JELENTÉS a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv és a megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó 2006/114/EK irányelv átültetéséről, végrehajtásáról és érvényesítéséről

18.12.2008 - (2008/2114(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Barbara Weiler

Eljárás : 2008/2114(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0514/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0514/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv és a megtévesztő és összehasonlító reklámra vonatkozó 2006/114/EK irányelv átültetéséről, végrehajtásáról és érvényesítéséről

(2008/2114(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak a belső piacot létrehozó, illetve a vállalkozások számára szolgáltatások más tagállamokban történő nyújtásának szabadságát biztosító rendelkezéseire,

- tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] („UCP irányelv”),

- tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[2] („MCA irányelv”),

- tekintettel a megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról szóló, 1997. október 6-i 97/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[3],

- tekintettel a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelvre[4],

- tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet)[5],

- tekintettel a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[6] és az ezen irányelv alkalmazásáról szóló, 2008. november 18-i bizottsági jelentésre (COM(2008)0756),

- tekintettel a Bizottság kollektív fogyasztói jogorvoslatról szóló, 2008. november 27-i zöld könyvére (COM(2008)0794),

- tekintettel a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról szóló, 2007. március 13-i bizottsági közleményre (COM(2007)0099),

- tekintettel a Petíciós Bizottságához 24 tagállamtól és 19 harmadik országból beérkezett, megtévesztő címjegyzékekkel foglalkozó társaságokról szóló több mint 400 petícióra,

- tekintettel a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő reklámja elleni küzdelemről szóló, 2008. december 16-i állásfoglalására[7],

- tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásra[8],

- tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

- tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0514/2008),

A.  mivel a Bizottság 2007–2013-as időszakra szóló közösségi fogyasztóvédelmi stratégiájának célja „a fogyasztói piacok és a nemzeti fogyasztóügyi politikák nagyobb figyelemmel kísérése” és különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv időben történő és egységes átültetése,

B.   mivel az UCP irányelv az uniós fogyasztóvédelmi jog területén új megközelítést testesít meg azáltal, hogy a fogyasztók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni védelmének teljes harmonizációjáról rendelkezik,

C.  mivel az MCA irányelv egységes szerkezetbe foglalja a 84/450/EGK irányelvet, és különösen annak a 97/55/EK irányelv által bevezetett módosításait, valamint annak hatályát a vállalkozások közötti (B2B) ügyletekre szűkíti,

D.  mivel az UCP irányelv hatálya az üzleti vállalkozások és fogyasztók közötti ügyletekre korlátozódik, és nem terjed ki minden kereskedelmi gyakorlatra, hanem csak a tisztességtelennek tekinthetőekre; mivel az előbbi irányelv azon kereskedelmi gyakorlatokra korlátozódik, amelyek alkalmasak a fogyasztók gazdasági érdekeinek megsértésére, és ezen irányelv keretén belül nem kötelező a vállalkozásokat más vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataitól védő nemzeti jogszabályok kiigazítása,

E.   mivel három tagállam, nevezetesen Németország, Spanyolország és Luxemburg még nem jelentette be a Bizottságnak az UCP irányelv átültetése céljából elfogadott intézkedéseket; mivel az Európai Közösségek Bírósága elé utaltak három előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a nemzeti intézkedések UCP irányelvvel való összeegyeztethetősége vonatkozásában; mivel a Bizottság véleménye szerint néhány tagállamban elégtelen átültetést állapítottak meg,

F.   mivel az UCP irányelv és az MCA irányelv jelentős mozgásteret hagy a tagállamok számára a rendelkezéseik megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények és szankciók tekintetében,

G.  mivel hiányoznak az MCA irányelv megsértésének esetén alkalmazható hatékony jogorvoslati eszközök, valamint ahogy azt többek között a megtévesztő gyakorlatokat folytató nyilvántartó cégek is mutatják, az irányelvet végre sem hajtják,

Bevezetés

1.  hangsúlyozza az UCP irányelv és az MCA irányelv fontosságát abban, hogy a fogyasztók és kereskedők bizalmát növeljék a határokon átnyúló ügyletekben való részvételben, valamint nagyobb jogbiztonságot nyújtsanak a vállalkozások számára a különböző kereskedelmi gyakorlatok és a belső piaci reklám elfogadhatósága tekintetében;

2.  kiemeli az UCP irányelvet mint a közösségi fogyasztóvédelmi jog területén kulcsfontosságú jogszabályt, amelyek átültetése, végrehajtása és érvényesítése a közösségi fogyasztóvédelmi jog jövőbeli fejlődése, valamint a belső piacban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása, a határon átnyúló kereskedelem és az e-kereskedelem fejlődése szempontjából döntő jelentőségű lesz;

3.   határozottan úgy véli, hogy az UCP irányelv és az MCA irányelv átültetése, végrehajtása és érvényesítése döntő jelentőségű ezen irányelvek céljainak eléréséhez, különösen a tagállamok foganatosító rendszerei és végrehajtási technikái közötti különbségek, az irányelvekben szereplő egyes jogintézmények összetettsége, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és reklámot szabályozó többszörös és kiterjedt jelenlegi nemzeti szabályok, valamint az irányelvek széles alkalmazási köre miatt;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy − hivatkozással az UCP irányelv (8) preambulumbekezdésére − vizsgálja meg a kis- és középvállalkozások agresszív üzleti gyakorlatokkal szembeni védelmének szükségességét, és indokolt esetben kezdeményezze a kívánt nyomon követő intézkedéseket;

Egységes szerkezetbe foglalás és átültetés

5.   üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak az UCP irányelv és az MCA irányelv átültetésében;

6.   megjegyzi, hogy törölték a 97/55/EK irányelvvel módosított 84/450/EGK irányelv 3a. cikkének (2) bekezdését, amely „különleges ajánlatra vonatkozó” összehasonlításokra hivatkozik, és az sem az UCP irányelvben, sem az MCA irányelvben nem jelenik meg; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy zavar mutatkozik e szövegrész törlésének az üzleti vállalkozások fogyasztókkal folytatott ügyleteit érintő következményeivel kapcsolatban, ami különösen abban nyilvánul meg, hogy a tagállamok eltérő álláspontot képviselnek a 97/55/EK irányelvvel módosított 84/450/EGK irányelv 3a. cikkének (2) bekezdését végrehajtó, már létező rendelkezéseknek a nemzeti jogban az UCP irányelv elfogadását követő fenntartására vonatkozóan; felhívja a tagállamokat, hogy a Bizottság segítségével ezt vizsgálják ki, és hozzanak esetleges nyomon követő intézkedéseket;

7.  úgy véli, hogy a Bizottságnak vagy javaslatot kell benyújtania az MCA irányelv módosítására, hogy az magában foglalja a minden körülmények között megtévesztőnek tekintendő gyakorlatok „fekete listáját”, vagy ki kell terjesztenie az UCP irányelv hatályát, hogy az kiterjedjen a B2B szerződésekre, különös tekintettel az irányelv I. mellékletének 21. pontjára; kéri a Bizottságot, hogy 2009 decemberére tegyen jelentést a meghozott intézkedésekről;

8.  megjegyzi, hogy számos tagállam részeire bontotta az UCP irányelv I. mellékletében szereplő „fekete listát” annak jogrendszereikbe történő átültetése és végrehajtása során; úgy véli, hogy a fekete lista feldarabolása a nemzeti jogszabályok különböző elemeibe zavart kelt a vállalkozásoknál, és az UCP irányelv alkalmazásának torzulásához vezethet; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon együtt a tagállamokkal azok nemzeti jogszabályainak kiigazításán annak érdekében, hogy a „fekete listák” a lehető legnagyobb mértékben láthatók és hasznosak legyenek a fogyasztók számára;

9.   sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják át jogrendszereiket az UCP irányelv és az MCA irányelv átültetése során elfogadott szabályok, valamint a már meglévő nemzeti rendelkezések közötti lehetséges átfedések elkerülése céljából, nagyobb egyértelműséget biztosítva a fogyasztók és vállalkozások számára az átültetési folyamattal kapcsolatban;

10.     felhívja a tagállamokat, hogy összpontosítsák erőfeszítéseiket az UCP irányelv és az MCA irányelv megfelelő átültetésére, végrehajtására és érvényesítésére, valamint biztosítsák valamennyi vonatkozó nemzeti bírósági ítélet és európai bírósági határozat tiszteletben tartását;

11. úgy véli, hogy a határon átnyúló ügyletekben a fogyasztókat és a vállalkozásokat gátolja az irányelvek tagállamok általi helytelen vagy késedelmes átültetése;

Végrehajtás és érvényesítés

12. megállapítja, hogy egyes tagállamok úgy rendelkeztek, hogy csak bizonyos szabályozó testületek érvényesíthetik az UCP irányelv végrehajtása keretében elfogadott nemzeti szabályokat, és nem rendelkeztek a fogyasztók közvetlen jogorvoslati jogáról, akik ezért nem jogosultak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokból eredő károk miatt keresettel élni; felhívja azon tagállamokat, amelyek még nem tettek így, hogy vizsgálják meg annak szükségességét, hogy a fogyasztókat közvetlen jogorvoslati joggal ruházzák fel annak biztosítása érdekében, hogy kellő védelemben részesüljenek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben;

13. üdvözli a Bizottság által a légitársaságokkal és csengőhangok árusításával kapcsolatban indított átfogó vizsgálatok (sweepek) (EU Airlines Sweep és EU Ringtones Sweep) eredményeit mint a belső piaci jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének hatékonyabb figyelemmel kísérése irányába tett első lépést; hangsúlyozza, hogy e tekintetben szükség van rendszeres időközönként tartott, kiterjedt ellenőrzések végzésére; felhívja a Bizottságot, hogy a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózattal együttműködésben gyűjtsön hasonló adatokat a belső piaci jogszabályok végrehajtásáról a belső piac egyéb kulcsfontosságú ágazataiban;

14. ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a sweepekhez hasonló hatékonyabb végrehajtási ellenőrző eszközöket, hogy általuk javítani lehessen a fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesítését; kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg a sweepeknek a fogyasztói eredménytábla ellenőrzési mechanizmusaiba történő beépítésének megvalósíthatóságát;

15. felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékig működjenek együtt a Bizottsággal a bizottsági sweepek elvégzésében és nyomon követésében;

16. hangsúlyozza az ésszerű, naprakész és pontos adatok és információk fontosságát a fogyasztási cikkek piacainak megfelelő ellenőrzése érdekében; rámutat arra, hogy a vállalati és fogyasztói szervezetek kulcsszerepet játszanak ezen adatok szolgáltatásában;

17. hangsúlyozza, hogy a belső piac működéséhez fontos a határokon átnyúló végrehajtás; felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat alkalmazását, hogy ezáltal javítani lehessen a határokon átnyúló jogérvényesítést; hangsúlyozza, hogy szükség van az Európai Fogyasztói Központok Hálózata ismertségének további növelésére;

18. felhívja a tagállamokat, hogy szenteljenek elegendő személyzeti és pénzügyi erőforrást a határokon átnyúló végrehajtásra;

19. felhívja a tagállamokat és a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságokat, hogy erősítsék a határokon átnyúló együttműködést a megtévesztő adatbázis-szolgáltatásokkal kapcsolatban;

20. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy hozzanak létre nyilvánosan hozzáférhető adatbázist az UCP irányelv átültetése során elfogadott nemzeti intézkedésekről, a vonatkozó joggyakorlatról és egyéb kapcsolódó anyagokról; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fel ebbe az adatbázisba a szakértői vizsgálati jelentéseket, amelyek az adatbázisban dokumentált esetek alapján egyedi cselekvési ajánlásokat fogalmaznak meg a jogérvényesítés javítása érdekében; továbbá felhívja a Bizottságot, hogy használja fel ezt az adatbázist egy „egységes hozzáférési pontként” működő weboldal létrehozására, ahonnan a vállalkozások és a fogyasztók is információkhoz juthatnak a tagállamokban hatályban lévő jogszabályokról;

21. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassanak tájékoztató kampányokat a fogyasztói jogok tudatosítása érdekében, nagyobb védelmet nyújtva a fogyasztóknak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal és a megtévesztő összehasonlító reklámokkal szemben;

22. rámutat, hogy az átültetés, végrehajtás és érvényesítés ellenőrzése erőforrás-igényes feladat; ezért úgy véli, hogy megfelelő emberi erőforrásokat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani, hogy hatékonyabban felügyelje a végrehajtást;

23. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti szinten biztosítsanak a cégek számára elegendő iránymutatást; legjobb gyakorlatként kiemeli az Egyesült Királyság üzleti életért, vállalkozásokért és szabályozási reformért felelős minisztériuma által az Egyesült Királyság tisztességes kereskedelemért felelős hivatalával (UK Office for Fair Trade) együttműködésben megjelentetett „Fogyasztóvédelem a tisztességtelen kereskedelmi szabályozásokkal szemben: alapvető útmutató cégek számára” című kiadványát;

24. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság határidőre, 2011. június 12-ig terjessze be az UCP irányelv 18. cikke szerinti, átfogó végrehajtási jelentést, amely magában foglalja az MCA irányelvvel kapcsolatos tapasztalatokat is;

°

° °

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
  • [2]  HL L 376., 2000.12.27., 21. o.
  • [3]  HL L 290., 1997.10.23., 18. o.
  • [4]  HL L 250., 1984.9.19., 17. o.
  • [5]  HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
  • [6]  HL L 166., 1998.6.11., 51. o.
  • [7]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0608.
  • [8]  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Az EU tisztességtelen kereskedelemről szóló jogszabályai a közelmúltban módosultak. A megtévesztő reklámról szóló irányelvet (84/450/EGK), amely a vállalkozások közötti, valamint a vállalkozások és fogyasztók közötti ügyleteket is szabályozta, hatályon kívül helyezték, és annak módosításait, különösen az irányelvnek az összehasonlító reklámra történő kiterjesztését célzó, megtévesztő reklámról szóló 97/55/EK irányelvet, egyetlen jogi aktusba foglalták: a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelvbe (MCA irányelv) (2006/114/EK), amely a vállalkozások közötti ügyletekre szorítkozik. Emellett elfogadták a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet (UCP irányelv) (2005/29/EK), amely a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatokra összpontosít.

Ezen irányelvek célja, hogy nagyobb bizalmat ébresszenek a fogyasztókban ahhoz, hogy határokon átnyúló ügyletekben vegyenek részt, és nagyobb jogbiztonságot nyújtsanak a vállalkozásoknak a különböző belső piaci kereskedelmi gyakorlatok és reklámok megengedhetőségével kapcsolatban. Míg az MCA irányelv nem kíván jelentős lényegi változtatásokat végrehajtani a korábbi jogszabályokhoz képest, az UCP irányelv számos lényegi változást tartalmaz a kereskedelmi gyakorlatok szabályozására vonatkozóan a vállalkozások és fogyasztók közötti ügyletekben. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni védelem új elemeiként különösen bevezet egy „fekete listát” a minden körülmények között tiltandó kereskedelmi gyakorlatokról, valamint számos új fogalmat, köztük a „szakmai gondosságot”. Továbbá az UCP irányelv az uniós fogyasztóvédelmi jog területén újszerű megközelítést testesít meg azáltal, hogy a fogyasztók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni védelmének teljes harmonizációjáról rendelkezik.

Az előadó határozottan úgy véli, hogy az UCP irányelv és az MCA irányelv megfelelő átültetése, végrehajtása és érvényesítése döntő jelentőségű ezen irányelvek céljainak eléréséhez, különösen a tagállamok foganatosító rendszerei és végrehajtási technikái közötti különbségek, az irányelvekben szereplő egyes jogintézmények összetettsége, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és reklámot szabályozó többszörös és kiterjedt nemzeti szabályok, valamint az irányelvek széles alkalmazási köre miatt. Úgy véli, hogy azon nehézségek, amelyek a megtévesztő gyakorlatokat alkalmazó „nyilvántartó” cégek által folytatott csalások megszüntetésével kapcsolatban merülnek fel, a hatékony jogorvoslatok és az MCA irányelv érvényesítésének hiányát mutatják.

Egységes szerkezetbe foglalás és átültetés

Az előadó üdvözli a Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak az MCA irányelv és az UCP irányelv átültetésében. Úgy véli azonban, hogy a tagállamoknak jobban kellene összpontosítaniuk erőfeszítéseiket az irányelvek megfelelő átültetésének biztosítására. Három ország, Németország, Spanyolország és Luxemburg eddig nem értesítette a Bizottságot az UCP irányelvre vonatkozó átültetési intézkedéseiről, emellett a Bizottság több tagállam esetében megállapította, hogy az átültetés nem megfelelően történt. Továbbá három ügyet az Európai Bíróság elé utaltak.

Az előadó megjegyzi, hogy számos tagállam részeire bontotta az UCP irányelv mellékletében szereplő „fekete listát” annak jogrendszereikbe történő átültetése és végrehajtása során, és úgy véli, hogy a fekete listának a nemzeti jogszabályok különböző elemeibe történő feldarabolása zavart kelt a vállalkozásoknál, és az UCP irányelv alkalmazásának torzulásához vezethet. Úgy véli, fontos, hogy a tagállamok megfelelően átvizsgálják jogrendszereiket az irányelvek átültetése során elfogadott szabályok, valamint a már meglévő nemzeti rendelkezések közötti lehetséges átfedések elkerülése céljából, annak érdekében, hogy nagyobb egyértelműséget biztosítsanak a fogyasztók és vállalkozások számára az átültetési folyamat kapcsán.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság a Petíciós Bizottságnak a European City Guide-ról szóló jelentéséhez fűzött véleménye összefüggésében (45/2006 számú petíció) részletesen megvitatta a megtévesztő gyakorlatokat alkalmazó „nyilvántartó” cégek által folytatott csalásokat. Figyelembe véve a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készült, a nyilvántartó cégek megtévesztő gyakorlatairól szóló tanulmányt, az előadó azt javasolja, hogy a Bizottságnak vagy meg kellene fontolnia az MCA irányelv módosítását, hogy az magában foglalja a félrevezetőnek tekintendő gyakorlatok „fekete” listáját, vagy ki kell terjesztenie az UCP irányelv hatályát, hogy az különös tekintettel I. melléklete 21. pontjára a B2B szerződésekre is kiterjedjen.

Végrehajtás és érvényesítés

Az előadó úgy véli, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvben a fogyasztókra és vállalkozásokra vonatkozóan bekövetkezett lényegi változtatásokat hozzáférhető végrehajtási eljárásoknak és a gátlástalan kereskedők által történő jogsértés esetén alkalmazható hatékony jogorvoslatoknak kell kísérniük. Különösen támogatja, hogy a tagállamok bevezessék a fogyasztók azon jogát, hogy keresetet indítsanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokból eredő károk érvényesítésére.

2007-ben a Bizottság először használta az "EU-Sweep"-et a légitársaságok weboldalaival kapcsolatban a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésére és érvényesítésére szolgáló új eszközként. A sweep olyan szisztematikus ellenőrzés, amelyet a nemzeti végrehajtó hatóságok egyidejűleg végeznek különböző tagállamokban, és amelyet az Európai Bizottság koordinál a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet (2006/2004/EK rendelet) értelmében, amely 2006 végén lépett hatályba.

A végrehajtási szakaszban a vizsgált honlapok 43,6%-a esetében szabálytalanságokra derült fény. Ezek a szabálytalanságok főként abban mutatkoztak meg, hogy hiányosan tüntették fel az árakat (az első árajánlat nem tartalmazta az adót vagy a díjakat), nem volt egyértelmű a szerződéses feltételekkel kapcsolatos tájékoztatás, illetve fiktív forgalomba hozatal előtti vagy ingyenes jegyekre vonatkozó ajánlatokat adtak.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által indított 2007. évi EU Airlines Sweep és 2008. évi EU Ringtones Sweep eredményeit. Úgy véli, hogy a Bizottságnak a sweepekhez hasonló hatékonyabb végrehajtási ellenőrző eszközöket kell kidolgoznia.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság szemszögéből különös figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező kereskedelmi gyakorlatokra, azaz azon gyakorlatokra, amelyek során a kereskedő fogyasztási javakat és szolgáltatásokat hoz forgalomba egy adott országból (forrásország) olyan fogyasztók számára, akik egy másik országban laknak (célország). Az ilyen esetekben sokkal nehezebb a célország hatóságai számára a kereskedőkkel szembeni jogorvoslatok érvényesítése. Emellett a forrásországban működő fogyasztóvédelmi hatóságok olykor nem érdekeltek abban, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a célországban folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Továbbá a tagállamok eltérő erőforrásokat szentelnek a jogérvényesítő cselekményekre, és komoly különbségek vannak az irányelvek alkalmazásban és érvényesítésében a határokon átnyúló forgalomba hozatal tekintetében.

Az előadó úgy véli, fontos, hogy a Bizottság továbbra is éljen a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat kínálta lehetőségekkel, hogy ezáltal javítani lehessen a határokon átnyúló jogérvényesítést. Másrészt a tagállamoknak is elegendő személyzeti és pénzügyi erőforrást kell szentelniük a határokon átnyúló végrehajtásra.

Az irányelv helyes végrehajtása azt jelenti, hogy az egyénekben maradéktalanul tudatosítják jogaikat. Az UCP irányelvvel kapcsolatos jogok kiterjesztését az e jogok használatának támogatásához szükséges intézkedéseknek kell kísérniük. Tagállami szinten meg kell fontolni a fogyasztókat célzó figyelemfelkeltő kampányokat, a magasabb szintű fogyasztóvédelmi oktatást és a fogyasztóvédelmi tanácsadói képzést. Az előadó a vállalkozások számára nyújtott iránymutatás terén legjobb gyakorlatként kiemeli az Egyesült Királyság tisztességes kereskedelemért felelős hivatala (UK Office for Fair Trade) által megjelentetett „Fogyasztóvédelem a tisztességtelen kereskedelmi szabályozásokkal szemben: alapvető útmutató cégek számára” című kiadványt.

Végül az előadó üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy hozzanak létre nyilvánosan hozzáférhető adatbázist az UCP átültetése során elfogadott nemzeti intézkedések, a joggyakorlat és egyéb vonatkozó anyagok terén, és javasolja, hogy a Bizottság használja fel ezt az adatbázist egy „egységes hozzáférési pontként” működő weboldal létrehozására, ahonnan a vállalkozások és a fogyasztók is információkhoz juthatnak a tagállamokban hatályban lévő jogszabályokról.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Elfogadás dátuma

15.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Gay Mitchell, Vladimir Urutchev