Menettely : 2008/0128(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0515/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0515/2008

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0170

MIETINTÖ     ***I
PDF 187kWORD 269k
19.12.2008
PE 414.218v02-00 A6-0515/2008

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/ETY kumoamisesta

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/ETY kumoamisesta

(KOM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0390),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0251/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0515/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Lentoturvallisuusviraston olisi tässä suhteessa toimittava aktiivisemmin lento-onnettomuuksien tutkinnassa, erityisesti silloin, kun onnettomuus on vaatinut uhreja. Kansallisilla viranomaisilla olisi oltava myös lähtevien lentojen matkustajaluettelo käytettävissään, jotta onnettomuustapauksissa asiasta voitaisiin ilmoittaa onnettomuuden uhrien omaisille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 soveltamista.

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31

Perustelu

Euroopan lentoturvallisuusvirasto laajentaa toimivaltuuksiaan tehokkuuden ja avoimuuden vuoksi kaikilla lentoturvallisuuteen liittyvillä aloilla, ja sen aktiivinen osallistuminen joidenkin yhteisön alueella tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaan on ollut hyödyllistä. Tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi tarvitaan välittömästi mahdollisimman paljon tietoa, erityisesti luettelo lentokoneessa olevista matkustajista.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen saavutuksia on täydennettävä yhdenmukaistetulla turvallisuuselementillä, jota sovelletaan lentopaikkoihin sekä ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin.

(3) Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen saavutuksia on täydennettävä yhdenmukaistetulla turvallisuuselementillä, jota sovelletaan lentopaikkoihin sekä ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin. Sen vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että turvallisuuden sääntelykehystä kehitetään samanaikaisesti ilmatilan enimmäiskapasiteetin lisäämisen ja ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen parantamisen sekä alaa koskevan uuden teknologian käyttöönoton kanssa.

Perustelu

EASAn perusasetuksen laajentamisen sisältö ja voimaantulo olisi kytkettävä yhteen muiden yhtenäistä ilmatilaa koskevien sääntelytoimien kanssa. Tätä tavoitetta olisi korostettava johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Yleinen tavoite on, että jäsenvaltioiden tehtävien, niiden Eurocontrolin turvallisuuskomission kautta tapahtuvaan yhteistyöhön perustuvat tehtävät mukaan luettuina, siirtäminen virastolle toteutetaan tehokkaasti ilman, että heikennetään nykyistä hyvää turvallisuustasoa tai vaikutetaan kielteisesti hyväksyntäaikatauluihin. Tarvittavaa siirtymävaihetta varten olisi toteutettava aiheellisia toimenpiteitä.

(9) Yleinen tavoite on, että jäsenvaltioiden tehtävien, niiden Eurocontrolin turvallisuuskomission kautta tapahtuvaan yhteistyöhön perustuvat tehtävät mukaan luettuina, siirtäminen virastolle toteutetaan tehokkaasti ilman, että heikennetään nykyistä hyvää turvallisuustasoa tai vaikutetaan kielteisesti hyväksyntäaikatauluihin. Tarvittavaa siirtymävaihetta varten olisi toteutettava aiheellisia toimenpiteitä. Virastolla olisi oltava riittävät resurssit uusien vastuidensa täyttämiseen, ja mainittujen resurssien jakamisen ajoituksen tulisi perustua määriteltyyn tarpeeseen, hyväksymisaikatauluun sekä täytäntöönpanosääntöjen asianmukaiseen sovellettavuuteen.

Perustelu

Virastolla on oltava riittävät resurssit, jotta se voi täyttää sille määrättyjen tehtävien asianmukaisen korkean tason, kun viraston toimivalta laajennetaan koskemaan lentopaikkoja, ilmaliikenteen hallintapalveluja ja lennonvarmistuspalveluja.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut lentopaikat tai niiden osat sekä laitteet, henkilöstö ja organisaatiot käytettäessä yksinomaan tämän kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvia ilma-aluksia;

(b) 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut lentopaikat tai niiden osat sekä laitteet, henkilöstö ja organisaatiot käytettäessä yksinomaan tämän kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvia ilma-aluksia, sekä pääasiassa vain harraste- ja urheiluilmailuun käytettävien ilma-alusten lentopaikat;

Perustelu

Lentopaikat, joita käytetään pääasiassa vain harraste- ja urheiluilmailuun, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

3 artikla – s a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

s a) 'kansallisella valvontaviranomaisella' tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 549/2004 olevan 4 artiklan säännösten mukaisesti perustettua elintä;

Perustelu

Määritelmä on tarpeen selvennysten tukemiseksi kaikkialla tekstissä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) No 216/2008

4 artikla – 3 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3 a Perustamissopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvalla alueella sijaitsevien yleisessä käytössä olevien sellaisten lentopaikkojen, niiden laitteet mukaan luettuina, joille voi liikennöidä mittarilentosääntöjen mukaisesti tai ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on vähintään 2 730 kilogrammaa, on oltava tämän asetuksen mukaisia. Tällaisten lentopaikkojen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja organisaatioiden on oltava tämän asetuksen mukaisia.

Perustamissopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvalla alueella sijaitsevien yleisessä käytössä olevien sellaisten lentopaikkojen tai niiden osien, niiden laitteet mukaan luettuina, joille harjoitetaan kaupallista lentoliikennettä mittarilentosääntöjen mukaisesti, on oltava tämän asetuksen mukaisia. Tällaisten lentopaikkojen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja organisaatioiden on oltava tämän asetuksen mukaisia.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 a artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) tämän asetuksen voimaantuloon mennessä ilmoitetut poikkeukset Chicagon yleissopimuksen liitteeseen 14 tai tiettyä lentokenttää koskevat jo hyväksytyt infrastruktuuritoimenpiteet, jotka säilyvät muuttumattomina ja jotka tunnustetaan rajoituksitta.

Perustelu

Edellä olevan 8 artiklan 2 c kohdan mukainen todistus ei missään tapauksessa saa asettaa voimassa olevia lentokenttien lupia kyseenalaisiksi tai peräti pyrkiä muuttamaan niitä. Todistus voidaan korkeintaan laatia eräänlaisena lisäasiakirjana. Saavutettujen oikeuksien ja luottamussuojan periaatteet on otettava huomioon.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja todistuksia voivat myöntää kansalliset ilmailuviranomaiset.

Perustelu

Selvennetään todistuksien myöntämisprosessiin kuuluvien eri laitosten toimivaltuuksia.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 b artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Edellä 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja todistuksia voivat myöntää kansalliset valvontaviranomaiset.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien asetusten kanssa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 c artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a. Edellä 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja todistuksia tai hyväksymisiä voivat myöntää kansalliset valvontaviranomaiset.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus koko tekstissä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 d artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Laitosten, joiden tarjoamiin palveluihin sisältyy sen arviointi, ovatko ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelun järjestelmät tai niiden osat ja laitteet sovellettavien vaatimusten mukaisia, sekä tätä koskevien todistusten antaminen, jäljempänä ’akkreditoidut laitokset’, on täytettävä liitteessä V säädetyt keskeiset vaatimukset.

1. Akkreditoitujen laitosten on täytettävä liitteessä V säädetyt keskeiset vaatimukset.

Perustelu

Ehdotettu tarkistus varmistaa suhteellisuuden toteutumisen jo perusasetuksen tasolla siten, että akkreditoidut laitokset tarvittaessa vastaavat hyväksyntätehtävistä kaikissa suhteissa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 d artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 a. 8a ja 8b artiklassa tarkoitettuja lupia voivat myöntää akkreditoidut laitokset.

Perustelu

Ehdotettu tarkistus varmistaa suhteellisuuden toteutumisen jo perusasetuksen tasolla siten, että akkreditoidut laitokset tarvittaessa vastaavat hyväksyntätehtävistä kaikissa suhteissa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 d artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 b. Myönnettävien lupien osalta akkreditoidun laitoksen on;

 

(a) toteutettava hyväksymiensä organisaatioiden tutkintaa ja auditointia;

 

(b) myönnettävä ja uusittava lupia toimialansa puitteissa;

 

(c) muutettava tai rajoitettava asiaan liittyviä todistuksia, keskeytettävä niiden voimassaolo tai peruutettava ne, jos edellytykset, joilla ne myönnettiin, eivät enää täyty tai jos oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on kyseisen todistuksen haltija, ei täytä asianomaiselle henkilölle tässä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita.

Perustelu

Ehdotettu tarkistus varmistaa suhteellisuuden toteutumisen jo perusasetuksen tasolla siten, että akkreditoidut laitokset tarvittaessa vastaavat hyväksyntätehtävistä kaikissa suhteissa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

8 d artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 c. Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän artiklan muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:

 

(a) akkreditoitujen laitosten myöntämien lupien tyypit;

 

(b) akkreditoitujen laitosten tutkimusten ja auditointien toteuttamisen ehdot muissa kuin 2 b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

 

(c) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitetun akkreditointitodistuksen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista;

Perustelu

Ehdotettu tarkistus varmistaa suhteellisuuden toteutumisen jo perusasetuksen tasolla siten, että akkreditoidut laitokset tarvittaessa vastaavat hyväksyntätehtävistä kaikissa suhteissa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 216/2008

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a) Lisätään 13 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

"Pätevät yksiköt eivät anna todistuksia."

Perustelu

Selvennetään säädöksessä mainittujen pätevien yksikköjen toimivaltuuksia.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

18 artikla – d kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) aiheelliset päätökset 20–23, 54 ja 55 artiklan soveltamiseksi.”

d) aiheelliset päätökset 20–23, 54 ja 55 artiklan soveltamiseksi mukaan luettuina antamiensa lupien haltijoille myönnettävä oikeus poiketa tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen keskeisistä vaatimuksista yllättävissä olosuhteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden tapauksissa ja edellyttäen, että turvallisuutta ei vaaranneta ja että poikkeus on voimassa kertaluonteisesti enintään kahden kuukauden ajan.”

Perustelu

EASAlla tulisi olla oikeus myöntää poikkeuslupia erityisissä olosuhteissa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 216/2008

19 artikla – 2 kohta – a alakohta ja b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(12 a) Lisätään 19 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

 

8a, 8b ja 8c artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin on sisällytettävä voimassa oleva asianmukainen eurooppalainen ja kansallinen lainsäädäntö ja asetukset, niiden asianmukaiset mukautukset ja parannukset tarvittaessa mukaan luettuina.

 

Mainittujen asiakirjojen vahvistamisen on oltava yhdenmukaista 11 artiklan 5a kohdan ja 5b kohdan säännösten kanssa, mikä varmistaa riittävän ajan uuden sääntelykehyksen hyväksymiselle.

Perustelu

Tarkistus varmistaa yhdenmukaisuuden sääntelykehyksen kanssa ja takaa riittävä ajan siirtymäkautta ja sopeutumista varten.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

22 a artikla – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) muutettava kyseisiä todistuksia, keskeytettävä niiden voimassaolo tai peruutettava ne, jos ehdot, joiden mukaisesti ne myönnettiin, eivät enää täyty tai jos todistuksen haltija ei täytä sille tässä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita.

c) muutettava b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia, keskeytettävä niiden voimassaolo tai peruutettava ne, jos ehdot, joiden mukaisesti ne myönnettiin, eivät enää täyty tai jos todistuksen haltija ei täytä sille tässä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita.

Perustelu

Muutetun sanamuodon avulla ilmaistaan selvemmin, että kohdassa on kyse ainoastaan sellaisista todistuksista, joita EASA on jo laatinut sopimuksen soveltamisalueen ulkopuolella sijaitseville järjestöille, ja muutettuna kohta vastaa asetuksen 21 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

22 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio voi tehdä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa tarkastuksia koskevia sopimuksia, jotta vältetään päällekkäinen seuranta sen osalta, noudattavatko jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen liitettä 14, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 300 artiklan soveltamista.

Perustelu

Jos yhteistyön aloittaminen ICAO:n kanssa on mahdollista, vältetään päällekkäisiä rakenteita ja tarkastuksia.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 216/2008

22 b artikla – b kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) myönnettävä ja uusittava sellaisten organisaatioiden todistukset, jotka tarjoavat ilmaliikenteen hallintapalveluja tai lennonvarmistuspalveluja useammassa kuin kolmessa jäsenvaltiossa;

b) myönnettävä ja uusittava sellaisten organisaatioiden todistukset, jotka sijaitsevat perustamissopimuksen soveltamisalueen ulkopuolella, mutta jotka vastaavat palvelujen tarjoamisesta sellaisen alueen ilmatilassa, jolla perustamissopimus on voimassa;

Perustelu

EASAn olisi oltava vastuussa vain niiden kolmansien maiden organisaatioiden hyväksynnästä, jotka tarjoavat palveluja EU:n alueella.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 19 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 216/2008

65 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a) Lisätään 65 a artikla seuraavasti:

 

"65 b artikla

 

Sidosryhmien neuvoa-antava työryhmä

 

Komissio perustaa ilmailun turvaamista käsittelevän sidosryhmien neuvoa-antavan työryhmän, joka koostuu eurooppalaisten ilmailun turvaamisen alalla toimivien tai ilmailun turvaamiseen suorassa vaikutussuhteessa olevien järjestöjen edustajista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 65 artiklassa tarkoitetun komitean asemaan. Ryhmän ainoana tehtävänä on antaa neuvoja komissiolle 8 a, 8 b ja 8 c artiklassa mainittujen asioiden yhteydessä. Edellä 65 artiklassa tarkoitettu komitea antaa sidosryhmien neuvoa-antavalle työryhmälle asiamukaisia tietoja koko sääntelyprosessin ajan."

Perustelu

Sidosryhmien muodostaman elimen sisällyttäminen puiteasetukseen on tärkeää säänneltävien säännösten määrän ja laajuuden vuoksi, jotta voitaisiin ottaa huomioon asianosaisten merkitys tässä monimutkaisessa asiassa. Tällainen uusi kohta tekstissä ja kyseinen sanamuoto ovat jo osoittautuneet onnistuneiksi asetuksen 300/2008 17 artiklassa sidosryhmien neuvoa-antavan ryhmän osalta.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 216/2008

Liite V a – B osa – 1 jakso – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j) Lentopaikan pitäjän on osoitettava, että lentopaikalla on pelastus- ja palontorjuntapalvelut kriittisille ilma-aluksille, jotka aikovat käyttää kyseistä lentopaikkaa lähtö- tai määräpaikkana. Tällaisten palvelujen on voitava reagoida vaaratilanteeseen ja onnettomuuteen riittävän nopeasti, ja niillä on oltava vähintään laitteita, sammutteita ja riittävä määrä henkilöstöä.

j) Lentopaikan pitäjän on osoitettava, että lentopaikalla on pelastus- ja palontorjuntapalvelut kriittisille ilma-aluksille, jotka aikovat käyttää kyseistä lentopaikkaa lähtö- tai määräpaikkana tavanomaisessa toiminnassaan. Tällaisten palvelujen on voitava reagoida vaaratilanteeseen ja onnettomuuteen riittävän nopeasti, ja niillä on oltava vähintään laitteita, sammutteita ja riittävä määrä henkilöstöä.

Perustelu

Sellaisten lentoasemien, jotka nimetään suuria lentokoneita käyttäville lentoyhtiöille vaihtoehtoisiksi lentoasemiksi ja jotka pelkästään maassa olevan infrastruktuurinsa (lentoonlähtöön ja laskeutumisen tarkoitetun kiitoradan pituus ja leveys, TWY-järjestelmä jne.) puolesta ovat osoittaneet riittävät valmiudet, on saavutettava myös vastaavat palontorjunta- ja pelastusvalmiudet i alakohdan mukaisesti.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 216/2008

Liite V a – B osa – 1 jakso – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

k) Lentopaikan pitäjän on käytettävä lentopaikan toiminnassa ja ylläpidossa ainoastaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä sekä otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkistusohjelmat asiaankuuluvan henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten.

k) Lentopaikan pitäjän on käytettävä lentopaikan toiminnassa ja ylläpidossa ainoastaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä sekä otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkistusohjelmat asiaankuuluvan henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten. Lentopaikan pitäjä voi osoittaa mainittujen velvoitteiden täyttämisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Perustelu

On estettävä se, että kohdassa mainituista toiminnoista annettava todistus poikkeaa lentotietoihin ja asematasovalvontaan liittyvistä palveluista annettavasta todistuksesta.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 216/2008

Liite V a – B osa –1 jakso – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

l) Lentopaikan pitäjän on osoitettava, että kaikki ilman saattajaa kenttäalueelle tai muille toiminta-alueille pääsevät henkilöt ovat riittävästi koulutettuja ja että heillä on oikeus päästä näille alueille.

l) Lentopaikan pitäjän on osoitettava, että kaikki ilman saattajaa kenttäalueelle tai muille toiminta-alueille pääsevät henkilöt ovat riittävästi koulutettuja ja että heillä on oikeus päästä näille alueille. Lentopaikan pitäjä voi osoittaa mainittujen velvoitteiden täyttämisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Perustelu

On estettävä se, että kohdassa mainituista toiminnoista annettava todistus poikkeaa lentotietoihin ja asematasovalvontaan liittyvistä palveluista annettavasta todistuksesta.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 216/2008

Liite V a – C osa – 1 jakso – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Lentopaikan kenttäalueita ympäröivä ilmatila on suojattava esteiltä, jotta ilma-alusten suunniteltu lentotoiminta lentopaikoilla voidaan toteuttaa siten, että esteet eivät muodosta lentopaikan läheisyydessä riskiä, jota ei voida hyväksyä. Tämän vuoksi on määriteltävä ja otettava käyttöön esterajoituspinnat sekä seurattava niitä jatkuvasti, jotta esterajoituspintojen ylittyminen voidaan havaita.

1) Lentopaikan kenttäalueita ympäröivä ilmatila on suojattava esteiltä, jotta ilma-alusten suunniteltu lentotoiminta lentopaikoilla voidaan toteuttaa siten, että esteet eivät muodosta lentopaikan läheisyydessä riskiä, jota ei voida hyväksyä. Tämän vuoksi toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on määriteltävä ja otettava käyttöön esterajoituspinnat sekä seurattava niitä jatkuvasti, jotta esterajoituspintojen ylittyminen voidaan havaita.

Perustelu

Mainitut seikat eivät ole lentoasemien vaan viranomaisten tehtäviä.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite

Asetus (EY) N:o 216/2008

Liite V a – C osa – 2 jakso - johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2) Muun muassa seuraavassa lueteltuja, ihmisten toimintaan ja maankäyttöön liittyviä vaaratekijöitä on seurattava ja valvottava. Niiden aiheuttamat riskit on arvioitava ja niitä on tarvittaessa vähennettävä:

2) Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on seurattava ja valvottava muun muassa seuraavassa lueteltuja, ihmisten toimintaan ja maankäyttöön liittyviä vaaratekijöitä. Niiden aiheuttamat riskit on arvioitava ja niitä on tarvittaessa vähennettävä:

Perustelu

Mainitut seikat eivät ole lentoasemien vaan viranomaisten tehtäviä.


PERUSTELUT

Tausta

Tämä ehdotus muodostaa osan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta toisesta aloitteesta (SES II), joka sisältää joukon toimia tarkoituksena muodostaa yhdenmukainen ja yhtenäinen sääntelykehys, joka vastaa nopeasti kasvavien yhtenäisten ilmailumarkkinoiden haasteisiin. Ehdotus lisää Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASAn) vastuuta varmistaa yhdenmukaisten ja lentopaikkoja, ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalveluja koskevien yhteisten sitovien sääntöjen noudattaminen sekä niiden täytäntöönpanon valvonta jäsenvaltioissa.

EASA-järjestelmä perustettiin asetuksella (EY) N:o 1592/2002. EASAn päätavoitteena on siviili-ilmailun turvallisuuden korkean tason luominen ja ylläpitäminen Euroopassa. Mainittua tarkoitusta varten EASAlla on valtuudet laatia turvallisuuden sääntelyn täytäntöönpanosäännöt, jotka komissio hyväksyy komitologiamenettelyllä. Lisäksi EASA myöntää suoraan todistuksia ja hyväksyy tuotteita ja organisaatioita. EASA avustaa myös komissiota sen valvonnassa, kuinka tehokkaasti ja yhdenmukaisesti jäsenvaltiot soveltavat turvallisuusmääräyksiä. Alun perin EASAn toimivalta rajoitettiin koskemaan ilma-alusten lentokelpoisuuden ja ympäristöystävällisyyden vahvistamista, mukaan luettuina ilma-alusten suunnitteluun, tuotantoon ja huoltoon osallistuvat organisaatiot ja henkilöstö. Jo EASAn perustamisasetuksessa korostettiin kuitenkin EASA-järjestelmän asteittaista laajentamista siten, että se myöhemmässä vaiheessa kattaa kaikki muutkin lentoliikenteen turvallisuuskysymykset. Ensimmäisessä vaiheessa viraston toimivaltaa laajennettiin asetuksella (EY) N:o 216/2008 siten, että se sisältää lentotoiminnan, ohjaamomiehistöjen lupakirjat sekä Euroopan unionin alueella toimivien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuuden.

Vaikka nykyistä Euroopan lentoliikennejärjestelmää pidetään hyvin turvallisena, matkustajamäärien nopea kasvu aiheuttaa todennäköisesti uusia turvallisuushaasteita. Näin ollen tarvitaan yhteisön tason toimia, jotta turvallisuuden taso voidaan säilyttää nykyisellä tasolla ja että sitä mahdollisesti voidaan myös parantaa. Tärkeintä on se, että niitä lentoliikenteen osa-aloja, joita ei vielä säännellä EU:n lainsäädännöllä (ja joita näin ollen luonnehtivat sääntelyn hajanaisuus ja täytäntöönpanon valvonnan puuttuminen), on tehostettava ja yhdenmukaistettava, jotta ne voidaan integroida yhtenäiseen lähestymistapaan. Tämä koskee erityisesti kahta lentoliikenneketjun osaa, joita pidetään turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeinä aloina, koska ne ovat mahdollisia suurimman riskin aloja. Ensiksikin lentopaikkojen infrastruktuuri ja toiminnot ovat ratkaisevan tärkeitä, koska suurin osa onnettomuuksista tapahtuu nousun tai laskeutumisen yhteydessä. Toisaalta lentoliikenteen hallintapalvelut ja lennonvarmistuspalvelut ovat lentoturvallisuuden kannalta yhtä tärkeitä erityisesti liikennemäärien nopean kasvun vuoksi.

Ehdotuksen osat

Edellä mainitun mukaisesti komissio ehdottaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 soveltamisalan laajentamista koskemaan lentopaikkoja ja lentoliikenteen hallintapalveluja ja lennonvarmistuspalveluja, sekä sitä, EASAlle annetaan mainittuja aloja koskevia uusia tehtäviä erityisesti täytäntöönpanosääntöjen antamisen, standardointitarkastusten ja – tosin rajoitetusti – hyväksymismenettelyn osalta.

Näin ollen ehdotuksen mukaisesti kaikkiin yleisölle avoimiin lentopaikkoihin, joilla voidaan harjoittaa mittarilentosääntöjen mukaista liikennettä tai joille voidaan liikennöidä tietyn painorajan ylittävillä ilma-aluksilla, on sovellettava yhteisön lainsäädäntöä. Itse asetuksessa säädetään yhteisistä ensisijaisen tärkeistä vaatimuksista, jotka koskevat esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia, infrastruktuuria, laitteita, lentotoimintaa, lentotoiminnan hallintaa sekä lentopaikan ympäristöä. Lentopaikkojen omistajien ja operaattorien on noudatettava mainittuja vaatimuksia sen ehtona, että kansalliset ilmailuviranomaiset myöntävät lentopaikalle toimintaluvan. EASA joutuisi kehittämään ohjeaineiston laatimismenettelyt. Lisäksi EASAn tehtävänä on laatia toimilupaa koskevien täytäntöönpanosääntöjen yksityiskohtaisia vaatimuksia koskeva luonnos, jonka komissio myöhemmin hyväksyy valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti. Lopuksi EASAlle annetaan valtuudet suorittaa auditointeja ja standardisointitarkastuksia.

Lisäksi ehdotettu asetus sisältää sen, että ilmaliikenteen hallintapalvelujen ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen turvallisuutta ja ilmassa ja maassa olevien toimintojen yhteentoimivuutta säännellään EASAn järjestelmän puitteissa. Edellä mainitun kaltaisesti ehdotuksella otetaan käyttöön ilmaliikenteen hallintapalveluja ja lennonvarmistuspalveluja koskevat yhteiset ensisijaisen tärkeät vaatimukset suhteessa ilmatilan käyttöön, tarjottuihin palveluihin, ilmaliikenteen hallintapalveluihin ja lennonvarmistuspalveluihin sekä niiden osa-alueisiin ja lennonvalvojien pätevyysvaatimuksiin. Ilmaliikenteen hallintapalvelujen ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilla ja lennonvalvojilla on oltava lupakirja. Lisäksi ilmaliikenteen hallintapalvelujen ja lennonvarmistuspalvelujen suunnittelun ja valmistukseen osallistuville organisaatioille voidaan asettaa sertifiointivaatimuksia, jotka voidaan ottaa käyttöön täytäntöönpanotoimien avulla. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset valvovat, että organisaatiot noudattavat keskeisiä vaatimuksia ja niiden täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä, mutta jos valvottava organisaatio sijaitsee yhteisön ulkopuolisessa maassa tai tarjoaa palveluja useamman kuin kolmen jäsenvaltion ilmatilassa, valvonnan toteuttaa lentoturvallisuusvirasto. EASAn muita ilmaliikenteen hallintapalveluja ja lennonvarmistuspalveluja koskevat vastuut ovat samat kuin edellä lentopaikkoja koskevat vaatimukset. Niihin sisältyvät täytäntöönpanosääntöjen ja hyväksyntäeritelmien, turvallisuusanalyysien ja kansallisten viranomaisten tarkastusten yhtenäistämisen luonnokset.

Esittelijän huomautukset

Esittelijä kannattaa yhdenmukaisten turvallisuussääntöjen käyttöönottoa Euroopan yhteisön tasolla. Euroopan yhteisön lentoliikenteen turvallisuus ja kestävyys edellyttävät täydellisen järjestelmällistä lähestymistapaa lentoturvallisuuden alalla. Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat kauan pyrkineet yhdenmukaistamaan lentoturvallisuutta koskevat menettelynsä ja norminsa. Siitä huolimatta turvallisuusmenettelyt vaihtelevat edelleen suuresti eri jäsenvaltioissa, ja sen vuoksi ilmaliikenteen hallintapalveluja ja lennonvarmistuspalveluja on parannettava siten, että yhtenäisen valvontaviranomaisen kehittämät yhteiset turvallisuussäännöt pannaan yhdenmukaisesti täytäntöön kaikkialla yhteisön alueella.

EASAn perustamisen myötä Euroopan yhteisö on ottanut vastuun yhteisön laajuisesti suoraan sovellettavien yhteisten sääntöjen laatimisesta. Euroopan lentoturvallisuusvirasto on Euroopan yhteisön lentoturvallisuusstrategian tärkein toimija, minkä vuoksi on vain luonnollista, että sille annetaan vastuu koko lentoturvallisuusjärjestelmän valvonnasta.

Edellä mainitun perusteella esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä. Ehdotuksen erittäin teknisen luonteen vuoksi ehdotettujen tarkistusten päätarkoituksena on varmistaa EASA-asetuksen ja ehdotetun SES II -lainsäädännön yhdenmukaisuus kitkattoman siirtymän varmistamiseksi.

Esittelijä ehdottaa erityisesti seuraava:

–   Ehdotuksen soveltamisalan laajentaminen lentopaikkojen osalta: esittelijä ehdottaa, että lentopaikat, joita käytetään pääasiassa vain harraste- ja urheiluilmailuun, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle; lisäksi asetuksen tulisi koskea vain lentopaikkoja tai niiden osia, jotka todellisuudessa ovat lentoliikenteen ja ilma-alusten käytössä erityisin ehdoin;

–   Akkreditoidut laitokset: esittelijä ehdottaa selvennyksiä, jotka varmistavat suhteellisuusperiaatteen noudattamisen, turvaavat käytettävissä olevan paikallisen tietämyksen ja asiantuntemuksen käyttämisen ja joilla vältetään toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntävelvoitteiden merkittävä lisääntyminen. Edellä mainitulla säästettäisiin erityisesti yleisilmailun hyväksyntäkustannuksia.

–   Lausunnot, hyväksyntäeritelmät ja ohjeaineisto: Esittelijä ehdottaa, että (lentopaikkoja, ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalveluja sekä lennonjohtopalveluja koskeviin 8a, 8b ja 8c artiklan mukaisiin asiakirjoihin) sisällytetään tarvittaessa voimassa oleva asianmukainen eurooppalainen ja kansallinen lainsäädäntö ja asetukset, niiden asianmukaiset mukautukset ja parannukset tarvittaessa mukaan luettuina. Lisäksi mainittujen asiakirjojen vahvistamisen aikataulun on oltava yhdenmukainen 11 artiklan 5a kohdan ja 5b kohdan säännösten kanssa, mikä varmistaa riittävän ajan uuden sääntelykehyksen hyväksymiselle.

–   Viraston olisi myönnettävä sellaisten organisaatioiden todistukset, jotka sijaitsevat EU:n alueen ulkopuolella, mutta jotka vastaavat palvelujen tarjoamisesta sellaisen alueen ilmatilassa, jolla perustamissopimus on voimassa.

–   Virastolla ja kansallisilla viranomaisilla tulisi olla oikeus myöntää poikkeuslupia paikallisissa erityisissä olosuhteissa erityisesti lentopaikkojen osalta.

–   On varmistettava, että virastolla on riittävät resurssit uusien vastuidensa täyttämiseen, ja että mainittujen resurssien jakamisen ajoitus perustuu määriteltyyn tarpeeseen, hyväksymisaikatauluun sekä täytäntöönpanosääntöjen asianmukaiseen sovellettavuuteen. Esittelijä kannattaa ehdottomasti lisäresurssien myöntämistä Euroopan lentoturvallisuusvirastolle, jotta se pystyy määräämään koko lentoliikennejärjestelmää koskevista korkealaatuisista, yhdenmukaisista ja oikeudellisesti sitovista turvallisuusvaatimuksista.

–   Lopuksi esittelijä haluaisi korostaa EASAn ja Eurocontrolin välisen yhteistyön laajentamista tarvittavan siirtymäkauden varmistamiseksi ja tehtävien ja vastuiden päällekkäisyyden välttämiseksi.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.6.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

8.7.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Hyväksytty (pvä)

8.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

7

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.12.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö