ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας 06/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου

19.12.2008 - (COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

Διαδικασία : 2008/0128(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0515/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0515/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας 06/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0390),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0251/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0515/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Από αυτή την άποψη, ο Οργανισμός οφείλει να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο στην διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων, ιδίως όταν υπάρχουν θύματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους καταλόγους επιβατών πριν την απογείωση ούτως ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τις οικογένειες των θυμάτων των αεροπορικών ατυχημάτων χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.1

 

1ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 31

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες σε όλους τους σχετικούς προς την ασφάλεια της αεροπλοΐας τομείς για λόγους αποτελεσματικότητας και διαφάνειας ενώ η ενεργή ανάμειξή του στην διερεύνηση ορισμένων από τα ατυχήματα που έχουν συμβεί υπήρξε χρήσιμη. Για να υπάρχει αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, χρειάζονται άμεσα όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, και κυρίως χρειάζονται οι κατάλογοι των επιβατών.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό πρέπει να συμπληρωθούν με την συνιστώσα για εναρμονισμένη ασφάλεια, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται στα αεροδρόμια και τις ATM/ANS.

(3) Τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό πρέπει να συμπληρωθούν με την συνιστώσα για εναρμονισμένη ασφάλεια, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται στα αεροδρόμια και τις ATM/ANS. Κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο ασφαλείας θα αναπτυχθεί παράλληλα με την αύξηση της ικανότητα του εναερίου χώρου και την επίδοση των ATM/ANS καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο και η έναρξη ισχύος της επέκτασης του κανονισμού βάσης του EASA πρέπει να συνδυαστεί με άλλα ρυθμιστικά μέτρα της δέσμης του Ενιαίου Ουρανού. Ο σκοπός αυτός πρέπει να τονίζεται σε μια αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Γενικός στόχος είναι να αποδειχθεί αποτελεσματική η μεταβίβαση λειτουργιών και καθηκόντων από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη συνεργασία στην Επιτροπή Ρύθμισης της Ασφάλειας Πτήσεων του Eurocontrol, χωρίς να θιγεί το υπάρχον υψηλό επίπεδο ασφαλείας και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης. Είναι ανάγκη να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για την αναγκαία μετάβαση.

(9) Γενικός στόχος είναι να αποδειχθεί αποτελεσματική η μεταβίβαση λειτουργιών και καθηκόντων από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη συνεργασία στην Επιτροπή Ρύθμισης της Ασφάλειας Πτήσεων του Eurocontrol, χωρίς να θιγεί το υπάρχον υψηλό επίπεδο ασφαλείας και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης. Είναι ανάγκη να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για την αναγκαία μετάβαση. Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τις νέες αρμοδιότητές του και η χρονική συγκυρία για τη χορήγηση των πόρων αυτών πρέπει να βασίζεται σε καθορισμένη ανάγκη και σε χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και την αντίστοιχη δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών κανόνων εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για να είναι σε θέση να επιτύχει τις αναγκαίες υψηλές προδιαγραφές και τα καθήκοντα που προβλέπονται στο πλαίσιο της επέκτασης της αρμοδιότητας του προκειμένου να καλύψει τους κανόνες ασφαλείας των αεροδρομίων, των ATM και ANS.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) σε αεροδρόμια ή μέρος αυτών, καθώς και στον εξοπλισμό, το προσωπικό και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αεροσκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου·

(β) σε αεροδρόμια ή μέρος αυτών, καθώς και στον εξοπλισμό, το προσωπικό και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αεροσκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου, καθώς και σε αεροδρόμια που χρησιμοποιούνται κυρίως για πτήσεις αναψυχής και αθλητισμού·

Αιτιολόγηση

Τα αεροδρόμια που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αναψυχή και αθλητισμό δεν πρέπει να καλύπτονται από το παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 3 – σημείο ιθ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιθ) “εθνική εποπτική αρχή” (NSA) είναι ο φορέας που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (EΚ) αρ. 549/2004·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αναγκαίος προκειμένου να στηριχθούν οι διευκρινήσεις σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 4 – παράγραφος 3α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Αεροδρόμια ανοιχτά στη δημόσια χρήση, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους, τα οποία βρίσκονται σε έδαφος που διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης και μπορούν να εξυπηρετούν κυκλοφορία διεξαγόμενη σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα ή με αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης 2730 kg και άνω, πρέπει να είναι σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό. Το προσωπικό και οι φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των αεροδρομίων συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό.

3α. Αεροδρόμια ή τμήματα αυτών ανοιχτά στη δημόσια χρήση, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους, τα οποία βρίσκονται σε έδαφος που διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης και εξυπηρετούν εμπορική αεροπορική κυκλοφορία διεξαγόμενη σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα, πρέπει να είναι σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό. Το προσωπικό και οι φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των αεροδρομίων συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο iii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iiia) τις αποκλίσεις από το παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγου που γνωστοποιούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή τα ήδη εγκεκριμένα έργα υποδομής ενός αερολιμένα που δεν θίγονται και αναγνωρίζονται επ' αόριστον.

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 γ) δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αμφισβητεί ήδη ισχύουσες άδειες αερολιμένων ή να επιδιώκει να τις υποκαταστήσει. Στην πιο ακραία περίπτωση μπορεί να εκδίδεται επιπλέον ως συμπληρωματικό έγγραφο. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές της προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων και της εμπιστοσύνης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από τις εθνικές αεροπορικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8β – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 4 και 5 πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις διατάξεις του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8γ – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και συνεκτικότητας σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες, οι οποίες συνίστανται στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων ATM/ANS, των συστατικών στοιχείων τους και των εξαρτημάτων τους προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, και στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών (στο εξής "διαπιστευμένοι φορείς"), συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V.

1. Οι διαπιστευμένοι φορείς συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζει αναλογικότητα ήδη σε επίπεδο βασικού κανονισμού, αναθέτοντας σε διαπιστευμένους φορείς καθήκοντα πιστοποίησης σε όλους τους αναγκαίους τομείς.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8δ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 8a και 8β μπορούν να εκδίδονται από διαπιστευμένα όργανα.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζει αναλογικότητα ήδη σε επίπεδο βασικού κανονισμού, αναθέτοντας σε διαπιστευμένα όργανα καθήκοντα πιστοποίησης σε όλους τους αναγκαίους τομείς.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8δ – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά που μπορεί να εκδώσει, ένας διαπιστευμένος φορέας:

 

(a) διενεργεί έρευνες και ελέγχους των οργανισμών που πιστοποιεί·

 

(β) εκδίδει και ανανεώνει πιστοποιητικά στο πλαίσιο του πεδίο αναφοράς της εντολής του·

 

(γ) τροποποιεί, περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί το σχετικό πιστοποιητικό, σε περίπτωση που οι συνθήκες βάσει των οποίων εκδόθηκε δεν πληρούνται πλέον ή σε περίπτωση που το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κατέχει το πιστοποιητικό δεν πληροί τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός ή οι κανόνες εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζει αναλογικότητα ήδη σε επίπεδο βασικού κανονισμού, αναθέτοντας σε διαπιστευμένα όργανα καθήκοντα πιστοποίησης σε όλους τους αναγκαίους τομείς.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 8δ – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων του παρόντος άρθρου με τη συμπλήρωσή του, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 65, παράγραφος 4. Τα μέτρα αυτά καθορίζουν ειδικότερα:

 

(α) τους τύπους πιστοποιητικών που μπορούν να εκδίδουν οι διαπιστευμένοι φορείς·

 

(β) τους όρους διενέργειας ερευνών και ελέγχων από τους διαπιστευμένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2β·

 

(γ) τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζει αναλογικότητα ήδη σε επίπεδο βασικού κανονισμού, αναθέτοντας σε διαπιστευμένα όργανα καθήκοντα πιστοποίησης σε όλους τους αναγκαίους τομείς.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Στο άρθρο 13, προστίθεται το κάτωθι εδάφιο:

 

"Οι ειδικευμένοι φορείς δεν θα εκδίδουν πιστοποιητικά"

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το νομοθετικό κείμενο σχετικά με τις αρμοδιότητες των ειδικευμένων φορέων.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 18 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 20 έως 23, 54 και 55·"

(δ) λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 20 έως 23, 54 και 55, μεταξύ των οποίων και τη χορήγηση εξαιρέσεων, για τους κατόχους πιστοποιητικών που έχει εκδώσει, από τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός και οι κανόνες εφαρμογής του, σε περίπτωση απρόβλεπτων επιχειρησιακών συνθηκών ή επιχειρησιακών αναγκών για περιορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πλήττεται το επίπεδο ασφαλείας, ότι χορηγούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες και ότι δεν ανανεώνονται·

Αιτιολόγηση

Ο ΕASA πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χορηγεί προσωρινές εξαιρέσεις υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 19 – εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Στο άρθρο 19, παράγραφος 2 προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:

 

Τα έγγραφα που μνημονεύονται στα άρθρα 8α, 8β και 8γ ενσωματώνουν τις διατάξεις των υφισταμένων σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων ή κανονισμών, με τις κατάλληλες προσαρμογές και βελτιώσεις, κατά περίπτωση.

 

Το χρονικό περιθώριο για την έκδοση των εγγράφων αυτών πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 11, παράγραφοι 5α και 5β, εξασφαλίζοντας τα χρονικά περιθώρια που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει συνεκτικότητα με το κανονιστικό πλαίσιο και παρέχει επαρκή χρονικά περιθώρια για μετάβαση και προσαρμογή.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 22α - στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το σχετικό πιστοποιητικό του φορέα, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε ή εφόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν ο παρών κανονισμός ή οι κανόνες εφαρμογής του.

(γ) τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό του φορέα που μνημονεύεται στο στοιχείο β, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε ή εφόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν ο παρών κανονισμός ή οι κανόνες εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή διευκρινίζει ότι πρόκειται μόνο για πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί από τον EASA για οργανισμούς που έχουν την έδρα τους εκτός του εδάφους που διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης και αντιστοιχεί στην διατύπωση του άρθρου 21, παράγραφος 1γ) του κανονισμού.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 22α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 300 της Συνθήκης, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε διακανονισμούς με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων, για την αποφυγή επικαλύψεων κατά την εποπτεία εκ μέρους των κρατών μελών της τήρησης του παραρτήματος 14 της σύμβασης του Σικάγου.

Αιτιολόγηση

Μέσω της θέσπισης δυνατότητας συνεργασίας με τον ΔΟΠΑ, επιδιώκεται η αποφυγή διπλών διαρθρώσεων και ελέγχων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 22β – εδάφιο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) εκδίδει και ανανεώνει πιστοποιητικά φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ATM/ANS σε περισσότερα από τρία κράτη μέλη·

(β) εκδίδει και ανανεώνει πιστοποιητικά φορέων που ευρίσκονται εκτός της επικράτειας που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης, και είναι αρμόδιοι για την παροχή υπηρεσιών στον εναέριο χώρο επικράτειας στην οποία ισχύει η Συνθήκη·

Αιτιολόγηση

Ο EASA πρέπει να έχει την ευθύνη της πιστοποίησης των ξένων οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εντός της ΕΕ.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Άρθρο 65 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 65β:

 

"Άρθρο 65β

 

Συμβουλευτική Oμάδα Eνδιαφερομένων

 

Με την επιφύλαξη του ρόλου της επιτροπής του άρθρου 65, η Επιτροπή συστήνει Συμβουλευτική Ομάδα Ενδιαφερομένων για την Αεροπορική Ασφάλεια, η οποία απαρτίζεται από ευρωπαϊκές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που δρουν στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας ή επηρεάζονται άμεσα από αυτόν. Ο ρόλος της ομάδας αυτής είναι μόνον να συμβουλεύει την Επιτροπή στα ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 8α, 8β και 8γ. Η επιτροπή του άρθρου 65 τηρεί ενήμερη τη Συμβουλευτική Ομάδα Ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη ρυθμιστική διαδικασία."

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ομάδας ενδιαφερομένων στον κανονισμό-πλαίσιο είναι σημαντική, λόγω του εύρους και των διαστάσεων των προς ρύθμιση διατάξεων, προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων σε αυτόν τον σύνθετο τομέα. Η προσέγγιση και η διατύπωση έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στο άρθρο 17 του κανονισμού 300/2008 ως Συμβουλευτική Ομάδα Ενδιαφερομένων.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Παράρτημα Vα – μέρος Β – τμήμα 1 –στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ι) Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου αποδεικνύει ότι παρέχονται υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης για τον κρίσιμο προγραμματισμό αεροσκάφους να χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο ως αεροδρόμιο προέλευσης ή προορισμού. Οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να αντιδρούν επειγόντως σε συμβάν ή ατύχημα και να διαθέτουν τουλάχιστον εξοπλισμό, πυροσβέστες και επαρκές προσωπικό.

(ι) Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου αποδεικνύει ότι παρέχονται υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης για τον κρίσιμο προγραμματισμό αεροσκάφους να χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας του ως αεροδρόμιο προέλευσης ή προορισμού. Οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να αντιδρούν επειγόντως σε συμβάν ή ατύχημα και να διαθέτουν τουλάχιστον εξοπλισμό, πυροσβέστες και επαρκές προσωπικό.

Αιτιολόγηση

Τα αεροδρόμια που δηλώνονται από αεροπορικές εταιρείες με μεγάλα αεροσκάφη ως εναλλακτικά αεροδρόμια και τα οποία διαθέτουν ικανοποιητικές συνθήκες υποδομής εδάφους (δηλαδή μήκος και πλάτος διαδρόμου απογείωσης και προσγείωσης, σύστημα TWY κλπ.), πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν την κατάταξή τους στην αντίστοιχα αναγκαία κατηγορία πυρόσβεσης και διάσωσης και σύμφωνα με την παράγραφο (i).

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Παράρτημα Vα – μέρος Β – τμήμα 1 –στοιχείο ια

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ια) Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου χρησιμοποιεί μόνον εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό για τις δραστηριότητες και τη συντήρηση του αεροδρομίου και εφαρμόζει και διατηρεί προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει συνεχή επάρκεια του αντίστοιχου προσωπικού.

(ια) Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου χρησιμοποιεί μόνον εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό για τις δραστηριότητες και τη συντήρηση του αεροδρομίου και εφαρμόζει και διατηρεί προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει συνεχή επάρκεια του αντίστοιχου προσωπικού. Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις μέσω δήλωσης συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πιστοποιούνται κατά παρέκκλιση από τις υπηρεσίες παροχής δεδομένων σχετικά με τις πτήσεις και ελέγχου της πίστας ελιγμών.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Παράρτημα Vα – μέρος Β – τμήμα 1 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(l) Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου αποδεικνύει ότι κάθε πρόσωπο, στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση άνευ συνοδείας στην περιοχή κινήσεων αεροσκαφών ή άλλες επιχειρησιακές περιοχές, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο για την πρόσβαση αυτή.

l) Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου αποδεικνύει ότι κάθε πρόσωπο, στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση άνευ συνοδείας στην περιοχή κινήσεων αεροσκαφών ή άλλες επιχειρησιακές περιοχές, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο για την πρόσβαση αυτή. Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις μέσω δήλωσης συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πιστοποιούνται κατά παρέκκλιση από τις υπηρεσίες παροχής δεδομένων σχετικά με τις πτήσεις και ελέγχου της πίστας ελιγμών.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Παράρτημα Vα – μέρος Γ – τμήμα 1 – εισαγωγικό τμήμα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο εναέριος χώρος γύρω από τις περιοχές κινήσεων αεροσκαφών του αεροδρομίου πρέπει να προστατεύεται από εμπόδια, ώστε να επιτρέπονται οι προγραμματισμένες πτητικές δραστηριότητες στο αεροδρόμιο χωρίς να δημιουργείται ανεπίτρεπτος κίνδυνος από την ύπαρξη εμποδίων στον περίγυρο του αεροδρομίου. Πρέπει επομένως να δημιουργούνται, εφαρμόζονται και παρακολουθούνται συνεχώς οι εκτάσεις παρακολούθησης των εμποδίων ώστε να εντοπίζεται κάθε παραβατική διείσδυση.

(1) Ο εναέριος χώρος γύρω από τις περιοχές κινήσεων αεροσκαφών του αεροδρομίου πρέπει να προστατεύεται από εμπόδια, ώστε να επιτρέπονται οι προγραμματισμένες πτητικές δραστηριότητες στο αεροδρόμιο χωρίς να δημιουργείται ανεπίτρεπτος κίνδυνος από την ύπαρξη εμποδίων στον περίγυρο του αεροδρομίου. Πρέπει επομένως να δημιουργούνται, εφαρμόζονται και παρακολουθούνται συνεχώς από την αρμόδια εθνική αρχή οι εκτάσεις παρακολούθησης των εμποδίων ώστε να εντοπίζεται κάθε παραβατική διείσδυση.

Αιτιολόγηση

Τα ως άνω σημεία αποτελούν καθήκοντα των αρχών και όχι των αερολιμένων.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

Παράρτημα Vα – μέρος Γ – τμήμα 2 – εισαγωγικό τμήμα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με ανθρώπινη δραστηριότητα και τη χρήση γης όπως, μεταξύ άλλων, αυτοί του κάτωθι καταλόγου, πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται. Ο κίνδυνος που μπορούν να προκαλέσουν πρέπει να αξιολογείται και να μετριάζεται αναλόγως:

(2) Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με ανθρώπινη δραστηριότητα και τη χρήση γης όπως, μεταξύ άλλων, αυτοί του κάτωθι καταλόγου, πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται από την αρμόδια εθνική αρχή. Ο κίνδυνος που μπορούν να προκαλέσουν πρέπει να αξιολογείται και να μετριάζεται αναλόγως:

Αιτιολόγηση

Τα ως άνω σημεία αποτελούν καθήκοντα των αρχών και όχι των αερολιμένων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η πρόταση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρωτοβουλίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΙΙ (ΕΕΟ ΙΙ), που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία επέκταση της ενιαίας αεροπορικής αγοράς. Παρέχει αυξημένες αρμοδιότητες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για να διασφαλιστούν ενιαίοι και δεσμευτικοί κανόνες ασφαλείας για τα αεροδρόμια, τα ATM και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS) καθώς και εποπτεία της εφαρμογής τους εκ μέρους των κρατών μελών.

Το σύστημα EASA δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002. Βασικός σκοπός του EASA ήταν η δημιουργία και διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας της αεροπορίας στην Ευρώπη. Σε σχέση με αυτό, αποστολή του είναι η εκπόνηση ρυθμιστικών κανόνων εφαρμογής σχετικά με την ασφάλεια που εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Επιπλέον, ο Οργανισμός εκδίδει απευθείας πιστοποιητικά και εγκρίσεις για προϊόντα ή οργανισμούς. Ο EASA επικουρεί επιπλέον την Επιτροπή όσον αφορά την παρακολούθηση και αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας εκ μέρους των κρατών μελών. Αρχικά, το πεδίο αρμοδιοτήτων του EASA περιοριζόταν στη διασφάλιση της αξιοπλοΐας και της περιβαλλοντικής συμβατότητας των αεροσκαφών, όπου περιλαμβανόταν και το προσωπικό και οι οργανισμοί που εμπλέκονταν στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρησή τους. Ωστόσο, ο κανονισμός για τη σύσταση του EASA ζητούσε ήδη τη σταδιακή επέκταση του συστήματος EASA σε μεταγενέστερο στάδιο, ούτως ώστε να καλύψει όλους τους κλάδους της ασφάλειας της αεροπορίας. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού διευρύνθηκαν αρχικά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ώστε να καλύψουν πτητικές δραστηριότητες και τις άδειες των χειριστών και την ασφάλεια πτήσεων αεροσκαφών τρίτων χωρών στην Ευρώπη.

Μολονότι το υπάρχον ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορικών μεταφορών θεωρείται πολύ ασφαλές, ο υψηλός ρυθμός αύξησης του όγκου των μεταφορών πιθανόν να δημιουργήσει νέες προκλήσεις ασφαλείας. Κατά συνέπεια, απαιτείται ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να διατηρηθεί (και ενδεχομένως να βελτιωθεί) το επίπεδο ασφάλειας στο μέλλον. Αυτό που είναι ακόμη σημαντικότερο είναι η ανάγκη για αναβάθμιση και εναρμόνιση των προδιαγραφών σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από τη νομοθεσία της ΕΕ (και κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται από κανονιστικό κατακερματισμό και έλλειψη επιβολής) προκειμένου να ενσωματωθούν στην ενιαία προσέγγιση. Αυτό ισχύει ειδικότερα για δύο στοιχεία της αλυσίδας των αεροπορικών μεταφορών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας όσον αφορά την ασφάλεια, καθόσον συνιστούν εν δυνάμει υψηλού κινδύνου τομείς. Καταρχάς, η υποδομή και οι δραστηριότητες των αεροδρομίων έχουν ζωτική σημασία, καθόσον η πλειονότητα των ατυχημάτων συμβαίνουν είτε στην αρχική είτε στην τελική φάση μιας πτήσης. Τα ATM και ANS αφορούν εξίσου την ασφάλεια της αεροπορίας, ιδίως λόγω της ταχείας αύξησης του όγκου των μεταφορών.

Στοιχεία της πρότασης

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 τόσο στα αεροδρόμια όσο και στα ATM/ANS καθώς και την εκχώρηση νέων καθηκόντων στον EASA στους τομείς αυτούς, ιδίως με τη θέσπιση κανονισμών, τον έλεγχο της τυποποίησης και (ως ένα βαθμό) την πιστοποίηση.

Έτσι λοιπόν, η πρόταση προβλέπει ότι όλα τα ανοιχτά στη δημόσια χρήση αεροδρόμια, τα οποία ευρίσκονται σε έδαφος που μπορούν να εξυπηρετούν κυκλοφορία διεξαγόμενη σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα (IFR) ή με αεροσκάφη συγκεκριμένου μέγιστου βάρους απογείωσης, πρέπει να συμμορφούνται στον παρόντα κανονισμό. Ο ίδιος ο κανονισμός ορίζει κοινές θεμελιώδεις προϋποθέσεις, επί παραδείγματι, όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά, την υποδομή, τον εξοπλισμό, τις λειτουργίες και τη διαχείριση καθώς και το περιβάλλον του αεροδρομίου. Το προσωπικό και οι φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των αεροδρομίων συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό ως προϋπόθεση για την πιστοποίηση του αεροδρομίου από τις εθνικές αεροπορικές αρχές. Ο EASA πρέπει να αναπτύξει προδιαγραφές πιστοποίησης που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία διαπίστευσης. Ένα επιπλέον καθήκον του Οργανισμού είναι η εκπόνηση κανόνων εφαρμογής που καθορίζουν λεπτομερείς προϋποθέσεις για την πιστοποίηση, οι οποίοι εν συνεχεία θα εγκρίνονται από την Επιτροπή με βάση την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Τέλος, ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις όσον αφορά την τυποποίηση.

Επιπλέον, ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει ότι η ασφάλεια των ATM/ANS και η διαλειτουργικότητα εδάφους/αέρος ρυθμίζεται υπό την αιγίδα του συστήματος EASA. Κατ’ αναλογία με τα ανωτέρω, η πρόταση εισάγει κοινές ουσιώδεις προϋποθέσεις για τα ATM/ANS όσον αφορά τη χρήση του εναέριου χώρου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα συστήματα ATM/ANS και τις συνιστώσες τους καθώς και τα προσόντα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Οι φορείς ATM/ANS καθώς και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να είναι πλέον κάτοχοι πιστοποιητικού. Επιπλέον, μέσω των μέτρων εφαρμογής, μπορούν να εισαχθούν απαιτήσεις πιστοποίησης για τους οργανισμούς μου εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων ATM/ANS και/ή των συστημάτων καθαυτών. Η εποπτεία της συμμόρφωσης των οργανισμών στις ουσιώδεις προϋποθέσεις διενεργείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εκτός από την εποπτεία των οργανισμών που βρίσκονται σε τρίτες χώρες και των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες στον εναέριο χώρο περισσοτέρων των 3 κρατών μελών, όπου την ευθύνη έχει ο EASA. Οι περαιτέρω αρμοδιότητες του οργανισμού όσον αφορά τα ATM/ANS είναι ταυτόσημες με αυτές που αφορούν τα αεροδρόμια. Περιλαμβάνουν σχέδια εφαρμοστικών κανόνων και προδιαγραφές πιστοποίησης, αναλύσεις ασφάλειας και ελέγχους τυποποίησης εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Απόψεις του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει την καθιέρωση εναρμονισμένων κανόνων ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πρωτοβουλία και μια πλήρη συστηματική προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας ώστε οι εναέριες μεταφορές να παραμείνουν ασφαλείς και αειφόρες. Οι ευρωπαϊκές χώρες από καιρό επιζητούσαν την εναρμόνιση των διαδικασιών και των προδιαγραφών τους στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας. Ωστόσο, οι διαδικασίες ασφαλείας εξακολουθούν να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και τα ATM/ANS πρέπει να βελτιωθούν, με βάση κοινή δέσμη κανόνων που θα αναπτυχθεί από μια ενιαία αρχή και θα εφαρμοστεί ενιαία σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Με τη δημιουργία του EASA, η Κοινότητα ανέλαβε την ευθύνη της θέσπισης κοινών κανόνων που θα εφαρμόζονται απευθείας σε επίπεδο ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα στη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας και είναι απολύτως φυσικό να ανατεθεί σε αυτόν η εποπτεία του συνολικού συστήματος των εναέριων μεταφορών.

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Λόγω της εξαιρετικά τεχνικής φύσεως της πρότασης, οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν κυρίως στη διασφάλιση της εναρμόνισης των διατάξεων του κανονισμού EASA με αυτές που προτείνονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το ΕΕΟ II, ώστε να διασφαλιστεί ήρεμη μετάβαση.

Συγκεκριμένα, ο εισηγητής προτείνει τα εξής:

- Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης όσον αφορά τα αεροδρόμια: ο εισηγητής προτείνει τα αεροδρόμια ή τμήματα αυτών που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για πτήσεις αναψυχής και αθλητικές πτήσεις να μην καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, ο κανονισμός πρέπει να καλύπτει μόνο αεροδρόμια ή τμήματα αυτών που ουσιαστικά εξυπηρετούν την κυκλοφορία και αεροσκάφη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

- Διαπιστευμένα όργανα: ο εισηγητής προτείνει διευκρινίσεις που εξασφαλίζουν την αναλογικότητα, καθώς και την αξιοποίηση της τοπικής γνώσης και διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης και αποφεύγουν σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων πιστοποίησης από πλευράς αρμοδίων αρχών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση όσον αφορά το κόστος πιστοποίησης, ιδίως για την γενική αεροπορία.

- Γνωμοδοτήσεις, προδιαγραφές πιστοποίησης και υλικό καθοδήγησης: ο εισηγητής προτείνει να ενσωματωθούν διατάξεις της υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας ή κανονισμών με τις κατάλληλες προσαρμογές και βελτιώσεις (άρθρα 8α, β και γ – αεροδρόμια, ATM/ANS, ΕΕΚ), όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των εν λόγω εγγράφων πρέπει να συμβιβάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11, 5α και 5β και να διασφαλίζει επαρκή περίοδο προσαρμογής στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

- Ο Οργανισμός πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικά για οργανισμούς εκτός ΕΕ που παρέχουν υπηρεσίες στον εναέριο χώρο της επικράτειας όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.

- Ο Οργανισμός, καθώς και οι εθνικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν προσωρινές εξαιρέσεις, όπου οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως στον τομέα των αεροδρομίων.

- Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει επαρκείς πόρους για τις νέες αρμοδιότητές του, και ότι η συγκυρία της χορήγησης των πόρων αυτών βασίζεται στην καθορισμένη ανάγκη και το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και την αντίστοιχη δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών κανόνων εφαρμογής. Ο εισηγητής ασφαλώς υποστηρίζει τη χορήγηση συμπληρωματικών πόρων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας ούτως ώστε να θεσπιστούν υψηλές, ενιαίες και νομικά δεσμευτικές προδιαγραφές για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ολόκληρο το σύστημα αεροπορίας.

Τέλος, ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη ευρείας συνεργασίας μεταξύ του EASA και του Eurocontrol με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαίας μετάβασης και για να αποφευχθεί η επικάλυψη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.6.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

8.7.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

7

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Ημερομηνία κατάθεσης

19.12.2008