Postup : 2008/0128(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0515/2008

Předložené texty :

A6-0515/2008

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0170

ZPRÁVA     ***I
PDF 207kWORD 291k
19. 12. 2008
PE 414.218v02-00 A6-0515/2008

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 06/23/ES

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice Rady 06/23/ES

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0390),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0251/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0000/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) V tomto smyslu je zapotřebí, aby se agentura aktivněji podílela na vyšetřování leteckých nehod, zejména pokud mají oběti. V těchto případech je kromě toho vhodné, aby měly vnitrostátní orgány již před začátkem letu k dispozici seznamy cestujících, aby mohly v případě letecké nehody informovat rodinné příslušníky obětí, aniž budou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1.

 

Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s. 1.

Odůvodnění

Evropská agentura pro bezpečnost letectví rozšiřuje své pravomoci na veškeré otázky související s leteckou bezpečností, a to v zájmu zvyšování účinnosti a průhlednosti, a prokazuje se, že její aktivnější zapojení do vyšetřování některých nehod, k nimž došlo na území Společenství, je přínosné. Aby bylo možno zvýšit účinnost a průhlednost, je nezbytné mít neprodleně k dispozici co největší množství informací, zejména seznamy cestujících na palubě letadel.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Výsledky iniciativy Jednotné evropské nebe musí být doplněny o harmonizované bezpečnostní prvky použitelné pro letiště a ATM/ANS.

(3) Výsledky iniciativy Jednotné evropské nebe musí být doplněny o harmonizované bezpečnostní prvky použitelné pro letiště a ATM/ANS. Je proto nutné zajistit, aby současně s nárůstem kapacity vzdušného prostoru a výkonu ATM/ANS a se zaváděním nových technologií v této oblasti byl vypracován bezpečnostní regulační rámec.

Odůvodnění

Obsah rozšířeného základního nařízení o agentuře EASA a jeho vstup v platnost by měly být spojeny s dalšími regulačními opatřeními v rámci souboru opatření týkajících se iniciativy Jednotné evropské nebe. Tento cíl je třeba zdůraznit v bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Obecným cílem je, aby dosavadní funkce a úkoly členských států, včetně úkolů a funkcí plynoucích z jejich spolupráce v rámci výboru Eurocontrolu pro bezpečnostní předpisy, byly na agenturu převedeny účinně, bez jakéhokoli snižování současné vysoké úrovně bezpečnosti a bez jakéhokoli nepříznivého vlivu na časové plány certifikací. Je třeba přijmout vhodná přechodná opatření.

(9) Obecným cílem je, aby dosavadní funkce a úkoly členských států, včetně úkolů a funkcí plynoucích z jejich spolupráce v rámci výboru Eurocontrolu pro bezpečnostní předpisy, byly na agenturu převedeny účinně, bez jakéhokoli snižování současné vysoké úrovně bezpečnosti a bez jakéhokoli nepříznivého vlivu na časové plány certifikací. Je třeba přijmout vhodná přechodná opatření. Agentura by měla mít dostatek finančních prostředků pro plnění svých nových povinností, přičemž harmonogram přidělování těchto prostředků by měl vycházet z určené potřeby a z rozvrhu pro přijetí a použitelnost souvisejících prováděcích pravidel.

Odůvodnění

Agentura musí mít dostatek finančních prostředků, aby byla schopná vyhovět nezbytným vysokým standardům a plnit úkoly vyplývající z rozšíření jejích kompetencí o bezpečnostní předpisy letišť, ATM a ANS.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) letiště a jejich součásti, jakož i vybavení, personál a organizace uvedené v odst. 1 písm. c) a d), jestliže se používají výhradně pro letadla spadající do působnosti bodu a) tohoto odstavce;

b) letiště a jejich součásti, jakož i vybavení, personál a organizace uvedené v odst. 1 písm. c) a d), jestliže se používají výhradně pro letadla spadající do působnosti bodu a) tohoto odstavce, jakož ani na ta, která jsou převážně využívána pouze k rekreačnímu a sportovnímu létání;

Odůvodnění

Na letiště, která jsou používána převážně k rekreačnímu a sportovnímu létání, by se nemělo toto nařízení vztahovat.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 3 – písm. s a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

sa) „Vnitrostátní orgán dozoru“ (VOD) znamená orgán založený podle ustanovení článku 4 nařízení (ES) č. 549/2004;

Odůvodnění

Tato definice je nezbytná pro větší srozumitelnost celého textu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 4 – odst. 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Letiště otevřená veřejnosti, včetně vybavení, umístěná na území, které spadá do působnosti ustanovení Smlouvy, na kterých je možný provoz v souladu s pravidly letu podle přístrojů nebo letadel s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg nebo více, jsou rovněž v souladu s tímto nařízením. Personál a organizace zapojené do provozu těchto letišť jsou v souladu s tímto nařízením.

 

3a. Letiště otevřená veřejnosti a jejich části, včetně vybavení, umístěná na území, které spadá do působnosti ustanovení Smlouvy, na kterých je možný komerční letecký provoz v souladu s pravidly letu podle přístrojů, jsou rovněž v souladu s tímto nařízením. Personál a organizace zapojené do provozu těchto letišť jsou v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 a – odst. 2 – písm. b – podbod iii a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia) výjimky oznámené k okamžiku vstupu nařízení v platnost podle přílohy 14 Chicagské úmluvy nebo již přijatá infrastrukturní opatření letiště, která zůstávají nedotčena a jsou považována za časově neomezená.

Odůvodnění

Osvědčení podle čl. 8 odst. 2 písm. c) nesmí v žádném případě zpochybňovat stávající povolení letiště nebo je dokonce chtít nahrazovat. Nanejvýše mohou být dodatečně stanovena jako „topping up“. Je třeba dodržovat zásady zachování stavu a důvěry.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Osvědčení uvedená v odstavci 2 mohou vydávat vnitrostátní letecké úřady.

Odůvodnění

Vyjasňuje pravomoci různých institucí podílejících se na procesu certifikace.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 b – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Osvědčení uvedená v odstavcích 2, 4 a 5 mohou vydávat vnitrostátní orgány dozoru.

Odůvodnění

Zajišťuje soulad s nařízeními upravující jednotné evropské nebe.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 c – odst. 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Osvědčení nebo schválení uvedená v odstavcích 7, 8 a 9 mohou vydávat vnitrostátní orgány dozoru.

Odůvodnění

Pro zajištění konzistentnosti textu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Subjekty nabízející služby, které zahrnují posuzování shody systémů ATM/ANS, částí nebo zařízení s platnými požadavky a vydávání příslušných osvědčení (dále jen „akreditované subjekty“), splňují základní požadavky stanovené v příloze V.

1. Akreditované subjekty splňují základní požadavky stanovené v příloze V.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje proporcionalitu již na úrovni základního nařízení tím, že akreditované subjekty pověřuje certifikačními úkoly ve všech oblastech, v nichž je to třeba.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 d – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Osvědčení uvedená v článcích 8a a 8b smějí vydávat akreditované subjekty.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje proporcionalitu již na úrovni základního nařízení tím, že akreditované subjekty pověřuje certifikačními úkoly ve všech oblastech, v nichž je to třeba.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 d – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V souvislosti s osvědčeními, která akreditovaný subjekt smí vydávat, tento subjekt:

 

a) provádí vyšetřování a prověřování organizací, kterým vydává osvědčení;

 

b) vydává a prodlužuje platnost osvědčení v rámci své kompetence;

 

c) mění, omezuje, pozastavuje nebo ruší platnost daného osvědčení, pokud podmínky, za nichž bylo vydáno, již nejsou splněny nebo pokud právnická nebo fyzická osoba, která je jeho držitelem, neplní povinnosti jí uložené tímto nařízením nebo jeho prováděcími pravidly.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje proporcionalitu již na úrovni základního nařízení tím, že akreditované subjekty pověřuje certifikačními úkoly ve všech oblastech, v nichž je to třeba.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 8 d – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto článku jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 65 odst. 4. Těmito opatřeními se zejména stanoví:

 

(a) typy osvědčení, které smějí akreditované subjekty vydávat;

 

(b) podmínky, za kterých akreditované subjekty mohou provádět vyšetřování a prověřování, včetně případů, které nejsou uvedené v odstavci 2b;

 

(c) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení a zrušení platnosti osvědčení o akreditaci uvedeného v odstavci 2;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje proporcionalitu již na úrovni základního nařízení tím, že akreditované subjekty pověřuje certifikačními úkoly ve všech oblastech, v nichž je to třeba.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V článku 13 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Oprávněné subjekty nevydávají osvědčení.“

Odůvodnění

Vyjasňuje znění předpisu, pokud se týká pravomocí kvalifikovaných subjektů.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 18 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přijímá příslušná rozhodnutí pro použití článků 20 až 23, 54 a 55;“

d) přijímá příslušná rozhodnutí pro použití článků 20 až 23, 54 a 55 a uděluje držitelům osvědčení, která vydala, výjimky z plnění základních požadavků stanovených v tomto nařízení a jeho prováděcích pravidlech v případě nepředvídaných provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb pod podmínkou, že tím není ovlivněna úroveň bezpečnosti, že tyto výjimky nejsou uděleny na dobu delší než dva měsíce a že jejich platnost není prodloužena;“

Odůvodnění

EASA by měla mít možnost udělovat za určitých okolností dočasné výjimky.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 19 – pododstavec 2 a a 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) V čl. 19 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

 

Dokumenty související s články 8a, 8b a 8c obsahují ustanovení příslušných právních předpisů platných na evropské a vnitrostátní úrovni, která jsou případně vhodným způsobem upravena a zdokonalena.

 

Časový rámec pro vydání těchto dokumentů odpovídá ustanovením čl. 11 odst. 5a a 5b a poskytuje dostatečně dlouhou lhůtu potřebnou k přizpůsobení se novému regulačnímu rámci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje konzistentnost regulačního rámce a poskytuje dostatečnou lhůtu na přechod a úpravu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 22 a – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) mění, pozastavuje nebo ruší platnost daného osvědčení, pokud podmínky, za nichž bylo vydáno, již nejsou splněny nebo pokud držitel osvědčení neplní povinnosti jí uložené tímto nařízením nebo prováděcími pravidly k němu.

c) mění, pozastavuje nebo ruší platnost osvědčení podle písmene b), pokud podmínky, za nichž bylo vydáno, již nejsou splněny nebo pokud držitel osvědčení neplní povinnosti jí uložené tímto nařízením nebo prováděcími pravidly k němu.

Odůvodnění

Tato formulace lépe objasňuje, že se jedná pouze o osvědčení, která již vydala agentura EASA pro organizace mimo oblast působnosti Smlouvy, a odpovídá znění čl. 21 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 22 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž je dotčen článek 300 Smlouvy, může Komise spolu s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) zavést omezení ohledně sledování, aby se tak zamezilo zdvojování ze strany členských států při dohledu nad obsahem přílohy 14 Chicagské úmluvy.

Odůvodnění

Zavedením možnosti spolupráce s ICAO by mělo být zamezeno zdvojování struktur a kontrol.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 216/2008

Čl. 22 b – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vydává a prodlužuje osvědčení organizacím poskytujícím služby ATM/ANS ve více než třech členských státech;

b) vydává a prodlužuje osvědčení organizacím se sídlem mimo území spadající do působnosti ustanovení Smlouvy, odpovědným za poskytování služeb ve vzdušném prostoru území, na něž se Smlouva vztahuje;

Odůvodnění

EASA by měla být odpovědná pouze za certifikaci zahraničních organizací, které poskytují služby v rámci EU.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 19 a (nový)

Nařízení (ES) č. 216/2008

Článek 65 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a) Vkládá se nový článek 65b, který zní:

 

„Článek 65b

 

Skupina poradců zúčastněných subjektů

 

Aniž je dotčena úloha výboru uvedeného v článku 65, ustaví Komise skupinu poradců zúčastněných subjektů pro bezpečnost leteckého provozu složenou z evropských zastupujících organizací zabývajících se nebo přímo dotčených bezpečností leteckého provozu. Výlučnou úlohou této skupiny bude poskytování poradenství Komisi v záležitostech uvedených v článcích 8a, 8b a 8c. Výbor uvedený v článku 65 průběžně informuje skupinu poradců zúčastněných subjektů o celém regulačním procesu.“

Odůvodnění

Vytvoření grémia zúčastněných subjektů v rámcovém nařízení je důležité s ohledem na rozsah regulačních předpisů, neboť v této komplexní matérii umožní zohlednění jejich zájmů. Formulace a znění ohledně poradní skupiny zúčastněných subjektů se již dostatečně osvědčily v článku 17 nařízení 300/2008.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 216/2008

Příloha Va – část B – oddíl 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) Provozovatel letiště musí prokázat, že jsou zajištěny letištní záchranné a hasičské služby pro kritické situace letadel, která plánují využít letiště jako výchozí místo nebo destinaci. Tyto služby musí na nehodu nebo havárii reagovat urychleně a musí disponovat přinejmenším vybavením, hasebními prostředky a dostatečným počtem osob pro zásah.

j) Provozovatel letiště musí prokázat, že jsou zajištěny letištní záchranné a hasičské služby pro kritické situace letadel, která plánují využít letiště v pravidelném provozu jako výchozí místo nebo destinaci. Tyto služby musí na nehodu nebo havárii reagovat urychleně a musí disponovat přinejmenším vybavením, hasebními prostředky a dostatečným počtem osob pro zásah.

Odůvodnění

Letiště, která budou letecké společnosti s velkými letouny uvádět jako náhradní letiště a která doložila dostatečné vybavení samotnou pozemní infrastrukturou (tj. délku startovacích/přistávacích drah, jejich šířku, TWY systém atd.), by měla mít možnost být rovněž podle písmene i) zařazena do odpovídající náležité kategorie protipožární ochrany a záchranných služeb.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 216/2008

Příloha Va – část B – oddíl 1 – písm. k

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) Provozovatel letiště musí zajistit, aby personál zajišťující provoz a údržbu letiště byl vyškolený a kvalifikovaný a musí zavést a provádět školicí a kontrolní programy k tomu, aby si příslušný personál trvale udržoval potřebnou způsobilost.

k) Provozovatel letiště musí zajistit, aby personál zajišťující provoz a údržbu letiště byl vyškolený a kvalifikovaný a musí zavést a provádět školicí a kontrolní programy k tomu, aby si příslušný personál trvale udržoval potřebnou způsobilost. Provozovatel letiště může prokázat soulad s těmito povinnostmi prohlášením o shodě.

Odůvodnění

Tím se má zamezit stavu, kdy budou služby uvedené v tomto písmenu certifikovány odlišně od služeb leteckých údajů a kontroly pohybových ploch.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 216/2008

Příloha Va – část B – oddíl 1 – písm. l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) Provozovatel letiště musí prokázat, že všechny osoby, jimž je povolen přístup na letištní plochu nebo do jiných provozních prostor bez doprovodu, jsou pro tento přístup řádně vyškoleny a kvalifikovány.

l) Provozovatel letiště musí prokázat, že všechny osoby, jimž je povolen přístup na letištní plochu nebo do jiných provozních prostor bez doprovodu, jsou pro tento přístup řádně vyškoleny a kvalifikovány. Provozovatel letiště to může prokázat soulad s těmito povinnostmi prohlášením o shodě.

Odůvodnění

Tím se má zamezit stavu, kdy budou služby uvedené v tomto písmenu certifikovány odlišně od služeb leteckých údajů a kontroly pohybových ploch.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 216/2008

Příloha Va – část C – oddíl 1 – úvodní část

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Vzdušný prostor kolem letištních ploch musí být zabezpečen před překážkami tak, aby umožňoval průběh zamýšlených operací letadel bez toho, že by kolem letiště vznikaly překážky, které by představovaly nepřijatelné riziko. Musí být proto vytvořeny, zavedeny a soustavně sledovány plochy ke sledování překážek s cílem odhalit jakékoli narušení.

1) Vzdušný prostor kolem letištních ploch musí být zabezpečen před překážkami tak, aby umožňoval průběh zamýšlených operací letadel bez toho, že by kolem letiště vznikaly překážky, které by představovaly nepřijatelné riziko. je třeba, aby příslušné vnitrostátní orgány vytvořily, zavedly a soustavně sledovaly plochy ke sledování překážek s cílem odhalit jakékoli narušení.

Odůvodnění

Uvedené body jsou úkolem orgánů, nikoliv letišť.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha

Nařízení (ES) č. 216/2008

Příloha Va – část C – oddíl 2 – úvodní část

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Je třeba sledovat a kontrolovat nebezpečí vyplývající z lidské činnosti a využívání půdy, zejména ta, která jsou uvedena níže. Je třeba posoudit rizika, která z nich vyplývají, a podle situace je zmírnit:

2) Je třeba, aby příslušné vnitrostátní orgány sledovaly a kontrolovaly nebezpečí vyplývající z lidské činnosti a využívání půdy, zejména ta, která jsou uvedena níže. Je třeba posoudit rizika, která z nich vyplývají, a podle situace je zmírnit:

Odůvodnění

Uvedené body jsou úkolem orgánů, nikoliv letišť.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Tento návrh je nedílnou součástí iniciativy Jednotné evropské nebe II (SES II), která je tvořena souborem opatření zaměřených na vytvoření koherentního a integrovaného regulačního rámce EU, jenž bude odpovědí na budoucí problémy rychle rostoucího jednotného leteckého trhu. Návrh ukládá Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA) více povinností, aby byla zajištěna jednotná a závazná bezpečnostní pravidla pro letiště, uspořádání letového provozu (ATM) a letovou navigační službu (ANS), jakož i dohled nad jejich prováděním jednotlivými členskými státy.

Systém EASA byl zřízen nařízením (ES) č. 1592/2002. Základním cílem agentury EASA je stanovit a udržovat vysokou úroveň bezpečnosti letectví v Evropě. V této souvislosti má agentura mandát k tomu, aby připravila prováděcí pravidla k bezpečnostním předpisům, která by následně měla být přijata Komisí prostřednictvím postupu projednávání ve výborech. Agentura dále přímo vydává osvědčení, schvaluje produkty nebo vydává povolení organizacím. EASA rovněž pomáhá Komisi při monitorování účinného a jednotného provádění bezpečnostních pravidel členskými státy. Oblast působnosti agentury EASA byla původně omezena na zajišťování letové způsobilosti letadel a jejich slučitelnosti s ochranou životního prostředí, a to i pokud jde o zaměstnance a organizace podílející se na jejich navrhování, výrobě a údržbě. Nařízení, kterým byla agentura EASA zřízena, však již v pozdějším stádiu žádalo postupné rozšíření systému EASA, aby tak došlo k pokrytí všech ostatních oblastí bezpečnosti letectví. Pravomoci agentury byly poprvé rozšířeny nařízením (ES) č. 216/2008, na jehož základě se EASA stala odpovědnou za letecký provoz, vydávání průkazů způsobilosti pro letecký personál a bezpečnost letadel ze třetích zemí provozovaných v Evropě.

Evropský systém letecké dopravy je sice považován za velmi bezpečný, avšak je pravděpodobné, že vysoký nárůst objemu přepravy povede k novým bezpečnostním rizikům. Je proto nutné přijmout opatření na úrovni Společenství, která umožní, aby úroveň bezpečnosti zůstala i v budoucnu zachována (a případně se i zvýšila). Především je třeba zlepšit a harmonizovat normy v oblastech, na něž se legislativa EU dosud nevztahuje (které se jako takové vyznačují roztříštěnými právními předpisy a které nejsou dostatečně vymáhány), a začlenit tyto normy do jednotného přístupu. To platí zejména pro dva prvky v řetězci letecké dopravy, které jsou považovány za zásadní z bezpečnostního hlediska, neboť představují oblasti, u nichž potenciálně hrozí nejvyšší riziko. Zásadní význam má infrastruktura a provoz letišť, protože k většině nehod dochází v počáteční nebo koncové fázi letu. Stejně důležité pro bezpečnost letectví jsou i ATM a ANS, zejména na pozadí rychle rostoucího objemu provozu.

Součásti návrhu

Na základě výše uvedených úvah navrhuje Komise rozšířit oblast působnosti nařízení (ES) č. 216/2008 jak na letiště, tak na ATM/ANS, a přidělit agentuře EASA nové úkoly v této oblasti, zejména pokud jde o tvorbu předpisů, standardizační kontroly a (v omezené míře) i o certifikaci.

Z toho důvodu se navrhuje, aby všechna letiště otevřená veřejnosti, na kterých je možný provoz v souladu s pravidly pro let podle přístrojů (IFR) nebo provoz letadel, jejichž hmotnost přesahuje určitou hranici, musela podléhat právním předpisům Společenství. Nařízení samotné stanovuje společné základní požadavky, např. pokud jde o fyzické charakteristiky, infrastrukturu, provoz, řízení a okolí letiště. Majitelé a provozovatelé letišť musí tyto požadavky splňovat, neboť jsou nezbytným předpokladem pro certifikaci letiště vnitrostátními leteckými úřady. EASA by měla vypracovat certifikační specifikace, které budou používány při povolovacím řízení. Agentura má rovněž za úkol vypracovat prováděcí pravidla, v nichž budou uvedeny podrobné požadavky na certifikaci a která budou následně přijata Komisí regulativním postupem s kontrolou. Agentura by konečně také měla pravomoc provádět prověřování a standardizační kontroly.

V navrhovaném nařízení se rovněž stanoví, že bezpečnost ATM/ANS a interoperabilita mezi vzduchem a zemí se upravuje v rámci systému EASA. Analogicky k výše uvedeným požadavkům zavádí návrh společné základní požadavky na ATM/ANS v souvislosti s využíváním vzdušného prostoru, poskytovanými službami, systémy ATM/ANS a jejich součástmi a kvalifikací řídících letového provozu. Poskytovatelé ATM/ANS a řídící letového provozu by museli být držiteli osvědčení. Certifikační požadavky na organizace, které se podílejí na navrhování a výrobě systémů ATM/ANS, a/nebo na systémy samotné mohou být kromě toho zavedeny prostřednictvím prováděcích opatření. Dohled nad dodržováním základních požadavků a příslušných prováděcích pravidel ze strany organizací by prováděly příslušné orgány členských států s výjimkou dohledu nad organizacemi se sídlem ve třetích zemích nebo poskytujícími služby ve vzdušném prostoru více než tří členských států. V takových případech by za dohled odpovídala EASA. Další povinnosti agentury související s ATM/ANS jsou identické s povinnostmi uvedenými výše ve spojitosti s letišti. Zahrnují návrhy prováděcích pravidel a certifikačních specifikací, bezpečnostní analýzy a standardizační kontroly odpovědných vnitrostátních orgánů.

Připomínky zpravodaje

Zpravodaj podporuje zavedení harmonizovaných bezpečnostních pravidel na evropské úrovni. Iniciativa na podporu celkového přístupu v oblasti bezpečnosti je nutná k tomu, aby letecká doprava zůstala bezpečná a trvale udržitelná. Evropské státy již dlouho usilují o harmonizaci svých postupů a norem v oblasti bezpečnosti letectví. Bezpečnostní postupy jednotlivých členských států se však stále ještě liší a ATM/ANS se musí zlepšit na základě společného souboru pravidel, který bude vypracován jediným úřadem a který bude jednotně uplatňován v celém Společenství.

Zřízením agentury EASA převzalo Společenství odpovědnost za vytvoření společných pravidel, která lze přímo uplatňovat v celé EU. Evropská agentura pro bezpečnost letectví je klíčovým aktérem strategie Evropské unie pro zajištění bezpečnosti letectví, a je tedy přirozené, že by jí měl být svěřen dohled nad celým leteckým systémem.

V tomto ohledu zpravodaj návrh Komise vítá. Vzhledem k vysoce technické povaze návrhu se navržené pozměňovací návrhy zaměřují zejména na dosažení harmonizace mezi ustanoveními nařízení o EASA a navrženou legislativou týkající se SES II s cílem zajistit hladký přechod.

Zpravodaj navrhuje konkrétně toto:

 Objasnění rozsahu působnosti návrhu v souvislosti s letišti: Zpravodaj navrhuje, aby se ustanovení tohoto nařízení nevztahovala na letiště nebo jejich součásti, které jsou převážně využívány pouze k rekreačnímu a sportovnímu létání; nařízení by se navíc mělo vztahovat pouze na letiště nebo jejich součásti, které skutečně slouží letovému provozu a letadlům za určených podmínek.

 Akreditované subjekty: Zpravodaj navrhuje taková upřesnění, která zajistí proporcionalitu, využívání znalostí místních poměrů a dostupných odborných vědomostí a zabrání tomu, aby se výraznějším způsobem zvýšily certifikační povinnosti odpovědných orgánů. To by vedlo k úsporám v nákladech na certifikaci, zejména pro všeobecné letectví.

 Stanoviska, certifikační specifikace a poradenský materiál: Zpravodaj navrhuje, aby zahrnovaly ustanovení právních předpisů platných na evropské i vnitrostátní úrovni, která jsou případně vhodným způsobem upravena a zdokonalena (viz články 8a, 8b a 8c – letiště, ATM/ANS, řízení letového provozu – ATC). Časový rámec pro vydání těchto dokumentů má navíc odpovídat ustanovením čl. 11 odst. 5a a 5b a poskytovat dostatečně dlouhou lhůtu potřebnou k přizpůsobení se novému regulačnímu rámci.

 Agentura by měla vydávat osvědčení organizacím se sídlem mimo území EU, které poskytují služby ve vzdušném prostoru území, na které se vztahuje Smlouva.

 Agentura i vnitrostátní orgány by měly být schopné udělovat dočasné výjimky, pokud je provedení takových opatření nutné z hlediska místních podmínek, zejména pokud jde o letiště.

 Je třeba zajistit, aby agentura měla k dispozici dostatek finančních zdrojů pro plnění svých nových povinností a aby harmonogram přidělování těchto prostředků vycházel z určené potřeby a z rozvrhu pro přijetí a použitelnost souvisejících prováděcích pravidel. Zpravodaj se jasně vyslovuje pro to, aby Evropské agentuře pro bezpečnost letectví byly přiděleny další zdroje, což jí umožní stanovit pro celý systém letectví přísné, jednotné a právně závazné normy bezpečnosti.

 Závěrem by chtěl zpravodaj zdůraznit, že je třeba rozšířit spolupráci mezi agenturou EASA a organizací Eurocontrol s cílem zajistit nezbytný přechod a zabránit zdvojování úkolů a povinností.


POSTUP

Název

Letiště, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb

Referenční údaje

KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Datum predložení EP

25.6.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

8.7.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Projednání ve výboru

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Datum přijetí

8.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

7

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Právní upozornění - Ochrana soukromí