SPRÁVA o transpozícii, vykonávaní a presadzovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame

18.12.2008 - (2008/2114(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Barbara Weiler

Postup : 2008/2114(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0514/2008
Predkladané texty :
A6-0514/2008
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o transpozícii, vykonávaní a presadzovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame

(2008/2114(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej ustanovenia o vytvorení vnútorného trhu a zaručení slobody podnikov poskytovať služby v iných členských štátoch,

- so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu[1] (smernica o nekalých obchodných praktikách),

- so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame[2] (smernica o klamlivej a porovnávacej reklame),

- so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS o klamlivej reklame tak, aby zahŕňala porovnávaciu reklamu[3],

- so zreteľom na smernicu Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy[4],

- so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa)[5],

- so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov[6] a na správu Komisie z 18. novembra 2008 týkajúcu sa uplatňovania tejto smernice (KOM(2008)0756),

- so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 27. novembra 2008 o kolektívnom uplatňovaní nárokov spotrebiteľov na nápravu (KOM(2008)0794),

- so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. marca 2007 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (KOM(2007)0099),

- so zreteľom na viac ako 400 petícií týkajúcich sa podvodných adresárových spoločností, ktoré Výbor pre petície dostal z 24 členských štátov a 19 tretích krajín,

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2008 o klamlivých adresárových spoločnostiach[7],

- so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva[8],

- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre petície (A6-0514/2008),

A.  keďže prostredníctvom stratégie spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 sa Komisia usiluje o „lepšie monitorovanie spotrebiteľských trhov a vnútroštátnych spotrebiteľských politík“, a najmä o dosiahnutie „včasnej a jednotnej transpozície smernice o nekalých obchodných praktikách“,

B.   keďže smernica o nekalých obchodných praktikách predstavuje nový prístup v oblasti spotrebiteľského práva EÚ tým, že stanovuje maximálnu harmonizáciu v záujme ochrany spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami,

C.  keďže smernicou o klamlivej a porovnávacej reklame sa kodifikuje smernica 84/450/EHS, a najmä jej zmeny a doplnenia, ktoré priniesla smernica 97/55/ES, a rozsah jej pôsobnosti sa zužuje na medzipodnikové transakcie (B2B),

D.  keďže rozsah pôsobnosti smernice o nekalých obchodných praktikách je obmedzený na transakcie medzi podnikmi a spotrebiteľmi a nezahŕňa všetky obchodné praktiky, ale len tie, ktoré je možné považovať za nekalé, keďže rozsah pôsobnosti tejto smernice je obmedzený na obchodné praktiky, ktoré môžu poškodiť hospodárske záujmy spotrebiteľov, a nevyžadujú sa v rámci nej úpravy vnútroštátnej legislatívy, ktorá chráni podniky pred nekalými obchodnými praktikami iných podnikov,

E.   keďže tri členské štáty, konkrétne Nemecko, Španielsko a Luxembursko, zatiaľ Komisii neoznámili, aké opatrenia prijali na transpozíciu smernice o nekalých obchodných praktikách; keďže Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev boli predložené tri žiadosti o predbežné rozhodnutie vo veci zlučiteľnosti vnútroštátnych opatrení so smernicou o nekalých obchodných praktikách; keďže Komisia zastáva názor, že v niektorých členských štátoch bola zistená nedostatočná transpozícia,

F.   keďže smernica o nekalých obchodných praktikách a smernica o klamlivej a porovnávacej reklame ponechávajú členským štátom značnú voľnosť v oblasti prostriedkov nápravy a postihov za porušenie ich ustanovení,

G.  keďže chýbajú účinné právne prostriedky nápravy v prípade porušenia ustanovení smernice o klamlivej a porovnávacej reklame a táto smernica sa nedostatočne presadzuje, čo sa prejavuje okrem iného klamlivými praktikami adresárových spoločností,

Úvod

1.  zdôrazňuje význam smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame pri zvyšovaní dôvery spotrebiteľov a obchodníkov v cezhraničné transakcie a pri zabezpečovaní väčšej právnej istoty pre podniky v súvislosti s prijateľnosťou rôznych obchodných praktík a reklamy na vnútornom trhu;

2.  vyzdvihuje smernicu o nekalých obchodných praktikách ako medzník v oblasti spotrebiteľského práva EÚ, pričom jej transpozícia, vykonávanie a presadzovanie budú mať kľúčový význam pre budúci vývoj spotrebiteľského práva EÚ a pre plný rozvoj potenciálu vnútorného trhu, rozvoj cezhraničného obchodu a elektronický obchod;

3.   je pevne presvedčený o tom, že správna transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame majú zásadný význam pre dosiahnutie cieľov týchto smerníc, a to najmä vzhľadom na rozdiely v systémoch presadzovania predpisov a v spôsoboch ich vykonávania v členských štátoch, komplexnosť niektorých právnych koncepcií obsiahnutých v týchto smerniciach, veľký počet a rozsiahlosť platných vnútroštátnych predpisov upravujúcich nekalé obchodné praktiky a reklamu, ako aj široký rozsah uplatnenia týchto smerníc;

4.  s ohľadom na úvodné ustanovenie 8 smernice o nekalých obchodných praktikách žiada Komisiu, aby preskúmala potrebu chrániť malé a stredné podniky pred agresívnymi obchodnými praktikami a aby v prípade potreby iniciovala nevyhnutné nadväzujúce opatrenia;

Kodifikácia a transpozícia

5.   víta úsilie Komisie pomôcť členským štátom pri transpozícii smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame;

6.   konštatuje, že druhý odsek článku 3a smernice 84/450/EHS v znení zmien a doplnení smernice 97/55/ES, ktorý odkazuje na „porovnávanie odvolávajúce sa na osobitnú ponuku“, bol vypustený a neuvádza sa ani v smernici o nekalých obchodných praktikách, ani v smernici o klamlivej a porovnávacej reklame; vyjadruje poľutovanie nad tým, že existujú nejasnosti týkajúce sa dôsledkov tohto vypustenia pre transakcie medzi podnikateľom a zákazníkom, ktoré sa prejavujú najmä rôznym prístupom členských štátov k zachovaniu už platných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich článok 3a ods. 2 smernice 84/450/EHS v znení zmien a doplnení smernice 97/55/ES po prijatí smernice o nekalých obchodných praktikách; vyzýva členské štáty, aby túto otázku s pomocou Komisie preskúmali a prípadne prijali potrebné opatrenia;

7.   domnieva sa, že Komisia by mala predložiť návrh na doplnenie smernice o klamlivej a porovnávacej reklame o „čierny zoznam“ praktík, ktoré by sa mali za každých okolností považovať za klamlivé, alebo by mala rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice o nekalých obchodných praktikách na medzipodnikové zmluvy s osobitným zreteľom na bod 21 prílohy I tejto smernice; žiada Komisiu, aby do decembra 2009 podala správu o prijatých opatreniach;

8.   konštatuje, že viaceré členské štáty porušili celistvosť „čierneho zoznamu“ uvedeného v prílohe I smernice o nekalých obchodných praktikách pri transpozícii a vykonávaní tejto smernice vo svojich právnych systémoch; domnieva sa, že rozčlenenie čierneho zoznamu na časti, ktoré sa uvádzajú v rôznych vnútroštátnych predpisoch, vytvára neistotu pre podniky a mohlo by viesť k nezrovnalostiam pri uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách; žiada Komisiu, aby s členskými štátmi spolupracovala na prispôsobení ich vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby boli „čierne zoznamy“ pre spotrebiteľov čo najviditeľnejšie a čo najužitočnejšie;

9.   nalieha na členské štáty, aby preverili svoje právne systémy s cieľom predísť prípadnému prekrývaniu pravidiel prijatých pri transpozícii smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame s už platnými vnútroštátnymi ustanoveniami, a tým zabezpečili väčšiu jasnosť procesu transpozície pre spotrebiteľov a podniky;

10.     vyzýva členské štáty, aby zamerali svoje úsilie na správnu transpozíciu, vykonávanie a presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame a aby zabezpečili plnenie všetkých relevantných rozsudkov vnútroštátnych súdov aj Európskeho súdneho dvora;

11. domnieva sa, že spotrebitelia a podniky sú pri cezhraničných transakciách obmedzovaní nesprávnou alebo oneskorenou transpozíciou smerníc členskými štátmi;

Vykonávanie a presadzovanie

12. poznamenáva, že niektoré členské štáty umožnili presadzovať vnútroštátne pravidlá prijaté na vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách len určitým regulačným orgánom a nedali spotrebiteľom priame právo využívať prostriedky nápravy, a teda spotrebitelia nie sú oprávnení žiadať náhradu škody spôsobenej nekalými obchodnými praktikami; vyzýva členské štáty, ktoré to zatiaľ neurobili, aby zvážili potrebu priznať spotrebiteľom právo priamo žiadať o náhradu škody, aby sa zabezpečila ich dostatočná ochrana pred nekalými obchodnými praktikami;

13. víta výsledky rozsiahlych kontrol, ktoré Komisia vykonala v oblasti leteckých spoločností (EU Airlines Sweep) a zvonení pre mobilné telefóny (EU Ringtones Sweep), ako prvý krok k lepšiemu monitorovaniu vykonávania a presadzovania právnych predpisov o vnútornom trhu; zdôrazňuje potrebu vykonávať rozšírené kontroly v tomto zmysle v pravidelných intervaloch; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so sieťou pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa zbierala podobné údaje o vykonávaní právnych predpisov o vnútornom trhu v ostatných kľúčových sektoroch vnútorného trhu;

14. povzbudzuje Komisiu, aby vyvinula účinnejšie nástroje na monitorovanie vykonávania predpisov, ako sú napríklad celoplošné kontroly (sweeps), ktoré umožnia zlepšiť presadzovanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa; žiada Komisiu, aby zvážila možnosť zahrnutia celoplošných kontrol medzi monitorovacie mechanizmy hodnotiacej tabuľky v oblasti ochrany spotrebiteľa;

15. vyzýva všetky členské štáty, aby plne spolupracovali s Komisiou pri výkone celoplošných kontrol Komisiou, ako aj pri nadväzujúcich opatreniach;

16. zdôrazňuje význam primeraných, včasných a presných údajov a informácií pre adekvátne monitorovanie trhov so spotrebným tovarom; upozorňuje na kľúčovú úlohu podnikov a spotrebiteľských organizácií pri poskytovaní takýchto údajov;

17. zdôrazňuje význam cezhraničného presadzovania predpisov pre fungovanie vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby zdokonalila využívanie siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom zlepšiť cezhraničné presadzovanie právnych predpisov; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej zvyšovať povedomie o Sieti európskych spotrebiteľských stredísk;

18. vyzýva členské štáty, aby cezhraničnému presadzovaniu právnych predpisov venovali primerané ľudské a finančné zdroje;

19. vyzýva členské štáty a vnútroštátne súdne orgány, aby zintenzívnili cezhraničnú spoluprácu v oblasti podvodných databázových služieb;

20. víta iniciatívu Komisie vytvoriť verejne prístupnú databázu vnútroštátnych opatrení prijatých pri transpozícii smernice o nekalých obchodných praktikách, príslušnej judikatúry a ďalších relevantných materiálov; vyzýva Komisiu, aby do tejto databázy začlenila protokoly z odborného monitoringu, v ktorých sú na základe prípadov zdokumentovaných v tejto databáze formulované osobitné odporúčania pre činnosť zameranú na zlepšenie presadzovania práva; vyzýva ďalej Komisiu, aby využila túto databázu na vytvorenie internetovej stránky, ktorá by bola jednotným miestom prístupu k informáciám o platných právnych predpisoch v členských štátoch pre podniky aj spotrebiteľov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby organizovali informačné kampane na zvýšenie povedomia spotrebiteľov o ich právach a poskytla im väčšiu ochranu pred nekalými obchodnými praktikami a klamlivou porovnávacou reklamou;

22. poukazuje na to, že monitorovanie transpozície, vykonávania a presadzovania právnych predpisov je náročné z pohľadu zdrojov; preto sa domnieva, že Komisii by sa mali prideliť dostatočné ľudské zdroje na účinnejšiu kontrolu vykonávania predpisov;

23. vyzýva členské štáty, aby poskytli dostatočné usmernenia pre podniky na vnútroštátnej úrovni; ako príklad dobrého postupu vyzdvihuje príručku pre podniky o predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa pred nespravodlivými obchodnými praktikami (Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business), ktorú vydalo britské ministerstvo pre obchod, podnikanie a legislatívnu reformu (UK Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) v spolupráci s úradom pre spravodlivý obchod (UK Office of Fair Trading);

24. naliehavo žiada Komisiu, aby podľa časového plánu do 12. júna 2011 v zmysle článku 18 smernice o nekalých obchodných praktikách predložila komplexnú správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej budú uvedené aj skúsenosti poskytnuté smernicou o klamlivej a porovnávacej reklame;

°

° °

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 376, 27.12. 2006, s. 21.
  • [3]  Ú. v. ES L 290, 23.10.1997, s. 18.
  • [4]  Ú. v. ES L 250, 19.9.1984, s. 17.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
  • [6]  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51.
  • [7]  Prijaté texty, P6_TA(2008)0608.
  • [8]  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Právne predpisy EÚ v oblasti nekalých obchodných praktík sa nedávno zmenili. Smernica o klamlivej reklame (84/450/EHS), ktorá sa týkala medzipodnikových transakcií, ako aj transakcií medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, bola zrušená a jej zmeny a doplnenia obsiahnuté najmä v smernici 97/55/ES o klamlivej reklame s cieľom zahrnúť porovnávaciu reklamu, boli konsolidované v jednom právnom akte: v smernici o klamlivej a porovnávacej reklame (2006/114/ES), ktorá sa vzťahuje len na medzipodnikové transakcie. Okrem toho bola prijatá smernica o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES), ktorá sa zameriava na vzťahy medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi.

Cieľom týchto smerníc je zvýšiť dôveru spotrebiteľov k cezhraničným transakciám a vytvoriť väčšiu právnu istotu pre podniky v súvislosti s prijateľnosťou rôznych obchodných praktík a reklamy na vnútornom trhu. Zatiaľ čo smernica o klamlivej a porovnávacej reklame nemá priniesť nijaké dôležité zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi právnymi predpismi, smernica o nekalých obchodných praktikách obsahuje viacero podstatných zmien v súvislosti s reguláciou obchodných praktík pri transakciách medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Konkrétne sa v nej uvádza „čierny zoznam“ obchodných praktík, ktoré by mali byť zakázané za každých okolností, a zavádza viacero originálnych koncepcií, ako je „profesionálna starostlivosť“, ktoré sú novými prvkami ochrany spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami. Smernica o nekalých obchodných praktikách okrem toho predstavuje nový prístup v oblasti spotrebiteľského práva EÚ tým, že poskytuje podmienky pre maximálnu harmonizáciu v záujme ochrany spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami.

Spravodajkyňa je pevne presvedčená o tom, že správna transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame majú zásadný význam pre dosiahnutie cieľov týchto smerníc, a to najmä vzhľadom na rozdiely v systémoch presadzovania predpisov a v spôsoboch ich vykonávania v členských štátoch, komplexnosť niektorých právnych koncepcií obsiahnutých v týchto smerniciach, veľký počet a rozsiahlosť platných vnútroštátnych predpisov upravujúcich nekalé obchodné praktiky a reklamu, ako aj široký rozsah uplatnenia týchto smerníc. Zastáva názor, že ťažkosti s ukončením činnosti podvodných adresárových spoločností, ktoré používajú nekalé praktiky, sú dôkazom chýbajúcich účinných prostriedkov nápravy a nedostatočného presadzovania smernice o klamlivej a porovnávacej reklame.

Kodifikácia a transpozícia

Spravodajkyňa víta úsilie Komisie pomôcť členským štátom pri transpozícii smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame. Domnieva sa však, že členské štáty by mali svoje úsilie viac zamerať na zabezpečenie správnej transpozície týchto smerníc. Tri krajiny (Nemecko, Španielsko a Luxembursko) zatiaľ Komisii neoznámili opatrenia prijaté na transpozíciu smernice o nekalých obchodných praktikách a Komisia zistila nedostatočnú transpozíciu vo viacerých štátoch. Tri prípady boli okrem toho predložené Súdnemu dvoru.

Spravodajkyňa konštatuje, že viaceré členské štáty porušili celistvosť „čierneho zoznamu“ uvedeného v prílohe smernice o nekalých obchodných praktikách pri transpozícii a vykonávaní tejto smernice vo svojich právnych systémoch, a domnieva sa, že rozčlenenie „čierneho zoznamu“ na časti, ktoré sa uvádzajú v rôznych vnútroštátnych právnych predpisoch, vytvára neistotu pre podniky a mohlo by viesť k nezrovnalostiam pri uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách. Považuje za dôležité, aby členské štáty dôkladne preskúmali svoje právne systémy s cieľom zabrániť možnému prekrývaniu pravidiel prijatých pri transpozícii smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame s už platnými vnútroštátnymi ustanoveniami, a tým zabezpečili väčšiu jasnosť procesu transpozície pre spotrebiteľov a podniky.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa podrobne zaoberal podvodmi adresárových spoločností, ktoré používajú klamlivé praktiky, v súvislosti so stanoviskom k správe Výboru pre petície o European City Guide (petícia 45/2006). S prihliadnutím na štúdiu o klamlivých praktikách adresárových spoločností, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, spravodajkyňa navrhuje, aby Komisia zvážila doplnenie smernice o klamlivej a porovnávacej reklame o „čierny zoznam“ praktík, ktoré by sa mali považovať za klamlivé, alebo aby rozšírila pôsobnosť smernice o nekalých obchodných praktikách na medzipodnikové zmluvy s osobitným zreteľom na bod 21 prílohy I tejto smernice.

Vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov

Spravodajkyňa si myslí, že podstatné zmeny smernice o nekalých obchodných praktikách týkajúce sa spotrebiteľov a podnikov by mali dopĺňať prístupné metódy presadzovania tejto smernice a účinné prostriedky nápravy v prípade porušenia jej ustanovení nečestnými obchodníkmi. Podporuje najmä zavedenie práva pre spotrebiteľov žiadať náhradu škody spôsobenej nekalými obchodnými praktikami v členských štátoch.

V roku 2007 Komisia po prvý raz použila celoplošnú kontrolu (EU-sweep) ako nový nástroj na kontrolu a presadzovanie vykonávania právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s internetovými stránkami leteckých spoločností. Ide o systematickú kontrolu, ktorú vykonajú národné orgány zodpovedné za vynucovanie právnych predpisov súčasne v rôznych členských štátoch a ktorú koordinuje Európska komisia na základe nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (nariadenie (ES) č. 2006/2004), ktoré nadobudlo účinnosť koncom roka 2006.

Počas fázy kontroly dodržiavania predpisov sa potvrdili nezrovnalosti na 43,6 % skontrolovaných internetových stránok. Týkali sa najmä neúplných informácií o cene (pôvodná uvedená cena nezahŕňala dane a iné poplatky), nejasných informácií o zmluvných podmienkach a fiktívnych ponúk bezplatných lístkov alebo predpredaja.

Spravodajkyňa víta výsledky celoplošných kontrol, ktoré Komisia vykonala v oblasti leteckých spoločností (v roku 2007) a zvonení pre mobilné telefóny (v roku 2008). Myslí si, že Komisia by mala vytvoriť účinnejšie nástroje na monitorovanie vykonávania právnych predpisov, ako sú napríklad celoplošné kontroly.

Z pohľadu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa by sa mala osobitná pozornosť venovať obchodným praktikám s cezhraničným rozmerom, t. j. postupom, pri ktorých obchodník predáva výrobky a služby z jednej krajiny (z krajiny pôvodu) spotrebiteľovi, ktorý býva v inej krajine (v cieľovej krajine). V takýchto prípadoch je pre orgány v cieľovej krajine oveľa zložitejšie uplatňovať právne prostriedky proti obchodníkom. Spotrebiteľské orgány v krajine pôvodu okrem toho niekedy nemajú záujem podniknúť potrebné kroky v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami v cieľovej krajine. Členské štáty vyčleňujú na činnosti súvisiace s presadzovaním predpisov rôzne zdroje a pri cezhraničnom predaji vznikajú vážne medzery v uplatňovaní a presadzovaní smerníc.

Spravodajkyňa považuje za dôležité, aby Komisia naďalej využívala možnosti, ktoré poskytuje sieť pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa, spôsobom, ktorý prinesie zlepšenie cezhraničného presadzovania práva. Členské štáty by zároveň mali venovať cezhraničnému presadzovaniu právnych predpisov primerané ľudské a finančné zdroje.

Správne vykonávanie smernice znamená, že jednotlivci sú plne informovaní o svojich právach. Rozšírenie práv spotrebiteľov, ktoré prináša smernica o nekalých obchodných praktikách, by malo ísť ruka v ruke s opatreniami potrebnými na podporu uplatňovania týchto práv. Na úrovni členských štátov by sa malo uvažovať o organizovaní informačných kampaní pre spotrebiteľov a o zvýšení úrovne vzdelávania spotrebiteľov a odbornej prípravy pracovníkov poradenských orgánov pre spotrebiteľov. Spravodajkyňa vyzdvihuje príručku pre podniky o predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa pred nespravodlivými obchodnými praktikami, ktorú vydal britský úrad pre spravodlivý obchod (The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business, UK Office of Fair Trade), ako príklad dobrého postupu pri poskytovaní pomoci podnikom.

Spravodajkyňa víta iniciatívu Komisie vytvoriť verejne prístupnú databázu vnútroštátnych opatrení prijatých pri transpozícii smernice o nekalých obchodných praktikách, judikatúry a ďalších dôležitých dokumentov a navrhuje, aby Komisia využila túto databázu na vytvorenie internetovej stránky, ktorá by bola jednotným miestom prístupu k informáciám o platných právnych predpisoch v každom členskom štáte pre podniky aj spotrebiteľov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Gay Mitchell, Vladimir Urutchev