Eljárás : 2008/0002(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0512/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0512/2008

Viták :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


JELENTÉSTERVEZET     ***I
18.12.2008
PE 409.414v02-00 A6-0512/2009

az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [közös eljárás]

(COM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó:Kartika Tamara Liotard

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [közös eljárás]

(COM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0872),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0027/2008),

–  tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0512/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgása a belső piac alapvető eleme, és jelentősen hozzájárul az állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, csakúgy mint szociális és gazdasági érdekeihez. Az új élelmiszerek biztonságának értékelésére és az engedélyezésükre vonatkozó nemzeti törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések eltérései akadályozhatják az új élelmiszerek szabad mozgását, és egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulásához vezethetnek.

(1) A közösségi politika végrehajtása során és tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, biztosítani kell az emberi egészség, a fogyasztók, valamint az állat-egészségügy és a környezet magas szintű védelmét. Ugyanakkor mindig figyelembe kell venni az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 rögzített elővigyázatosság elvét.

_____________

1 HL L 31., 2002.2.1., 1.o.

Indokolás

A hangsúlyt az élelembiztonságra és a fogyasztóvédelemre kell fektetni. Ugyanakkor figyelembe kell venni az állat-egészségügy és a környezet védelmét. Végül az elővigyázatosság elve kulcsfontosságú.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közösségi politikák végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét.

(2) A közösségi politikák végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét, és annak elsőbbséget kell biztosítani a belső piac működésével szemben.

Indokolás

Az új élelmiszerek engedélyezésekor az emberi egészség védelmét elsőrendű szempontként kell figyelembe venni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikke egyértelműen kimondja, hogy a különböző szakpolitikák kialakításakor és végrehajtásakor az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények jólétére vonatkozó követelményeket.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az uniós szabályozásban meghatározott előírásokat a közösségi piacon forgalomba hozott összes élelmiszerre alkalmazni kell, ideértve a harmadik országokból importált élelmiszereket is.

Indokolás

Ki kell emelni, hogy a közösségi előírások az importált élelmiszerre is vonatkoznak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) Az Európai Parlament az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról szóló 2008. szeptember 3-i állásfoglalásában felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat i. az állatklónozásnak, ii. a klónozott állatok vagy utódaik tenyésztésének, iii.a klónozott állatokból vagy utódaikból származó hús- vagy tejtermékek forgalomba hozatalának, és iv. a klónozott állatok, utódaik, továbbá a klónozott állatokból vagy utódaikból származó sperma és embriók, illetve a klónozott állatokból vagy utódaikból készült hús- vagy tejtermékek élelmiszer-ipari célú behozatalának megtiltására.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d) A Bizottság új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottsága (SCENIHR) 2005. szeptember 28–29-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy jelentős hézagok vannak a kockázatértékeléshez szükséges tudásanyagban. Ilyen hiányosságok tapasztalhatók a nanorészecskék jellemzése, kimutatása és mérése, a nanorészecskék által emberekben és a környezetben kiváltott dózisreakció, ürülés és fennmaradás, valamint a nanorészecskékkel kapcsolatos összes toxikológiai és környezettoxikológiai kérdés területén”; továbbá felhívja a figyelmet a SCENIHR következtetésére, amely szerint „nem biztos, hogy a meglévő toxikológiai és ökotoxikológiai módszerek elegendőek a nanorészecskékkel kapcsolatos összes kérdés megválaszolására”;

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 258/97/EK rendelettel való folytonosság biztosítása érdekében az élelmiszerek „újdonságának” kritériuma továbbra is az, hogy a rendelet alkalmazásának első napja, azaz 1997. május 15. előtt használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben.

(4) A 258/97/EK rendelettel való folytonosság biztosítása érdekében az élelmiszerek „újdonságának” kritériuma továbbra is az, hogy a rendelet alkalmazásának első napja, azaz 1997. május 15. előtt használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben. A Közösségen belüli felhasználás a tagállamokban való felhasználást jelenti, függetlenül attól, hogy azok mikor csatlakoztak az Európai Unióhoz.

Indokolás

A módosítás pontosítja a rendelet belső piacon történő alkalmazásának körét, ily módon növelve az érintett felek jogbiztonságát különösen a közép- és kelet-európai tagállamokban.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az új élelmiszer meglevő fogalommeghatározását egyértelművé kell tenni és aktualizálni kell, a meglevő kategóriák helyett pedig az élelmiszernek az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti és tanácsi rendeletben használt fogalommeghatározására kell hivatkozni.

(5) Az új élelmiszer meglevő fogalommeghatározását az újszerűség kritériumainak magyarázata révén egyértelművé kell tenni és aktualizálni kell, a meglevő kategóriák helyett pedig az élelmiszernek az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti és tanácsi rendeletben használt fogalommeghatározására kell hivatkozni.

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg kell magyarázni magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E rendelet értelmében új élelmiszernek minősülnek az új vagy szándékosan módosított primer molekulaszerkezetű élelmiszerek, a mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból álló vagy azokból izolált élelmiszerek, új mikroorganizmus-törzsek, amelyek esetében nem igazolt a biztonságos felhasználás, valamint a növényekben természetesen előforduló anyagok koncentrátumai.

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy mely termékcsoportok tartoznak minden körülmények között az új élelmiszerek meghatározása alá. Az élelmiszer-kategóriák nem kimerítő listája ezért hozzájárul ezen új élelmiszerekre vonatkozó rendelet által aktualizált meghatározás jogbiztonságához.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az állatok klónozása nem összeegyeztethető a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvvel1, amely mellékletének 20. pontja rögzíti, hogy tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák vagy okozhatják. Ennek következtében a klónozott állatokból vagy utódjaiból készült élelmiszerek nem kerülhetnek fel a közösségi listára.

 

1 HL L 221., 1998.8.8., 23.o.

Indokolás

Széleskörű tudományos kutatások, valamint az etikával foglalkozó európai csoport véleménye azt mutatják, hogy a klónozás súlyos egészségügyi és jóléti problémákat okoz mind a klónozott állatoknak, mind kihordó anyaállataiknak. A klónozott magzatok gyakran nagyobbak, mint a normális magzatok; ez sok nehéz és császármetszéses szülést eredményez. Sok klón a terhesség alatt vagy élete első heteiben az immunrendszer rendellenességei, a keringési rendszer betegségei, légzési problémák vagy vesebántalmak következtében elpusztul.

A klónozás okozta állategészségügyi és jóléti problémák arra mutatnak rá, hogy ez a folyamat összeférhetetlen a 98/58/EK tanácsi irányelv mellékletének 20. pontjával.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A jelenleg rendelkezésre álló vizsgálati módszerek nem megfelelőek a nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok értékelésére. Sürgősen ki kell fejleszteni az állatkísérleteket mellőző nanospecifikus vizsgálati módszereket.

Indokolás

Jelenleg nincsenek megfelelő eljárásaink a nanotechnológiával előállított anyagok biztonsági értékelésére (lásd az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottságának (SCENIHR) 2005. szeptemberi véleményét). A nanotechnológiával előállított anyagokat kifejezetten ezekre kidolgozott, nem állatkísérletekre épülő vizsgálatokkal kell kiértékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket mellőző nanospecifikus vizsgálati módszerek az élelmiszerekben használt nanoanyagok megfelelő biztonsági értékelésére, használatukat be kell tiltani az emberi egészség védelme és az állatkísérletek megakadályozása érdekében.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) mivel a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport az állatok élelmiszer-ellátási célú klónozásának etikai szempontjairól szóló, 2008. január 16-i 23. sz. véleményében megállapította, hogy „nem lát meggyőző érveket a klónokból és az utódaikból történő élelmiszertermelés indokolására”; mivel az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos bizottsága 2008. július 15-i véleményében1 megállapította, hogy „a klónok jelentős részének egészsége és jóléte gyakran súlyosan és végzetes kimenetellel károsodott”,

 

1 The EFSA Journal (2008), 767., 1–49. o.

Indokolás

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport véleményei azt mutatják, hogy a klónozás súlyos egészségügyi és jóléti problémákat eredményez a klónozott állatok és a klónokat kihordó anyaállatok esetében.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6d) Az élelmiszerek csomagolásában jelen lévő nanoanyagokat fel kell venni a jóváhagyott nanoanyagok listájára, amelyet ezen anyagoknak az ilyen csomagolásban található élelmiszerek anyagába vagy felületére történő bejutására vonatkozó korlátozásnak kell kísérnie.

Indokolás

Az élelmiszerekkel érintkezésben lévő, nanoanyagokat tartalmazó csomagolást engedélyeztetni kell.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6e) A klónozott állatokból és leszármazottaikból készített élelmiszereket azonban ki kell zárni e rendelet hatásköréből. A fenti élelmiszereket együttdöntési eljárás keretében elfogadott külön rendeletben kell szabályozni, és a fenti élelmiszerekre nem vonatkozik a közös eljárás. A Bizottságnak erre irányuló jogalkotási javaslatot kell benyújtania még e rendelet hatálybalépése előtt. A klónozott állatokról szóló rendelet hatálybalépéséig a klónozott állatokból és utódaikból készített élelmiszerek forgalomba hozatalára moratóriumnak kell vonatkoznia.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Szükség esetén végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni azon kritériumok megteremtésére, melyek segítségével fel lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Amennyiben az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták a 2002/46/EK irányelv értelmében, akkor az e dátum után is forgalomba hozható ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. Azonban az étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználását figyelmen kell hagyni annak megállapítása során, hogy használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Következésképp a szóban forgó élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-kiegészítőként történő felhasználását e rendelettel összhangban engedélyeztetni kell.

(7) Végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni azon további kritériumok megteremtésére, melyek segítségével fel lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Amennyiben az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták a 2002/46/EK irányelv értelmében, akkor az e dátum után is forgalomba hozható ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. Azonban az étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználását figyelmen kell hagyni annak megállapítása során, hogy használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Következésképp a szóban forgó élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-kiegészítőként történő felhasználását e rendelettel összhangban engedélyeztetni kell.

Indokolás

Végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni az újszerűség kritériumainak további leírása érdekében. A szöveget ki kell egészíteni a „további” kifejezéssel, mivel a (6) preambulumbekezdés módosításában már adtunk némi magyarázatot.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv1 rendelkezései alkalmazandók azokban az esetekben, amikor valamely termék – valamennyi sajátosságát figyelembe véve – a „gyógyszer” fogalommeghatározása és más közösségi jogszabály hatálya alá tartozó valamely termék fogalommeghatározása alá is tartozhat. Ebben az összefüggésben egy tagállam – amennyiben a 2001/83/EK irányelvnek megfelelően megállapítja, hogy egy anyag gyógyszernek minősül – a közösségi jognak megfelelően korlátozhatja e termék forgalomba hozatalát.

 

1 HL L 311., 2001.11.28., 67.o.

Indokolás

Mivel számos határeset merül fel az új élelmiszerek kapcsán, fontos ezen általános elv hangsúlyozása a preambulumbekezdésben. E preambulumbekezdés egyértelműbbé teszi az iparág és a fogyasztók számára a határesetet jelentő termékek (gyógyszer/élelmiszer) piacának működését.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A technológiai felhasználásra szánt vagy géntechnológiával módosított élelmiszerek nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Ezért a [YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, kizárólag adalékanyagként használt élelmiszereket, a [YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó aromaanyagokat, az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. június 13-i 88/344/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó extrakciós oldószereket, a [YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó enzimeket, valamint a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó géntechnológiával módosított élelmiszereket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(10) A technológiai felhasználásra szánt vagy géntechnológiával módosított élelmiszerek nem tartoznak e rendelet hatálya alá, amennyiben ezen élelmiszerekre más közösségi szabályozás alapján biztonsági értékelés és jóváhagyás vonatkozik. Ezért a [YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, kizárólag adalékanyagként használt élelmiszereket, a [YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó aromaanyagokat, az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. június 13-i 88/344/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó extrakciós oldószereket, a [YYYY.MM.DD]-i XX/XXX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó enzimeket, valamint a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó géntechnológiával módosított élelmiszereket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a közösségi szabályozás alapján minden új élelmiszerre és élelmiszer-összetevőre egységes kockázatértékelésnek kell vonatkoznia. Azoknak az élelmiszereknek, amelyek valamely más uniós szabályozás alapján már kockázatértékelési és jóváhagyási eljárás alá tartoznak nem kellene kockázatértékelés és jóváhagyás tárgyát képezniük az új élelmiszerekről szóló rendelet értelmében.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Hogy egy élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt, ezt a tagállamokban elérhető információ alapján kell megállapítani. Azokban az esetekben, amikor a Bizottságnak nem állnak rendelkezésre adatok az adott élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi fogyasztásáról, a szükséges információ begyűjtésére egyszerű és átlátható eljárást kell létrehozni a tagállamok és valamennyi érintett fél bevonásával.

(13) A Bizottságnak olyan esetekben, amikor nem állnak rendelkezésre adatok az adott élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi fogyasztásáról, egyszerű és átlátható eljárást kell létrehoznia Ebbe az eljárásba a tagállamokat is be kell vonni. Ez az eljárás legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépése után kerül bevezetésre.

Indokolás

A bizottsági javaslat pontosítása és egyszerűsítése. Tisztázni kell, hogy e rendelet hatálybalépésekor milyen felelősségeket kap a Bizottság.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az új élelmiszereket csak akkor szabad a Közösségben forgalomba hozni, ha biztonságosak, és nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Ezenkívül azoktól az élelmiszerektől, amelyek helyettesítésére szolgálnak, nem szabad olyan mértékben eltérniük, hogy a fogyasztónak abból táplálkozási hátránya fakadjon.

(14) Az új élelmiszereket csak akkor szabad a Közösségben forgalomba hozni, ha biztonságosak, és nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Biztonsági értékelésüket az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkében meghatározott elővigyázatossági elv alapján kell végezni. Ezenkívül azoktól az élelmiszerektől, amelyek helyettesítésére szolgálnak, nem szabad olyan mértékben eltérniük, hogy a fogyasztónak abból táplálkozási hátránya fakadjon.

 

_______________________

1 HL L 31., 2002.2.1., 1.o.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A biztonsági értékelésre és az engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az élelmiszerek különféle engedélyezési eljárásainak további harmonizálása céljából az új élelmiszerek biztonsági értékelését és azok közösségi listára való felvételét az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, [YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított eljárással összhangban kell elvégezni.

(15) A biztonsági értékelésre és az engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az élelmiszerek különféle engedélyezési eljárásainak további harmonizálása céljából az új élelmiszerek biztonsági értékelését és azok közösségi listára való felvételét az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer- aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, [YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított eljárással összhangban kell elvégezni. Az új élelmiszerek jóváhagyásakor figyelembe kell venni a vizsgált kérdés egyéb tényezőit is, beleértve az etikai tényezőket.

Indokolás

Fontos, hogy az új élelmiszerek engedélyezési eljárása során (hiszen ez a nanotechnológia vagy klónozás révén termelt új élelmiszerekre is kiterjed) minden, a végleges döntés szempontjából jelentős tényezőt figyelembe vegyenek, így az etikai kérdéseket is.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az állatkísérletek elkerülése érdekében, e rendelet alkalmazásában gerinces állatokon csak végső megoldásként lehet kísérleteket végrehajtani. E rendeletnek biztosítania kell, hogy a gerinces állatokon folytatott állatkísérletek a lehető legkevesebb esetben forduljanak elő, és hogy tartózkodjanak az ismételt kísérletektől, továbbá elő kell segítenie a nem állatkísérleteken alapuló kísérleti módszereket és az intelligens kísérleti stratégiákat. A gerinces állatokon végzett kísérletekre vonatkozó meglévő eredményeket meg kell osztani az új élelmiszerek fejlesztésének folyamatában. A kísérleti és egyéb tudományos célokra használt állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelvvel1 összhangban a gerinces állatokon végzett kísérleteket helyettesíteni, korlátozni vagy finomítani kell. E rendelet végrehajtásának lehetőség szerint megfelelő alternatív kísérleti módszerek felhasználásán kell alapulnia. A Bizottság legkésőbb ...*-ig felülvizsgálja a gerinces állatokon végzett kísérletekre vonatkozó adatvédelmi szabályokat, amelyeket szükség szerint megváltoztat.

 

1 HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

* E rendelet hatálybalépését követő hét év.

Indokolás

Az állatok védelméről és egészségéről szóló jegyzőkönyv követelményeivel összhangban – amelyeket a Közösség és a tagállamok az állatok egészségére vonatkozó politikák kialakításánál és végrehajtásánál teljes mértékben figyelembe vesznek – szerepeltetni kell, hogy az állatkísérletek számát ténylegesen a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani, és csak végső megoldásként lehet alkalmazni, valamint az alternatívák alkalmazása támogatott.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az új élelmiszerekből származó lehetséges kockázatok értékelésének kritériumait is meg kell határozni. Az új élelmiszerek tudományos értékelésének harmonizálása érdekében ezeket az értékeléseket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) kell végeznie.

(16) Az új élelmiszerekből származó lehetséges kockázatok értékelésének kritériumait is meg kell határozni. Az új élelmiszerek tudományos értékelésének harmonizálása érdekében ezeket az értékeléseket az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) kell végeznie a tagállami hatóságokkal együttműködve.

Indokolás

Míg az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési és értékelési eljárás központosítása kívánatos cél, együttműködést kell fenntartani az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és a tagállamok illetékes hatóságai között, különösen az e szabályozás értelménben rájuk ruházott piacfigyelési feladatok tekintetében. Ezen együtműködés lehetőséget biztosít számukra, hogy fenntartsák szakmai ismereteiket és illetékességüket.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az etikai és környezetvédelmi szempontokat a kockázatértékelés részeként figyelembe kell venni az engedélyezési eljárás során. Ezen szempontok értékelését a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport, illetve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség végzi el.

Indokolás

Az egészség védelmére irányuló, a fogyasztók érdekeivel kapcsolatos, valamint az állat-egészségügyi szempontokon kívül a kockázatértékelés során etikai és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A biztonsági értékelés alapján szükség esetén a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményeket kell bevezetni az emberi fogyasztásra szánt új élelmiszerek használatával kapcsolatban.

(18) A biztonsági értékelés alapján a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményeket kell bevezetni az új élelmiszerek használatával kapcsolatban.

Indokolás

A bizottsági javaslat pontosítása és egyszerűsítése.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal az innovációt is – az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételére irányuló kérelem alátámasztására benyújtott, újonnan kidolgozott tudományos adatokat és a szellemi tulajdont képező adatokat korlátozott ideig nem lehet más kérelmező előnyére felhasználni az első kérelmező beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos kérelmező által szolgáltatott tudományos adatok védelme nem akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, hogy saját tudományos adataik alapján az adott élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételét kezdeményezzék.

(20) Bizonyos körülmények között – hogy élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal az innovációt is – helyénvaló az újítók által az e rendelet szerinti kérelem alátámasztására szolgáló információk és adatok összegyűjtésébe történt befektetés védelme. Az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételére irányuló kérelem alátámasztására benyújtott, újonnan kidolgozott tudományos adatokat és a szellemi tulajdont képező adatokat korlátozott ideig nem lehet más kérelmező előnyére felhasználni az első kérelmező beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos kérelmező által szolgáltatott tudományos adatok védelme nem akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, hogy saját tudományos adataik alapján az adott élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételét kezdeményezzék. Továbbá a tudományos adatok védelme nem akadályozhatja az átláthatóságot és az új élelmiszerek biztonsági értékelése során felhasznált adatokkal kapcsolatos információhoz való hozzáférést. A szellemi tulajdonjogokat azonban tiszteletben kell tartani.

 

A gerinces állatokon végzett vizsgálatok megismétlését azonban meg kell tiltani. Ebben az összefüggésben kötelezettséget kell előírni arra, hogy a gerinces állatokon végzett kísérletek eredményeihez és más vizsgálatokhoz, amelyek révén az állatkísérletek elkerülhetők, hozzá lehessen jutni.

A (20) preambulumbekezdés szövegének összhangban kell lennie az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet (31) preambulumbekezdésének szövegével.

Összhangban a véleménytervezet 5. módosításával, de arra törekszik, hogy szavatolja a termelők szellemi tulajdonjogait.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Bizonyos esetekben szükséges lehet további információkat feltünteni a címkén, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire. Következésképpen az új élelmiszerek közösségi listára történő felvételét bizonyos használati feltételekhez vagy címkézési kötelezettséghez lehet kötni.

(21) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Bizonyos esetekben szükséges lehet további információkat feltünteni a címkén, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire, amelyek etikai megfontolásokra vonatkozó információkat is tartalmazhatnak. Következésképpen az új élelmiszerek közösségi listára történő felvételét azokban az esetekben bizonyos használati feltételekhez vagy címkézési kötelezettséghez kell kötni. A nanotechnológia segítségével előállított termékeket és a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított élelmiszereket az erre utaló címkével kell ellátni.

Indokolás

Az előadó 12. módosításának egyértelműbbé tétele. Nyilvánvaló szabályozási hiányosság található a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékekre vonatkozó rendelkezésekben. Az 1829/2003 rendelet (16) preambulumbekezdésének értelmezése szerint a rendelet hatálya a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékekre nem terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a 1829/2003 rendelet nem tartalmaz címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, ezért a joghézag kitöltésére ebben a rendeletben kell meghatározni a megfelelő szabályokat.

A kiegészítő címkézésre vonatkozó kritériumoknak etikai megfontolásokat – mint például a klónozást – is tartalmaznia kell. Ezért lehetővé kell tenni a klónozott állatokból készült élelmiszerek címkézésének megkövetelését.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja az élelmiszerekkel és egészséggel kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre vonatkozó állításokat csak e fenti rendelettel összhangban lehet tenni.

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja az élelmiszerekkel és egészséggel kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre vonatkozó állításokat csak e fenti rendelettel összhangban lehet tenni. Ha egy kérelmező azt kívánja, hogy egy új élelmiszeren az 1924/2006/EK rendelet 17. vagy 18. cikke szerint engedélyezett, egészségre vonatkozó állítás szerepeljen, és az új élelmiszerre és az egészségre vonatkozó állításra irányuló kérelmekben kéri a szellemi tulajdont képező adatok védelmét, az adatvédelmi időszakok a kérelmező kérésére egyszerre kezdődnek, és egyidejűleg zajlanak.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A harmadik országokból származó élelmiszerek biztonsági értékelése és felügyelete kapcsán figyelembe kell venni az élelmiszerek származási helyükön történt, hosszú időn át tartó biztonságos használatát. A nem élelmiszerként történő vagy nem a szokásos étrendhez kapcsolódó felhasználás nem számít bele az élelmiszerek hosszú időn át tartó biztonságos használatába. Amennyiben a tagállamok és a Hatóság nem emeltek indoklással ellátott, tudományos bizonyítékkal − például az egészségre káros hatásokról szóló információval − alátámasztott kifogásokat az élelmiszer biztonsága ellen, az élelmiszer Közösségben történő forgalomba hozatala megengedett, feltéve, ha a forgalomba hozatal szándékáról értesítést küldtek.

(23) A harmadik országokból származó élelmiszerek biztonsági értékelése és felügyelete kapcsán figyelembe kell venni az élelmiszerek származási helyükön történt, hosszú időn át tartó biztonságos használatát. A nem élelmiszerként történő vagy nem a szokásos étrendhez kapcsolódó felhasználás nem számít bele az élelmiszerek hosszú időn át tartó biztonságos használatába. Amennyiben a tagállamok és/vagy a Hatóság nem emeltek indoklással ellátott, tudományos bizonyítékkal − például az egészségre káros hatásokról szóló információval − alátámasztott kifogásokat az élelmiszer biztonsága ellen, az élelmiszer Közösségben történő forgalomba hozatala megengedetté válik, feltéve, ha a forgalomba hozatal szándékáról értesítést küldtek, és amennyiben nincsenek etikai kifogások.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok és/vagy a Hatóság visszajelzéseket adhatnak. Akkor is lehetnek etikai kifogások, ha egy termék biztonságos.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Szükség esetén tanácsot lehet kérni az 1997. december 16-i bizottsági határozattal megalapított, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttól az új élelmiszerek forgalomba hozatala által felvetett etikai kérdések kapcsán.

(24) Indokolt esetben tanácsot kell kérni az 1997. december 16-i bizottsági határozattal megalapított, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttól az új technológiák alkalmazása, valamint az új élelmiszerek forgalomba hozatala által felvetett etikai kérdések kapcsán.

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

E rendelet – az emberi egészség és a fogyasztóvédelem magas szintjének, valamint a belső piac hatékony működésének biztosításáraharmonizált szabályokat határoz meg az új élelmiszerek Közösségben történő forgalomba hozatalát illetően.

E rendelet – az emberi élet és egészség, az állatok egészsége és jóléte, a környezet és a fogyasztók érdekei magas szintű védelmének, valamint a belső piac átlátható és hatékony működésének biztosítása, továbbá az agrár-élelmiszeriparon belüli innováció ösztönzése érdekébenösszehangolt szabályokat határoz meg az új élelmiszerek Közösségben történő forgalomba hozatalát illetően.

Módosítás                  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(1) Ez a rendelet az új élelmiszereknek a Közösségben történő forgalomba hozatalára vonatkozik

(1) Ez a rendelet az új élelmiszereknek a Közösségben történő forgalomba hozatalára vonatkozik

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

(2) Ez a rendelet, eltérő rendelkezés hiányban nem alkalmazandó a következőkre:

a)        a következő módon felhasznált élelmiszerek:

a) a következő módon felhasznált élelmiszerek:

i. [az élelmiszer-adalékanyagokról szóló] […/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-adalékanyagok;

1. (az élelmiszer-adalékanyagokról szóló) […/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-adalékanyagok;

ii. [az élelmiszer-aromaanyagokról szóló] […/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-aromaanyagok;

2. [az élelmiszer-aromaanyagokról szóló] […/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-aromaanyagok, kivéve ahol az élelmiszer-aromaanyagokról szóló rendelet 8 cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett ízesítőanyagok új élelmiszerből készülnek;

iii. az élelmiszerek előállításánál használt, a 88/344/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó extrakciós oldószerek;

3. az élelmiszerek előállításánál használt, a 88/344/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó extrakciós oldószerek;

iv. [az élelmiszeripari enzimekről szóló] […/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó élelmiszeripari enzimek;

4. (az élelmiszer-ipari enzimekről szóló) […/.../EK] rendelet hatálya alá tartozó élelmiszeripari enzimek;

v. a 89/398/EGK irányelv, a 2002/46/EK irányelv vagy az 1925/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó vitaminok vagy ásványi anyagok.

5. a 89/398/EGK irányelv, a 2002/46/EK irányelv vagy az 1925/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó vitaminok vagy ásványi anyagok, kivéve amennyiben a vitaminok vagy ásványi anyagok új forrásokból származnak, vagy olyan előállítási folyamat felhasználásávál készülnek, amelyet az adott szabályozás szerinti engedélyezésükkor nem vettek figyelembe.

b)        a 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek.

b) a 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek;

 

ba) klónozott állatokból, vagy azok leszármazottaiból származó élelmiszerek. E rendelet hatálybalépésének a 20. cikkben említett időpontját megelőzően a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő, hogy megakadályozza a klónozott állatokból és leszármazottaikból származó élelmiszerek bekerülését a közösségi piacra. E javaslatot továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

(2a) A (2) bekezdéstől eltérve e rendeletet alkalmazni kell azon élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer-ipari enzimekre, élelmiszerízesítőkre és bizonyos ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkre, amelyek esetében új, 1997. május 15. előtt nem használt gyártási eljárást alkalmaznak, amely eljárás az élelmiszerek összetételében vagy szerkezetében számottevő változásokat idéz elő (pl. nanotechnológia és a nanotudomány).

(3) Adott esetben a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet megállapítani, hogy egy adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozik-e.

(3) Adott esetben a 14. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet megállapítani, hogy egy adott típusú élelmiszer e rendelet a hatálya alá tartozik-e.

 

Amennyiben egy új élelmiszer gyógyszerhez hasonló hatást gyakorolhat az emberi szervezetre, a Bizottság felkéri az Európai Gyógyszerügynökséget (EMEA), hogy döntse el, hogy az élelmiszer a 762/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik-e vagy sem.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – a i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. előtt a Közösségben nem használtak jelentős mértékben emberi fogyasztásra;

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. előtt a Közösségben nem használtak jelentős mértékben emberi fogyasztásra, ideértve az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK rendelet értelmében végrehajtott gyorsított eljárás során jóváhagyott élelmiszereket is.

Indokolás

A gyorsított eljárás alacsonyabb védelmi szintet vezetett be az élelmiszer-biztonság terén.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – a pont – i i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. olyan növényből vagy állatból előállított élelmiszer, melyen nem hagyományos, 1997. május 15. előtt nem használt termelési/tenyésztési módszert alkalmaztak; valamint

ii. olyan növényből vagy állatból előállított élelmiszer, melyen nem hagyományos termelési/tenyésztési módszert alkalmaztak, a klónozott állatokból és utódjaikból származó élelmiszerek kivételével;

Indokolás

A klónozott állatokból és utódjaikból származó élelmiszerek forgalomba hozatalával kapcsolatos döntést nem szabad a komitológiai eljárásra hagyni, hanem azt az Európai Parlament és a Tanács külön rendeletével az együttdöntési eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „harmadik országból származó hagyományos élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet az adott harmadik országban régóta használnak, azaz a szóban forgó élelmiszer legalább egy generáció óta az ország népességének széles körében a szokásos étrend részét képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

b) „harmadik országból származó hagyományos élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet az adott harmadik országban régóta használnak, azaz a szóban forgó élelmiszer legalább 30 éve az ország népességének széles körében a szokásos étrend részét képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „hosszú időn át tartó biztonságos használat”: a szóban forgó élelmiszer biztonságosságát az összetételére vonatkozó adatok és a használatával kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, valamint az is, hogy az adott élelmiszer az ország népességének széles körében továbbra is a szokásos étrend részét képezi.

c) „hosszú időn át tartó biztonságos használat”: a szóban forgó élelmiszer biztonságosságát az összetételére vonatkozó adatok és a használatával kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, valamint az is, hogy az adott élelmiszer az ország népességének széles körében legalább 30 éve a szokásos étrend részét képezi.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) „nanoanyag”: olyan mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső dimenziója vagy belső szerkezete 100 nm vagy annál kisebb méretű;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) „nanotechnológia segítségével előállított termék”: az a termék, amely olyan mesterségesen előállított anyagból áll, ilyen anyagot tartalmaz vagy ebből állították elő, amelynek egy vagy több külső dimenziója vagy belső szerkezete

 

i. 1 és 100 nm közé esik, vagy

 

ii. ha 100 nm-nél nagyobb, általános jelleggel, tudományosan elfogadott nanotechnológiai termékként .

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) „klónozott állatok”: olyan állítok, amelyeket aszexuális, mesterséges reprodukciós módszerrel nemzettek egy egyedi állat genetikailag azonos vagy majdnem azonos másolatának előállítása céljából;

Indokolás

A meghatározások pontosítása.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) „klónozott állatok utódai”: olyan állatok, amelyeket szexuális reprodukció során nemzettek, ahol legalább az egyik szülő klónozott állat;

Indokolás

A meghatározások pontosítása.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1, 1 a és 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszerek emberi fogyasztásra szánt használatával kapcsolatos adatgyűjtés

Az új élelmiszer besorolásával kapcsolatos adatgyűjtés

(1) A Bizottság adatokat gyűjthet a tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari vállalkozóktól, hogy egy bizonyos élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi fogyasztásra szánt felhasználásának mértékét megállapítsa.

(1) A Bizottság adatokat gyűjt a tagállamoktól és/vagy az élelmiszer-ipari vállalkozóktól vagy más érdekelt felektől, hogy megállapítsa, hogy egy bizonyos élelmiszer e rendelet hatálya alá tartozik-e. A tagállamok, a vállalkozások és más érdekelt felek továbbítják a Bizottságnak az adott élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi fogyasztásra szánt felhasználásának mértékére vonatkozó információkat.

 

(1a) A Bizottság nyilvánosságra hozza ezeket az adatokat, valamint az így összegyűjtött adatok és egyéb, ezt kiegészítő nem bizalmas jellegű adatok alapján levont következtetéseket.

 

(1b) E rendelet hatálybalépése után legkésőbb hat hónappal a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, olyan ügyekben való eljárást szabályozó végrehajtási intézkedéseket, amelyek esetében a Bizottság nem rendelkezik információval a 1997. május 15. előtt emberi táplálkozásra szánt használatról.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Kizárólag az új élelmiszerek közösségi listájába (a továbbiakban: közösségi lista) felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala engedélyezett.

Kizárólag az új élelmiszerek közösségi listájába (a továbbiakban: közösségi lista) felvett új élelmiszerek forgalomba hozatala engedélyezett. A Bizottság közzéteszi és frissíti a közösségi listát a Bizottság honlapjának egy erre szánt, nyilvánosan elérhető oldalán.

Indokolás

Az ösztönző jellegű innováció céljának eléréséért a 12. cikkben meghatározott adatvédelmi időszakban az engedélyt kizárólag a kérelmező számára szabadna megadni. Ezért a többi kérelmezőnek elégséges adatot kell szolgáltatniuk az új kérések előterjesztéséhez, anélkül, hogy az előző kérelmező szellemi tulajdonát képező adatokra utalnának. Az 1924/2006/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében leírt mechanizmust kell alkalmazni.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Az előírásoknak nem megfelelő új élelmiszerek tilalma

 

Új élelmiszerek nem hozhatók forgalomba, ha felhasználásuk nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek.

Indokolás

A tilalom visszatartó erejű lehet a lelkiismeretlen vállalkozók számára, illetve erősíti a fogyasztók védelmét.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi listába új élelmiszerek akkor vehetők fel, ha:

(1) A közösségi listába új élelmiszerek akkor vehetők fel, ha:

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a szokásos fogyasztási feltételek mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok és a 178/2002/EK rendelet 7. cikkében meghatározott elővigyázatossági elv alkalmazása alapján nem veszélyeztetik a fogyasztók és az állatok egészségét, ami azt feltételezi, hogy a kockázatfelmérés során figyelembe veszik a lakosság egyes rétegeire gyakorolt összesített, szinergikus és esetleg káros hatásokat is;

Indokolás

Az új élelmiszerek semmilyen körülmények között sem jelenthetnek kockázatot a fogyasztók egészségére nézve. A szokásos fogyasztási feltételekre tett utalás felesleges, a gyakorlatban csak értelmezési problémákhoz vezet, és csökkenti az ítélkezési gyakorlat előreláthatóságát az ágazat vállalkozói szemében. Az új szövegezés egyébként a fogyasztók védelmét is tovább erősíti.

Itt az állatok egészsége is fontos.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) csomagolásuk vagy rendeltetésük alapján nem vezetik félre a fogyasztókat;

b) nem vezetik félre a fogyasztókat;

Indokolás

Az eredeti, 258/97/EK rendelet fogalommeghatározásai világosabbak és egyértelműbbek, ezért meg kell tartani őket.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) amennyiben egy másik élelmiszert helyettesítenek, nem különböznek annyira a helyettesíteni kívánt élelmiszertől, hogy szokásos fogyasztásuk táplálkozási szempontból hátrányos legyen a fogyasztókra nézve.

c) amennyiben egy másik élelmiszert helyettesítenek, nem különböznek úgy a helyettesíteni kívánt élelmiszertől, hogy szokásos fogyasztásuk táplálkozási szempontból hátrányos legyen a fogyasztókra nézve.

Indokolás

Az eredeti, 258/97/EK rendelet fogalommeghatározásai világosabbak és egyértelműbbek, ezért meg kell tartani őket.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a környezetre nézve nem káros, és fogyasztása, vagy hulladékká minősítése után tartósan megmaradó, felhalmozódó környezeti hatást nem fejt ki.

Indokolás

Az élelmiszerek közösségi listára történő felvételének egyik követelményeként az új élelmiszer környezetre gyakorolt hatását kell figyelembe venni, különösen ami a környezetben történő tartós megmaradását és felhalmozódását illeti.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség azzal kapcsolatos véleményét, hogy a gyártási folyamat és szokásos fogyasztás mennyire hat negatívan a környezetre, figyelembe veszik az értékelésnél;

Indokolás

Fontos, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyék a közösségi listára való felvétel feltételei között.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc) a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport azzal kapcsolatos véleményét, hogy mennyire vannak etikai kifogások, figyelembe veszik az értékelésnél.

Indokolás

Fontos, hogy az etikai szempontokat is figyelembe vegyék a közösségi listára való felvétel feltételei között.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – c d pont – c f (new)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

cd) a lakosság bármely csoportjára esetlegesen káros hatással bíró új élelmiszereket csak akkor szabad engedélyezni, ha intézkedéseket hajtottak végre az adott ártalmas hatások megelőzésére;

 

ce) amennyiben a biztonságos használat megköveteli, meg kell határozni az új élelmiszerekből önmagukban, más élelmiszer alkotóelemeként, vagy élelmiszerkategóriánként fogyasztható legnagyobb mennyiséget;

 

cf) felmérték a különböző élelmiszertermékekben vagy élelmiszerkategóriákban használt új élelmiszerek halmozott hatásait;

Indokolás

Az új élelmiszerek használatának lehetséges kockázatára több figyelmet kell fordítani, különösen ami a lakosság veszélyeztetettebb csoportjait illeti. Több feltételt kell szabni az új élelmiszereknek a közösségi listára való felvételéhez, hogy megelőzzük a használatuk következtében felmerülő nemkívánatos hátrányokat.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A közösségi lista nem tartalmazhat olyan élelmiszereket, amelyekhez specifikus kockázatértékelési módszereket igénylő gyártási technológiákat (pl. nanotechnológiák felhasználásával előállított élelmiszerek) használtak, mindaddig, amíg az ilyen különleges módszerek használatát jóvá nem hagyták, és az e módszereken alapuló megfelelő biztonságértékelés alapján be nem bizonyították, hogy az adott élelmiszerek használata biztonságos. E módszerek nem vonhatják maguk után gerinces állatok felhasználását.

Indokolás

Jelenleg nincsenek megfelelő eljárásaink a nanotechnológiával előállított anyagok biztonsági értékelésére (lásd az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottságának (SCENIHR) 2005. szeptemberi véleményét). A nanotechnológiával előállított anyagokat kifejezetten ezekre kidolgozott, nem állatkísérletekre épülő vizsgálatokkal kell kiértékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket mellőző nanospecifikus vizsgálati módszerek az élelmiszerekben használt nanoanyagok megfelelő biztonsági értékelésére, használatukat be kell tiltani az emberi egészség védelme és az állatkísérletek megakadályozása érdekében.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) Új élelmiszert csak akkor szabad felvenni a közösségi listára, ha rendelkezésre áll az élelmiszer egészségügyi biztonságosságáról szóló, illetékes hatóság által kiadott szakvélemény.

 

Klónozott állatokból vagy utódjaikból származó élelmiszerek nem kerülhetnek fel a közösségi listára.

Indokolás

A klónozott állatokból és utódjaikból származó élelmiszerek forgalomba hozatalával kapcsolatos döntést nem szabad a komitológiai eljárásra hagyni, hanem azt az Európai Parlament és a Tanács külön rendeletével az együttdöntési eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Kétség esetén, például elégséges tudományos bizonyosság vagy adatok hiányában az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, és a kérdéses élelmiszer nem vehető fel a közösségi listába.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közösségi listát a …/…/EK rendeletben [közös eljárás] meghatározott eljárással összhangban aktualizálják.

(1) A közösségi listát a …/…/EK rendeletben [közös eljárás] meghatározott eljárással összhangban aktualizálják, a Bizottság pedig internetes honlapjának e célra fenntartott részében közzéteszi azt.

Indokolás

Az új élelmiszerek közösségi listájának az interneten elérhetőnek kell lennie, ahogyan a harmadik országokból származó élelmiszerek listája is elérhető.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló bejegyzése kitér az élelmiszer leírására, és adott esetben meghatározza a használati feltételeket, a végső fogyasztó tájékoztatására szolgáló kiegészítő címkézési követelményeket és/vagy a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményt.

(2) A közösségi lista új élelmiszerről szóló bejegyzése kitér a következőkre:

 

a) az élelmiszer leírása;

 

b) az élelmiszer tervezett felhasználása;

 

c) a felhasználás feltételei;

 

d) az új élelmiszer közösségi listába történő felvételének időpontja és a kérelem kézhezvételének időpontja;

 

e) a kérelmező neve és címe;

 

f) a 11. cikkben meghatározott felügyeleti követelményeknek megfelelően végzett utolsó vizsgálat ideje és eredménye.

Indokolás

Az átláthatóság érdekében fontos, hogy ezeket az adatokat MINDEN új élelmiszer esetében megköveteljék (és ne csak a 7. cikk (3) bekezdése első albekezdésében említettektől, ahogy az a Bizottság javaslatában szerepel).

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Minden új élelmiszer esetén elő kell írni a forgalomba hozatalt követő felügyeletet. 5 év után, valamint ha további tudományos bizonyíték válik elérhetővé, felül kell vizsgálni minden olyan új élelmiszert, amelynek forgalomba hozatalát engedélyezték. A nyomon követés során különös figyelmet kell fordítani az élelmiszer-termékeket legnagyobb mennyiségben fogyasztók csoportjaira.

Indokolás

Az új élelmiszerek fogyasztásából eredő esetleges káros hatások dokumentálása érdekében minden európai piacon forgalomba hozott új élelmiszert ötévenként be kell vizsgálni.

Módosítás  56

Proposal for a regulation - amending act

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekben a közös eljárást a szokásos gyártási eljárással előállított anyag addigi alkalmazásától vagy engedélyezésétől függetlenül kell elvégezni.

Indokolás

Az élelmiszerek azon alkotóelemeire vagy adalékanyagaira, amelyeket addig még nem használt gyártási eljárás, például nanotechnológia és nanotudomány révén állítottak elő, az új élelmiszerekről szóló rendeletnek kell vonatkoznia. Ezeknek az anyagoknak teljesen új tulajdonságaik lehetnek. Ezért a megelőző fogyasztóvédelemből kifolyólag különálló értékelésre van szükség, amelyre az anyag eddig megszokott alkalmazásától vagy engedélyezésétől függetlenül kerül sor.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Amennyiben az új élelmiszer olyan anyagot tartalmaz, amely túlzott fogyasztása esetén kockázatot jelenthet az emberi egészségre, akkor annak bizonyos élelmiszerekben vagy élelmiszer-kategóriákban való használatát meghatározott maximális értékeken belül kell engedélyezni.

Indokolás

Amennyiben az új élelmiszer olyan anyag, amelynek túlzott fogyasztásához kockázat kötődik, a túladagolás kockázatának megelőzése érdekében az új élelmiszer felhasználását bizonyos élelmiszerekben vagy élelmiszer-kategóriákban meghatározott maximális értékekkel kell engedélyezni, és egyértelmű címkézéssel tájékoztatni kell erről a fogyasztókat.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 c bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük a 2000/13/EK irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Egyes új élelmiszerek vonatkozásában egyedi kiegészítő címkézési követelmények írhatók elő, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire. Ebben az esetben a címkézési követelményt meg kell említeni a közösségi listában.

Indokolás

A módosítás első része a (21) preambulumbekezdést veszi át.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 c bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nanotechnológiák segítségével előállított termékeket „nanotechnológiák segítségével előállítva” feliratú címkével kell ellátni.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók tudni szeretnének arról, hogy az adott élelmiszert nanotechnológiák felhasználásával állították elő.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 c bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékeket „géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállítva” feliratú címkével kell ellátni.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók tudni szeretnének arról, hogy a terméket géntechnológiával módosított takarmány felhasználásával állították elő. Ebben a vonatkozásban nyilvánvaló joghézag található a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékekre vonatkozó rendelkezésekben. Az 1829/2003 rendelet (16) preambulumbekezdésének értelmezése szerint a rendelet hatálya a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított termékekre nem terjed ki. Ez azt jelenti, hogy az 1829/2003 rendelet nem tartalmaz címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, ezért a joghézag kitöltésére ebben a rendeletben kell meghatározni a megfelelő szabályokat.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan új élelmiszer közösségi listába történő felvételéről, amely nem meríti ki a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer fogalmát, azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. cikk értelmében az újonnan kidolgozott tudományos adatok és a szellemi tulajdont képező adatok védelmet élveznek, az ezen rendelet 14. cikke (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban döntenek:

(3) A közösségi lista aktualizálásáról a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell határozni.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Az új élelmiszerek és az új élelmiszer-összetevők címkézése

 

A 2000/13/EK irányelv rendelkezéseinek és előírásainak sérelme nélkül a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében az új élelmiszerekre vonatkozó összes jellemző adatot ismertetéssel és címkézéssel fel kell tüntetni:

 

a) minden forgalomba hozott új élelmiszert világosan megkülönböztető, pontos és könnyen olvasható címkével kell értékesíteni, amely jelzi, hogy a termék új élelmiszer;

 

b) az új élelmiszerek összes jellemzőjét vagy tulajdonságát – például összetételét, tápértékét és megfelelő felhasználását – egyértelműen, pontosan és könnyen olvasható és érthető módon fel kell tüntetni a csomagoláson;

 

c) az élelmiszerben meglévő anyagot vagy összetevőt felváltó új élelmiszer vagy új összetevő jelenlétét egyértelműen, pontosan és könnyen olvasható és érthető módon fel kell tüntetni a címkén, függetlenül attól, hogy az adott élelmiszert egy új élelmiszerrel váltották-e fel.

 

Amennyiben az új élelmiszer olyan anyagot tartalmaz, amely túlzott fogyasztása esetén nagy kockázatot jelenthet az emberi egészségre, a fogyasztót erről a csomagoláson elhelyezett egyértelmű, pontos és könnyen olvasható címkével kell tájékoztatni.

Indokolás

Az összes többi, európai piacon forgalmazott élelmiszerhez hasonlóan az új élelmiszereket is a jelenleg felülvizsgálat alatt álló 2000/13/EK irányelv rendelkezéseinek, de egyúttal e cikk különleges, az új élelmiszerek és az új élelmiszer-összetevők jellegzetességeit figyelembe vevő rendelkezéseinek is megfelelően kell címkézni.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát alátámasztó adatokat tartalmazó dokumentációt.

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer bármely harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát alátámasztó adatokat tartalmazó dokumentációt.

Indokolás

A hiányzó statisztikák miatt ellenőrizni kell azokat az adatokat, amelyekkel az élelmiszer valamely harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát igazolják.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az értesítést, valamint az élelmiszer (1) bekezdésben említett, biztonságos használatára vonatkozó bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a tagállamoknak és a Hatóságnak.

(2) A Bizottság az értesítést, valamint az élelmiszer (1) bekezdésben említett, biztonságos használatára vonatkozó bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a tagállamoknak és a Hatóságnak, és a nyilvánosság számára elérhetővé teszi azokat honlapján.

Indokolás

Ez a rendelkezés a nagyfokú átláthatóság biztosítását szolgálja az érdekelt felek és a fogyasztók számára.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben az élelmiszert nem hozzák forgalomba a Közösségben, és az 5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) bekezdésben említett értesítés a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke (1) bekezdésében említett kérelemként tekintendő.

Ebben az esetben az élelmiszert nem hozzák forgalomba a Közösségben, és az 5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) bekezdésben említett értesítés a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke (1) bekezdésében említett kérelemként tekintendő. A kérelmező azonban úgy is határozhat, hogy visszavonja az értesítést.

Indokolás

A harmadik országokból származó élelmiszerek biztonságos felhasználására vonatkozó, az értesítéshez a 8. cikk szerint mellékelendő bizonyítékokkal összevetve a kérelem alátámasztása céljából előterjesztendő adatok jelentősen átfogóbbak lennének. Ezért kellene, hogy a kérelmezőnek lehetősége legyen az értesítés visszavonására, és az értesítést nem kellene automatikusan kérelemmé alakítani.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az (1) bekezdés szerint benyújtott értesítés időpontját követő öt hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja az érintett élelmiszeripari vállalkozót.

A Bizottság az (1) bekezdés szerint benyújtott értesítés időpontját követő legfeljebb öt hónapon belül ennek megfelelően, felesleges késedelem nélkül, valamint bizonyítható úton tájékoztatja az érintett élelmiszer-ipari vállalkozót.

Indokolás

A jogbiztonság erősítése érdekében a Bizottságnak felesleges késedelem nélkül, valamint bizonyítható úton tájékoztatnia kell az értesítés benyújtóját (élelmiszer-ipari vállalkozót) az értesítést követően megfogalmazott elutasításról.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság nyilvánosságra hozza a (4) bekezdéssel összhangban a Közösségben forgalomba hozható, harmadik országokból származó, hagyományos élelmiszerek listáját a Bizottság külön erre a célra fenntartott weboldalán.

(5) A Bizottság nyilvánosságra hozza a (4) bekezdéssel összhangban a Közösségben forgalomba hozható, harmadik országokból származó, hagyományos élelmiszerek listáját a Bizottság külön erre a célra fenntartott weboldalán. A weboldal elérhető az új élelmiszerek közösségi listáját tartalmazó, az 5. cikk (1) bekezdésében említett weboldalról, és elérési útvonala szerepel az említett oldalon.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

(6) A 8. cikk alkalmazása előtt e cikk alkalmazásának részletes szabályait, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el.

Indokolás

Az ágazat vállalkozóinak nagyobb jogbiztonsága érdekében kötelezni kell a Bizottságot arra, hogy tájékoztatást adjon azokról a lehetőségekről, amelyek alapján értékelni fogják, hogy a harmadik államból származó hagyományos élelmiszer forgalomba hozható-e a közösségi belső piacon.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

A Bizottság – a Hatósággal folytatott szoros együttműködésben – szükség esetén technikai segítségben részesíti az élelmiszeripari vállalkozókat, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra, valamint rendelkezésükre bocsátja az e rendeletnek megfelelő kérelmek elkészítéséhez és benyújtásához szükséges eszközöket.

A rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjától (közös eljárás) eltérve és e rendelet alkalmazásának időpontja előtt a Bizottság, adott esetben a Hatósággal, az élelmiszer-ipari vállalkozókkal és a kis- és középvállalkozásokkal szorosan együttműködve, technikai segítségben részesíti az élelmiszer-ipari vállalkozókat, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra, valamint rendelkezésükre bocsátja az e rendeletnek megfelelő kérelmek elkészítéséhez és benyújtásához szükséges eszközöket. A 97/618/EK ajánlás a kérelmezők számára rendelkezésre áll, amíg egy átdolgozott, az ezzel a cikkel összhangban elkészített technikai iránymutatással fel nem váltják.

 

Ezeket a műszaki iránymutatásokat és eszközöket legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépése után teszik közzé a Bizottság honlapjának erre a célra szánt, nyilvánosan elérhető oldalán.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az új élelmiszerek biztonságosságának értékelése során a Hatóság:

A 6. cikkben rögzített előírások alapján az új élelmiszerek biztonságosságának értékelése során a Hatóság:

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) szükség esetén megvizsgálja, hogy az élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, mint egy, a Közösségben már forgalomba helyezett, összehasonlítható élelmiszer-kategóriába tartozó élelmiszer, vagy mint az új élelmiszer által helyettesíteni hivatott élelmiszer;

a) felméri, hogy az élelmiszer nem káros vagy mérgező hatású-e az emberi szervezetre, függetlenül attól, hogy az adott termék egy már forgalomban lévő élelmiszert hivatott-e helyettesíteni, ugyanakkor figyelembe veszi az esetleges új jellemzőkből eredő következményeket;

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás pontosítása. Lásd még a Liotard asszony által benyújtott 40. módosítást.

A nanotechnológiákkal előállított élelmiszerek például rendelkezhetnek olyan új jellemzőkkel, amelyek kielégítő értékeléséhez nem elegendő a már forgalomban lévő termékekkel történő összevetés.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az új élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők kockázatainak tudományos értékelésével összefüggésben kéri az illetékes hatóságokat, hogy tájékoztassák a Hatóságot minden olyan tudományos értékelésről, amelyet a kérdéses új élelmiszeren vagy összetevőn végeztek.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer esetében figyelembe veszi az élelmiszer hosszú időn át tartó biztonságos használatát.

b) figyelembe veszi:

 

i. a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer esetében az élelmiszer hosszú időn át tartó biztonságos használatát;

 

ii. az új élelmiszer összetételét, különösen az antitápanyagok és a természetesen előforduló mérgek szintjét;

 

iii. az új élelmiszer-összetevő elkészítési módszerét és specifikációit;

 

iv. az új élelmiszer allergenitási potenciálját;

 

v. az új élelmiszer anyagcsere/toxikokinetikai vizsgálatait;

 

vi. az új élelmiszer-összetevők állat-toxicitási vizsgálatait;

 

vii. az új élelmiszer-összetevők emberi toleranciavizsgálatait.

Indokolás

A hatóságnak az új élelmiszerek biztonságosságának értékelésekor olyan szempontokat is figyelembe kell vennie, mint az új élelmiszerek összeállítása, allergenitása és toxicitása.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Etikai kifogások esetén a biztonsági értékelésen túl kikérik a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport véleményét.

Indokolás

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)” durchgeführt wird.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági okokból, valamint a Hatóság véleményét követően a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményt szabhat meg. Az új élelmiszerek közösségi listájába felvett élelmiszer kapcsán meghatározott forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelmények végrehajtásáért az élelmiszeripari vállalkozók felelnek.

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági okokból, valamint a Hatóság véleményét követően a forgalomba hozatalt követő felülvizsgálatot ír elő. A felülvizsgálatot öt év elteltével kell elvégezni az élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szempontok, valamint a környezeti hatás figyelembevételével. Különös figyelmet kell fordítani az élelmiszereket legnagyobb mennyiségben fogyasztók csoportjaira.

 

A felülvizsgálatra vonatkozó előírások a már forgalomban lévő új élelmiszerekre is alkalmazandók, beleértve a 258/97/EK rendeletben foglalt egyszerűsített eljárás („értesítés”) szerint jóváhagyott élelmiszereket.

 

A tagállamok kijelölik a forgalomba helyezést követő felülvizsgálatért felelős illetékes hatóságokat.

(2)A gyártó azonnal tájékoztatja a Bizottságot:

(2)A gyártó és az élelmiszer-ipari vállalkozó azonnal tájékoztatja a Bizottságot:

a)bármilyen új, tudományos vagy technikai információról, amely az új élelmiszer biztonságos használatának értékelését befolyásolhatja;

a)bármilyen új, tudományos vagy technikai információról, amely az új élelmiszer biztonságos használatának értékelését befolyásolhatja;

b)bármilyen olyan harmadik ország illetékes hatósága által kiszabott tiltásról vagy korlátozásról, amelyben az új élelmiszert forgalomba hozták.

b)bármilyen olyan harmadik ország illetékes hatósága által kiszabott tiltásról vagy korlátozásról, amelyben az új élelmiszert forgalomba hozták.

 

Minden élelmiszer-ipari vállalkozás tájékoztatja a Bizottságot és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait minden olyan egészségügyi problémáról, amelyről a fogyasztóktól vagy fogyasztói szervezetektől szerzett tudomást.

 

A tagállamok illetékes hatósága az eredményről jelentést tesz a Bizottságnak a vizsgálat lezárását követő három hónapon belül. A Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az (1) bekezdésben foglalt ötéves időszak lejártát követő egy éven belül.

 

(2a) Az állatkísérletek elkerülése érdekében e rendelet céljából csak akkor folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha a szükséges ismeretek másképp nem szerezhetők meg. Ösztönözni kell az állatkísérletek nélküli módszerek és intelligens kísérleti stratégiák alkalmazását, és meg kell tiltani a gerinces állatokon végzett párhuzamos kísérleteket.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport

 

A tudományhoz és az etikai szempontból különösen jelentős új technológiákhoz kapcsolódó etikai kérdésekben a Bizottság adott esetben saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére konzultálhat az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoporttal, hogy etikai kérdésekben kikérje véleményét.

 

A Bizottság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi ezt a véleményt.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem mellé csatolt dokumentációban megfelelő és igazolható adatokat mellékel, a kérelmek alátámasztására szolgáló, újonnan kidolgozott tudományos bizonyítékok és szellemi tulajdont képező tudományos adatok az új élelmiszer közösségi listára történő felvételét követő öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése nélkül nem fordíthatók más kérelem javára.

(1) Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem mellé csatolt dokumentációban megfelelő és igazolható adatokat mellékel, a kérelmek alátámasztására szolgáló, újonnan kidolgozott tudományos bizonyítékok és szellemi tulajdont képező tudományos adatok az új élelmiszer közösségi listára történő felvételét követő öt éven keresztül nem használhatók fel más kérelem javára, hacsak a későbbi kérelmező nem állapodott meg a korábbi kérelmezővel az adatok és információk felhasználásáról, feltéve, hogy

 

a) a tudományos adatokat és egyéb információkat a korábbi kérelem benyújtásakor a korábbi kérelmező védett adatainak minősítették; valamint

 

b) a korábbi kérelem benyújtásakor a korábbi kérelmezőnek kizárólagos felhasználási joga volt a védett adatokra; valamint

 

c) az új élelmiszer nem lett volna engedélyezhető a korábbi kérelmező által benyújtott védett adatok nélkül.

Indokolás

Az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet az adatvédelem pontosabb meghatározását tartalmazza. A 12. cikket ezért úgy kell kiigazítani, hogy az adatvédelemre vonatkozó előírások összhangban legyenek az 1924/2006/EK rendeletben foglaltakkal.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A részben vagy egészben az Európai Közösség és/vagy közintézmények által finanszírozott kutatási projektekből származó adatokat és kockázatelemző tanulmányokat – pl. takarmányozási tanulmányokat – vagy ilyen tanulmányokhoz kapcsolódó adatokat a kérelemmel együtt közzé kell tenni, és ezen adatok más kérelmezők által szabadon felhasználhatók.

Indokolás

Ha közpénzből hozunk létre ismereteket, ezen ismereteknek a nyilvánosság számára hozzáférhetőknek kell lenniük.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A gerinces állatokon végzett vizsgálatok megismétlését meg kell tiltani. Ebben az összefüggésben a gerinces állatokon végzett kísérleteket alkalmazó vizsgálatokra, illetve azon vizsgálatokra, amelyek révén az állatkísérletek elkerülhetők, az adatvédelmi előírások nem vonatkoznak. Ily módon kell hozzáférhetővé tenni a gerinces állatokon végzett kísérletek eredményeit és más vizsgálatokat, amelyek révén az állatkísérletek elkerülhetők.

Indokolás

Szükséges rögzíteni ezen a helyen, hogy a kísérlet vagy vizsgálat tulajdonosa nem akadályozhatja meg annak más személy által történő felhasználását abban az esetben, ha azzal elkerülhetők az állatkísérletek.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Összehangolt adatvédelem

Az új élelmiszerek …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. és 14. cikke szerinti engedélyezésétől és az egészségre vonatkozó állítások 1924/2006/EK rendelet 17., 18. és 25. cikke szerinti engedélyezésétől függetlenül az engedély és az engedély Hivatalos Lapban történő közzétételének időpontjai megegyeznek és az adatvédelmi időszakok egyidejűleg zajlanak, amennyiben új élelmiszerekre és az ezen élelmiszerekkel kapcsolatos egészségre vonatkozó állításokra kérnek engedélyt, és ha a fenti két rendelet rendelkezései szerinti adatvédelem indokolt és a kérelmező ezt kéri.

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b. cikk

 

Vizsgálati és ellenőrzési intézkedések

 

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban hatósági ellenőrzéseket kell végezni az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem szentel külön cikket a vizsgálati és ellenőrzési intézkedéseknek.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [YYYY.MM.DD]-ig értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb tizenkét hónapon belül értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

Indokolás

Növeli a jogbiztonságot egy pontos határidő (tizenkét hónap) kitűzése, amelyen belül a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a jelen rendelet megszegése esetén kiszabható büntetésekről. A módosítás egyébként megfelel a többi módosított cikkben annak kapcsán kitűzött hosszabb határidőknek, hogy meddig kell eljuttatni az Európai Bizottsághoz a végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

A tagállamok kiváltságai

 

(1) Ha valamely tagállam új információ vagy meglévő információ újraértékelése alapján megalapozottan feltételezi, hogy egy olyan élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő, amely megfelel az e rendeletben foglaltaknak, veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a környezetre nézve, a saját területén a kérdéses élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalát és használatát ideiglenesen korlátozhatja vagy felfüggesztheti. Erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

 

(2) A Bizottság az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal szoros együttműködésben a lehető leghamarabb megvizsgálja az (1) bekezdésben megjelölt indokokat és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az a tagállam, amely az (1) bekezdésben említett döntést meghozta, az intézkedések hatálybalépéséig fenntarthatja azt.

Indokolás

Átemelés egy másik, hatályos jogszabályból (258/1997 rendelet).

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felülvizsgálat

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb [2015. január 1]-jén a szerzett tapasztalatok figyelembevételével jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet és különösen a 8. cikk végrehajtásáról, adott esetben javaslatokkal együtt. A jelentést és az esetleges javaslatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A Bizottság legkésőbb 2013.december 31-én a szerzett tapasztalatok figyelembevételével és adott esetben javaslatokkal együtt jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet és különösen a 8. és 12. cikk végrehajtásáról, tekintettel a különböző szervek által nanoanyagok tekintetében közzétett eltérő meghatározásokra és a nanotechnológia területén tapasztalható, folyamatos műszaki és tudományos fejlődésre. A jelentést és az esetleges javaslatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A folytonosság miatt jobb, ha az Európai Parlament már a következő parlamenti ciklusban elvégzi a rendelet felülvizsgálatát. Ugyanígy, mivel a 12. cikknek megfelelően adatvédelmi rendszer jön létre, hasznos lenne, ha a felülvizsgálat keretében az Európai Bizottság is behatóan foglalkozna a rendelet tagállamokban való végrehajtásával.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkésőbb hat hónappal e rendelet hatályba lépését követően [YYYY.MM.DD.] a Bizottság felállítja a közösségi listát, amelybe felveszi a 258/97/EK rendelet alapján engedélyezett összes új élelmiszert és adott esetben valamennyi meglevő engedélyezési feltételt.

Legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépését követően [YYYY.MM.DD.] a Bizottság felállítja a közösségi listát, amelybe felveszi a 258/97/EK rendelet alapján engedélyezett azon új élelmiszereket és adott esetben valamennyi meglevő engedélyezési feltételt, amelyek a 2. és 3. cikk szerint e rendelet hatálya alá tartoznak.

Indokolás

Lásd a 16. cikk módosítását.


INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendeletet kívánja módosítani az új élelmiszerek engedélyezési és forgalomba hozatali eljárásainak egyszerűsítése és központosítása céljából. Ez azt jelenti, hogy új szabályozásról döntöttek. Az előadó úgy véli, hogy ha szabályozásra kerül sor, teljesen egyértelműnek kell lenni, hogy mi is a szabályozás célja.

Az előadó véleménye szerint az új élelmiszerekről szóló rendelet célkitűzései a következők: az élelmiszer-biztonság, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és az állategészségügy magas szintű védelmének elérése, miközben mindig figyelembe kell venni az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(1) rögzített elővigyázatosság elvét. A többi célkitűzés másodlagos fontosságú.

Ugyanakkor az új élelmiszerek nem veszélyeztethetik vagy téveszthetik meg a fogyasztót. Amennyiben egy új élelmiszer más élelmiszert helyettesít, abból a fogyasztónak nem származhat táplálkozási hátránya.

A Bizottság javaslata igyekszik az új élelmiszerek meghatározását és az ahhoz kapcsolódó fogalommeghatározásokat pontosítani. Az előadó egyetért ezzel a célkitűzéssel, de úgy véli, hogy a Bizottság azt nem valósította meg maradéktalanul. A bizottsági javaslatból hiányoznak az egyértelmű meghatározások, amit az előadó úgy pótolt, hogy pontosította a meglévő meghatározásokat, és szükség esetén kiegészítette őket új meghatározásokkal. Ezekhez tartoznak többek közt a klónozott állatokból származó élelmiszerek és a nanotechnológiával előállított élelmiszerek meghatározásai.

Az előadó kulcsfontosságúnak tartja, hogy a klónozott állatokból származó élelmiszereket kizárják az új élelmiszerekről szóló rendelet hatálya alól. Mivel még nem született demokratikus megegyezés arról, hogy kívánatosak-e ezek az élelmiszerek, különösen az állat-egészségügyi és az állatjóléti szempontból, a komitológiai eljárás útján nem lehet eldönteni, hogy a klónozott állatokból és utódjaiból származó élelmiszerek forgalomba hozhatók-e. Ezt az Európai Parlament és a Tanács külön rendeletével kell szabályozni az együttdöntési eljárás keretében. Végül azt is számításba kell venni, hogy egy társadalom egy új élelmiszert etikai okokból is ehetetlennek tekinthet.

Minden, új élelmiszer engedélyezésére vonatkozó és az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani, majd az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalhoz (EFSA) továbbítani, amely elvégzi a biztonsági értékelést. Az értékeléskor továbbá etikai és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Ennek következtében az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség véleményét figyelembe veszik a biztonsági értékelés során. Jelenleg a Bizottság azt ígéri a fogyasztóknak és az állampolgároknak, hogy gondoskodik a környezetvédelmi és állatjóléti szempontokról, többek közt a klímaváltozással és az állatjóléttel kapcsolatos problémákat illetően, és ezért az európai politikának teljesnek és megfelelőnek kell lennie a jogalkotás összes érintett területén, így az új élelmiszerekről szóló rendelet szempontjából is.

A Bizottság javaslata az engedélyezési rendszer hatékonyságának és átláthatóságának növelésére, valamint alkalmazásának javítására törekszik. Ez elősegítené a rendelet jobb végrehajtását, és nagyobb hatalommal és több választási lehetőséggel ruházza fel a fogyasztókat, mivel azok több információval rendelkezhetnek. A Bizottság ezen a téren is túllőtt a célon, mivel szerinte az élelmiszer-adalékanyagok egységes engedélyezési eljárása is az új élelmiszerekről szóló rendelet hatálya alá tartozik. Az Európai Parlament és a Tanács részéről még nem született demokratikus döntés egy egységes engedélyezési eljárást illetően. Ezért javasol az előadó egy olyan engedélyezési eljárást, amely a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(2) meghatározott eljáráson alapul, amelyet a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem szempontjából nagy odafigyeléssel dolgoztak ki, és amely a legaktuálisabb egyedi eljárás az új élelmiszerek tekintetében.

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek esetében a Bizottság egy egyszerűbb engedélyezési eljárást javasol, amelynek keretében az élelmiszernek a származási helyen való biztonságos használatának időtartama alapján értékelik a biztonságot. Fontos, hogy ezekre a harmadik országból származó hagyományos élelmiszerekre pontosan rögzítsék, hogy milyen hosszú időn keresztül történő biztonságos használat szükséges ahhoz, hogy a termék biztonságossága garantált legyen; erre az előadó egy 50 éves időszakot javasol a nehezen meghatározható „egy generáció” megjelölése helyett, amit a Bizottság javasol.

A bizottsági javaslat e rendelet hatálya alá eső kérelmek tekintetében ötévre bizonyos mértékű adatvédelmet kíván biztosítani. Ez meglepő az előadó számára, mivel a Bizottság az Európai Parlamentben az egységes engedélyezési eljárás megtárgyalásakor teljesen más érvelést alkalmazott. A Bizottság ott azt állította, hogy az adatvédelmi rendszer a szabályozás és az ellenőrzési rendszerek bonyolultságának, valamint az adminisztratív eljárások számának növeléséhez vezetne. Ezenkívül az adatvédelmi rendszer akadályozhatná a biztonságos és a szóban forgó jogszabály előírásainak megfelelő áruk szabad mozgását, ami ellentétes az EK-Szerződés 95. cikke alapján elfogadott intézkedés célkitűzéseivel.

A Bizottság jogalkotási javaslataiban előforduló következetlenségek elítélendőek. Az előadó ezért javasolja az egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK bizottsági rendeletben(3) rögzített, a gyártási adatok megbízhatóságára irányuló rendszer alkalmazását.

A bizottsági javaslat célja, hogy a tagállamok szankciókat alkalmazzanak az új élelmiszerekről szóló rendelet megsértése esetén. Az előadó kifejezetten hangsúlyozza, hogy a büntetőjog minden esetben a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ajánlatos, hogy a tagállamok szabad kezet kapjanak annak megítélésében, hogy egy szankció büntetőjogi, igazgatási vagy egyéb kategóriába tartozik-e. Amíg egy tagállam megfelelően lép fel az új élelmiszerekről szóló rendelet rendelkezéseinek megsértése ellen, a tagállam megfelel a közösségi jog szerinti kötelezettségének.

Az előadó az adminisztratív terhek csökkentésére, az átláthatóságra, és a hatékonyságra irányuló összes intézkedést támogatja. Ezek viszont soha nem történhetnek az új élelmiszerekről szóló rendelet fő céljainak, az élelmiszer-biztonság és a fogyasztók védelmének rovására.

(1)

HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.

(2)

HL L 268., 2003.10.18., 1–23.o.

(3)

 HL L 253., 2001.09.21., 17–18. o.


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (7.10.2008)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról közös eljárás szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

A vélemény előadója: Zuzana Roithová

RÖVID INDOKOLÁS

Az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról [közös eljárás] szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat célja az élelmiszerbiztonság garantálása, az emberi egészség védelme, valamint az élelmiszerek belső piaca működésének biztosítása. Az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezése és használata a 258/97/EK rendelet 1997-ben történt elfogadása óta harmonizált az Európai Unióban. E rendelet meghatározza az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére vonatkozó általános elveket. E rendeletre irányuló új javaslat célja az új élelmiszerek engedélyezési eljárásaira, felügyeletére, címkézésére és használatára vonatkozó, meglévő szabályok korszerűsítése, valamint az új élelmiszer fogalmának tisztázása.

A vélemény előadója támogatja a javaslatot, azonban a következő módosításokat javasolja:

· A vélemény előadója javasolja az etikai szempontok figyelembevételét egy új élelmiszer engedélyezésének megfontolásakor, javasolja továbbá, hogy adott esetben konzultáljanak az új technológiákkal foglalkozó etikai bizottsággal a tudománnyal és az új technológiákkal kapcsolatban felmerülő etikai kérdésekben.

· A vélemény előadója ezen kívül biztosítani kívánja, hogy a végrehajtási intézkedéseket a rendelet hatálybalépése előtt fogadják el. Ez csökkenti majd a bizonytalanságot a vállalkozók számára és a zűrzavart is azt illetően, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk. Amennyiben a végrehajtási intézkedések nem kerülnek elfogadásra, továbbra is nehézségek adódnak majd az értelmezésből és a tagállami igazgatások között mutatkozó lehetséges eltérésekből, ami kedvezőtlenül fog hatni a belső piac működésére. A vélemény előadója ezen kívül javasolja, hogy a rendeletet a kihirdetését követő 12 hónaptól, ne pedig 6 hónaptól kezdődően alkalmazzák. Ez lehetővé teszi a végrehajtási intézkedéseknek a rendelet alkalmazása előtti elfogadását.

· A határesetet jelentő gyógyszerkészítményeket illetően a vélemény előadója tisztázni kívánja a helyzetet. Annak tisztázása, hogy egy termék mikor minősül új élelmiszernek és mikor gyógyhatású tápláléknak, megkönnyíti majd az élelmiszeripar számára a szabályok értelmezését és csökkenti a bizonytalanságot azzal kapcsolatosan, hogy mely területen milyen szabályokat kell betartani.

· a harmadik államokból származó hagyományos élelmiszerek kapcsán az előadó azt a kritériumot javasolja, hogy a kérdéses élelmiszert legalább húsz éve használják-e, mivel a „legalább egy generáció óta” kitétel jogilag túlságosan pontatlan;

· a vélemény előadója szerint az élelmiszerek Közösségen belüli használatát kell figyelembe venni, függetlenül az egyes tagállamok Európai Unióhoz való csatlakozási dátumától, hiszen ez világosabb helyzetet teremtene, különösen az új tagállamok esetében;

· a vélemény előadója azt javasolja, hogy terjesszék ki a rendelet célkitűzéseit az élelmiszer-ipari innováció támogatására és a belső piac megfelelő működésére is, mivel ezek az intézkedések az ágazat vállalkozói számára kedvező hatással járnának;

· a jelentés több szakasza is erősíti a fogyasztók védelmét, például kimondottan megtiltva a közösségi listán nem szereplő élelmiszerek piacra jutását;

· a jelentés növeli a nyilvánosságnak adott tájékoztatás átláthatóságát azzal, hogy kötelezővé teszi az információk interneten történő megjelentetését;

· az új vagy hagyományos élelmiszerek piacra juttatásának előkészítése érdekében jelentős összegeket befektető vállalkozók jogi védelme erősödik, mivel az engedélyezési folyamat közben született elutasítás esetén erről bizonyító erejű úton azonnali tájékoztatást kapnak;

· a vélemény előadója javasolja, hogy terjesszék ki és fogalmazzák meg konkrétan a Bizottság azon kötelezettségét, amely szerint műszaki támogatást kell nyújtania az bejelentők, különösen a kis- és középvállalatok számára, biztosítva számukra akár azt a lehetőséget is, hogy egyetlen kérelmet küldjenek elektronikus úton;

· a vélemény előadója szerint pontosabban kell rendelkezni arról, hogy az új élelmiszerek bevezetését követő piaci felügyelet kötelezettsége tekintetében a Bizottságnak kell meghatároznia e felügyelet pontos és ésszerűen megszabott időtartamát, elkerülhetővé téve ezáltal azt, hogy a vállalkozók határozatlan időre jogilag bizonytalan helyzetbe kerüljenek, ami a piaci versenyben elfoglalt helyzetükre is hatással lehet;

· a jelentés bemutatja, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének értelmében hogyan valósítható meg egyidőben az adatvédelem és az adatok bizalmas kezelése. Az adatvédelmi időszak és a bizalmas adatkezelési időszak párhuzamosságának az arányosság elve alapján kell megvalósulnia, amely elősegíti – többek között – a tudományos ismeretek terjedését és a fogyasztóknak (például az allergiában szenvedőknek, stb.) szánt tájékoztatás átláthatóságát;

· a vélemény előadója azt javasolja, hogy a Hivatalos Lapban történő közzétételt követő 12 hónapban szabják meg azt a határidőt, amelyen belül a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a nemzeti szabályozásuk értelmében kiszabható büntetésekről, illetve 2013-ban határozzák meg azt az évet, amikor a Bizottságnak a folyamatosság céljából jelentést kell beterjesztenie a rendelet alkalmazásáról, hiszen a cél az, hogy a 2009. júniusi választások alapján felálló Európai Parlament értékelhesse a szöveg hatékonyságát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó közösségi szabályokat az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK bizottsági rendelet teremti meg. Az egyértelmű szabályozás érdekében ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 258/97/EK rendeletet, és annak helyébe lép. E rendelet a jelenleg az 1852/2001/EK rendelet által szabályozott intézkedésekre is kiterjed.

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó közösségi szabályokat az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK bizottsági rendelet teremti meg. Az egyértelmű szabályozás érdekében hatályon kívül helyezik a 258/97/EK rendeletet és az 1852/2001/EK rendeletet. A 258/97/EK rendelet helyébe ez a rendelet lép. A tudományos szempontokról és az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló kérelmek támogatásához szükséges információk előterjesztéséről, valamint az előzetes értékelő jelentések 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti elkészítéséről szóló, 1997. július 29-i 97/618/EK bizottsági ajánlást1 egy átdolgozott, kifejezetten az új élelmiszerekre vonatkozó iránymutatással kell felváltani; a 97/618/EK ajánlásnak azonban a kérelmezők általi felhasználás céljából továbbra is rendelkezésre kell állnia, amíg az átdolgozott iránymutatással fel nem váltják.

 

__________

1 HL L 253., 1997.9.16., 1. o.

Indokolás

Az 1852/2001/EK rendelet vizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a javasolt rendelet szövegében az egységes engedélyezési eljárás rendelkezéseivel fedik le, így az 1852/2001/EK bizottsági rendeletre már nincs szükség. A javasolt új rendelet előírja a kérelmezők támogatását szolgáló új iránymutatás közzétételét. Az előző iránymutatásnak hatályban kell maradnia, amíg egy átdolgozott iránymutatással fel nem váltják.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 258/97/EK rendelettel való folytonosság biztosítása érdekében az élelmiszerek „újdonságának” kritériuma továbbra is az, hogy a rendelet alkalmazásának első napja, azaz 1997. május 15. előtt használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben.

(4) A 258/97/EK rendelettel való folytonosság biztosítása érdekében az élelmiszerek „újdonságának” kritériuma továbbra is az, hogy a rendelet alkalmazásának első napja, azaz 1997. május 15. előtt használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben. A Közösségen belüli felhasználás a tagállamokban való felhasználást jelenti, függetlenül attól, hogy azok mikor csatlakoztak az Európai Unióhoz.

Indokolás

A módosítás pontosítja a rendelet belső piacon történő alkalmazásának körét, ily módon növelve az érintett felek, és különösen a közép- és kelet-európai tagállamokból származó szereplők jogbiztonságát.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) A klónozott állatokból és utódaikból készített élelmiszereket azonban ki kell zárni e rendelet hatálya alól. A fenti élelmiszereket együttdöntési eljárás keretében elfogadott külön rendeletben kell szabályozni, és a fenti élelmiszerekre nem vonatkozik az egységes eljárás. A Bizottságnak erre irányuló jogalkotási javaslatot kell benyújtania még e rendelet hatálybalépése előtt. A klónozott állatokról szóló rendelet hatálybalépéséig a klónozott állatokból és utódaikból készített élelmiszerek forgalomba hozatalára moratóriumnak kell vonatkoznia.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a) Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha egy termék – figyelembe véve valamennyi jellemzőjét – a „gyógyszer” illetve valamely más közösségi jogszabály hatálya alá tartozó termék fogalmába tartozhat. Ebben az összefüggésben egy tagállam – amennyiben a 2001/83/EK irányelvnek megfelelően megállapítja, hogy egy anyag gyógyszernek minősül – a közösségi jognak megfelelően korlátozhatja e termék forgalomba hozatalát.

 

__________

1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet szerint az élelmiszer meghatározásából az következik, hogy a gyógyszernek minősülő termék nem lehet élelmiszer. Mivel egy terméknek a 2001/83/EK irányelv szerinti, gyógyszerként való besorolása nem teljesen harmonizált a tagállamok között, eltérések mutatkoznak egy termék gyógyszerként való besorolásában. Ez kihatással van az élelmiszerek harmonizálására is. Számos, határesetet jelentő kérdés merül fel az új élelmiszerek kapcsán. E preambulumbekezdés több egyértelműséget biztosít az iparág és a fogyasztók számára a határesetet jelentő termékek piacának működésével kapcsolatban.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Hogy egy élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt, ezt a tagállamokban elérhető információ alapján kell megállapítani. Azokban az esetekben, amikor a Bizottságnak nem állnak rendelkezésre adatok az adott élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi fogyasztásáról, a szükséges információ begyűjtésére egyszerű és átlátható eljárást kell létrehozni a tagállamok és valamennyi érintett fél bevonásával.

(13) Hogy egy élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt, ezt a tagállamokban elérhető információ alapján kell megállapítani. Azokban az esetekben, amikor a Bizottságnak nem állnak rendelkezésre adatok az adott élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi fogyasztásáról, a szükséges információ begyűjtésére eljárást kell létrehozni a tagállamok és valamennyi érintett fél bevonásával. Az eljárásnak egyszerűnek és átláthatónak kell lennie, egyúttal el kell kerülnie a piac bármilyen indokolatlan megzavarását, és az eljárást legkésőbb hat hónappal ezen rendelet hatálybalépését követően meg kell határozni.

Indokolás

Az információgyűjtési eljárás magában foglalhat olyan termékekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, melyekről végül megállapítják, hogy nem új élelmiszerek. Az átlátható adatgyűjtés során e termékek versenyhelyzetét nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a vélt új státusszal kapcsolatos, később szükségtelennek bizonyuló beavatkozások. A Bizottság eljárásának ezért érzékenynek kell lennie az ilyen problémákra, és el kell kerülnie a piac indokolatlan megzavarását.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A biztonsági értékelésre és az engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az élelmiszerek különféle engedélyezési eljárásainak további harmonizálása céljából az új élelmiszerek biztonsági értékelését és azok közösségi listára való felvételét az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, [YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított eljárással összhangban kell elvégezni.

(15) A biztonsági értékelésre és az engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az élelmiszerek különféle engedélyezési eljárásainak további harmonizálása céljából az új élelmiszerek biztonsági értékelését és azok közösségi listára való felvételét az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer- aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, [YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított eljárással összhangban kell elvégezni. Az új élelmiszerek jóváhagyásakor figyelembe kell venni a vizsgált kérdés egyéb tényezőit is, beleértve az etikai tényezőket.

Indokolás

Fontos, hogy az új élelmiszerek (ideértve a nanotechnológia vagy klónozás révén termelt új élelmiszereket is) engedélyezési eljárása során minden, a végleges döntés szempontjából jelentős tényezőt figyelembe vegyenek, így az etikai kérdéseket is.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal az innovációt is – az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételére irányuló kérelem alátámasztására benyújtott, újonnan kidolgozott tudományos adatokat és a szellemi tulajdont képező adatokat korlátozott ideig nem lehet más kérelmező előnyére felhasználni az első kérelmező beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos kérelmező által szolgáltatott tudományos adatok védelme nem akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, hogy saját tudományos adataik alapján az adott élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételét kezdeményezzék.

(20) Bizonyos körülmények között – hogy élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal az innovációt is – helyénvaló az újítók által az e rendelet szerinti kérelem alátámasztására szolgáló információk és adatok összegyűjtésébe történt befektetés védelme. Az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételére irányuló kérelem alátámasztására benyújtott, újonnan kidolgozott tudományos adatokat és a szellemi tulajdont képező adatokat korlátozott ideig nem lehet más kérelmező előnyére felhasználni az első kérelmező beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos kérelmező által szolgáltatott tudományos adatok védelme nem akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, hogy saját tudományos adataik alapján az adott élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételét kezdeményezzék.

Indokolás

A (20) preambulumbekezdés szövegének összhangban kell lennie az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet (31) preambulumbekezdésének szövegével.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Bizonyos esetekben szükséges lehet további információkat feltünteni a címkén, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire. Következésképpen az új élelmiszerek közösségi listára történő felvételét bizonyos használati feltételekhez vagy címkézési kötelezettséghez lehet kötni.

(21) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Bizonyos esetekben szükséges lehet további információkat feltünteni a címkén, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire, amelyek etikai megfontolásokra vonatkozó információkat is tartalmazhatnak. Következésképpen az új élelmiszerek közösségi listára történő felvételét bizonyos használati feltételekhez vagy címkézési kötelezettséghez lehet kötni.

Indokolás

Fontos, hogy az új élelmiszerek (köztük a nanotechnológia vagy klónozás révén előállított új élelmiszerek) címkézése adott esetben vegye figyelembe az etikai kérdéseket is, mivel a fogyasztók csak átlátható tájékoztatás alapján hozhatnak megalapozott döntéseket arról, hogy mely termékeket válasszák ki és vásárolják meg.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja az élelmiszerekkel és egészséggel kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre vonatkozó állításokat csak e fenti rendelettel összhangban lehet tenni.

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja az élelmiszerekkel és egészséggel kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre vonatkozó állításokat csak e fenti rendelettel összhangban lehet tenni. Ha egy kérelmező azt kívánja, hogy egy új élelmiszeren a fent említett rendelet 17. vagy 18. cikke szerint engedélyezett, egészségre vonatkozó állítás szerepeljen, valamint ha az új élelmiszerre és az egészségre vonatkozó állításra irányuló kérelmeket egyidejűleg nyújtják be, és mindkettő védett tudományos adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz, az adatvédelmi időszakok a kérelmező kérésére egyszerre kezdődnek és egyidejűleg zajlanak.

Indokolás

Az új élelmiszer vagy egészségre vonatkozó állítás engedélyezésére irányuló, tárgy szerint összefüggő kérelmek, amelyek ugyanarra a termékre vonatkoznak és védett tudományos adatokon alapulnak, különböző ütemterv szerint kezelhetők. Így az adatvédelmi időszak egy engedély keretében már lehet, hogy nagyrészt letelt, mielőtt az ezzel tárgyban összefüggő másik engedély adatvédelmi időszaka megkezdődik. Gondoskodni kell arról, hogy a tárgy szerint összefüggő kérelmek adatvédelmi időszakait a kérelmező kérésére egymással összehangolják.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Szükség esetén tanácsot lehet kérni az 1997. december 16-i bizottsági határozattal megalapított, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttól az új élelmiszerek forgalomba hozatala által felvetett etikai kérdések kapcsán.

(24) Indokolt esetben tanácsot kell kérni az 1997. december 16-i bizottsági határozattal megalapított, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttól az új élelmiszerek forgalomba hozatala által felvetett etikai kérdések kapcsán.

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A 258/97/EK rendelet szerint a közösségi piacon forgalomba helyezett új élelmiszerek továbbra is forgalmazhatók. A 258/97/EK rendelet szerint engedélyezett új élelmiszereket az új élelmiszerek ezen rendelet által felállított közösségi listájára is fel kell venni. Ezenkívül a 258/97/EK rendelet szerint benyújtott kérelmeket, melyeket a jelenleg hatályos rendelet alkalmazásának első napja előtt nem bíráltak el, az ezen rendelet szerint benyújtott kérelmeknek kell tekinteni.

(25) A 258/97/EK rendelet szerint a közösségi piacon forgalomba helyezett új élelmiszerek továbbra is forgalmazhatók. A 258/97/EK rendelet szerint engedélyezett új élelmiszereket az új élelmiszerek ezen rendelet által felállított közösségi listájára is fel kell venni. Ezenkívül a 258/97/EK rendelet szerint benyújtott kérelmeket azon esetekben, amikor a 258/97/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes értékelő jelentést nem juttatták el a Bizottságnak, valamint minden olyan esetben, amikor a fent említett rendelet 6. cikkének (3) vagy (4) bekezdése szerinti kiegészítő értékelő jelentésre van szükség ezen rendelet alkalmazásának megkezdése előtt, az ezen rendelet szerint benyújtott kérelmeknek kell tekinteni. Ha a hatóságnak és a tagállamoknak véleményt kell nyilvánítaniuk, az előzetes értékelés eredményét figyelembe kell venniük. Más kérelmeket, amelyeket a 258/97/EK rendelet 4. cikke szerint e rendelet alkalmazásának megkezdése előtt nyújtottak be, a 258/97/EK rendelet rendelkezései szerint kell kezelni.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést; mivel lehetőség nyílhat egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az EFSA-nak továbbítanák értékelés céljából, ha nem emelnek kifogást. Minden olyan kérelmet, amelyről már küldtek előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben megállapított eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet – az emberi egészség és a fogyasztóvédelem magas szintjének, valamint a belső piac hatékony működésének biztosítására – harmonizált szabályokat határoz meg az új élelmiszerek Közösségben történő forgalomba hozatalát illetően.

E rendelet – az emberi egészség és a fogyasztóvédelem magas szintjének, valamint a belső piac hatékony működésének biztosítására, és az érintett ágazatokon belüli innováció ösztönzése céljából – harmonizált szabályokat határoz meg az új élelmiszerek Közösségben történő forgalomba hozatalát illetően.

Indokolás

E célt egyértelműen fel kell venni a tárgyba, mivel fontos közösségi célkitűzés és a preambulumbekezdésekben szereplő célok egyike.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés - a pont - i alpont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszer kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználása nem elegendő annak bizonyítására, hogy az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a Közösségben jelentős mértékben használták emberi fogyasztásra. Amennyiben viszont az adott élelmiszert e dátumot megelőzően kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták, akkor az e dátum után is forgalomba hozható a Közösségben ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. További kritériumokat annak megállapítására, hogy egy élelmiszert jelentős mértékben használtak-e a Közösségben emberi fogyasztásra 1997. május 15. előtt, melyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

Az élelmiszer kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználása nem elegendő annak bizonyítására, hogy az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a Közösségben jelentős mértékben használták emberi fogyasztásra. Amennyiben viszont az adott élelmiszert e dátumot megelőzően kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták, akkor az e dátum után is forgalomba hozható a Közösségben ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. E rendelet alkalmazása előtt további kritériumokat annak megállapítására, hogy egy élelmiszert jelentős mértékben használtak-e a Közösségben emberi fogyasztásra 1997. május 15. előtt, melyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadnak el.

Indokolás

Az ágazat vállalkozóinak nagyobb jogbiztonsága és a belső piac jobb harmonizálása érdekében (mivel e rendszer alkalmazása mindmáig jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban) kötelezni kell a Bizottságot arra, hogy pontos kritériumokat határozzon meg, amelyek alapján értékelni lehet, hogy az adott élelmiszer Közösségen belüli emberi fogyasztása elhanyagolható-e.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „harmadik országból származó hagyományos élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet az adott harmadik országban régóta használnak, azaz a szóban forgó élelmiszer legalább egy generáció óta az ország népességének széles körében a szokásos étrend részét képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

b) „harmadik országból származó hagyományos élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet az adott harmadik országban régóta használnak, azaz a szóban forgó élelmiszer legalább húsz éve az ország népességének széles körében a szokásos étrend részét képezi;

Indokolás

Jogi szempontból a „generáció” kifejezés nem teljesen világos. Nagymértékben javíthatjuk az összes érintett fél jogbiztonságát, ha helyettesítjük a „húsz éve” kifejezéssel, ez az időszak pedig kellő mozgásteret is biztosít arra, hogy tapasztalatokat és tudományos adatokat gyűjthessünk az adott élelmiszer fogyasztását illetően, valamint döntés születhessen arról, hogy engedélyezik-e egy harmadik országból származó hagyományos élelmiszer közösségi belső piacon történő forgalomba hozatalát.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság adatokat gyűjthet a tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari vállalkozóktól, hogy egy bizonyos élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi fogyasztásra szánt felhasználásának mértékét megállapítsa.

(1) A Bizottság adatokat gyűjt a tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari vállalkozóktól, hogy egy bizonyos élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi fogyasztásra szánt felhasználásának mértékét megállapítsa.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Az előírásoknak nem megfelelő új élelmiszerek tilalma

 

Új élelmiszerek nem hozhatók forgalomba, ha felhasználásuk nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek.

Indokolás

A tilalom visszatartó erejű lehet a lelkiismeretlen vállalkozók számára, illetve erősíti a fogyasztók védelmét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a szokásos fogyasztási feltételek mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

Indokolás

Az új élelmiszerek semmilyen körülmények között sem jelenthetnek kockázatot a fogyasztók egészségére nézve. A szokásos fogyasztási feltételekre tett utalás felesleges, a gyakorlatban csak értelmezési problémákhoz vezet, és csökkenti az ítélkezési gyakorlat előreláthatóságát az ágazat vállalkozói szemében. Az új szövegezés egyébként a fogyasztók védelmét is tovább erősíti.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) csomagolásuk vagy rendeltetésük alapján nem vezetik félre a fogyasztókat;

b) nem vezetik félre a fogyasztókat;

Indokolás

Az eredeti, 258/97/EK rendelet fogalommeghatározásai világosabbak és egyértelműbbek, ezért meg kell tartani őket.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) amennyiben egy másik élelmiszert helyettesítenek, nem különböznek annyira a helyettesíteni kívánt élelmiszertől, hogy szokásos fogyasztásuk táplálkozási szempontból hátrányos legyen a fogyasztókra nézve.

c) amennyiben egy másik élelmiszert helyettesítenek, nem különböznek úgy a helyettesíteni kívánt élelmiszertől, hogy szokásos fogyasztásuk táplálkozási szempontból hátrányos legyen a fogyasztókra nézve.

Indokolás

Az eredeti, 258/97/EK rendelet fogalommeghatározásai világosabbak és egyértelműbbek, ezért meg kell tartani őket.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokban az esetekben, amikor egy új élelmiszer tekintetében nem állnak rendelkezésre tudományos ismeretek az egészségre gyakorolt hatásokról, az élelmiszert nem lehet felvenni a közösségi listára.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy új élelmiszert csak akkor szabad felvenni a közösségi listára, ha rendelkezésre áll az élelmiszer egészségügyi biztonságosságáról szóló, illetékes hatóság által kiadott szakvélemény.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közösségi listát a …/…/EK rendeletben [közös eljárás] meghatározott eljárással összhangban aktualizálják.

(1) A közösségi listát a …/…/EK rendeletben [közös eljárás] meghatározott eljárással összhangban aktualizálják, a Bizottság pedig internetes honlapjának e célra fenntartott részében közzéteszi azt.

Indokolás

Az új élelmiszerek közösségi listájának az interneten elérhetőnek kell lennie, ahogyan a harmadik országokból származó élelmiszerek listája is elérhető.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan új élelmiszer közösségi listába történő felvételéről, amely nem meríti ki a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer fogalmát, azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. cikk értelmében az újonnan kidolgozott tudományos adatok és a szellemi tulajdont képező adatok védelmet élveznek, az ezen rendelet 14. cikke (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban döntenek:

törölve

Az (1) bekezdésben említett esetekben a közösségi lista új élelmiszerről szóló bejegyzésében a (2) bekezdésben hivatkozott információkon kívül a következőket is fel kell tüntetni:

 

a) az új élelmiszer közösségi listába történő felvételének időpontja;

 

b) az a megállapítás, hogy a listába történő felvétel újonnan kidolgozott tudományos bizonyítékokon és/vagy szellemi tulajdont képező tudományos adatokon alapszik;

 

c) az engedély jogosultjának neve és címe;

 

Indokolás

Érdemesebb ezzel a rendelkezéssel a 12. cikkben foglalkozni, ahol a szóban forgó bekezdés módosított formában szerepel.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 12. cikkben említett időszak lejárta előtt a közösségi listát nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása által a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 14. cikke (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban úgy kell aktualizálni, hogy – feltéve, hogy az engedélyezett élelmiszer még mindig megfelel az ebben a rendeletben meghatározott feltételnek – az e cikk (3) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott adatokra már nem térnek ki.

törölve

Indokolás

Érdemesebb ezzel a rendelkezéssel a 12. cikkben foglalkozni, ahol a szóban forgó bekezdés módosított formában szerepel.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát alátámasztó adatokat tartalmazó dokumentációt.

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer valamely harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát alátámasztó adatokat tartalmazó dokumentációt.

Indokolás

A hiányzó statisztikák miatt ellenőrizni kell azokat az adatokat, amelyekkel az élelmiszer valamely harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát igazolják.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben az élelmiszert nem hozzák forgalomba a Közösségben, és az 5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) bekezdésben említett értesítés a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke (1) bekezdésében említett kérelemként tekintendő.

Ebben az esetben az élelmiszert nem hozzák forgalomba a Közösségben, és az 5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) bekezdésben említett értesítés a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke (1) bekezdésében említett kérelemként tekintendő. A kérelmező azonban úgy is határozhat, hogy visszavonja az értesítést.

Indokolás

A harmadik országokból származó élelmiszerek biztonságos felhasználására vonatkozó, az értesítéshez a 8. cikk szerint mellékelendő bizonyítékokkal összevetve a kérelem alátámasztása céljából előterjesztendő adatok jelentősen átfogóbbak lennének. Ezért kellene, hogy a kérelmezőnek lehetősége legyen az értesítés visszavonására, és az értesítést nem kellene automatikusan kérelemmé alakítani.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az (1) bekezdés szerint benyújtott értesítés időpontját követő öt hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja az érintett élelmiszeripari vállalkozót.

A Bizottság az (1) bekezdés szerint benyújtott értesítés időpontját követő legfeljebb öt hónapon belül ennek megfelelően, felesleges késedelem nélkül, valamint bizonyítható úton tájékoztatja az érintett élelmiszeripari vállalkozót.

Indokolás

A jogbiztonság erősítése érdekében a Bizottságnak felesleges késedelem nélkül, valamint bizonyítható úton tájékoztatnia kell az értesítés benyújtóját (élelmiszeripari vállalkozót) az értesítést követően megfogalmazott elutasításról.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

(6) A 8. cikk alkalmazása előtt e cikk alkalmazásának részletes szabályait, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el.

Indokolás

Az ágazat vállalkozóinak nagyobb jogbiztonsága érdekében kötelezni kell a Bizottságot arra, hogy tájékoztatást adjon azokról a lehetőségekről, amelyek alapján értékelni fogják, hogy a harmadik államból származó hagyományos élelmiszer forgalomba hozható-e a közösségi belső piacon.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság – a Hatósággal folytatott szoros együttműködésben – szükség esetén technikai segítségben részesíti az élelmiszeripari vállalkozókat, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra, valamint rendelkezésükre bocsátja az e rendeletnek megfelelő kérelmek elkészítéséhez és benyújtásához szükséges eszközöket.

A Bizottság – a Hatósággal folytatott szoros együttműködésben – tevékenyen együttműködik az élelmiszeripari vállalkozókkal, különösen a kis- és középvállalatokkal annak érdekében, hogy kérelmeiket és értesítéseiket e rendeletnek megfelelően fogalmazzák meg és nyújtsák be, illetve szükség esetén a lehető legnagyobb mértékű technikai segítségben részesíti azokat, valamint rendelkezésükre bocsátja a szükséges eszközöket, ideértve az egyetlen kérelem elektronikus úton történő beküldésének lehetőségét is.

Indokolás

Pontosítani kell a vállalkozóknak nyújtandó technikai segítséget és eszközöket, illetve ezt a Bizottságra háruló aktív kötelezettségként kell megfogalmazni. Konkrét példa lehet az elektronikus úton beküldött egyetlen nyilatkozat vagy az EU egyes tagállamaiban szokásos más e-kormányzati módszer.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az új élelmiszerek biztonságosságának értékelése során a Hatóság:

Az új élelmiszerek biztonságosságának értékelése során, és különösen akkor, ha azt szükségesnek tartja, a Hatóság:

Indokolás

Formai szempontok miatt javasolt pontosítás a cikk alkalmazási körét illetően.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) szükség esetén megvizsgálja, hogy az élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, mint egy, a Közösségben már forgalomba helyezett, összehasonlítható élelmiszer-kategóriába tartozó élelmiszer, vagy mint az új élelmiszer által helyettesíteni hivatott élelmiszer;

a) megvizsgálja, hogy az élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, mint egy, a Közösségben már forgalomba helyezett, összehasonlítható élelmiszer-kategóriába tartozó élelmiszer, vagy mint az új élelmiszer által helyettesíteni hivatott élelmiszer;

Indokolás

Konkrétabban kell megfogalmazni, illetve normatívabb módon kell kötelezővé tenni az új élelmiszerek vizsgálatát még akkor is, ha összehasonlítható élelmiszer-kategóriákról van szó.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági okokból, valamint a Hatóság véleményét követően a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményt szabhat meg. Az új élelmiszerek közösségi listájába felvett élelmiszer kapcsán meghatározott forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelmények végrehajtásáért az élelmiszeripari vállalkozók felelnek.

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági okokból, valamint a Hatóság véleményét követően a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményt szabhat meg, időben ésszerű korlátokkal. Az időben ésszerű korlátokkal megszabott, a forgalomba hozatalt követő felügyeleti időszakot csak egy alkalommal lehet meghosszabbítani, ha a körülmények azt indokolják, egy ésszerűen korlátozott újabb időszakra. Az új élelmiszerek közösségi listájába felvett élelmiszer kapcsán meghatározott forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelmények végrehajtásáért az élelmiszeripari vállalkozók felelnek.

Indokolás

A piac szabad működésének akadályozása, amit az új élelmiszer forgalomba hozatalát követő felügyeleti időszak jelent, csak kivételes esetekben történhet meg, ezért ésszerű és szigorúan korlátozott időszakot foglalhat magában, hogy a vállalkozó ne kerüljön bizonytalan időre jogilag bizonytalan helyzetbe a termékét illetően.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a cikk (új) (a II fejezetben)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport

 

Adott esetben a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy tagállami kérésre – konzultálhat az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttal a tudomány és az új technológiák által felvetett, nagy jelentőségű etikai kérdésekben annak céljából, hogy kikérje a csoport etikai kérdésekkel kapcsolatos véleményét.

 

A Bizottság nyilvánosságra hozza ezt a véleményt, többek között megjelenteti honlapja egy erre kijelölt oldalán.

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben. Maga az Európai Bizottság vagy valamely tagállam kezdeményezheti ezt a konzultációs eljárást. Az átláthatóság és a tudományos vagy nem tudományos közösség bevonása érdekében a véleményt az interneten közzé kell tenni.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem mellé csatolt dokumentációban megfelelő és igazolható adatokat mellékel, a kérelmek alátámasztására szolgáló, újonnan kidolgozott tudományos bizonyítékok és szellemi tulajdont képező tudományos adatok az új élelmiszer közösségi listára történő felvételét követő öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése nélkül nem fordíthatók más kérelem javára.

1. Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem mellé csatolt dokumentációban megfelelő és igazolható adatokat mellékel, a kérelmek alátámasztására szolgáló, újonnan kidolgozott tudományos bizonyítékok és szellemi tulajdont képező tudományos adatok az új élelmiszer közösségi listára történő felvételét követő öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése nélkül nem fordíthatók más kérelem javára. Ha az e cikk értelmében védelmet élvező újonnan kidolgozott tudományos adatokra és szellemi tulajdont képező adatokra az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, ...-i […/.../EK] európai parlamenti és tanácsi rendelet1 12. cikkében meghatározott bizalmas adatkezelési rendszer is vonatkozik, a Bizottság az ötéves adatvédelmi időszaknak megfelelően alakítja a bizalmas adatkezelési időszakot.

 

__________________

1 HL L…

Indokolás

A jelentés bemutatja, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének értelmében hogyan valósítható meg egyidőben az adatvédelem és az adatok bizalmas kezelése. Az adatvédelmi időszak és a bizalmas adatkezelési időszak párhuzamosságának az arányosság elve alapján kell megvalósulnia, amely elősegíti – többek között – a tudományos ismeretek terjedését és a fogyasztóknak (például az allergiában szenvedőknek, stb.) szánt tájékoztatás átláthatóságát;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A (...)-ról/-ről szóló, (...)-i …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban döntenek az olyan új élelmiszer közösségi listára történő felvételéről, amely nem meríti ki a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer fogalmát, amennyiben a szóban forgó cikk értelmében az újonnan kidolgozott tudományos adatok és a szellemi tulajdont képező adatok védelmet élveznek. Ezekben az esetekben az engedélyt az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra adják.

(E módosítás a korábbi 7. cikk (3) bekezdésének első albekezdése)

Indokolás

Az eredetileg a 7. cikkben szereplő rendelkezés részletesebb megfogalmazása.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Az (1a) bekezdésben említett esetekben a közösségi lista új élelmiszerről szóló bejegyzésében a 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott információkon kívül a következőket is fel kell tüntetni:

 

a) az új élelmiszer közösségi listába történő felvételének időpontja;

 

b) az a megállapítás, hogy a listára történő felvétel újonnan kidolgozott tudományos bizonyítékokon és/vagy szellemi tulajdont képező, az e cikknek megfelelően védett tudományos adatokon alapul;

 

c) a kérelmező neve és címe;

 

d) az a megállapítás, hogy az engedély c) pontban meghatározott jogosultja korlátozza az új élelmiszer forgalomba hozatalát, kivéve ha az engedély következő jogosultja engedélyt kap az élelmiszerre, a b) pontban szereplő, szellemi tulajdont képező adatokra való hivatkozás nélkül.

(E módosítás a korábbi 7. cikk (3) bekezdése második albekezdése, a d) pont kivételével)

Indokolás

Az eredetileg a 7. cikkben szereplő rendelkezés részletesebb megfogalmazása. Főként a közösségi listán megjelenítendő kiegészítő információk szerepelnek részletesebben.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Az (1) bekezdésben szereplő időszak lejárta előtt oly módon frissítik a közösségi listát, hogy – feltéve hogy az engedélyezett élelmiszer még megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek – az már nem tartalmazza a (3) bekezdésben szereplő konkrét adatokat.

 

Az ilyen intézkedést, amelynek célja az e rendelet nem alapvető elemeinek módosítása, a 14. cikk (3) bekezdésében foglalt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

Indokolás

Az eredetileg a 7. cikkben szereplő rendelkezés részletesebb megfogalmazása.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Összehangolt adatvédelem

Az új élelmiszerek …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. és 14. cikke szerinti engedélyezésétől és az egészségre vonatkozó állítások 1924/2006/EK rendelet 17., 18. és 25. cikke szerinti engedélyezésétől függetlenül – amennyiben úgy kívánják – engedélyt kell adni az új élelmiszerekre és az ezen élelmiszerekkel kapcsolatos egészségre vonatkozó állításokra, és ha a fenti két rendelet rendelkezései szerinti adatvédelem indokolt és a kérelmező kéri, az engedély és az engedély Hivatalos Lapban történő közzétételének időpontjai megegyeznek és az adatvédelmi időszakok egyidejűleg zajlanak.

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [YYYY.MM.DD]-ig értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb tizenkét hónapon belül értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

Indokolás

Növeli a jogbiztonságot egy pontos határidő (tizenkét hónap) kitűzése, amelyen belül a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a jelen rendelet megszegése esetén kiszabható büntetésekről. A módosítás egyébként megfelel a többi módosított cikkben annak kapcsán kitűzött hosszabb határidőknek, hogy meddig kell eljuttatni az Európai Bizottsághoz a végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [2015. január 1]-jén a szerzett tapasztalatok figyelembevételével jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet és különösen a 8. cikk végrehajtásáról, adott esetben javaslatokkal együtt. A jelentést és az esetleges javaslatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-én a szerzett tapasztalatok figyelembevételével jelentést továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet és különösen a 8. és 12. cikk végrehajtásáról, adott esetben javaslatokkal együtt. A jelentést és az esetleges javaslatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Indokolás

A folytonosság miatt jobb, ha az Európai Parlament már a következő parlamenti ciklusban elvégzi a rendelet felülvizsgálatát. Ugyanígy, mivel a 12. cikknek megfelelően adatvédelmi rendszer jön létre, hasznos lenne, ha a felülvizsgálat keretében az Európai Bizottság is behatóan foglalkozna a rendelet tagállamokban való végrehajtásával.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkésőbb hat hónappal e rendelet hatályba lépését követően [YYYY.MM.DD.] a Bizottság felállítja a közösségi listát, amelybe felveszi a 258/97/EK rendelet alapján engedélyezett összes új élelmiszert és adott esetben valamennyi meglevő engedélyezési feltételt.

Legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépését követően [YYYY.MM.DD.] a Bizottság felállítja a közösségi listát, amelybe felveszi a 258/97/EK rendelet alapján engedélyezett azon új élelmiszereket és adott esetben valamennyi meglevő engedélyezési feltételt, amelyek a 2. és 3. cikk szerint e rendelet hatálya alá tartoznak.

Indokolás

Lásd a 16. cikk módosítását.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 258/97/EK rendelet 4. cikke szerint a tagállamokhoz benyújtott, új élelmiszer forgalomba hozatalára irányuló minden kérelmet, amely kapcsán e rendelet alkalmazásának első napja előtt nem hoztak végleges döntést, az ezen rendelet szerint benyújtott kérelemnek kell tekinteni.

(1) Azon esetekben, amikor a 258/97/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes értékelő jelentést …+-ig nem juttatták el a Bizottságnak, a fent említett rendelet 4. cikke szerint a tagállamokhoz benyújtott, új élelmiszer forgalomba hozatalára irányuló minden kérelmet az ezen rendelet szerint benyújtott kérelemnek kell tekinteni. Más kérelmeket, amelyeket a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése, 4. cikke és 5. cikke szerint …+ előtt nyújtottak be, a fent említett rendelet rendelkezései szerint dolgozzák fel.

 

___________

+ Ezen rendelet alkalmazásának kezdete.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést; mivel lehetőség nyílhat egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az EFSA-nak továbbítanák értékelés céljából, ha nem emelnek kifogást. Minden olyan kérelmet, amelyről már küldtek előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben megállapított eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozó megfelelő átmeneti intézkedéseket, melyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

törölve

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést; mivel lehetőség nyílhat egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az EFSA-nak továbbítanák értékelés céljából, ha nem emelnek kifogást. Minden olyan kérelmet, amelyről már küldtek előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben megállapított eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet a kihirdetését [YYYY.MM.DD.] követően hat hónap múlva kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet a kihirdetését [YYYY.MM.DD.] követő 12 hónap múlva kell alkalmazni.

Indokolás

Érdemes hatról tizenkét hónapra halasztani a rendelet hatálybalépését, hogy az Európai Bizottság pontos szabályokat fogadhasson el az egyes cikkek végrehajtását illetően, illetve hogy több idő maradjon a tagállam és az ágazati vállalkozók jobb felkészítésére.

ELJÁRÁS

Cím

Új élelmiszerek (közös eljárás)

Hivatkozások

COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

17.1.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Zuzana Roithová

31.1.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.6.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

12

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Diana Wallis


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (24.7.2008)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [közös eljárás]

(COM(2007)0872 – C6‑0027/2008 – 2008/0002(COD))

A vélemény előadója: Vincenzo Lavarra

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendeletet módosítja azzal a céllal, hogy az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési eljárást és forgalomba hozatalukat egyszerűsítse és központosítsa.

A Bizottság pontosítani kívánja a rendelet alkalmazási körét, kizárva azokat az élelmiszertípusokat, amelyekre már van külön szabályozás. A rendelet hatályán ily módon kívül esnek a géntechnológiával módosított szervezetek, az élelmiszer-adalékanyagok, az aromaanyagok, az extrakciós oldószerek, az enzimek, a vitaminok és az ásványi anyagok.

Minden engedélyezésre vonatkozó kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani, majd az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalhoz továbbítani, amely elvégzi a biztonsági éllenőrzéseket.

Az új élelmiszer nem veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét, nem tévesztheti meg a fogyasztókat, és ha más élelmiszert helyettesít, abból a fogyasztónak nem származhat táplálkozási hátránya.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal történő konzultációt követően komitológiai eljárás keretében dönti el a Bizottság, hogy egy terméket felvesz-e az új élelmiszerek jegyzékébe, és hogy van-e szükség megkülönböztető címkézésre.

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek tekintetében a Bizottság úgy kívánja egyszerűsíteni az engedélyezési eljárást, hogy figyelembe veszi, ha a szóban forgó élelmiszert már régóta biztonságosan használják a származási országban.

Az előadó egyetért azzal, hogy az engedélyezési eljárást egyszerűsíteni kell, annál is inkább, mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az illetékes szerv az élelmiszerek biztonságának tudományos megállapítása tekintetében.

Annak ellenére, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság számtalan tudományos garanciát képes nyújtani az élelmiszer-biztonságot illetően, üdvözölnünk kell azt a tényt, hogy az Európai Parlament kezében marad a vétójog, ami lehetővé teszi, hogy a legérzékenyebb és legellentmondásosabb esetekben a demokratikusan választott képviselet éljen ellenőrzési jogával (ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás).

Bár az előadó egyetért azzal, hogy a géntechnológiával módosított szervezeteket (amelyekről az 1829/2003/EK rendelet már rendelkezik) ki kell zárni a rendelet hatályából, azért fontosnak tartja a klónozott állatokból és leszármazottaikból készített élelmiszerek kizárását is azért, hogy a jövőben a komitológiai eljárás során ne kelljen ilyesfajta etikai döntéseket hozni; az előadó arra kéri a Bizottságot, hogy e tekintetben nyújtson be javaslatot az együttdöntési eljárás alkalmazására azért, hogy az Európai Parlament részt vehessen az ilyen ellentmondásos esetekről való döntésekben.

Az előadó arra is felszólít, hogy a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport véleményét minden olyan esetben kérjék ki, amikor az új technológiák alkalmazásával és új élelmiszerek forgalomba hozatalával kapcsolatosan etikai probléma merülhet fel.

A harmadik országból származó hagyományos élelmiszerek tekintetében pontosan meg kell határozni, hogy mekkora az az időtartam, ami garantálja, hogy a termék biztonságosan fogyasztható, és ezért az előadó azt javasolja, hogy ezt az időtartamot 50 évben határozzák meg a túl általános értelmű „egy generáció” kifejezés helyett.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az új élelmiszerek engedélyezési eljárásának minden szakaszában abszolút prioritást kell kapnia a biztonságnak és az emberi egészségnek a kereskedelmi érdekekkel és a szellemi tulajdonjogok – különösen a termék biztonságát jelző tudományos adatok – védelmével szemben.

Az elővigyázatosság elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett az Európai Uniónak minden tekintetben biztosítania kell polgárai számára az élelmiszerek biztonságosságát, jó minőségét és nyomon követhetőségét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közösségi politikák végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét.

(2) A közösségi politikák végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét, és annak elsőbbséget kell biztosítani a belső piac működésével szemben.

Indokolás

Az új élelmiszerek engedélyezésekor az emberi egészség védelmét elsőrendű szempontként kell figyelembe venni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az uniós szabályozásban meghatározott előírásokat a közösségi piacon forgalomba hozott összes élelmiszerre alkalmazni kell, ideértve a harmadik országokból importált élelmiszereket is.

Indokolás

Ki kell emelni, hogy a közösségi előírások az importált élelmiszerre is vonatkoznak.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az új élelmiszer meglevő fogalommeghatározását egyértelművé kell tenni és aktualizálni kell, a meglevő kategóriák helyett pedig az élelmiszernek az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti és tanácsi rendeletben használt fogalommeghatározására kell hivatkozni.

(5) Az új élelmiszer meglevő fogalommeghatározását az újszerűség kritériumainak magyarázata révén egyértelművé kell tenni és aktualizálni kell, a meglevő kategóriák helyett pedig az élelmiszernek az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti és tanácsi rendeletben használt fogalommeghatározására kell hivatkozni.

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg kell magyarázni magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet azelőtt nem használt technológiával készítettek. A rendelet hatályának különösképpen a tenyésztés és az élelmiszer-előállítás során használt feltörekvő technológiákra kellene kiterjednie, melyek hatással vannak az élelmiszerekre, tehát ezáltal az élelmiszerek biztonságára is. Az új élelmiszer fogalmába tehát bele kellene tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, melyek nem hagyományos módszerrel termesztett/tenyésztett növényekből és állatokból származnak, csakúgy mint az élelmiszerekre ható új technológiákkal − mint a nanotudomány és a nanotechnológia − előállított élelmiszereknek is. A hagyományos termesztési/tenyésztési módszerekkel létrehozott új növényfajtákból vagy új állatfajokból származó élelmiszer nem tekintendő új élelmiszernek.

(6) E rendelet hatálya alá kell tartoznia az összes olyan élelmiszernek, amelyet 1997. május 15. előtt a Közösségen belül jelentős mértékben még nem használtak emberi fogyasztásra. Az élelmiszerekkel kapcsolatos újszerűség kritériumai közé kell tartoznia az élő szervezetek, például növények, állatok, mikroorganizmusok, gombák vagy algák új fajai, valamint a létező élő szervezetek és anyagok új molekuláris szerkezettel rendelkező új részei felhasználásának. Létező élelmiszert akkor kell újnak tekinteni, ha úgy módosították, hogy kémiai összetétele, molekuláris szerkezete, részecskemérete vagy más elemei oly módon változtak meg, hogy valószínűleg hatást gyakorolnak az élelmiszerbiztonságra. Azt is tisztázni kell, hogy az olyan élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet azelőtt nem használt technológiával készítettek. A rendelet hatályának különösképpen a tenyésztés és az élelmiszer-előállítás során használt feltörekvő technológiákra kellene kiterjednie, melyek hatással vannak az élelmiszerekre, tehát ezáltal az élelmiszerek biztonságára is. Az új élelmiszer fogalmába tehát bele kellene tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, melyek nem hagyományos módszerrel termesztett/tenyésztett növényekből és állatokból származnak, csakúgy mint az élelmiszerek biztonságára ható új technológiákkal − mint a nanotudomány és a nanotechnológia − előállított élelmiszereknek is. A hagyományos termesztési/tenyésztési módszerekkel létrehozott új növényfajtákból vagy új állatfajokból származó élelmiszer nem tekintendő új élelmiszernek.

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg kell magyarázni lehetőleg magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben. A javasolt szöveg az új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok jelenlegi működésének leírására irányul. A „biztonság” szó hiányzik az utolsó előtti mondatból.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A klónozott állatokból és leszármazottaikból készített élelmiszereket azonban ki kell zárni e rendelet hatásköréből. Az ilyen élelmiszereket együttdöntési – és nem közös – eljárás keretében hozott külön rendeletben kell szabályozni. A Bizottságnak még e rendelet hatálybalépése előtt erre irányuló jogalkotási javaslatot kell benyújtania. A tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport véleménye és a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelv1 rendelkezései fényében a klónozott állatokból és utódaikból előállított élelmiszereket egészen addig nem szabad forgalomba hozni a Közösségben, amíg életbe nem lép az ezen termékeket szabályozó külön rendelet.

 

___________

1 HL L 221., 1998.8.8., 23. o.

Indokolás

A klónozott állatokból és utódaikból készült élelmiszerek engedélyezésének kérdése az összes élelmiszerbiztonsági előírás és etikai feltétel, valamint az esetleges állatjóléti megfontolások alapos tanulmányozását igényli. Ezért tehát erről nem komitológiai eljárással, hanem együttdöntési eljárással kell dönteni. A külön jogszabályok hatálybalépéséig ezen élelmiszerekre vonatkozóan moratóriumot kell elrendelni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az állatok klónozása összeegyeztethetetlen a 98/58/EK irányelv mellékletének 20. és 21. bekezdésével. A 20. bekezdés megtiltja az olyan természetes vagy mesterséges tenyésztést illetve tenyésztési eljárásokat, amely az érintett állatok bármelyikének szenvedését vagy sérülését okozza, vagy okozhatja. A 21. bekezdés megtiltja az állatok tenyésztés céljából történő tartását, kivéve, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a genotípusuk vagy fenotípusuk alapján az egészségükre vagy jólétükre gyakorolt káros hatás nélkül tarthatók.

Indokolás

A klónozás okozta állategészségügyi és -jóléti problémák azt jelentik, hogy ez az eljárás összeegyeztethetetlen a 98/58/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseivel.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) A nanotechnikai eljárással előállított, nanorészecskéket tartalmazó élelmiszerek egészségügyi hatásai eddig alig ismertek. Az elővigyázatosság elve értelmében a nanorészecskék élelmiszergyártásban történő felhasználását fel kell függeszteni, amíg az alkalmazás hatásaira vonatkozó tudományos eredmények rendelkezésre nem állnak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Szükség esetén végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni azon kritériumok megteremtésére, melyek segítségével fel lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Amennyiben az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták a 2002/46/EK irányelv értelmében, akkor az e dátum után is forgalomba hozható ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. Azonban az étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználását figyelmen kell hagyni annak megállapítása során, hogy használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Következésképp a szóban forgó élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-kiegészítőként történő felhasználását e rendelettel összhangban engedélyeztetni kell.

(7) Végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni azon további kritériumok megteremtésére, melyek segítségével fel lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Amennyiben az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták a 2002/46/EK irányelv értelmében, akkor az e dátum után is forgalomba hozható ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. Azonban az étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználását figyelmen kell hagyni annak megállapítása során, hogy használták-e az adott élelmiszert jelentős mértékben emberi fogyasztásra a Közösségben 1997. május 15. előtt. Következésképp a szóban forgó élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-kiegészítőként történő felhasználását e rendelettel összhangban engedélyeztetni kell.

Indokolás

Végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni az újszerűség kritériumainak további leírása érdekében. A „további” szót hozzá kell adni a szöveghez, mivel a (6) preambulumbekezdés módosításában már adtunk némi magyarázatot.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha egy termék – figyelembe véve valamennyi jellemzőjét – a „gyógyszer” illetve valamely más közösségi jogszabály hatálya alá tartozó termék fogalmába tartozhat. Ebben az összefüggésben egy tagállam – amennyiben a 2001/83/EK irányelvnek megfelelően megállapítja, hogy egy anyag gyógyszernek minősül – a közösségi jognak megfelelően korlátozhatja e termék forgalomba hozatalát.

 

____________________

1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

Indokolás

Mivel számos határeset merül fel az új élelmiszerek kapcsán, fontos ezen általános elv hangsúlyozása a preambulumbekezdésben. E preambulumbekezdés több egyértelműséget biztosít az iparág és a fogyasztók számára a határesetet jelentő termékek (gyógyszer/élelmiszer) piacának működésével kapcsolatban.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az új élelmiszereket csak akkor szabad a Közösségben forgalomba hozni, ha biztonságosak, és nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Ezenkívül azoktól az élelmiszerektől, amelyek helyettesítésére szolgálnak, nem szabad olyan mértékben eltérniük, hogy a fogyasztónak abból táplálkozási hátránya fakadjon.

(14) Az új élelmiszereket csak akkor szabad a Közösségben forgalomba hozni, ha biztonságosak, és nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Biztonsági értékelésüket az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkében meghatározott elővigyázatossági elv alapján kell végezni. Ezenkívül azoktól az élelmiszerektől, amelyek helyettesítésére szolgálnak, nem szabad olyan mértékben eltérniük, hogy a fogyasztónak abból táplálkozási hátránya fakadjon.

 

_______________________

1 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal az innovációt is – az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételére irányuló kérelem alátámasztására benyújtott, újonnan kidolgozott tudományos adatokat és a szellemi tulajdont képező adatokat korlátozott ideig nem lehet más kérelmező előnyére felhasználni az első kérelmező beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos kérelmező által szolgáltatott tudományos adatok védelme nem akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, hogy saját tudományos adataik alapján az adott élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételét kezdeményezzék.

(20) Bizonyos körülmények között – hogy élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal az innovációt is – az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételére irányuló kérelem alátámasztására benyújtott, újonnan kidolgozott tudományos adatokat és a szellemi tulajdont képező adatokat korlátozott ideig nem lehet más kérelmező előnyére felhasználni az első kérelmező beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos kérelmező által szolgáltatott tudományos adatok védelme nem akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, hogy saját tudományos adataik alapján az adott élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi listájára történő felvételét kezdeményezzék. Továbbá a tudományos adatok védelme nem akadályozhatja az átláthatóságot és az új élelmiszerek biztonsági értékelése során felhasznált adatokkal kapcsolatos információhoz való hozzáférést. A szellemi tulajdonjogokat azonban tiszteletben kell tartani.

Indokolás

Összhangban a véleménytervezet 5. módosításával, de arra törekszik, hogy szavatolja a termelők szellemi tulajdonjogait.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Bizonyos esetekben szükséges lehet további információkat feltünteni a címkén, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire. Következésképpen az új élelmiszerek közösségi listára történő felvételét bizonyos használati feltételekhez vagy címkézési kötelezettséghez lehet kötni.

(21) Az új élelmiszereknek meg kell felelniük az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott általános címkézési követelményeknek. Bizonyos esetekben szükséges lehet további információkat feltünteni a címkén, különös tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére és használati feltételeire, melyek etikai megfontolásokra vonatkozó információkat is tartalmazhatnak. Következésképpen az új élelmiszerek közösségi listára történő felvételét bizonyos használati feltételekhez vagy címkézési kötelezettséghez lehet kötni.

Indokolás

A kiegészítő címkézésre vonatkozó kritériumoknak etikai megfontolásokat – mint például a klónozást – is tartalmaznia kell. Ezért lehetővé kell tenni a klónozott állatokból készült élelmiszerek címkézésének megkövetelését.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Egy európai minőségi címke bevezetése lehetővé tenné a fogyasztók számára az Európai Unió szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerbiztonsági előírásaival összhangban előállított termékek azonosítását, valamint e rendelet mellett további lényeges részét képezné az Európai Unió azon általános politikájának, amely a polgárai – a termékek jellemzőiről és az előállításuk körülményeiről szóló – tájékoztatására irányul.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Szükség esetén tanácsot lehet kérni az 1997. december 16-i bizottsági határozattal megalapított, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttól az új élelmiszerek forgalomba hozatala által felvetett etikai kérdések kapcsán.

(24) Tanácsot kell kérni az 1997. december 16-i bizottsági határozattal megalapított, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttól az új technológiák alkalmazása, valamint az új élelmiszerek forgalomba hozatala által felvetett etikai kérdések kapcsán.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) klónozott állatokból vagy leszármazottaikból előállított élelmiszer. A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig kifejezetten az ilyen élelmiszerekre vonatkozó jogalkotási javaslatot nyújt be.

Indokolás

A klónozott állatokból és leszármazottaikból készített élelmiszerek forgalomba hozataláról szóló döntést nem a komitológiai eljárás keretében kell meghozni, arról együttdöntési eljárás keretében hozott európai parlamenti és tanácsi rendeletben kell rendelkezni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A (2) bekezdés sérelme nélkül e rendelet azon élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszeripari enzimekre, vitaminokra, ásványi anyagokra, aromaanyagokra és bizonyos ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkre vonatkozik, amelyek esetében új, 1997. május 15. előtt nem használt gyártási eljárást alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek összetételében vagy szerkezetében olyan számottevő változásokat idéz elő, amelyek kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére vagy az azokban található nem kívánatos anyagok mennyiségére.

Indokolás

Az élelmiszerek azon alkotóelemeire vagy adalékanyagaira, amelyeket addig még nem használt gyártási eljárás, például nanotechnológia és nanotudomány révén állítottak elő, az új élelmiszerekről szóló rendeletnek kell vonatkoznia. Ezeknek az anyagoknak teljesen új tulajdonságaik lehetnek. Ezért a megelőző fogyasztóvédelemből kifolyólag különálló értékelésre van szükség, amelyre az anyag eddig megszokott alkalmazásától vagy engedélyezésétől függetlenül kerül sor.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Adott esetben a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet megállapítani, hogy egy adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozik-e.

Adott esetben a 14. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet megállapítani, hogy egy adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozik-e.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)„új élelmiszer”:

a) „új élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. előtt a Közösségben nem használtak jelentős mértékben emberi fogyasztásra, beleértve a következőket:

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. előtt a Közösségben nem használtak jelentős mértékben emberi fogyasztásra;

i. olyan növényből vagy állatból előállított élelmiszer, melyen nem hagyományos, 1997. május 15. előtt kereskedelmi értelemben nem használt, az állatklónozástól eltérő termelési/tenyésztési módszert alkalmaztak; valamint

Az élelmiszer kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználása nem elegendő annak bizonyítására, hogy az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a Közösségben jelentős mértékben használták emberi fogyasztásra. Amennyiben viszont az adott élelmiszert e dátumot megelőzően kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták, akkor az e dátum után is forgalomba hozható a Közösségben ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. További kritériumokat annak megállapítására, hogy egy élelmiszert jelentős mértékben használtak-e a Közösségben emberi fogyasztásra 1997. május 15. előtt, melyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

ii. olyan élelmiszer, amelyen új, 1997. május 15. előtt nem használt gyártási eljárást alkalmaztak, amely az élelmiszerek összetételében vagy szerkezetében olyan számottevő változásokat idéz elő, amelyek kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére vagy az azokban található nem kívánatos anyagok mennyiségére.

ii. olyan növényből vagy állatból előállított élelmiszer, melyen nem hagyományos, 1997. május 15. előtt nem használt termelési/tenyésztési módszert alkalmaztak; valamint

Az élelmiszer kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként történő felhasználása nem elegendő annak bizonyítására, hogy az adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a Közösségben jelentős mértékben használták emberi fogyasztásra. Amennyiben viszont az adott élelmiszert e dátumot megelőzően kizárólag étrend-kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő részeként használták, akkor az e dátum után is forgalomba hozható a Közösségben ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül hogy új élelmiszernek minősülne. E rendelet hatálybalépése előtt az annak megállapítására irányuló további kritériumokat, hogy egy élelmiszert jelentős mértékben használtak-e a Közösségben emberi fogyasztásra 1997. május 15. előtt, melyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadnak el.

iii. olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 15. előtt nem használt gyártási eljárást alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek összetételében vagy szerkezetében olyan számottevő változásokat idéz elő, amelyek kihatnak azok tápértékére, az anyagcserére vagy az azokban található nem kívánatos anyagok mennyiségére.

 

Indokolás

Az új élelmiszerek átfogó fogalommeghatározása a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában szerepel. A következő két kategória (ii. és iii.) ezen átfogó fogalommeghatározás alcsoportjait képezi. Másrészt az a) pont i. alpontjában lévő 2. albekezdés a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett összes kategóriára vonatkozik. A végrehajtási intézkedéseket a rendelet alkalmazása előtt kell elfogadni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „harmadik országból származó hagyományos élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet az adott harmadik országban régóta használnak, azaz a szóban forgó élelmiszer legalább egy generáció óta az ország népességének széles körében a szokásos étrend részét képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

b) „harmadik országból származó hagyományos élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet az adott harmadik országban régóta használnak, azaz a szóban forgó élelmiszer legalább 25 éve az ország népességének széles körében a szokásos étrend részét képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

Indokolás

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó jóval pontosabb előírásokra irányuló törekvés érthető. Az előadó által javasolt 50 éves időszak azonban túl hosszúnak tűnik, különös tekintettel arra, hogy az élelmiszerekre vonatkozó más jogszabályokban a „hagyományos” fogalmán 25 éves generációt értenek (lásd a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját).

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „hosszú időn át tartó biztonságos használat”: a szóban forgó élelmiszer biztonságosságát az összetételére vonatkozó adatok és a használatával kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, valamint az is, hogy az adott élelmiszer az ország népességének széles körében továbbra is a szokásos étrend részét képezi.

c) „hosszú időn át tartó biztonságos használat”: a szóban forgó élelmiszer biztonságosságát az összetételére vonatkozó adatok és a használatával kapcsolatos, legalább 25 évre visszanyúló tapasztalatok támasztják alá, valamint az is, hogy az adott élelmiszer az ország népességének széles körében továbbra is a szokásos étrend részét képezi.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

6 cikk ‑ a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a szokásos fogyasztási feltételek mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján és a 178/2002/EK rendelet 7. cikkében említett elővigyázatossági elv alkalmazása után a szokásos fogyasztási feltételek mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) etikailag elfogadható körülmények között előállítottnak tekintik.

Indokolás

Az új élelmiszerek engedélyezésének vizsgálata során lehetőséget kell biztosítani az etikai szempontok figyelembevételére. Az etikai szempontoknak, mint a 6. cikkben szereplő kritériumok egyikének megemlítése nélkül nem egyértelmű, hogy az etikai szempontokat lehet-e törvényesen használni az új élelmiszerek engedélyezésével kapcsolatban.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 2. cikk (2a) bekezdésében említett esetekben a közös eljárást a szokásos gyártási eljárással előállított anyag addigi alkalmazásától vagy engedélyezésétől függetlenül kell elvégezni.

Indokolás

Az élelmiszerek azon alkotóelemeire vagy adalékanyagaira, amelyeket addig még nem használt gyártási eljárás, például nanotechnológia és nanotudomány révén állítottak elő, az új élelmiszerekről szóló rendeletnek kell vonatkoznia. Ezeknek az anyagoknak teljesen új tulajdonságaik lehetnek. Ezért a megelőző fogyasztóvédelemből kifolyólag különálló értékelésre van szükség, amelyre az anyag eddig megszokott alkalmazásától vagy engedélyezésétől függetlenül kerül sor.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan új élelmiszer közösségi listába történő felvételéről, amely nem meríti ki a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer fogalmát, azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. cikk értelmében az újonnan kidolgozott tudományos adatok és a szellemi tulajdont képező adatok védelmet élveznek, az ezen rendelet 14. cikke (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban döntenek:

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan új élelmiszer közösségi listába történő felvételéről, amely nem meríti ki a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer fogalmát, azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. cikk értelmében az újonnan kidolgozott tudományos adatok és a szellemi tulajdont képező adatok védelmet élveznek, az ezen rendelet 14. cikke (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban döntenek:

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

8 cikk - 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit többek között azok kiegészítése útján hivatottak módosítani, legkésőbb 6 hónappal a rendelet hatálybalépése után a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az átfogó fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó egyszerűsített engedélyezési eljárással kapcsolatos végrehajtási előírásokat a rendelet hatálybalépése után a lehető leghamarabb el kell fogadni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport véleménye

 

Adott esetben a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy tagállami kérésre – konzultálhat a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttal a tudomány és az új technológiák által felvetett, nagy jelentőségű etikai kérdésekben annak céljából, hogy kikérje a csoport etikai kérdésekkel kapcsolatos véleményét.

 

A Bizottság nyilvánosságra hozza ezt a véleményt, többek között megjelenteti honlapja egy erre kijelölt oldalán.

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben. Maga az Európai Bizottság vagy valamely tagállam kezdeményezheti ezt a konzultációs eljárást. Az átláthatóság és a tudományos vagy nem tudományos közösség bevonása érdekében a véleményt az interneten közzé kell tenni.

ELJÁRÁS

Cím

Új élelmiszerek (közös eljárás)

Hivatkozások

COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

17.1.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Vincenzo Lavarra

11.3.2008

 

 

Korábbi előadó(k)

Luis Manuel Capoulas Santos

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

Az elfogadás dátuma

14.7.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Catherine Neris, Maria Petre, Karin Resetarits, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski


ELJÁRÁS

Cím

Új élelmiszerek (közös eljárás)

Hivatkozások

COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

17.1.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

17.1.2008

AGRI

17.1.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Kartika Tamara Liotard

27.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.5.2008

14.7.2008

6.11.2008

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Renate Sommer, Bart Staes

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat