejatel taotleda uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal.

(20) Teatud tingimustel, et toetada uurimistegevust ja arendust ning seega ka innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses, tuleks kaitsta uuenduslike ideede algatajate investeeringuid käesoleva määruse kohaseid rakendusi toetava info ja andmete kogumisel. Uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid ei tohiks piiratud ajavahemiku jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks ilma esimese taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike andmete kaitse ei tohiks takistada teistel taotlejatel taotleda uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal. Lisaks ei tohiks teaduslike andmete kaitse takistada läbipaistvust ja juurdepääsu teabele, mis on seotud uuendtoidu ohutuse hindamisel kasutatavate andmetega. Intellektuaalomandi õigusi tuleks siiski järgida.

 

Siiski tuleks keelata selgroogsete loomadega tehtavate uuringute kordamine. Sellega seoses tuleks kehtestada kohustus võimaldada juurdepääsu selgroogsete loomadega tehtud uuringutele ja muudele uuringutele, mis võivad loomkatseid ära hoida.

Põhjenduse 20 sõnastus peaks olema sarnane määruse 1924/2006 (toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) põhjendusega 31.

See on kooskõlas arvamuse projekti muudatusettepanekuga nr 5, kuid selle eesmärgiks on tagada tootjate intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutustingimustega. Seega võib uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu eeldada kasutamise eritingimusi või märgistamise kohustusi.

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutustingimustega, mis võib hõlmata teavet eetiliste kaalutluste kohta. Seega eeldab uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu nendel juhtudel kasutamise eritingimusi või märgistamise kohustusi. Nanotehnoloogia abil toodetud tooted ja toit, mis on toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga, peavad olema vastavalt märgistatud.

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku nr 12 selgitus. Sätete osas, mis käsitlevad toitu, mis on toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga, on selge lünk: määruse 1829/2003 põhjendust 16 tõlgendatakse nii, et kõnealune määrus ei hõlma toitu, mis on toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga. See tähendab, et määrus 1829/2003 ei sisalda märgistamist käsitlevaid sätteid; seega tuleb selle lünga täitmiseks kehtestada vastavad eeskirjad käesolevas määruses.

Täiendava märgistamise kriteerium peaks hõlmama ka eetilisi kaalutlusi, näiteks kloonimine. Seega peaks olema võimalik nõuda kloonitud loomadest toodetud toidu märgistamist.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega. Kui taotleja soovib, et uuendtoit kannaks tervisealast väidet, millele tuleb anda luba vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklile 17 või 18, ning kui uuendtoidu ja tervisalaste väidete loa taotlustes taotletakse konfidentsiaalsete andmete kaitset, peaks taotleja nõudmisel algama andmekaitse periood ühel ajal ja kulgema paralleelselt.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu ohutushindamise ja –korralduse puhul tuleb arvesse võtta toidu varasemat ohutut kasutamist päritoluriigis. Ohutu kasutamise kogemused ei hõlma muuks otstarbeks kui toiduks kasutamist ning kasutamist, mis ei ole seotud tavapärase toiduvalikuga. Kui liikmesriigid ja amet ei ole esitanud ohutuse kohta teaduslikult põhjendatud vastuväiteid, näiteks teave tervist kahjustavate mõjude kohta, peaks pärast sellisest kavatsusest teavitamist olema lubatud tuua toit ühenduse turule.

(23) Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu ohutushindamise ja –korralduse puhul tuleb arvesse võtta toidu varasemat ohutut kasutamist päritoluriigis. Ohutu kasutamise kogemused ei hõlma muuks otstarbeks kui toiduks kasutamist ning kasutamist, mis ei ole seotud tavapärase toiduvalikuga. Kui liikmesriigid ja/või amet ei ole esitanud ohutuse kohta teaduslikult põhjendatud vastuväiteid, näiteks teave tervist kahjustavate mõjude kohta, on pärast sellisest kavatsusest teavitamist lubatud tuua toit ühenduse turule, tingimusel et sellele puuduvad eetilised vastuväited.

Selgitus

Peab olema selge, et kommenteerida võivad liikmesriigid ja/või amet. Isegi kui toode on ohutu, võib sellele olla eetilisi vastuväiteid.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Vajaduse korral võib konsulteerida komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid uuendtoidu turuletoomisega seotud eetilistes küsimustes.

(24) Põhjendatud juhtudel tuleks konsulteerida komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid uute tehnoloogiate kasutamise ja uuendtoidu turuletoomisega seotud eetilistes küsimustes.

Selgitus

Üldistes põhjendatud küsimustes (näiteks nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on igati kohane, et eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma poole.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses turule toomiseks, et tagada inimeste tervise ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades samal ajal siseturu tõhusa toimimise.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses turule toomiseks, et tagada inimeste elu ja tervise, loomade tervise ja heaolu, keskkonna- ja tarbijate huvide kaitse kõrge tase, kindlustades samal ajal läbipaistvuse ja siseturu tõhusa toimimise ning toetades innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses.

Muudatusettepanek     31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse uuendtoidu ühenduses turule viimise suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse uuendtoidu ühenduses turule viimise suhtes.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata:

2. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis ei kohaldata käesolevat määrust:

(a)       toidu suhtes, mida kasutatakse:

a) toidu suhtes, mida kasutatakse:

(i) määruse (EÜ) nr ... [lisaainete kohta] reguleerimisalasse kuuluvate toidu lisaainetena;

(1) määruse (EÜ) nr ... [lisaainete kohta] reguleerimisalasse kuuluvate toidu lisaainetena;

(ii) määruse (EÜ) nr ... [lõhna- ja maitseainete kohta] reguleerimisalasse kuuluvate lõhna- ja maitseainetena;

(2) määruse (EÜ) nr ... [lõhna- ja maitseainete kohta] reguleerimisalasse kuuluvate lõhna- ja maitseainetena, välja arvatud juhul, kui selle määruse artikli 8 lõike 1 punktides a, b ja c mainitud lõhna- ja maitseained on toodetud uuendtoidust;

(iii) nõukogu direktiivi 88/344/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvate toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavate ekstrahentidena;

(3) nõukogu direktiivi 88/344/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvate toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavate ekstrahentidena;

(iv) määruse (EÜ) nr ... [toiduensüümide kohta] reguleerimisalasse kuuluvate toiduensüümidena;

(4) määruse (EÜ) nr ... [toiduensüümide kohta] reguleerimisalasse kuuluvate toiduensüümidena;

(v) direktiivi 89/398/EMÜ, direktiivi 2002/46/EÜ või määruse (EÜ) nr 1925/2006 reguleerimisalasse kuuluvate vitamiinide ja mineraalainetena;

(5) direktiivi 89/398/EMÜ, direktiivi 2002/46/EÜ või määruse (EÜ) nr 1925/2006 reguleerimisalasse kuuluvate vitamiinide ja mineraalainetena, välja arvatud juhul, kui vitamiinid või mineraalid on saadud uutest allikatest või nende tootmisel on kasutatud uut protsessi, mida ei ole neile vastava õigusakti alusel loa andmisel arvesse võetud.

(b)       määruse (EÜ) nr 1829/2003 reguleerimisalasse kuuluva toidu suhtes.

(b) määruse (EÜ) nr 1829/2003 reguleerimisalasse kuuluva toidu suhtes;

 

(b a) kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu suhtes. Komisjon esitab enne artiklis 20 osutatud käesoleva määruse jõustumise kuupäeva õigusloomega seotud ettepaneku, et keelata kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu turule toomine ühenduses. Ettepanek edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

2 a. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, kohaldatakse käesolevat määrust toidu lisaainetele, toiduensüümidele, lõhna- ja maitseainetele ning teatavatele lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosadele, mille tootmisel kasutatakse uut protsessi, mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse toidu koostise või struktuuri olulisi muutusi (nt nanotehnoloogia ja nanoteadus).

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 2 ettenähtud korras kindlaks määrata, kas teatavat liiki toit või toidu koostisosa kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse.

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 3 ettenähtud korras kindlaks määrata, kas teatavat liiki toit või toidu koostisosa kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse.

 

Kui toidul võib olla inimorganismile ravimiga võrreldav mõju, palub komisjon Euroopa Ravimiametil (EMEA) hinnata, kas see kuulub määruse (EÜ) nr 726/2004 kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 - punkti a alapunkt i – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997;

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997, kaasa arvatud toit, mis on heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu koostisosade kohta nn kiirendatud menetluse raames;

Selgitus

Nn kiirendatud menetlus tõi toiduohutuse valdkonnas kaasa kaitse madalama taseme.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui taime või looma suhtes on rakendatud ebatraditsioonilist aretustehnikat, mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997; ning

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui taime või looma suhtes on rakendatud ebatraditsioonilist aretustehnikat, välja arvatud kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit;

Selgitus

Otsust selle kohta, kas kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks turule tuua või mitte, ei tohi langetada komiteemenetluse raames, vaid seda tuleks teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määrusega kaasotsustamismenetluse raames.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) „kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, mida on toiduna kasutatud kolmandas riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe põlvkonna jooksul;

b) „kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, mida on toiduna kasutatud kolmandas riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 30 aasta jooksul;

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise ohutust on kinnitanud andmed koostise kohta ja kasutamise kogemused ning pidev kasutamine suure osa riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus.

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise ohutust on kinnitanud andmed koostise kohta ja kasutamise kogemused ning pidev kasutamine suure osa riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus vähemalt 30 aasta jooksul.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) „nanomaterjal” tähendab ühe või enama välismõõtme või sisemise struktuuriga (mastaabis 100 nm või alla selle) kindlal eesmärgil valmistatud materjali;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikli 3 lõike 2 punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b) „toodetud nanotehnoloogia abil” tähendab toodet, mis sisaldab, koosneb või on toodetud ühe või enama välismõõtme või sisemise struktuuriga kindlal eesmärgil valmistatud materjalist,

 

(i) mastaabis 1 kuni 100 nm, või

 

(ii) kui üle 100 nm, on see nanotehnoloogia tootena üldiselt teaduslikult tunnustatud.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) „kloonitud loomad” tähendab loomi, kes on kasvatatud mittesugulise kunstliku paljundamise meetodi abil, mille eesmärk on luua konkreetse looma geneetiliselt identne või peaaegu identne koopia;

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b) „kloonitud loomade järglased” tähendab loomi, kes on kasvatatud sugulise paljundamise teel, kui vähemalt üks vanematest on kloonitud loom;

Selgitus

Mõistete selgitus.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 4 – lõiked 1, 1 a ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teabe kogumine toidu kasutamise kohta inimeste toiduna

Teabe kogumine uuendtoidu klassifitseerimise kohta

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata kindlaks, millises ulatuses on toitu ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 15. maid 1997.

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või toidukäitlejatelt või muudelt huvitatud pooltelt andmeid, et määrata kindlaks, kas toit kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse. Liikmesriigid, ettevõtjad ja muud huvitatud pooled edastavad komisjonile teavet selle kohta, millises ulatuses on toitu ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 15. maid 1997.

 

1a. Komisjon teeb kõnealused andmed, nende andmete kogumise põhjal tehtud järeldused ja neid toetavad mittekonfidentsiaalsed andmed avalikkusele kättesaadavaks.

 

1b. Rakendusmeetmed selle kohta, kuidas toimida juhtudel, kui komisjonil ei ole teavet aine kasutamise kohta inimeste toiduna enne 15. maid 1997, mille eesmärk on käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmine, sealhulgas käesoleva määruse täiendamine, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi „ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu.

Turule võib tuua ainult lubatud uuendtoite käsitlevasse ühenduse loetellu (edaspidi „ühenduse loetelu”) kantud uuendtoitu. Komisjon hoiab ja avaldab ühenduse loetelu komisjoni veebisaidi selleks ettenähtud üldsusele kättesaadaval lehel.

Selgitus

Innovatsiooni toetamise eesmärgi täitmiseks peaks artiklis 12 määratletud andmekaitseperioodi jooksul jääma loa saamine kättesaadavaks üksnes esimesele taotlejale. Muud taotlejad peavad seega esitama andmed, mis on piisavad, et põhjendada uute lubade andmist eelneva taotleja konfidentsiaalsetele andmetele toetumata. See mehhanism peaks olema ühesugune määruse 1924/2006/EÜ artikli 21 lõikes 2 sätestatud mehhanismiga.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5a

 

Mittevastava uuendtoidu keelustamine

 

Kui uuendtoidu kasutamine ei vasta käesoleva määruse sätetele, seda ei turustata.

Selgitus

See keeld peaks ära hoidma pettused ettevõtjate hulgas ja suurendama tarbijakaitset.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Uuendtoidu võib kanda ühenduse loetellu vaid juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele:

1. Uuendtoidu võib kanda ühenduse loetellu vaid juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele:

(a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta see normaalsetel tarbimistingimustel probleeme tarbijate tervisele;

(a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ning pärast määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 7 sätestatud ettevaatuspõhimõtte kohaldamist ei põhjusta see probleeme tarbijate ega loomade tervisele, mis tähendab, et riski hindamisel võetakse arvesse kumulatiivset ja koostoimelist mõju, samuti võimalikku kahjulikku mõju elanikkonna teatavatele rühmadele;

Selgitus

Uuendtoit ei tohi põhjustada probleeme tarbijate tervisele mitte ühelgi tingimusel. Normaalsete tarbimistingimuste täiendav sätestamine on liigne ning põhjustaks praktikas vaid tõlgendamisprobleeme ja vähendaks ettevõtjate jaoks praktiliste otsuste prognoositavust selles sektoris. Uus sõnastus tugevdab tarbijakaitset veelgi.

Loomade tervishoid on siinkohal samuti oluline.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) selle esitlusviis ega kavandatud kasutusviis ei eksita tarbijat;

b) ei eksita tarbijat;

Selgitus

Määruses nr 258/97 esitatud määratlused on selgemad ja ühetähenduslikumad ning peaksid seetõttu alles jääma.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) juhul kui see on ette nähtud teise toidu asendamiseks, ei erine see asendatavast toidust sellisel määral, et selle tavapärane tarbimine võiks põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) sellel puudub kahjulik mõju keskkonnale ning pärast tarbimist või jäätmeteks saamist puudub sellel säiliv või akumulatiivne mõju keskkonnale,

Selgitus

Toidu ühenduse uuendtoidu loetellu kandmise üks kriteerium peab olema selle keskkonnamõju, eelkõige selle säiliv või akumulatiivne mõju keskkonnale.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b) hindamisel võetakse arvesse Euroopa Keskkonnaagentuuri arvamust selle kohta, mil määral on tootmisprotsessil ja normaalsel tarbimisel kahjulik mõju keskkonnale;

Selgitus

On oluline, et ühenduse loetellu kandmise tingimuste osas võetaks arvesse ka keskkonnaaspekte.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c c) hindamisel võetakse arvesse teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamust eetiliste vastuväidete ulatuse kohta.

Selgitus

On oluline, et ühenduse loetellu kandmise tingimuste osas võetaks arvesse ka eetilisi aspekte.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punktid c d – c f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

(c d) uuendtoidule, mis võib avaldada kahjulikku mõju elanikkonna teatavatele rühmadele, antakse luba üksnes siis, kui rakendatakse erimeetmeid, mis ennetavad niisugust kahjulikku mõju;

 

(c e) kui ohutu kasutamine seda nõuab, kehtestatakse uuendtoidule kui sellisele või uuendtoidule muu toiduaine või toiduainete kategooriate osana maksimaalse annuse tasemed;

 

(c f) on hinnatud erinevates toiduainetes või toiduainete kategooriates kasutatava uuendtoidu kumulatiivset mõju;

Selgitus

Rohkem tähelepanu tuleks pöörata uuendtoidu kasutamise võimalikele ohtudele, eelkõige haavatavate elanikkonnarühmade suhtes. Uuendtoidu kasutamisest tulenevate ootamatute puuduste ennetamiseks on vajalik kehtestada rohkem tingimisi uuendtoidu ühenduse loetellu kandmiseks.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Toitu, mille tootmisel on kasutatud protsessi, mis nõuab riski hindamise erimeetodeid (nt nanotehnoloogia abil toodetud toit), ei tohi kanda ühenduse loetellu seni, kui niisugused erimeetodid on kasutamiseks heaks kiidetud ning nende meetodite põhjal teostatud asjakohane ohutushinnang on näidanud, et vastava toidu kasutamine on ohutu. Kõnealuste meetmetega ei tohi kaasneda selgroogsete loomade kasutamine.

Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks (vt SCENIHRi 2005. aasta septembri arvamus). Nanomaterjale tuleks hinnata nanospetsiifiliste katsete alusel, milles ei kasutata loomi. Niikauaks, kuni on olemas niisugused nanospetsiifilised katsemeetodid nanomaterjalide ohutuse piisavaks hindamiseks toidus, mille raames ei kasutata loomi, tuleks nende kasutamine inimeste tervise kaitsmiseks ja loomkatsete ennetamiseks keelata.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 b. Uuendtoidu võib ühenduse loetellu kanda vaid juhul, kui on olemas pädeva asutuse arvamus, mis kinnitab selle toidu ohutust tervisele.

 

Kloonitud loomadest või nende järglastest toodetud toitu ühenduse loetellu ei kanta.

Selgitus

Otsust selle kohta, kas kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks turule tuua või mitte, ei tohi langetada komiteemenetluse raames, vaid seda tuleks teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määrusega kaasotsustamismenetluse raames.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1c. Kahtluse korral, näiteks kui teaduslik usaldusväärsus ei ole piisav või puuduvad teatud andmed, kohaldatakse ettevaatuspõhimõtet ning kõnealust toitu ei tuleks ühenduse loetellu kanda.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne menetlus] sätestatud menetlusele.

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne menetlus] sätestatud menetlusele ja komisjon avaldab selle oma veebisaidi vastaval lehel.

Selgitus

Samamoodi tuleks teha internetis kättesaadavaks kolmandatest riikidest pärit toitude loetelu ja ühenduse uuendtoitude loetelu.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu hõlmab toidu kirjeldust ning vajaduse korral kasutustingimusi ja täiendavaid märgistusega seotud nõudmisi lõpptarbija teavitamiseks ja/või turustamisjärgse järelevalve nõudeid.

(2) Uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu hõlmab:

 

(a) toidu kirjeldust;

 

(b) toidu kavandatavat kasutusviisi;

 

(c) kasutustingimusi;

 

(d) uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäeva ja taotluse saamise kuupäeva;

 

(e) taotleja nime ja aadressi;

 

(f) vastavalt artiklis 11 sätestatud järelevalve nõuetele viimase inspekteerimise kuupäeva ja tulemusi;

Selgitus

On oluline nõuda seda teavet KÕIKIDE uuendtoitude kohta (mitte ainult nende, millele on viidatud artikli 7 lõike 3 esimeses lõigus; nagu soovitab komisjon), et tagada läbipaistvus.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Turustamisjärgne järelevalve on nõutav kõikide uuendtoitude osas. Kõik uuendtoidud, mis on turule lubatud, vaadatakse üle viie aasta tagant ning siis, kui ilmneb rohkem teaduslikke tõendeid. Järelevalves tuleks pöörata erilist tähelepanu suurimate tarbimiskogustega elanike kategooriatele.

Selgitus

Et olla informeeritud uuendtoitude tarbimise negatiivsetest mõjudest, tuleks turustamisjärgset järelevalvet teostada kõikidele uuendtoitudele, kord viie aasta jooksul pärast nende toomist Euroopa turule.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artikli 2 lõike 2 punktis a nimetatud juhtudel tuleb ühtne menetlus läbi viia sõltumatult niisuguse aine senisest kasutamisest või loast, mille tootmiseks on kasutatud tavapärast protsessi.

Selgitus

Toidu koostisosa või lisaaine, mis on toodetud tootmistehnoloogia abil, mida varem kasutatud ei ole, näiteks nanotehnoloogia või nanoteaduse abil, peaks kuuluma uuendtoidu määruse kohaldamisalasse. Kõnealustel ainetel võivad olla täiesti uued omadused. Seega on ennetavast tarbijakaitsest tulenevalt vajadus eraldiseisva hindamise järele, mis toimub sõltumatult aine senisest tavapärasest kasutamisest või loast.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Kui uuendtoit sisaldab ainet, mis võib liigse tarbimise korral kujutada inimeste tervisele ohtu, tuleb selle heakskiitmisel kehtestada ülempiir teatud toitudes või toiduainete kategooriates.

Selgitus

Juhul, kui uuendtoit on aine, mis kujutab ohtu seoses selle liigtarbimisega, tuleks sellele heakskiitmisel kehtestada maksimaalne tase teatud toitudes või toidukategooriates, et hoida ära üleannuse riski, ning tarbijaid tuleks sellest etiketil selgesti teavitada.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 c – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c. Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud direktiivis 2000/13/EÜ. Konkreetsele uuendtoidule võidakse kehtestada täiendavaid konkreetseid märgistamisnõudeid, eeskätt toidu kirjelduse, selle allika või kasutustingimuste kohta. Sellisel juhul nimetatakse neid märgistamisnõudeid ühenduse loetelus.

Selgitus

Esimene osa kordab põhjendust 21.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 c – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nanotehnoloogia abil toodetud toodetel peab olema märgistus „toodetud nanotehnoloogia abil”;

Selgitus

Tarbijad võivad soovida teada, kas toit on toodetud nanotehnoloogia abil.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 c – kolmas lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Toodetel, mis on toodetud geneetiliselt muundatud söödaga toidetud loomadest, peab olema märgistus „toodetud geneetiliselt muundatud söödaga toidetud loomadest”;

Selgitus

Tarbijad võivad soovida teada, kas toit on toodetud geneetiliselt muundatud sööda kasutamisega. Selles küsimuses on selge lünk sätete osas, mis käsitlevad toitu, mis on toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga: määruse 1829/2003 põhjendust 16 tõlgendatakse nii, et kõnealune määrus ei hõlma toitu, mis on toodetud loomadest, keda on söödetud geneetiliselt muundatud söödaga. See tähendab, et määrus 1829/2003 ei sisalda märgistamist käsitlevaid sätteid; seega tuleb selle lünga täitmiseks kehtestada vastavad eeskirjad käesolevas määruses.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus ühenduse loetelu ajakohastamise kohta seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid vastavalt artiklile 12.

3. Ühenduse loetelu ajakohastamine otsustatakse vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7a

 

Uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade märgistamine

 

Ilma et see piiraks direktiivi nr 2000/13/EÜ sätete ja nõuete kohaldamist, tuleb kogu spetsiifiline teave uuendtoitude kohta ära märkida ja märgistada, et tagada tarbijatele vajalik teave:

 

a) kõiki turule toodud uuendtoite müüakse selgesti eristatava, täpse ja kergesti loetava märgistusega, mis näitab, et tegemist on uuendtoiduga;

 

b) kõik uuendtoidu omadused, nagu nende koostis, toiteväärtus ja õige kasutusviis peaks olema pakendil selgelt, täpselt, kergesti loetavalt ja arusaadavalt esitatud;

 

c) uuendtoidu või toidu uuendkoostisosa kasutamine toidu materjali või koostisosa asendamisel – ükskõik, kas toit on uuendtoiduga asendatud või mitte – peab olema märgistusel selgelt, täpselt, kergesti loetavalt ja arusaadavalt esitatud.

 

Kui uuendtoit sisaldab ainet, mis võib kujutada liigse tarbimise korral inimeste tervisele suurt ohtu, tuleb tarbijat sellest teavitada selge, täpse ja kergesti loetava märgistusega toidu pakendil.

Selgitus

Nagu kõik muud Euroopa turul müüdavad toiduained, peab ka uuendtoit olema märgistatud vastavalt direktiivi nr 2000/13/EÜ sätetele, mida praegu uuendatakse, kuid ka vastavalt selle artikli sätetele, võttes arvesse uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade spetsiifilisi omadusi.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teatele peavad olema lisatud dokumenteeritud andmed toidu ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis.

Teatele peavad olema lisatud dokumenteeritud andmed toidu ohutu kasutamise kohta mis tahes kolmandas riigis.

Selgitus

Statistiliste andmete puudulikkuse tõttu on oluline arvesse võtta andmeid toidu ohutu kasutamise kohta mis tahes kolmandas riigis.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 osutatud tõenditega toidu ohutu kasutamise kohta viivitamatult liikmesriikidele ja ametile.

2. Komisjon edastab teate koos lõikes 1 osutatud tõenditega toidu ohutu kasutamise kohta viivitamatult liikmesriikidele ja ametile ning teeb selle oma veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

See säte aitaks suurendada läbipaistvust sidusrühmade ja tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 lõikes 1 osutatud taotlusena.

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 lõikes 1 osutatud taotlusena. Teise võimalusena võib taotleja otsustada teate tagasi võtta.

Selgitus

Võrreldes tõenditega toidu ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis, mis tuleb lisada teatele artikli 8 kohaselt, oleksid taotluse täiendamiseks nõutavad andmed tunduvalt ulatuslikumad. Seetõttu peaks taotlejale jääma võimalus teade tagasi võtta ning teade ei peaks automaatselt muutuma taotluseks.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teatab sellest asjaomasele toidukäitlejale viie kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.

Komisjon teatab sellest asjaomasele toidukäitlejale põhjendamatu viivituseta ja põhjuseid esitades mitte hiljem kui viie kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks peaks komisjon taotlejaid (toiduettevõtjaid) teavitama põhjendamatu viivituseta ja põhjuseid esitades vastuväidetest, mida ettevõtja teade esile kutsus.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon avaldab loetelu kolmandate riikide traditsioonilisest toidust, mida võib vastavalt lõikele 4 ühenduse turule tuua, komisjoni selleks ettenähtud veebilehel.

5. Komisjon avaldab loetelu kolmandate riikide traditsioonilisest toidust, mida võib vastavalt lõikele 4 ühenduse turule tuua, komisjoni selleks ettenähtud veebilehel. See lehekülg on seotud leheküljega, millel on esitatud artikli 5 lõikes 1 nimetatud ühenduse loetelu, ning on sellelt leheküljelt ligipääsetav.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli üksikasjalikke rakendusmeetmeid, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste punktide muutmiseks, muu hulgas seda täiendades, võib vastu võtta vastavalt artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

6. Enne artikli 8 kohaldamise kuupäeva võetakse vastavalt artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu käesoleva artikli üksikasjalikud rakendusmeetmed, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste punktide muutmiseks, muu hulgas seda täiendades.

Selgitus

Selle sektori ettevõtjate õiguskindluse suurendamiseks peab komisjon kehtestama selged kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas toitu on ühenduses kasutatud olulisel määral inimeste toiduna.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised juhised ja vahendid, et aidata toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva määruse kohaste taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel.

Olenemata määruse [ühtne menetlus] artikli 9 lõike 1 punkti a sätete kohaldamisest ning enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva teeb komisjon vajaduse korral ja tihedas koostöös ametiga, toidukäitlejatega ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega kättesaadavaks tehnilised juhised ja vahendid, et aidata toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva määruse kohaste taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel. Soovitus 97/618/EÜ jääb taotluse esitajatele kasutada senikaua, kuni see asendatakse uute, muudetud tehniliste juhistega, mis koostatakse vastavalt käesolevale artiklile.

 

Tehnilised juhised ja vahendid avaldatakse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist komisjoni veebisaidi selleks ettenähtud üldsusele kättesaadaval lehel.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet:

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet, tuginedes artiklis 6 esitatud nõuetele:

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama ohutu kui juba ühenduse turul olev võrreldava toidukategooria toit või toit, mille asendamiseks uuendtoit on ette nähtud;

a) hindab, kas uus toit – sõltumata sellest, kas see on mõeldud juba turul oleva toidu asendamiseks või mitte – ei ohusta inimeste tervist kahjulike või mürgiste mõjudega, võttes samas arvesse ka mis tahes uute omaduste mõju;

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastuse selgemaks muutmiseks. Vt ka pr Liotardi muudatusettepanekut nr 40.

Näiteks nanotehnoloogia abil toodetud toitudel võib olla uusi omadusi, mida ei saa adekvaatselt hinnata ainult võrreldes neid juba turulolevate toodetega.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) palub pädevatel asutustel seoses uuendtoitude või toidu uuendkoostisosade ohtude hindamisega esitada mis tahes andmeid, mida on kõnealuse uuendtoidu või toidu uuendkoostisosa kohta teadusuuringutega saadud.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

 

(b) võtab kolmandate riikide traditsioonilise toidu puhul arvesse toidu ohutu kasutamise kogemusi.

(b) võtab arvesse:

 

(i) kolmandate riikide traditsioonilise toidu puhul toidu ohutu kasutamise kogemusi;

 

(ii) uuendtoidu koostist, eelkõige muude kui toitainete taset ja looduslike mürkide taset;

 

(iii) toidu uuendkoostisosa valmistusmeetodit ja kirjeldusi;

 

(iv) uuendtoidu allergeensuse potentsiaali;

 

(v) ainevahetust/toksikokineetikat käsitlevaid uurimusi toidu uuendkoostisosa kohta;

 

(vi) uurimusi, mis käsitlevad toidu uuendkoostisosa mürgisust loomadele;

 

(vii) uurimusi, mis käsitlevad toidu uuendkoostisosa taluvust inimeste puhul.

Selgitus

Uuendtoidu ohutuse hindamisel peaks amet kaaluma ka niisuguseid aspekte nagu uuendtoitude koostis, allergeensus ja mürgisus.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Eetiliste vastuväidete korral palutakse lisaks ohutuse hindamisele ka teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma (EGE) arvamust.

Selgitus

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)” durchgeführt wird.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja ameti arvamust arvestades kehtestada turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu ühenduse turule toonud käitleja on vastutav asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu loetellu kandmisel täpsustatud turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise eest.

1. Komisjon kehtestab toiduohutuse põhjustel ja ameti arvamust arvestades turustamisjärgse järelevalve nõuded. Järelevalvet teostatakse viie aasta pärast ning selles võetakse arvesse nii toiduohutuse aspekte kui ka loomade tervise ja heaolu aspekte ning keskkonnamõju. Erilist tähelepanu tuleks pöörata suurimate tarbimiskogustega elanike kategooriatele.

 

Järelevalvenõuded kehtivad ka juba turul olevate uuendtoitude suhtes, kaasa arvatud need, mis on heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 2587/97 lihtsustatud menetlusega ("teavitamine").

 

Liikmesriigid määravad pädevad asutused, mis on turustamisjärgse järelevalve eest vastutavad.

2.        Tootja teavitab komisjoni viivitamata:

2.        Tootja ja toidukäitleja teavitavad komisjoni viivitamata:

(a)       uutest teaduslikest või tehnilistest andmetest, mis võivad mõjutada uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist;

(a)       uutest teaduslikest või tehnilistest andmetest, mis võivad mõjutada uuendtoidu ohutu kasutamise hindamist;

(b)       keeldudest või piirangutest, mille on kehtestanud selle kolmanda riigi pädevad asutused, kus uuendtoitu turustatakse.

(b)       keeldudest või piirangutest, mille on kehtestanud selle kolmanda riigi pädevad asutused, kus uuendtoitu turustatakse.

 

Kõik toidukäitlejad teavitavad komisjoni ja selle liikmesriigi, kus nad tegutsevad, pädevaid asutusi mis tahes terviseprobleemidest, millest tarbijad või tarbijakaitse ühendused on neile teada andnud.

 

Liikmesriikide pädevad asutused esitavad komisjonile aruande kolme kuu jooksul pärast kontrolli läbiviimist. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hiljemalt aasta jooksul pärast lõikes 1 nimetatud viieaastase perioodi lõppemist.

 

2 a. Vältimaks loomkatseid, tehakse käesoleva määruse kohaldamisel selgroogsete loomadega katseid ainult viimase abinõuna. Edendatakse loomi mitte hõlmavaid katseid ja arukaid katsestrateegiaid, ning keelustatakse dubleeritud katsed selgroogsete loomadega.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11a

 

Eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa töörühm

 

Teadusega seonduvates eetikaküsimustes ja eetika seisukohast olulist tähtsust omavate uute tehnoloogiate osas võib komisjon eetiliste küsimuste kohta arvamuse saamiseks omal algatusel või liikmesriigi taotlusel konsulteerida eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa töörühmaga.

 

Komisjon teeb selle arvamuse avalikkusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei tohi koos taotlusega esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid viie aasta jooksul alates uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks ilma taotleja nõusolekuta.

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei tohi koos taotlusega esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid viie aasta jooksul alates uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks, välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja on algse taotlejaga kokku leppinud, et neid andmeid ja teavet tohib kasutada, kui:

 

(a) eelnev taotleja deklareeris teaduslikud andmed ja muu teabe eelneva taotluse esitamise ajal konfidentsiaalsena ja

 

(b) eelneval taotlejal oli eelneva taotluse esitamise ajal ainuõigus konfidentsiaalsete andmete kasutamisele ning

 

(c) uuendtoidule ei oleks saadud luba anda ilma varalise õigusega kaitstud andmete esitamiseta algse taotleja poolt.

Selgitus

Toidu kohta esitatavavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitleva määruse 1924/2006/EÜ artikli 20 lõikes 1 on esitatud andmekaitse selgem määratlus. Artikkel 12 tuleks läbi vaadata, et andmekaitse sätted oleks määrusega 1924/2006/EÜ kooskõlas.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Andmed, mis on saadud täielikult või osaliselt ELi ja/või avalike asutuste rahastatavatest uurimisprojektidest, samuti riskiuuringutest – näiteks söötmisuuringutest – saadud või nende uuringutega seotud andmed tuleb avaldada koos taotlusega ja teised taotlejad võivad neid vabalt kasutada.

Selgitus

Kui teadmiste saamiseks on kasutatud riigi raha, peavad need teadmised ka avalikkusele kättesaadavad olema.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Selgroogsete loomadega tehtavate uuringute kordamine on keelatud. Sellega seoses ei laiene andmekaitse selgroogsete loomadega tehtavaid katseid sisaldavatele uuringutele ja nendele uuringutele, mis võivad loomkaitseid ära hoida. Seega peab juurdepääs selgroogsetel loomadel tehtud uuringutele ja teistele uuringutele, mis võivad loomkatseid ära hoida, olema lubatud.

Selgitus

Siia tuleks lisada, et katse või uuringu omanikul ei ole võimalik takistada selle kasutamist teise isiku poolt, kui see hoiaks ära loomkatseid.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12a

 

Ühtlustatud andmekaitse

Sõltumatult uuendtoidule vastavalt määruse (EÜ) nr .../... [ühtne menetlus] artiklitele 7 ja 14 antavast loast ning tervisealase väite loast vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklitele 17, 18 ja 25, peaks – juhul kui soovitakse saada uuendtoidu luba ja tervisealase väite luba selle uuendtoidu kohta ning andmekaitse on kummagi määruse sätete kohaselt õigustatud ja taotleja nõuab andmekaitse kohaldamist – nende lubade andmise ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev olema sama ning andmekaitseperiood kulgema paralleelselt.

Selgitus

Vaata selgitust põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12b

 

Kontrollimeetmed

 

Käesoleva määruse täitmise tagamiseks tuleb viia läbi ametlikke kontrolle kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole kontrollimeetmetele artiklis viidatud.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest sätetest komisjonile hiljemalt [kuupäev] ning teatavad viivitamatult ka kõikidest hilisematest asjassepuutuvatest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest sätetest komisjonile hiljemalt 12 kuu jooksul ning teatavad viivitamatult ka kõikidest hilisematest asjassepuutuvatest muudatustest.

Selgitus

Teavitamisele kindla tähtaja seadmine (12 kuud), mille jooksul liikmesriigid peavad välja kuulutama eeskirjad karistuste määramise kohta käesoleva määruse rikkumise eest, suurendab õiguskindlust. Lisaks sellele vastab muudatus pikemale ajavahemikule, mis on sätestatud teistes artiklites, mis käsitlevad rakenduskorra vastuvõtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13a

 

Liikmesriikide privileegid

 

1. Kui uute andmete või olemasolevate andmete ümberhindamise tulemusena on liikmesriigil piisavalt põhjust arvata, et käesolevale määrusele vastava toidu või toidu koostisosa kasutamine ohustab inimeste tervist või keskkonda, võib kõnesolev liikmesriik nimetatud toiduga või toidu koostisosaga kauplemist ja selle kasutamist oma territooriumil ajutiselt piirata või selle peatada. Ta teatab sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning põhjendab oma otsust.

 

2. Komisjon uurib tihedas koostöös Euroopa Toiduohutusametiga lõikes 1 viidatud põhjuseid niipea kui võimalik ning võtab vajalikud meetmed. Lõikes 1 nimetatud otsuse vastuvõtnud liikmesriik võib sellest kinni pidada kuni kõnealuste meetmete jõustumiseni.

Selgitus

See säte on võetud üle kehtivast õigusaktist (määrus 258/1997).

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Läbivaatamine

Läbivaatamine

Hiljemalt [1. jaanuariks 2015] ja lähtudes omandatud kogemustest saadab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse ja eriti selle artikli 8 rakendamise kohta, vajadusel koos kõigi ettepanekutega. Aruanne ja ettepanekud tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Hiljemalt [31. detsembriks 2013] ja lähtudes omandatud kogemustest saadab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse, eriti selle artiklite 8 ja 12 rakendamise kohta, arvestades erinevate organite avaldatud mitmesuguseid nanomaterjalide määratlusi ning pidevat tehnika ja teaduse arengut nanotehnoloogia valdkonnas, vajadusel koos kõigi ettepanekutega. Aruanne ja ettepanekud tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Järjepidevuse mõttes on kohasem, et määruse vaatab oma ametiaja jooksul üle Euroopa Parlamendi järgmine koosseis. Pealegi tundub, et seoses artiklis 12 sätestatud andmekaitse uue õigusliku vahendiga oleks kohane, kui ka komisjon keskenduks oma ülevaates rakendamisele liikmesriikides.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest [kuupäev] koostab komisjon ühenduse loetelu, kandes sellesse määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud uuendtoidu, vajadusel koos kõigi olemasolevate loa andmise tingimustega.

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest [kuupäev] koostab komisjon ühenduse loetelu, kandes sellesse niisuguse uuendtoidu, mis on lubatud määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt ja mis kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse vastavalt artiklitele 2 ja 3, vajadusel koos kõigi olemasolevate loa andmise tingimustega.

Selgitus

Vaata selgitust artikli 16 kohta.

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu kohta, et lihtsustada ja tsentraliseerida uuendtoidule loa andmise ja selle turule toomise menetlust. Seega on otsustatud, et uus määrus on vajalik. Raportöör on seisukohal, et kui on langetatud otsus määruste vastuvõtmise kohta, peab olema väga selge, mis on nende eesmärk.

Raportööri arvates on uuendtoitu käsitleva uue määruse esmatähtsateks eesmärkideks saavutada toiduohutuse, tarbija- ja keskkonnakaitse ning loomade tervise kaitse kõrge tase, järgides lakkamatult ettevaatuspõhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused[1]. Kõik muud eesmärgid on teisejärgulise tähtsusega.

Uuendtoit ei tohi tarbijaid ohtu seada ega neid eksitada. Kui uuendtoit asendab muud toitu, ei tohi see tarbija seisukohast olla toiteväärtuse osas muust toidust halvem.

Komisjoni ettepanekus püütakse selgitada uuendtoidu mõistet ja sellega seotud mõisteid. Raportöör toetab kõnealust eesmärki, kuid on seisukohal, et komisjon ei ole seda hoolikalt täita suutnud. Komisjoni ettepanek ei sisaldanud selgeid mõisteid ning seega selgitas raportöör olemasolevaid mõisteid ja täiendas neid vajaduse korral uutega. Need hõlmavad näiteks kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu ning nanotehnoloogia kasutamise teel toodetud toidu mõistet.

Raportöör peab väga oluliseks, et kloonitud loomadest toodetud toit tuleks uuendtoitu käsitleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Kuna ei ole saavutatud demokraatlikku kokkulepet kõnealuse toidu soovitavuse osas, eelkõige loomade tervishoiu ja heaolu seisukohast, ei saa otsust, kas kloonitud loomadest või nende järglastest toodetud toit tuleks turule tuua või mitte, langetada komiteemenetluse raames. Sellele tuleb leida lahendus Euroopa Parlamendi ja nõukogu spetsiaalse määruse abil kaasotsustamismenetluse raames. Lõpuks tuleb arvesse võtta ka asjaolu, kas ühiskond peab uuendtoitu eetilistel alustel inimtoiduks kõlbmatuks.

Kõik uuendtoidule loa andmise taotlused esitatakse komisjonile ning need peavad järgima käesolevas määruses sätestatud kriteeriume; seejärel edastatakse need läbivaatamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA), kus hinnatakse kõnealuse toidu ohutust. Kõnealusel hindamisel tuleb arvesse võtta ka eetilisi ja keskkonnaaspekte. Järelikult tuleb ohutuse hindamisse kaasata teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma ning Euroopa Keskkonnaagentuuri arvamused. Praegu lubab komisjon tarbijatele ja kodanikele, et ta võtab enda kanda vastutuse keskkonna- ja loomade heaolu aspektide eest, pidades muu hulgas silmas kliimamuutuse ja loomade heaolu probleeme, ning seega peab Euroopa poliitika olema terviklik ja kindel õigusloome kõikides asjaomastes valdkondades, seega ka uuendtoitu käsitleva määruse osas.

Komisjoni ettepanekuga püütakse muuta lubade andmise menetlust tulemuslikumaks ja läbipaistvamaks ning seda paremini rakendada. See aitab kaasa määruse paremale rakendamisele ning annab tarbijatele suurema võimu ja rohkem valikuid, kuna nende käsutuses saab olema rohkem teavet. Ka siin on komisjon liiga kaugele läinud, asudes seisukohale, et uuendtoitu käsitlevat määrust peaks muu hulgas reguleerima määrus, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus. Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole veel võtnud vastu demokraatlikku otsust lubade andmise ühtse menetluse kohta. Raportöör otsustas seega teha ettepaneku lubade andmise menetluse kohta, mis põhineb tarbija- ja keskkonnakaitset arvesse võttes hoolikalt välja töötatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta)[2] sätestatud menetlusel ning ka viimati välja töötatud uuendtoidu spetsiaalsel menetlusel.

Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu puhul teeb komisjon ettepaneku rakendada lihtsamat lubade andmise menetlust, mille raames hinnatakse ohutust toidu ohutu kasutamise kogemust päritoluriigis arvesse võttes. On oluline, et kehtestataks täpselt, kui pikk niisuguse kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu ohutu kasutamise aeg on piisav, et tagada toote ohutus, ning raportöör teeb ettepaneku, et selleks võiks olla pigem 50 aastat kui komisjoni esildatud üks põlvkond, mida on raske määratleda.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on saavutada käesoleva määruse kohaste taotluste puhul andmekaitse teatud tase viieks aastaks. See on raportööri jaoks üllatuslik, kuna komisjon esitas lubade andmise ühtse menetluse läbivaatamise käigus Euroopa Parlamendis hoopis teistsugused argumendid. Komisjon väitis seal, et andmekaitsesüsteem tooks kaasa ulatuslikuma reguleerimise ning muudaks järelevalvesüsteemid ja haldusmenetlused keerulisemaks. Lisaks takistaks andmekaitsesüsteem ohutute ja asjaomaste õigusaktide kriteeriumidele vastavate kaupade vaba liikumist, mis on vastuolus EÜ asutamislepingu artikli 95 alusel vastuvõetud meetme eesmärgiga.

Kõnealune vastuolulisus komisjoni õigusloomega seotud ettepanekutes on äärmiselt mitterahuldav. Raportöör teeb seega ettepaneku säilitada tootmist käsitlevate andmete konfidentsiaalsuse süsteem, mis on sätestatud komisjoni 20. septembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1852/2001, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud eeskirjad[3].

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et liikmesriigid peavad kehtestama karistusi nende osas, kes rikuvad uuendtoitu käsitleva määruse sätteid. Raportöör rõhutab tugevalt, et kriminaalõigus kuulub alati liikmesriikide pädevusse. On äärmiselt soovitav, et liikmesriikidel peaks olema võimalik vabalt otsustada, kas karistus tuleks kehtestada kriminaalõiguse alusel või peaks see olema haldusalane või muud laadi. Kuni liikmesriik võtab asjakohaseid meetmeid uuendtoitu käsitleva määruse rikkumiste vastu, täidab ta oma kohustusi ühenduse õiguse raames.

Raportöör toetab kõiki halduskoormuse vähendamise ning läbipaistvuse ja tõhususe parandamise meetmeid. Need ei tohi aga kunagi mõjutada negatiivselt uuendtoitu käsitleva määruse peamist eesmärki, nimelt toiduohutust ja tarbijakaitset.

  • [1]  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24.
  • [2]  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23.
  • [3]  EÜT L 253, 21.9.2001, lk 17–18.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (7.10.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX [ühtne menetlus]
(KOM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

Arvamuse koostaja: Zuzana Roithová

LÜHISELGITUS

Kõnealuse ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX (ühtne menetlus), eesmärk on tagada toiduohutus, kaitsta inimeste tervist ja kindlustada toidu siseturu toimimine. Uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade lubamist ja kasutamist on Euroopa Liidus ühtlustatud alates aastast 1997, kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 258/97. Selle määrusega on ette nähtud lubade andmise üldpõhimõtted uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade jaoks. Käesoleva uue määruse ettepaneku eesmärk on tõhustada kehtivaid eeskirju uuendtoidu lubade andmise, järelevalve, märgistamise ja kasutamise kohta ning muuta selgemaks uuendtoidu mõiste.

Arvamuse koostaja toetab ettepanekut, kuid soovitab teha järgmised parandused:

· Arvamuse koostaja soovitab võtta uuendtoidu lubade andmise kaalumisel arvesse eetilisi aspekte ning samuti soovitab konsulteerida teadust ja uut tehnoloogiat käsitlevate eetiliste küsimuste suhtes vajaduse korral eetika ja uue tehnoloogia komisjoniga.

· Lisaks tahab arvamuse koostaja tagada, et rakendusmeetmed võetakse vastu enne kõnealuse määruse jõustumist. See vähendab ettevõtete ebakindlust ning segadust seoses sellega, missuguseid eeskirju tuleks järgida. Kui rakendusmeetmeid vastu ei võeta, tähendab see jätkuvaid tõlgendamisraskusi ning võimalikke liikmesriikide vahelisi halduslikke erinevusi, mis avaldab negatiivset mõju siseturu toimimisele. Arvamuse koostaja soovitab lisaks, et määruse kohaldamist alustataks kuue kuu asemel kaksteist kuud pärast selle avaldamise kuupäeva. See võimaldab võtta rakendusmeetmed vastu enne määruse kohaldamist.

· Arvamuse koostaja tahab ettepanekus muuta selgemaks ravitoodete määratlust. Selgitus, millal on tegemist uuendtoiduga ja millal ravitoiduga, teeb eeskirjade tõlgendamise toiduainetööstusele lihtsamaks ning vähendab ebamäärasust selles osas, millises valdkonnas milliseid eeskirju järgida.

· Mis puutub kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisse toitu, siis nõue, et see peab olema olnud kasutusel vähemalt ühe põlvkonna jooksul, on määratletud täpsemalt 20 aastaga põhjendusel, et sõnastus „üks põlvkond” on liiga ebamäärane õigustermin.

· Toidu kasutamist ühenduses hinnatakse olenemata üksikute riikide liitumise ajast ELiga, mis aitab eelkõige uute liikmesriikide jaoks olukorda selgemaks teha.

· Laiendatakse eesmärke, lisades toetuse innovatsioonile toiduainetööstuses ja siseturu sujuva toimimise, – meetmed, millest saavad kasu selles tööstusharus tegutsevad ettevõtjad.

· Kohati on tugevdatud tarbijakaitset – näiteks ühenduse loetelus puuduva toidu turuleviimise otsese keeluga.

· Raportiga suurendatakse avalikkusele antava teabe läbipaistvust, muutes kohustuslikuks sellise teabe kättesaadavuse Internetis.

· Suureneb ettevõtjate õiguskindlus, kes investeerivad suuri summasid uute või traditsiooniliste toitude turuleviimise ettevalmistusse, sest kehtestatakse nõue, et neid tuleb põhjendamatu viivituseta ja põhjusi esitades teavitada loa andmise menetluse käigus esitatud vastuväidetest.

· Komisjoni kohustust pakkuda taotlejatele, eeskätt VKEdele tehnilist tuge, mille hulka kuulub võimalus esitada ühtne taotlus elektrooniliselt, laiendatakse ja see sõnastatakse täpselt.

· Täpsemalt on sätestatud järelevalve nõue turul oleva uuendtoidu üle pärast sellele loa andmist, nõudes, et komisjon kehtestaks selle jälgimiseks kohase ja täpselt määratletud ajavahemiku, millega kõrvaldatakse määratlemata ajavahemiku puhul tekkida võiv õiguskindlusetus, mis mõjutaks konkurentsikeskkonnas ettevõtjate hoiakuid.

· Raportis täpsustatakse, kuidas ühendatakse isikuandmete kaitse teabe konfidentsiaalsusega (salajasusega) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) artiklile 12. Nii andmete kaitse ajavahemiku kui ka konfidentsiaalsuse kaitse ajavahemiku suhtes rakendatakse proportsionaalsuse põhimõtet, mis hõlmab teaduslike teadmiste jagamise ja tarbijatele (näiteks allergikud jne) antava teabe läbipaistvuse tugevdamist.

· Selgemalt on sätestatud nõue, et liikmesriigid peavad oma siseriiklikes õigusaktides sätestatud karistused tegema teatavaks 12 kuu jooksul alates määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, samuti esitatakse nõue komisjonile, kes järjepidevuse tagamiseks peab esitama 2013. aasta lõpuks ülevaatliku aruande, et Euroopa Parlamendi 2009. aastal valitud koosseis saaks hinnata määruse tõhusust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Ühenduse eeskirjad uuendtoidu kohta kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta ning komisjoni 20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1852/2001, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud eeskirjad. Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 258/97 kehtetuks tunnistada ja asendada see käesoleva määrusega. Käesolev määrus peab hõlmama meetmeid, mida siiani reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 1852/2001.

(3) Ühenduse eeskirjad uuendtoidu kohta kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta ning komisjoni 20. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1852/2001, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatava teabe avalikustamise ja kaitsmise üksikasjalikud eeskirjad. Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 258/97 ja määrus (EÜ) nr 1852/2001 kehtetuks tunnistada. Määrus (EÜ) nr 258/97 tuleks asendada käesoleva määrusega. Komisjoni 29. juuli 1997. aasta soovitus 97/618/EÜ, milles käsitletakse uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade turule toomise lubade taotlemiseks vajaliku teabe teaduslikke aspekte ja esitamist ning esmase ohutushindamise aruannete koostamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/971, tuleks asendada muudetud, spetsiaalselt uuendtoitu käsitlevate juhistega; soovitust 97/618/EÜ peaksid aga taotluse esitajad edasi kasutada saama, kuni see asendatakse uute, muudetud juhistega.

 

__________

EÜT L 253, 16.9.1997, lk 1.

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1852/2001 ohutushindamismenetlust käsitlevatele sätetele vastavad käesoleva määruse ettepaneku tekstis ühtset lubade andmise menetlust käsitlevad sätted, mille tõttu komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 ei ole enam vajalik. Uue määruse ettepaneku kohaselt tuleb avaldada uued juhised taotlejate abistamiseks. Varasemad juhised peaksid edasi kehtima, kuni need asendatakse uute, muudetud juhistega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) nr 258/97, tuleb toidu uuenduslikuna käsitlemise kriteeriumina säilitada olulisel määral ühenduses inimtoiduna kasutamise puudumine enne määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997.

(4) Et tagada järjepidevus määrusega (EÜ) nr 258/97, tuleb toidu uuenduslikuna käsitlemise kriteeriumina säilitada olulisel määral ühenduses inimtoiduna kasutamise puudumine enne määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamiskuupäeva, st 15. maid 1997. Ühenduses kasutamine tähendab liikmesriikides kasutamist, sõltumata nende Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast.

Selgitus

Selles ettepanekus selgitatakse, milline on määruse mõju ulatus siseturul, ning suurendatakse seega asjaomaste ringkondade õiguskindlust, eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6 a) Kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks siiski käesoleva määruse reguleerimisalast välja arvata. Sellist toitu peaks reguleerima erimäärus, mis võetakse vastu kaasotsustamismenetlust kasutades, mitte ühtse menetlusega. Komisjon peaks sellekohase õigusakti ettepaneku esitama enne käesoleva määruse jõustumist. Kuni kloonitud loomi käsitleva määruse jõustumiseni peaks kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu turule toomise suhtes kehtima moratoorium.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8 a) Kui toode võib kõiki selle tunnuseid arvestades vastata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)1 sätestatud ravimi määratlusele ja muudes ühenduse õigusaktides sätestatud tootemääratlusele, tuleks kohaldada määrust 2001/83/EÜ. Seega võib liikmesriik, juhul kui ta tuvastab direktiivi 2001/83/EÜ põhjal, et aine on ravim, piirata vastavalt ühenduse õigusele sellise toote turuletoomist.

__________

1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Selgitus

Vastavalt määruses 178/2002 antud toidu määratlusele ei saa toode, mis on ravim, olla toit. Kuna toote liigitamine ravimina vastavalt direktiivile 2001/83 ei ole liikmesriikide seas täielikult ühtlane, esineb erinevusi toote liigitamises ravimiks. See avaldab mõju ka ühtlustamisele toidusektoris. Uuendtoidu käsitlemisel tõstatuvad mitmed piiritlemise küsimused. Käesoleva põhjendusega antakse asjaomasele tööstusharule ja tarbijatele enam selgust turu toimimise kohta nn piiripealsete toodete suhtes.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet inimtoiduna kasutamise kohta enne 15. maid 1997, tuleb kehtestada lihtne ja läbipaistev liikmesriike ja kõiki huvitatud pooli hõlmav menetlus selle teabe kogumiseks.

(13) Liikmesriikides kättesaadava teabe põhjal tuleb selgitada, kas toitu kasutati olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui komisjonil ei ole teavet inimtoiduna kasutamise kohta enne 15. maid 1997, tuleb kehtestada liikmesriike ja kõiki huvitatud pooli hõlmav menetlus selle teabe kogumiseks. Menetlus peaks olema lihtne ja läbipaistev ning vältima mis tahes õigustamatut turu häirimist ja see tuleks vastu võtta hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Teabe kogumise menetlus võib hõlmata küsimuste tõstatamist toodete kohta, mis on lõplikult tunnistatud mitteuuendtoiduks. Andmete läbipaistva kogumise käigus ei tohiks ebaõiged järeldused uuendtoidu staatuse kohta mõjutada negatiivselt nende toodete konkurentsivõimalusi. Komisjoni menetlus peaks seepärast olema tundlik selliste probleemide suhtes ning vältima mis tahes õigustamatut turu häirimist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud tsentraliseeritud menetlust, mis oleks tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist ühtlustamist arvestades peaksid erinevad loa andmise menetlused, uuendtoidu ohutuse hindamine ja nende ühenduse loetelusse kandmine toimuma vastavalt menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määruses (EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus.

(15) Ohutushindamise ja lubade andmise suhtes tuleb kohaldada ühtlustatud tsentraliseeritud menetlust, mis oleks tõhus, kiire ja läbipaistev. Edasist ühtlustamist arvestades peaksid erinevad loa andmise menetlused, uuendtoidu ohutuse hindamine ja nende ühenduse loetelusse kandmine toimuma vastavalt menetlusele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määruses (EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus. Uuendtoidu lubade väljastamisel tuleks võtta arvesse ka muid kõnealuse küsimusega seotud asjakohaseid, sealhulgas eetilisi, tegureid.

Selgitus

On ülimalt oluline, et uuendtoidu lubade väljastamisel (sest uuendtoidu alla kuulub ka nanotehnoloogia abil või kloonimisega saadud uuendtoit) võetakse arvesse kõiki lõpliku otsuse tegemisel üliolulisi asjaomaseid tegureid, sealhulgas eetilisi küsimusi.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada uurimistegevust ja arendust ning seega ka innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid piiratud ajavahemiku jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks ilma esimese taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike andmete kaitse ei tohiks takistada teistel taotlejatel taotleda uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal.

(20) Teatud tingimustel, et toetada uurimistegevust ja arendust ning seega ka innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses, tuleks kaitsta uuenduslike ideede algatajate investeeringuid käesoleva määruse kohaseid rakendusi toetava info ja andmete kogumisel. Uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid ei tohi piiratud ajavahemiku jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks ilma esimese taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike andmete kaitse ei tohiks takistada teistel taotlejatel taotleda uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal.

Selgitus

Põhjenduse 20 sõnastus peaks olema sarnane määruse 1924/2006 (toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) põhjendusega 31.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta . Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutustingimustega. Seega võib uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu eeldada kasutamise eritingimusi või märgistamise kohustusi.

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta . Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutustingimustega, mis võivad sisaldada eetiliste kaalutlustega seotud infot. Seega võib uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu eeldada kasutamise eritingimusi või märgistamise kohustusi.

Selgitus

On ülimalt oluline, et uuendtoidu märgistamisel (sest uuendtoidu alla kuulub ka nanotehnoloogia abil või kloonimisega saadud uuendtoit) võetakse vajadusel arvesse eetilisi küsimusi, sest tarbijatel on vaja teadlike valikute ja ostude tegemiseks läbipaistvat teavet.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) ühtlustatakse liikmesriikide toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitlevad sätted. Seega võib uuendtoite käsitlevaid väiteid teha vaid kooskõlas nimetatud määrusega. Kui taotleja soovib, et uuendtoidule antaks vastavalt eespool nimetatud määruse artiklile 17 või 18 tervisealase väite luba, ning kui uuendtoidu loa ja tervisealase väite loa taotlus esitatakse ühel ajal ning kummaski taotletakse ka konfidentsiaalsete andmete kaitset, siis peaks andmekaitse periood taotleja nõudmisel algama ühel ajal ja kulgema paralleelselt.

Selgitus

Kahte sisuliselt omavahel seotud, ühtviisi konfidentsiaalsetel andmetel põhinevat taotlust ühele ja samale tootele uuendtoidu loa ja tervisealase väite loa saamiseks võiks käsitleda kahte erinevat ajakava järgides. Järelikult võiks suur osa ühe loa järgsest andmekaitseperioodist olla juba läbi, enne kui selle loaga sisuliselt seotud teise loa järgne andmekaitseperiood algab. Tuleb rakendada meetmeid, et kahe omavahel sisuliselt seotud loa andmekaitseperioodi saaks teineteisega ühitada, juhul kui taotleja seda nõuab.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Vajaduse korral võib konsulteerida komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid uuendtoidu turuletoomisega seotud eetilistes küsimustes.

(24) Põhjendatud juhtudel tuleks konsulteerida komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid uuendtoidu turuletoomisega seotud eetilistes küsimustes.

Selgitus

Üldistes põhjendatud küsimustes (näiteks nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on igati kohane, et eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma poole.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt ühenduse turule toodud uuendtoit peab jääma turule. Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud uuendtoit tuleb kanda käesoleva määrusega kehtestatud ühenduse uuendtoidu loetellu. Lisaks tuleb määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatud taotlusi, mille kohta ei ole tehtud lõplikku otsust enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva, käsitleda käesoleva määruse alla kuuluvate taotlustena.

(25) Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt ühenduse turule toodud uuendtoit peab jääma turule. Määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud uuendtoit tuleb kanda käesoleva määrusega kehtestatud ühenduse uuendtoidu loetellu. Lisaks tuleb määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt esitatud taotlusi, juhul kui esmase ohutushindamise aruannet vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikele 3 ei ole veel komisjonile edastatud, samuti juhul, kui enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva on nõutav täiendava ohutushindamise aruanne vastavalt sama määruse artikli 6 lõikele 3 või 4, käsitleda käesoleva määruse alla kuuluvate taotlustena. Kui ametil ja liikmesriikidel tuleb esitada oma seisukoht, peaksid nad arvestama esmase ohutushindamise tulemust. Muid taotlusi, mis esitatakse enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artiklile 4, tuleks käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 sätete kohaselt.

Selgitus

Komisjoni ettepanekuna esitatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, kuna määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt võib niisuguse taotluse rahuldada ilma seda Euroopa Toiduohutusametile edastamata, juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses turule toomiseks, et tagada inimeste tervise ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades samal ajal siseturu tõhusa toimimise.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad uuendtoidu ühenduses turule toomiseks, et tagada inimeste tervise ja tarbijakaitse kõrge tase, kindlustades samal ajal siseturu tõhusa toimimise ning soodustades uuendusi asjakohastes tootmisharudes.

Selgitus

Ühenduse tähtsa eesmärgina ja ühe põhjendustes märgitud kavatsusena peaks käesolev eesmärk sisalduma selgelt teemamääratluses.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 - punkt a - alapunkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kasutamine ainult toidulisandina või toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis, võib seda pärast nimetatud kuupäeva turustada ühenduses samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Täiendavaid kriteeriume hindamiseks, kas toitu on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 14. maid 1997, mis on mõeldud käesoleva määruse vähemoluliste elementide muutmiseks või täiendamiseks, võib vastu võtta vastavalt artikli 15 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kasutamine ainult toidulisandina või toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis, võib seda pärast nimetatud kuupäeva turustada ühenduses samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva võetakse täiendavad kriteeriumid hindamiseks, kas toitu on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 14. maid 1997, mis on mõeldud käesoleva määruse vähemoluliste elementide muutmiseks või täiendamiseks, vastu vastavalt artikli 15 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Selle tööstusharu ettevõtjate õiguskindluse suurendamiseks ja siseturu harmoneerimiseks (kuna liikmesriikide vahel on eeskirjade rakendamises suured erinevused) peab komisjon kehtestama selged kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas toitu on ühenduses kasutatud olulisel määral inimeste toiduna.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) „kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, mida on toiduna kasutatud kolmandas riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe põlvkonna jooksul;

(b) „kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, mida on toiduna kasutatud kolmandas riigis, st kõnealune toit on kuulunud suure osa riigi elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt 20 aastase ajavahemiku jooksul;

Selgitus

„Üks põlvkond” ei ole juriidilises keeles selge termin. Kui see termin asendatakse 20 aastaga, suureneb kõigi sidusrühmade õiguskindlus märgatavalt. See ajavahemik annab ka ette piirid, mille jooksul saada kogemusi eelkõige teaduslike andmete kasutamises, et otsustada, kas kolmandast riigist pärit uuendtoidu võib turule viia.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon võib koguda liikmesriikidelt ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata kindlaks, millises ulatuses on toitu ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 15. maid 1997.

1. Komisjon kogub liikmesriikidelt ja/või toidukäitlejatelt andmeid, et määrata kindlaks, millises ulatuses on toitu ühenduses inimeste toiduna kasutatud enne 15. maid 1997.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Mittevastava uuendtoidu keelustamine

 

Kui uuendtoidu kasutamine ei vasta käesoleva määruse sätetele, seda ei turustata.

Selgitus

See keeld peaks ära hoidma pettused ettevõtjate hulgas ja suurendama tarbijakaitset.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta see normaalsetel tarbimistingimustel probleeme tarbijate tervisele;

a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta see probleeme tarbijate tervisele;

Selgitus

Uuendtoit ei tohi põhjustada probleeme tarbijate tervisele mitte ühelgi tingimusel. Normaalsete tarbimistingimuste täiendav sätestamine on liigne ning põhjustaks praktikas vaid tõlgendamisprobleeme ja vähendaks ettevõtjate jaoks praktiliste otsuste prognoositavust selles sektoris. Uus sõnastus tugevdab tarbijakaitset veelgi.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) selle esitlusviis ega kavandatud kasutusviis ei eksita tarbijat;

b) ei eksita tarbijat;

Selgitus

Määruses nr 258/97 esitatud määratlused on selgemad ja ühetähenduslikumad ning peaksid seetõttu alles jääma.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) juhul kui see on ette nähtud teise toidu asendamiseks, ei erine see asendatavast toidust sellisel määral, et selle tavapärane tarbimine võiks põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhul kui puuduvad teaduslikud andmed selle kohta, milline on uuendtoidu mõju tervisele, ei saa seda uuendtoitu ühenduse loetellu kanda.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Uuendtoidu võib ühenduse loetellu kanda vaid juhul, kui on olemas pädeva asutuse arvamus, mis kinnitab selle toidu ohutust tervisele.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne menetlus] sätestatud menetlusele.

1. Ühenduse loetelu ajakohastatakse vastavalt määruses (EÜ) nr [ühtne menetlus] sätestatud menetlusele ja komisjon avaldab selle oma veebisaidi vastaval lehel.

Selgitus

Samamoodi tuleks teha internetis kättesaadavaks kolmandatest riikidest pärit toitude loetelu ja ühenduse uuendtoitude loetelu.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus ühenduse loetelu ajakohastamise kohta seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid vastavalt artiklile 12.

välja jäetud

Esimeses lõigus osutatud juhtudel märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse loetellu tehtud sissekandes lisaks lõikes 2 osutatud teabele:

 

(a) uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäev;

 

(b) asjaolu, et kanne põhineb uutel teaduslikel tõenditel ja/või konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, mida kaitstakse vastavalt artiklile 12;

 

(c) taotleja nimi ja aadress.

 

Selgitus

On sobivam, et kogu käesolev lõige kuulub artikli 12 alla, kuhu need lõigud on nüüd üle viidud.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Enne artiklis 12 sätestatud ajavahemiku lõppu ajakohastatakse ühenduse loetelu käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks määruse (EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt sellisel moel, et juhul kui lubatud toit vastab endiselt käesolevas määruses sätestatud tingimustele, ei hõlma kanne enam käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teavet.

välja jäetud

Selgitus

On sobivam, et kogu käesolev lõige kuulub artikli 12 alla, kuhu need lõigud on nüüd üle viidud.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teatele peavad olema lisatud dokumenteeritud andmed toidu ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis.

Teatele peavad olema lisatud dokumenteeritud andmed toidu ohutu kasutamise kohta mis tahes kolmandas riigis.

Selgitus

Statistiliste andmete puudulikkuse tõttu on oluline arvesse võtta andmeid toidu ohutu kasutamise kohta mis tahes kolmandas riigis.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 lõikes 1 osutatud taotlusena.

Sellisel juhul toitu ühenduse turule ei tooda ja kohaldatakse artikleid 5 ja 7. Lõikes 1 osutatud teadet käsitatakse määruse (EÜ) nr XX/XXX [ühtne menetlus] artikli 3 lõikes 1 osutatud taotlusena. Teise võimalusena võib taotleja otsustada teate tagasi võtta.

Selgitus

Võrreldes tõenditega toidu ohutu kasutamise kohta kolmandas riigis, mis tuleb lisada teatele artikli 8 kohaselt, oleksid taotluse täiendamiseks nõutavad andmed tunduvalt ulatuslikumad. Seetõttu peaks taotlejale jääma võimalus teade tagasi võtta ning teade ei peaks automaatselt muutuma taotluseks.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teatab sellest asjaomasele toidukäitlejale viie kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.

Komisjon teatab sellest asjaomasele toidukäitlejale põhjendamatu viivituseta ja põhjuseid esitades mitte hiljem kui viie kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teatamise kuupäeva.

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks peaks komisjon taotlejaid (toiduettevõtjaid) teavitama põhjendamatu viivituseta ja põhjuseid esitades vastuväidetest, mida ettevõtja teade esile kutsus.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli üksikasjalikke rakendusmeetmeid, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste punktide muutmiseks, muu hulgas seda täiendades, võib vastu võtta vastavalt artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

6. Enne artikli 8 kohaldamise kuupäeva võetakse vastavalt artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu käesoleva artikli üksikasjalikud rakendusmeetmed, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste punktide muutmiseks, muu hulgas seda täiendades.

Selgitus

Selle sektori ettevõtjate õiguskindluse suurendamiseks peab komisjon kehtestama selged kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas toitu on ühenduses kasutatud olulisel määral inimeste toiduna.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajaduse korral ja tihedas koostöös ametiga kättesaadavaks tehnilised juhised ja vahendid, et aidata toidukäitlejaid, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, käesoleva määruse kohaste taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel.

Komisjon teeb tihedas koostöös ametiga aktiivset koostööd toidukäitlejatega, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, nende käesoleva määruse kohaste taotluste ja teadete ettevalmistamisel ja esitamisel ning annab neile võimalikult palju tehnilisi juhiseid ja vahendeid, sealhulgas võimaluse esitada ühtne elektrooniline taotlus.

Selgitus

Ettevõtjatele on vaja anda tehnilisi juhiseid ja vahendeid ning see peaks olema komisjoni aktiivne ülesanne. Praktiliseks näiteks oleks ühtne elektrooniline taotlus või liikmesriikides tavaliselt kasutatavad muud e-valitsuse elemendid.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet:

Uuendtoidu ohutuse hindamisel amet, eriti kui ta peab seda vajalikuks:

Selgitus

Määratleb formaalselt artikli rakendusala.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) võrdleb vajadusel, kas toit on sama ohutu kui juba ühenduse turul olev võrreldava toidukategooria toit või toit, mille asendamiseks uuendtoit on ette nähtud;

(a) teeb kindlaks, kas toit on sama ohutu kui juba ühenduse turul olev võrreldava toidukategooria toit või toit, mille asendamiseks uuendtoit on ette nähtud;

Selgitus

Nõude kohta, mis näeb ette uuendtoidu ohutuse võrdlemist võrreldava toidukategooriaga, on vaja rangemat sõnastust.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja ameti arvamust arvestades kehtestada turustamisjärgse järelevalve nõuded. Toidu ühenduse turule toonud käitleja on vastutav asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu loetellu kandmisel täpsustatud turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise eest.

1. Komisjon võib toiduohutuse põhjustel ja ameti arvamust arvestades kehtestada asjakohaseks piiratud ajavahemikuks turustamisjärgse järelevalve nõuded. Seda toidu turujärelevalve asjakohast ajavahemikku võib põhjendatud juhtudel pikendada veel üheks asjakohaseks piiratud ajavahemikuks. Toidu ühenduse turule toonud käitleja on vastutav asjaomase toidu ühenduse uuendtoidu loetellu kandmisel täpsustatud turustamisjärgsete nõudmiste rakendamise eest.

Selgitus

Vabaturu toimimisse sekkumist uuendtoidu turustamisjärgse järelevalve vormis tuleb pidada erandiks ning seetõttu kehtib selle suhtes kohane ja rangelt piiratud ajavahemik, et ettevõtjatel ei tekiks oma toodete suhtes piiramatuks ajaks õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 11 a (uus) (II peatükis)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa töörühm

 

Vajadusel võib komisjon omal algatusel või liikmesriikide taotlusel konsulteerida eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa töörühmaga eetilistes küsimustes, mis on seotud eetika mõistes oluliste teadus- ja uute tehnoloogiate projektidega, et saada töörühma arvamust eetilistes küsimustes.

 

Komisjon teeb töörühma arvamuse avalikult kättesaadavaks, sealhulgas avaldades selle oma kodulehe eriotstarbelisel lehel.

Selgitus

Põhjendatud juhtudel (näiteks nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on igati kohane, et eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma poole. Sellise konsultatsiooniprotsessi võib algatada komisjon ise või liikmesriigid. Läbipaistvuse ja ekspertide ning avalikkuse kaasamise huvides tuleb arvamus avaldada internetis.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotleja palvel, mida toetab taotlusele lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei tohi koos taotlusega esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid viie aasta jooksul alates uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks ilma taotleja nõusolekuta.

1. Taotleja palvel, mida toetab taotlusele lisatud asjakohane ja kontrollitav teave, ei tohi koos taotlusega esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid viie aasta jooksul alates uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäevast kasutada teise taotluse kasuks ilma taotleja nõusolekuta. Kui uute teaduslike tõendite ja konfidentsiaalsete andmete suhtes, mis käesoleva artikli alusel on kaitstud, kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määruses (EÜ) nr …/…, [millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus]¹, sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju, siis kohandab komisjon konfidentsiaalsuse kaitse ajavahemiku proportsionaalselt viieaastase andmete kaitse ajavahemikuga.

 

__________________

1ELT L…

Selgitus

Raportis täpsustatakse, kuidas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) artiklile12 ühendatakse isikuandmete kaitse sellise teabe konfidentsiaalsuse (salajasuse) eeskirjadega. Nii andmete kaitse ajavahemiku kui ka konfidentsiaalsuse kaitse ajavahemiku suhtes rakendatakse proportsionaalsuse põhimõtet, mis hõlmab teaduslike teadmiste jagamise ja tarbijatele (näiteks allergikud jne) antava teabe läbipaistvuse tugevdamist.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Erandina määruse (EÜ) nr .../... [ühtne menetlus] artikli 7 lõikest 4 tehakse otsus ühenduse loetelu ajakohastamise kohta seoses muu uuendtoiduga kui mõnest kolmandast riigist pärit traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui käesoleva artikliga kooskõlas kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid. Sellisel juhul antakse luba esimeses lõigus täpsustatud ajaks.

(Selle muudatusettepaneku tekst oli varem artikli 7 lõike 3 esimene lõik)

Selgitus

Algselt artiklis 7 olnud säte on sõnastatud täpsemalt.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Lõikes 1 a osutatud juhtudel märgitakse uuendtoidu kohta ühenduse loetellu tehtud sissekandes lisaks artikli 7 lõikes 2 osutatud teabele:

 

a) uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise kuupäev;

 

b) asjaolu, et kanne põhineb uutel teaduslikel tõenditel ja/või konfidentsiaalsetel teaduslikel andmetel, mida kaitstakse vastavalt käesolevale artiklile;

 

c) taotleja nimi ja aadress;

 

d) asjaolu, et punktis c täpsustatud taotleja jaoks on uuendtoidu turustamine keelatud, välja arvatud juhul, kui järgnev taotleja saab toidule loa ilma viiteta punktis b osutatud konfidentsiaalsetele andmetele.

(Selle muudatusettepaneku tekst oli varem artikli 7 lõike 3 teine lõik, välja arvatud punkt d)

Selgitus

Algselt artiklis 7 olnud säte on sõnastatud täpsemalt. See annab lisateavet, mis tuleb avaldada ühenduse loetelus.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Enne lõikes 1 sätestatud ajavahemiku lõppu ajakohastatakse ühenduse loetelu sellisel moel, et juhul kui lubatud toit vastab endiselt käesolevas määruses sätestatud tingimustele, ei hõlma kanne enam lõikes 3 osutatud teavet.

Käesolev meede, mis on kavandatud käesoleva määruse väheoluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Algselt artiklis 7 olnud säte on sõnastatud täpsemalt.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Ühtlustatud andmekaitse

Sõltumatult uuendtoidule vastavalt määruse (EÜ) nr .../... [ühtne menetlus] artiklitele 7 ja 14 antavast loast ning tervisealase väite loast vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklitele 17, 18 ja 25, peaks – juhul kui soovitakse saada uuendtoidu luba ja tervisealase väite luba selle uuendtoidu kohta ning andmekaitse on kummagi määruse sätete kohaselt õigustatud ja taotleja nõuab andmekaitse kohaldamist – nende lubade andmise ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev olema sama ning andmekaitseperiood kulgema paralleelselt.

Selgitus

Vaata selgitust põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest sätetest komisjonile hiljemalt [kuupäev] ning teatavad viivitamatult ka kõikidest hilisematest asjassepuutuvatest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest sätetest komisjonile hiljemalt 12 kuu jooksul ning teatavad viivitamatult ka kõikidest hilisematest asjassepuutuvatest muudatustest.

Selgitus

Teavitamisele kindla tähtaja seadmine (12 kuud), mille jooksul liikmesriigid peavad välja kuulutama eeskirjad karistuste määramise kohta käesoleva määruse rikkumise eest, suurendab õiguskindlust. Lisaks sellele vastab muudatus pikemale ajavahemikule, mis on sätestatud teistes artiklites, mis käsitlevad rakenduskorra vastuvõtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt [1. jaanuariks 2015] ja lähtudes omandatud kogemustest saadab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse ja eriti selle artikli 8 rakendamise kohta, vajadusel koos kõigi ettepanekutega. Aruanne ja ettepanekud tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Hiljemalt 31. detsembriks 2013 ja lähtudes omandatud kogemustest saadab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse ja eriti selle artiklite 8 ja 12 rakendamise kohta, vajadusel koos kõigi ettepanekutega. Aruanne ja ettepanekud tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Järjepidevuse mõttes on kohasem, et määruse vaatab oma ametiaja jooksul üle Euroopa Parlamendi järgmine koosseis. Pealegi tundub, et seoses artiklis 12 sätestatud andmekaitse uue õigusliku vahendiga oleks kohane, kui ka komisjon keskenduks oma ülevaates rakendamisele liikmesriikides.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest [kuupäev] koostab komisjon ühenduse loetelu, kandes sellesse määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt lubatud uuendtoidu, vajadusel koos kõigi olemasolevate loa andmise tingimustega.

Hiljemalt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest [kuupäev] koostab komisjon ühenduse loetelu, kandes sellesse niisuguse uuendtoidu, mis on lubatud määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt ja mis kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse vastavalt artiklitele 2 ja 3, vajadusel koos kõigi olemasolevate loa andmise tingimustega.

Selgitus

Vaata selgitust artikli 16 kohta.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigile määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 4 kohaselt esitatud taotlust uuendtoidu turule toomiseks, mille kohta ei ole tehtud lõplikku otsust enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva, käsitletakse käesoleva määruse alla kuuluva taotlusena.

1. Juhul kui esmase ohutushindamise aruannet vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikele 3 ei ole komisjonile edastatud ...+, käsitletakse liikmesriigile nimetatud määruse artikli 4 kohaselt esitatud taotlust uuendtoidu turule toomiseks käesoleva määruse alla kuuluva taotlusena. Muid taotlusi, mis esitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikele 4, artiklile 4 ja artiklile 5 enne ...+, käsitletakse nimetatud määruse sätete kohaselt.

 

___________

+ Käesoleva määruse kohaldamiskuupäev.

Selgitus

Komisjoni ettepanekuna esitatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, kuna määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt võib niisuguse taotluse rahuldada ilma seda Euroopa Toiduohutusametile edastamata, juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõik lõike 1 rakendamiseks kohased üleminekumeetmed, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste punktide muutmiseks, muu hulgas seda täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanekuna esitatud tekst on potentsiaalselt ebasoodne nendele taotlustele, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, kuna määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt võib niisuguse taotluse rahuldada ilma seda Euroopa Toiduohutusametile edastamata, juhul kui seda ei vaidlustata. Kõiki taotlusi, mille kohta esmase ohutushindamise aruanne on juba komisjonile saadetud, tuleks edasi käsitleda määruse (EÜ) nr 258/97 kohaselt.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrust hakatakse kohaldama kuus kuud pärast selle avaldamise kuupäeva [kuupäev].

Määrust hakatakse kohaldama kaksteist kuud pärast selle avaldamise kuupäeva [kuupäev].

Selgitus

Määruse kehtivuse pikendamine kuuelt kuult 12 kuule on vajalik selleks, et komisjon saaks võtta vastu rakenduseeskirjad üksikute artiklite kohta, samuti annab see liikmesriikidele ja antud sektori ettevõtjatele vajaliku aja ettevalmistuste parandamiseks.

MENETLUS

Pealkiri

Uuendtoit (ühtne menetlus)

Viited

KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

17.1.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Zuzana Roithová

31.1.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.6.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

21

2

12

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Diana Wallis

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonI ARVAMUS (24.7.2008)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr XXX/XXXX [ühtne menetlus]
(KOM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

Arvamuse koostaja: Vincenzo Lavarra

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga muudetakse määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu kohta, eesmärgiga lihtsustada ja tsentraliseerida menetlust uuendtoidule lubade andmiseks ja uuendtoidu turuletoomiseks.

Komisjon soovib käesoleva määruse reguleerimisala täpsemalt määratleda, jättes välja toidukategooriad, mille kohta juba kehtivad eriõigusaktid. Seetõttu arvatakse määruse reguleerimisalast välja geneetiliselt muundatud organismid, toidu lisaained, lõhna- ja maitseained, ekstrahendid, ensüümid, vitamiinid ja mineraalid.

Kõik uuendtoidu loataotlused tuleb esitada komisjonile ja seejärel suunata Euroopa Toiduohutusametile, kes kontrollib uuendtoidu ohutust.

Uuendtoit ei tohi tekitada terviseriske, eksitada tarbijat ning toiduasendajana põhjustada toitainete vaegust.

Pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist otsustab komisjon komiteemenetlust rakendades, kas uus toode kantakse uuendtoidu loetellu ja kas nõutakse täiendavat märgistamist.

Kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu osas kavatseb komisjon lihtsustada sellele loa andmist ning hinnata selle ohutust, tuginedes toidu ohutu kasutamise kogemustele kolmandas riigis.

Arvamuse koostaja nõustub vajadusega lihtsustada lubade andmise korda, sest just Euroopa Toiduohutusamet on õige organ hindamaks teaduslikult toiduohutuse taset.

Kuigi Euroopa Toiduohutusamet võib täie teadusliku kindlusega toiduohutuse tagada, kiidaksime heaks asjaolu, et Euroopa Parlament säilitaks vetoõiguse, tagamaks seda, et kõige tundlikumatel ja vaieldavamatel juhtudel jääks demokraatlikult valitud esindajatele seaduslik kontrolliõigus (kontrolliga regulatiivmenetlus).

Arvamuse koostaja nõustub vajadusega arvata käesoleva määruse reguleerimisalast välja geneetiliselt muundatud organismid (mis kuuluvad juba määruse (EÜ) nr 1829/2003 reguleerimisalasse), kuid ta peab ühtlasi oluliseks arvata määruse reguleerimisalast välja ka kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit, tagamaks seda, et selliseid eetiliselt tundlikke otsuseid ei tehtaks tulevikus komiteemenetluse teel. Arvamuse koostaja kutsub komisjoni üles esitama vastava ettepaneku, mis näeb ette kaasotsustamismenetluse, nii et parlament oleks kaasatud selliseid vaieldavaid teemasid käsitlevate otsuste vastuvõtmisse.

Lisaks nõuab arvamuse koostaja konsulteerimist teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga kõigil neil juhtudel, kui on tegemist eetilise probleemiga, mis puudutab uute tehnoloogiate kasutamist ja uuendtoidu turuletoomist.

Mis puudutab kolmandatest riikidest pärit traditsioonilist toitu, siis tuleb toote täieliku ohutuse tagamiseks täpselt määratleda ohutu kasutamise ajavahemik, mistõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku sätestada 50-aastane ajavahemik väljendi „ühe põlvkonna jooksul” asemel.

Lõpuks on arvamuse koostaja seisukohal, et uuendtoidule lubade andmise menetluse kõigil etappidel peavad esikohal olema toiduohutus ja tarbijate tervis, mis on tähtsamad ärihuvidest ja intellektuaalomandi õiguste kaitsest, eelkõige teaduslikud andmed, mis tõendavad toote ohutust.

Järgides täielikult ettevaatuspõhimõtet, peaks EL tagama oma kodanikele tervisekaitse ning toidu kvaliteedi ja läbipaistvuse kaitsemeetmed.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleks tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse, mida tuleks pidada tähtsamaks siseturu toimimisest.

Selgitus

Inimeste tervise kaitset tuleks pidada esmatähtsaks uuendtoidule lubade andmisel.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) ELi õigusaktides määratletud standardeid tuleb kohaldada ühenduses turustatava kogu toidu, sealhulgas kolmandatest riikidest imporditava toidu suhtes;

Selgitus

Tuleks korrata, et ühenduse standardeid kohaldatakse ka imporditava toidu suhtes.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks muuta selgemaks ja ajakohastada, asendades olemasolevad kategooriad viitega üldisemale toidu määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

(5) Kehtivat uuendtoidu määratlust tuleks muuta uudsuse kriteeriumide selgituse abil selgemaks ja ajakohastada, asendades olemasolevad kategooriad viitega üldisemale toidu määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu uudsuse kriteeriumide kohta.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb käsitelda uudsena, kui rakendatud on tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole kasutatud. Eelkõige peaks käesolev määrus hõlmama uusi tõuaretuse ja toiduainetootmisprotsesside tehnoloogiaid, mis mõjutavad toitu ja seega võivad mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit peaks seega hõlmama toitu, mis on toodetud ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil kasvatatud taimedest ja loomadest ning toitu, mida on muudetud uute tootmisprotsesside abil, mis võivad toitu mõjutada, nt nanotehnoloogia ja nanoteadus. Traditsiooniliste aretustehnikate abil saadud uutest taimesortidest või loomatõugudest saadud toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

(6) Käesoleva määruse reguleerimisalasse peaks kuuluma mis tahes toit, mida ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Toidu uudsuse kriteeriumid peaksid hõlmama niisuguste organismide uute liikide kasutamist nagu taimed, loomad, mikroorganismid, seened või vetikad ning uue molekulaarstruktuuriga olemasolevate organismide ja ainete uute osade kasutamist. Olemasolevat toitu tuleks käsitleda uudsena, kui seda on muudetud viisil, mis muudab selle keemilist koostist, molekulaarstruktuuri, osakeste suurust või muid elemente ja mis tõenäoliselt mõjutab toiduohutust. Samuti tuleks selgitada, et toitu tuleb käsitelda uudsena, kui rakendatud on tootmistehnoloogiat, mida varem ei ole kasutatud. Eelkõige peaks käesolev määrus hõlmama uusi tõuaretuse ja toiduainetootmisprotsesside tehnoloogiaid, mis mõjutavad toitu ja seega võivad mõjutada ka toiduohutust. Uuendtoit peaks seega hõlmama toitu, mis on toodetud ebatraditsiooniliste aretustehnikate abil kasvatatud taimedest ja loomadest, ning toitu, mida on muudetud uute tootmisprotsesside abil, mis võivad toiduohutust mõjutada, nt nanotehnoloogia ja nanoteadus. Traditsiooniliste aretustehnikate abil saadud uutest taimesortidest või loomatõugudest saadud toitu ei peaks käsitlema uuendtoiduna.

Selgitus

Et õigusakt oleks selge, tuleks eelistatavalt selle teksti või põhjendustesse lisada selgitus toidu uudsuse kriteeriumide kohta. Esitatud teksti eesmärk on kirjeldada uuendtoitu käsitlevate õigusaktide praegust rakendamist. Eelviimases lauses puudub sõnaosa “-ohutus”.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks siiski käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Seda peaks reguleerima erimäärus, mis jõustatakse ühtse menetluse asemel kaasotsustamismenetluse teel. Komisjon peaks esitama sellekohase õigusakti ettepaneku enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva. Võttes arvesse teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamust ning nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ (mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset)1 sätteid, ei tohiks kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toitu tuua turule enne neid tooteid reguleerivate erieeskirjade jõustumist.

 

___________

1 EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.

Selgitus

Otsuse tegemisel selle kohta, kas lubada kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toitu, tuleb võtta põhjalikult arvesse kõiki toiduohutuse kriteeriume, aga ka eetilisi aspekte ning võimalikku mõju loomade heaolule. Seepärast ei tohiks otsust teha komiteemenetluse teel, vaid antud teemat peaks reguleerima õigusloomega seotud otsus kaasotsustamismenetluse raames. Kõnealuse toidu suhtes tuleks kehtestada moratoorium kuni eriõigusakti jõustumiseni.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Loomade kloonimine ei ole vastavuses direktiivi 98/58/EÜ lisa punktidega 20 ja 21. Punkti 20 kohaselt ei tohi kasutada sellist looduslikku või kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi. Punkt 21 keelab loomade pidamise põllumajandusloomadena, kui nende genotüübi või fenotüübi põhjal ei ole võimalik põhjendatavalt eeldada, et neid saab pidada kahjustamata nende tervist või heaolu.

 

 

Selgitus

Kloonimisest tulenevate loomade tervise- ja heaoluprobleemide tõttu on kõnealune protsess vastuolus nõukogu direktiivi 98/58/EÜ mõnede sätetega.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Selle kohta, millist mõju avaldab tervisele toit, mis sisaldab nanotehnoloogiliste meetodite abil toodetud nanoosakesi, ei ole seni kuigi palju teadmisi. Ettevaatuspõhimõtte kohaselt tuleks seega nanoosakeste kasutamine toidutootmises peatada seni, kuni on olemas teaduslikud tulemused nende kasutamise mõju kohta.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Vajaduse korral tuleks vastu võtta rakendusmeetmed, milles määratletakse kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva turustada samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks sellist kasutamist toidulisandina või toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Seega tuleb asjaomase toidu muudeks kasutusviisideks, st peale toidulisandina kasutamise, taotleda luba kooskõlas käesoleva määrusega.

(7) Vastu tuleks võtta rakendusmeetmed, milles määratletakse täiendavad kriteeriumid, et lihtsustada hindamist, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis direktiivi 2002/46/EÜ tähenduses, võib seda pärast seda kuupäeva turustada samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Siiski ei tuleks sellist kasutamist toidulisandina või toidulisandis võtta arvesse hindamisel, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Seega tuleb asjaomase toidu muudeks kasutusviisideks, st peale toidulisandina kasutamise, taotleda luba kooskõlas käesoleva määrusega.

Selgitus

Rakendusmeetmete vastuvõtmine on vajalik uudsuse kriteeriumide täpsemaks kirjeldamiseks. Sõna „täiendavad” tuleks lisada, kuna teatud selgitus on juba esitatud muudatusettepanekutes põhjenduse 6 kohta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)1 sätteid tuleks kohaldada, kui toode, võttes arvesse kõiki selle omadusi, võib kuuluda mõiste „ravim” ja muude ühenduse õigusaktidega reguleeritava toote mõiste alla. Sellisel juhul võib liikmesriik, kui ta tuvastab direktiivi 2001/83/EÜ põhjal, et aine on ravim, piirata vastavalt ühenduse õigusele sellise toote turuletoomist.

 

1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Selgitus

Kuna uuendtoidu käsitlemisel esineb palju piiripealseid juhtumeid, tuleb kõnealust põhialust põhjenduses rõhutada. See loob tööstusele ja tarbijatele suurema selguse turu toimimise osas piiripealsete toodete (ravim/toit) puhul.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada ainult siis, kui see on ohutu ega eksita tarbijat. Lisaks ei tohi see erineda asendatavast toidust sellisel määral, et selle tarbimine võib põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

(14) Uuendtoitu võib ühenduses turustada ainult siis, kui see on ohutu ega eksita tarbijat. Uuendtoidu ohutushindamise aluseks peaks olema ettevaatuspõhimõte, nagu see on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)¹ artiklis 7. Lisaks ei tohi see erineda asendatavast toidust sellisel määral, et selle tarbimine võib põhjustada tarbijale toitainete vaegust.

 

_______________________

¹EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel, et toetada uurimistegevust ja arendust ning seega ka innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid piiratud ajavahemiku jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks ilma esimese taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike andmete kaitse ei tohiks takistada teistel taotlejatel taotleda uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal.

(20) Teatud tingimustel, et toetada uurimistegevust ja arendust ning seega ka innovatsiooni põllumajanduslikus toidutööstuses, ei tohi uuendtoidu ühenduse loetellu kandmise toetuseks esitatud uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid piiratud ajavahemiku jooksul kasutada teiste taotlejate kasuks ilma esimese taotleja nõusolekuta. Ühe taotleja esitatud teaduslike andmete kaitse ei tohiks takistada teistel taotlejatel taotleda uuendtoidu ühenduse loetellu kandmist nende oma teaduslike andmete põhjal. Lisaks ei tohiks teaduslike andmete kaitse takistada läbipaistvust ja teabe kättesaadavust seoses andmetega, mida kasutatakse uuendtoidu ohutuse hindamisel. Intellektuaalomandi õigusi tuleks siiski järgida.

Selgitus

See on kooskõlas arvamuse projekti muudatusettepanekuga nr 5, kuid selle eesmärgiks on tagada tootjate intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutustingimustega. Seega võib uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu eeldada kasutamise eritingimusi või märgistamise kohustusi.

(21) Uuendtoidu suhtes kehtivad üldised märgistamist käsitlevad nõuded, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivis 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Teatud juhtudel võib olla vajalik sätestada täiendava märgistamise kohustus, eriti seoses toidu kirjelduse, allika või kasutustingimustega, mis võib hõlmata teavet eetiliste aspektide kohta. Seega võib uuendtoidu kandmine ühenduse loetellu eeldada kasutamise eritingimusi või märgistamise kohustusi.

Selgitus

Täiendava märgistamise kriteerium peaks hõlmama ka eetilisi aspekte, näiteks kloonimine. Seega peaks olema võimalik nõuda kloonitud loomadest toodetud toidu märgistamist.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Euroopa kvaliteedimärgi kasutuselevõtt võimaldaks tarbijatel tunda ära tooted, mis on toodetud vastavalt Euroopa Liidu rangetele keskkonna-, loomade heaolu ja toiduohutusstandarditele, ning see moodustaks lisaks käesolevale määrusele teise olulise osa Euroopa Liidu üldisest poliitikast teavitada oma kodanikke toodete omadustest ja oludest, mille raames need toodeti.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Vajaduse korral võib konsulteerida komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid uuendtoidu turuletoomisega seotud eetilistes küsimustes.

(24) Tuleks konsulteerida komisjoni 16. detsembri 1997. aasta otsusega loodud teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühmaga, et saada nõuandeid uute tehnoloogiate kasutamise ja uuendtoidu turuletoomisega seotud eetilistes küsimustes.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu suhtes. Komisjon esitab sellist toitu käsitleva eriõigusakti ettepaneku enne 31. detsembrit 2009.

Selgitus

Otsust kloonitud loomadest toodetud toidu turuletoomise kohta ei tohiks teha komiteemenetluse teel, vaid see tuleks teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu erimäärusega kaasotsustamismenetluse põhjal.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, kohaldatakse käesolevat määrust toidu lisaainetele, toiduensüümidele, vitamiinidele, mineraalainetele ning lõhna- ja maitseainetele, samuti teatavatele lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosadele, mille tootmisel kasutatakse uut protsessi, mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse toidu koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust või ebasoovitavate ainete sisaldust või inimese ainevahetust.

Selgitus

Toidu koostisosa või lisaaine, mis on toodetud tootmistehnoloogia abil, mida varem kasutatud ei ole, näiteks nanotehnoloogia või nanoteaduse abil, peaks kuuluma uuendtoidu määruse kohaldamisalasse. Kõnealustel ainetel võivad olla täiesti uued omadused. Seega on ennetavast tarbijakaitsest tulenevalt vajadus eraldiseisva hindamise järele, mis toimub sõltumatult aine senisest kasutamisest või loast.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 2 ettenähtud korras kindlaks määrata, kas teatavat liiki toit või toidu koostisosa kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse.

3. Vajaduse korral võib artikli 14 lõikes 3 ettenähtud korras kindlaks määrata, kas teatavat liiki toit või toidu koostisosa kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) mõiste „uuendtoit” tähendab:

a) mõiste „uuendtoit” tähendab toitu, mida ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997, kaasa arvatud

i) toit, mida ei ole kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997;

i) taimset või loomset päritolu toit, kui taime või looma suhtes on rakendatud ebatraditsioonilist aretustehnikat (v.a loomade kloonimine), mida ei ole kaubanduslikult kasutatud enne 15. maid 1997; ning

Kasutamine ainult toidulisandina või toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, kas ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis, võib seda pärast nimetatud kuupäeva turustada ühenduses samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Täiendavaid kriteeriume hindamiseks, kas toitu on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 14. maid 1997, mis on mõeldud käesoleva määruse vähemoluliste elementide muutmiseks või täiendamiseks, võib vastu võtta vastavalt artikli 15 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

ii) toit, mille tootmisel on kasutatud uut protsessi, mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse toidu koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust või ebasoovitavate ainete sisaldust või inimese ainevahetust.

ii) taimset või loomset päritolu toit, kui taime või looma suhtes on rakendatud ebatraditsioonilist aretustehnikat, mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997; ning

Kasutamine ainult toidulisandina või toidulisandis ei ole piisav tõendamaks, et ainet on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997. Kuid kui toitu on enne nimetatud kuupäeva kasutatud ainult toidulisandina või toidulisandis, võib seda pärast nimetatud kuupäeva turustada ühenduses samaks kasutuseks, ilma et seda käsitletaks uuendtoiduna. Täiendavad kriteeriumid hindamiseks, kas toitu on kasutatud ühenduses olulisel määral inimeste toiduna enne 15. maid 1997, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva.

iii) toit, mille tootmisel on kasutatud protsessi, mida ei ole kasutatud enne 15. maid 1997 ja mis põhjustab kõnealuse toidu koostise või struktuuri olulisi muutusi, mis mõjutavad selle toiteväärtust või ebasoovitavate ainete sisaldust või inimese ainevahetust.

 

Selgitus

Uuendtoidu üldine mõiste on esitatud artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis i. Järgnevad kaks kategooriat ii ja iii on üldise mõiste raames alarühmad. Samas käsitleb punkti a alapunkti i teine lõik kõiki artikli 3 lõike 2 punktis a nimetatud kategooriaid. Rakendusmeetmed tuleks võtta vastu enne määruse kohaldamist.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) „kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, mida on toiduna kasutatud kolmandas riigis, st kõnealune toit on kuulunud ja kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse vähemalt ühe põlvkonna jooksul;

b) „kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit” tähendab uuendtoitu, mida on toiduna kasutatud kolmandas riigis, st kõnealune toit on vähemalt 25 aastat kuulunud ja kuulub endiselt suure osa riigi elanikkonna tavapärasesse toiduvalikusse;

Selgitus

Arusaadav on soov kehtestada selgelt täpsemad ettekirjutused kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisele toidule. Raportööri pakutud 50 aasta pikkune ajavahemik näib aga olevat liiga pikk, seda enam, et toidu valdkonna muude korralduste osas lähtutakse mõiste „traditsiooniline” puhul põlvkonnast, mille pikkuseks on 25 aastat (vt nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) artikli 2 lõike 1 punkti b).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise ohutust on kinnitanud andmed koostise kohta ja kasutamise kogemused ning pidev kasutamine suure osa riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus.

c) „toidu ohutu kasutamise kogemus” tähendab, et kõnealuse toidu kasutamise ohutust on kinnitanud andmed koostise kohta ja kasutamise kogemused vähemalt 25 aasta jooksul ning pidev kasutamine suure osa riigi elanikkonna tavapärases toiduvalikus.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta see normaalsetel tarbimistingimustel probleeme tarbijate tervisele;

a) olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ning pärast määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 7 sätestatud ettevaatuspõhimõtte kohaldamist ei põhjusta see normaalsetel tarbimistingimustel probleeme tarbijate tervisele;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) seda peetakse eetiliselt vastuvõetavates tingimustes toodetud toiduks.

Selgitus

Uuendtoidule loa andmise kaalumisel peaks olema võimalik võtta arvesse eetilisi aspekte. Kui eetilisi aspekte ei mainita kriteeriumina artiklis 6, ei ole selge, kas eetilisi aspekte saab õiguslikult kasutada uuendtoidule loa andmisel.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Artikli 2 lõikes 2 a nimetatud juhtudel tuleb ühtne menetlus läbi viia sõltumatult niisuguse aine senisest kasutamisest või loast, mille tootmiseks on kasutatud tavapärast protsessi.

Selgitus

Toidu koostisosa või lisaaine, mis on toodetud tootmistehnoloogia abil, mida varem kasutatud ei ole, näiteks nanotehnoloogia või nanoteaduse abil, peaks kuuluma uuendtoidu määruse kohaldamisalasse. Kõnealustel ainetel võivad olla täiesti uued omadused. Seega on ennetavast tarbijakaitsest tulenevalt vajadus eraldiseisva hindamise järele, mis toimub sõltumatult aine senisest tavapärasest kasutamisest või loast.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus ühenduse loetelu ajakohastamise kohta seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid vastavalt artiklile 12.

3. Erandina määruse (EÜ) nr [ühtne menetlus] artikli 7 lõikest 3 tehakse otsus ühenduse loetelu ajakohastamise kohta seoses muu uuendtoiduga kui kolmandatest riikidest pärit traditsiooniline toit, vastavalt käesoleva määruse artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, juhul kui kaitstakse uusi teaduslikke tõendeid ja konfidentsiaalseid andmeid vastavalt artiklile 12.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli üksikasjalikke rakendusmeetmeid, mis on kavandatud käesoleva määruse vähemoluliste punktide muutmiseks, muu hulgas seda täiendades, võib vastu võtta vastavalt artikli 14 lõike 3 kohasele kontrolliga regulatiivmenetlusele.

6. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakendusmeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu hiljemalt kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Ulatusliku tarbijakaitse tagamiseks tuleb kolmandatest riikidest pärit traditsioonilisele toidule lubade andmise lihtsustatud menetluse rakendusmeetmed võtta vastu võimalikult kiiresti pärast määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamus

 

Vajaduse korral võib komisjon omal algatusel või liikmesriigi taotlusel konsulteerida eetika ja uute tehnoloogiate Euroopa töörühmaga tema arvamuse saamiseks eetilistes küsimustes, mis on seotud suure eetilise tähtsusega teaduse ja uute tehnoloogiatega.

 

Komisjon teeb kõnealuse arvamuse üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas avaldades selle oma veebisaidi selleks ettenähtud lehel.

Selgitus

Põhjendatud juhtudel (nt nano- või kloonimistehnoloogia kasutamine) on asjakohane, et eetiliste küsimustega pöördutakse konsulteerimiseks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma poole. Sellise konsulteerimisprotsessi võib algatada komisjon ise või mõni liikmesriik. Läbipaistvuse ning ekspertide ja riigi elanikkonna kaasamise huvides tuleb arvamus avaldada Internetis.

MENETLUS

Pealkiri

Uuendtoit (ühtne menetlus)

Viited

KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

17.1.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Vincenzo Lavarra

11.3.2008

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Luis Manuel Capoulas Santos

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.7.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

30

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Vincenzo Aita, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Catherine Neris, Maria Petre, Karin Resetarits, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

MENETLUS

Pealkiri

Uuendtoit (ühtne menetlus)

Viited

KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.1.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

17.1.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Kartika Tamara Liotard

27.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.5.2008

14.7.2008

6.11.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

41

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Renate Sommer, Bart Staes