Eljárás : 2008/0128(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0515/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0515/2008

Viták :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0170

JELENTÉS     ***I
19.12.2008
PE 414.218v02-00 A6-0515/2009

a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról és a 2006/23/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Marian-Jean Marinescu

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról és a 2006/23/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0390),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0251/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0515/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) E tekintetben az Ügynökségnek aktívabb szerepet kell játszania a légi balesetek kivizsgálásában, különösen akkor, ha a balesetnek áldozatai is vannak. Ezenkívül ezekben az esetekben a nemzeti hatóságoknak már a repülés megkezdése előtt rendelkezniük kell az utaslistákkal annak érdekében, hogy a légi balesetek áldozatainak hozzátartozóit tájékoztatni tudják, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme nélkül.

 

1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Indokolás

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség a hatékonyság és az átláthatóság érdekében kiterjeszti hatáskörét valamennyi repülésbiztonsági kérdés tekintetében, és aktív részvétele a Közösségen belül történt néhány baleset vizsgálatában hasznosnak bizonyult. A nagyobb hatékonyság és az átláthatóság érdekében szükséges, hogy azonnal rendelkezésre álljon a lehető legtöbb információ, különösen a fedélzeten lévő utasok listája.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egységes európai égbolt kezdeményezéssel elért eredményeket ki kell egészíteni a biztonságnak a repülőterekre és az ATM/ANS-re alkalmazandó összehangolt elemeivel.

(3) Az egységes európai égbolt kezdeményezéssel elért eredményeket ki kell egészíteni a biztonságnak a repülőterekre és az ATM/ANS-re alkalmazandó összehangolt elemeivel. Ezért lényeges annak biztosítása, hogy a biztonsági szabályozási keretet a légtér kapacitásának és az ATM/ANS-teljesítmény növelésével, valamint az új technológiák e téren történő alkalmazásával párhuzamosan fejlesszék.

Indokolás

Az EASA-alaprendelet kibővítésének tartalmát és hatálybalépését össze kell kapcsolni az egységes égboltra vonatkozó csomag egyéb szabályozási intézkedéseivel. Ezt a célt egy preambulumbekezdésben kell hangsúlyozni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Általános cél, hogy a teendők és feladatok átruházását a tagállamokról az Ügynökségre – beleértve azokat, amelyek az Eurocontrol biztonságszabályozási bizottságával való együttműködésből származnak – hatékonyan, a biztonság jelenlegi magas szintjeinek csökkenése nélkül, valamint az engedélyezések ütemezésére gyakorolt negatív hatások nélkül hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket kell elfogadni a szükséges átmenet biztosítása érdekében.

(9) Általános cél, hogy a teendők és feladatok átruházását a tagállamokról az Ügynökségre – beleértve azokat, amelyek az Eurocontrol biztonságszabályozási bizottságával való együttműködésből származnak – hatékonyan, a biztonság jelenlegi magas szintjeinek csökkenése nélkül, valamint az engedélyezések ütemezésére gyakorolt negatív hatások nélkül hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket kell elfogadni a szükséges átmenet biztosítása érdekében. Az Ügynökségnek megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie az új feladatköreihez, és e források kiutalása időzítésének a kapcsolódó végrehajtási szabályok elfogadására és vonatkozó alkalmazhatóságára irányuló meghatározott igényen és menetrenden kell alapulnia.

Indokolás

Az Ügynökségnek megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a feladatokat, amelyeket a feladatkörének a repülőterek, az ATM és ANS biztonsági szabályaira való kiterjesztése értelmében irányoznak elő, a szükséges magas színvonalon tudja elvégezni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

216/2008/EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett repülőterek, vagy azok részei, illetve felszerelések, személyek és szervezetek, amennyiben azokat kizárólag az e bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó légi jármű használja;

b) az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett repülőterek, vagy azok részei, illetve felszerelések, személyek és szervezetek, amennyiben azokat kizárólag az e bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó légi jármű használja, valamint a főként csak szabadidős vagy sportrepülésre használt repülőterek;

Indokolás

A főként szabadidős vagy sportrepülésre használt repülőterekre nem kellene, hogy kiterjedjen ez a rendelet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – c pont

216/2008/EK rendelet

3 cikk – s a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

sa) „nemzeti felügyeleti hatóság (NFH)”: az 549/2004/EK rendelet 4. cikkének rendelkezései alapján létrehozott szerv;

Indokolás

A fogalommeghatározás az egész szövegben elvégzett pontosítások alátámasztásához szükséges.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

216/2008/EK rendelet

4 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen fekvő olyan nyilvános repülőtereknek, amelyek képesek műszeres repülési szabályok szerint végrehajtott repüléseket vagy 2730 kg vagy annál nagyobb maximális felszállótömegű légi járműveket kiszolgálni, felszereléseikkel együtt meg kell felelniük e rendeletnek. E repülőterek üzemeltetésében részt vevő személyeknek és szervezeteknek is meg kell felelniük e rendeletnek.

(3a) A Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen fekvő olyan nyilvános repülőtereknek vagy e repülőterek részeinek, amelyek műszeres repülési szabályok szerint végrehajtott kereskedelmi célú repüléseket szolgálnak ki, felszereléseikkel együtt meg kell felelniük e rendeletnek. E repülőterek üzemeltetésében részt vevő személyeknek és szervezeteknek is meg kell felelniük e rendeletnek.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia. a Chicagói Egyezmény 14. mellékletétől történő bejelentett eltérések és a rendelet hatálybalépésének időpontjában már engedélyezett repülőtéri infrastrukturális intézkedések, amelyek érintetlenül maradnak, és amelyeket időbeli korlátozás nélkül elismernek.

Indokolás

A 8. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti engedély semmiképpen nem kérdőjelezheti meg a már fennálló repülőtéri engedélyeket, és nem törekedhet ezek pótlására. Ez legfeljebb „betetőzésként”, kiegészítésképpen állítható ki. Tiszteletben kell tartani a folyó munka és a jogos elvárások védelmének elvét.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A (2) bekezdésben említett engedélyeket a nemzeti légiközlekedési hatóságok adhatják ki.

Indokolás

A tanúsítási folyamatokban érintett különféle intézmények hatásköreit teszi egyértelművé.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 b cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 2., a 4. és az 5. cikkben említett engedélyeket a nemzeti felügyeleti hatóságok adhatják ki.

Indokolás

Az egységes európai égboltról szóló jogszabályokkal való összhang biztosítása.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 c cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A (7), (8) és (9) bekezdésben említett engedélyeket és jóváhagyásokat a nemzeti felügyeleti hatóságok adhatják ki.

Indokolás

Célja a következetesség biztosítása a szöveg egészében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Azoknak a testületeknek, amelyeknek szolgáltatásai arra terjednek ki, hogy értékelik az ATM/ANS rendszerei, alkatrészei vagy berendezései megfelelnek-e az alkalmazandó követelményeknek, valamint kiadják a kapcsolódó engedélyeket (a továbbiakban: akkreditált testületek), meg kell felelniük az V. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek.

(1) Az akkreditált testületeknek meg kell felelniük az V. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek.

Indokolás

A javasolt módosítás már az alaprendelet szintjén biztosítja az arányosságot azáltal, hogy az akkreditált testületekre az összes szükséges területen engedélyezési feladatokat bíz.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 d cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 8a. és 8b. cikkben említett engedélyeket akkreditált testületek adhatják ki.

Indokolás

A javasolt módosítás már az alaprendelet szintjén biztosítja az arányosságot azáltal, hogy az akkreditált testületekre az összes szükséges területen engedélyezési feladatokat bíz.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 d cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az általa kiadható engedélyek tekintetében az akkreditált testület:

 

a) vizsgálatokat és auditokat végez az általa engedélyezendő szervezeteknél;

 

b) engedélyeket állít ki és hosszabbít meg a hatáskörén belül;

 

c) módosítja, korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a vonatkozó engedélyt, amennyiben azon feltételek, amelyeknek megfelelően azt kiadták, már nem teljesülnek, vagy ha az engedéllyel rendelkező jogi vagy természetes személy nem teljesíti az e rendelet vagy annak végrehajtási szabályai által előírt kötelezettségeit.

Indokolás

A javasolt módosítás már az alaprendelet szintjén biztosítja az arányosságot azáltal, hogy az akkreditált testületekre az összes szükséges területen engedélyezési feladatokat bíz.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

216/2008/EK rendelet

8 d cikk – 2 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) Az e cikk nem alapvető fontosságú elemeinek új elemekkel való kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 65. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen intézkedések különösen a következőket határozzák meg:

 

a) az engedélyek azon fajtáit, amelyeket az akkreditált testületek állíthatnak ki;

 

b) a vizsgálatok és auditok akkreditált testületek általi elvégzésének feltételeit, beleértve a (2b) bekezdésben említett esetektől eltérő eseteket;

 

c) a (2) bekezdésben említett akkreditációs tanúsítvány kiállításának, fenntartásának, módosításának, korlátozásának, felfüggesztésének vagy visszavonásának feltételeit.

Indokolás

A javasolt módosítás már az alaprendelet szintjén biztosítja az arányosságot azáltal, hogy az akkreditált testületekre az összes szükséges területen engedélyezési feladatokat bíz.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a pont (új)

216/2008/EK rendelet

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. Az 13. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A minősített szervezetek nem adhatnak ki engedélyeket.”

Indokolás

Egyértelművé teszi a jogszabály szövegét a minősített szervezetek hatáskörei tekintetében.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

216/2008/EK rendelet

18 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) meghozza a 20., 21., 22., 23., 54. és 55. cikk alkalmazásához szükséges határozatokat;

d) meghozza a 20–23., 54. és 55. cikk alkalmazásához szükséges határozatokat, beleértve a mentességek megadását az általa kiállított engedélyek tulajdonosainak az e rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban megállapított lényeges követelmények alól előre nem látható üzemben tartási körülmények vagy korlátozott időtartamú üzemben tartási szükségletek esetén, feltéve, hogy ez a biztonság szintjét nem érinti hátrányosan, és hogy legfeljebb kéthónapos időszakra adják meg, valamint hogy a mentességeket nem újítják meg;

Indokolás

AZ EASA-nak meg kell, hogy legyen a lehetősége arra, hogy meghatározott körülmények között ideiglenes mentességeket adjon.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 a pont (új)

216/2008/EK rendelet

19 cikk – 2 a és 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. A 19. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

 

A 8a., 8b. és 8c. cikkben említett dokumentumok – adott esetben megfelelő kiigazításokkal és javításokkal – tartalmazzák a hatályos vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok és szabályozások rendelkezéseit .

 

E dokumentumok kiállítási határideje összhangban áll a 11. cikk (5a) és (5b) bekezdésében szereplő rendelkezésekkel, és elegendő időt biztosít az új szabályozási kerethez történő igazodáshoz.

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az összhangot a szabályozási kerettel, és elegendő időt ad az átmenetre és az igazodásra.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

216/2008/EK rendelet

22 a cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) módosítja, felfüggeszti vagy visszavonja a vonatkozó engedélyt, amennyiben azon feltételek, amelyeknek megfelelően azt kiadták, a továbbiakban nem teljesülnek, vagy ha az engedély tulajdonosa elmulasztja az e rendelet vagy annak végrehajtási szabályai által ráruházott kötelezettségek teljesítését.

c) módosítja, felfüggeszti vagy visszavonja a b) pontban említett engedélyt, amennyiben azon feltételek, amelyeknek megfelelően azt kiadták, a továbbiakban nem teljesülnek, vagy ha az engedély tulajdonosa elmulasztja az e rendelet vagy annak végrehajtási szabályai által ráruházott kötelezettségek teljesítését.

Indokolás

Ez a megfogalmazás világosabbá teszi, hogy csak azokról az engedélyekről van szó, amelyeket az EASA a Szerződés területi hatályán kívüli székhellyel rendelkező szervezetek számára már kiadott, és megfelel a rendelet 21. cikkének (1c) bekezdésében szereplő megfogalmazásnak.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

216/2008/EK rendelet

22 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a Szerződés 300. cikkének sérelme nélkül a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) megállapodásokat köthet az ellenőrzésekről, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a Chicagói Egyezmény 14. függeléke betartásának tagállamok általi párhuzamos ellenőrzése.

Indokolás

Az ICAO-val való együttműködés mechanizmusának bevezetése azt a célt szolgálja, hogy elkerülhetők legyenek a párhuzamos struktúrák és ellenőrzések.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

216/2008/EK rendelet

22 b cikk – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) kiadja és megújítja a több mint három tagállamban ATM/ANS szolgáltatást biztosító szervezetek engedélyeit;

b) kiadja és megújítja a Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó területeken található azon szervezetek engedélyeit, amelyek olyan területek légterében nyújtott szolgáltatásokért felelősek, amelyekre a Szerződés alkalmazandó;

Indokolás

Az EASA-nak csak olyan külföldi szervezetek tanúsításáért kell felelősséggel tartoznia, amelyek az EU-n belül nyújtanak szolgáltatást.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 19 a pont (új)

216/2008/EK rendelet

65 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. A rendelet a következő 65b. cikkel egészül ki:

 

„65b. cikk

 

Az érdekelt felek tanácsadó csoportja

 

A 65. cikkben említett bizottság szerepének sérelme nélkül a Bizottság felállítja az érdekelt feleknek a légi közlekedés védelmével foglalkozó tanácsadó csoportját, amelynek tagjai a légi közlekedés védelmével foglalkozó, vagy abban közvetlenül érintett európai képviseleti szervezetek. E csoport kizárólagos feladata a Bizottságnak való tanácsadás a 8a., 8b. és 8c. cikkben említett ügyekben. A 65. cikkben említett bizottságnak tájékoztatnia kell e tanácsadó csoportot a teljes szabályozási bizottsági eljárás alatt.”

Indokolás

Az érdekelt felekből álló bizottságnak a keretrendeletbe való felvétele fontos a szabályozandó rendelkezések hatálya és terjedelme miatt annak érdekében, hogy ebben az összetett témában figyelembe lehessen venni az érdekelt felek szempontjait. Az érdekelt felek tanácsadó csoportjára vonatkozó megközelítést és a megfogalmazást már a 300/2008/EK rendelet 17. cikkében sikeresen kipróbálták.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

216/2008/EK rendelet

V a melléklet – B rész – 1 szakasz – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) A repülőtér üzemeltetőjének igazolnia kell, hogy a repülőteret induló- vagy célállomásként használni kívánó legkritikusabb repülőgép számára megfelelő mentési és tűzoltási szolgálat áll rendelkezésre. E szolgálatoknak megfelelő sürgősséggel kell reagálniuk egy repülési eseményre vagy balesetre, és legalább a megfelelő felszereléssel, oltóanyaggal, valamint elegendő nagyságú személyzettel kell rendelkezniük.

j) A repülőtér üzemeltetőjének igazolnia kell, hogy a repülőteret rendes üzemben induló- vagy célállomásként használni kívánó legkritikusabb repülőgép számára megfelelő mentési és tűzoltási szolgálat áll rendelkezésre. E szolgálatoknak megfelelő sürgősséggel kell reagálniuk egy repülési eseményre vagy balesetre, és legalább a megfelelő felszereléssel, oltóanyaggal, valamint elegendő nagyságú személyzettel kell rendelkezniük.

Indokolás

Azoknak a repülőtereknek, amelyeket a nagy légi járműveket használó légitársaságok kitérő repülőtérként adnak meg, és amelyeknek a tisztán földi oldali infrastruktúrát illetően (vagyis felszálló/leszállópálya hossza, szélessége, TWY-rendszer stb.) kielégítő viszonyokkal kell rendelkezniük, az i. pontnak megfelelően szükséges tűzvédelmi és mentési kategóriát is el kell érniük.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

216/2008/EK rendelet

V a melléklet – B rész – 1 szakasz – k pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) A repülőtér üzemeltetője csak képzett és minősített személyeket alkalmazhat a repülőtér üzemeltetésére és karbantartására, továbbá a vonatkozó személyzet képességeinek folyamatos szinten tartása végett képzési és ellenőrzési programokat kell bevezetnie és rendszeresen végrehajtania.

k) A repülőtér üzemeltetője csak képzett és minősített személyeket alkalmazhat a repülőtér üzemeltetésére és karbantartására, továbbá a vonatkozó személyzet képességeinek folyamatos szinten tartása végett képzési és ellenőrzési programokat kell bevezetnie és rendszeresen végrehajtania. A repülőtér üzemeltetője e kötelezettségek teljesítését megfelelőségi nyilatkozattal igazolhatja.

Indokolás

Meg kell akadályozni, hogy az ebben a pontban meghatározott szolgálatokat a repüléstájékoztatást nyújtó vagy a repülőtér előterén irányító szolgálatoktól eltérően tanúsítsák.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

216/2008/EK rendelet

V a melléklet – B rész – 1 szakasz – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) A repülőtér üzemeltetőjének igazolnia kell, hogy bármely személy, aki a forgalmi terültre vagy más üzemeltetési területre kíséret nélkül bejuthat, ehhez megfelelő képzéssel és minősítéssel rendelkezik.

l) A repülőtér üzemeltetőjének igazolnia kell, hogy bármely személy, aki a forgalmi terültre vagy más üzemeltetési területre kíséret nélkül bejuthat, ehhez megfelelő képzéssel és minősítéssel rendelkezik. A repülőtér üzemeltetője e kötelezettségek teljesítését megfelelőségi nyilatkozattal igazolhatja.

Indokolás

Meg kell akadályozni, hogy az ebben a pontban meghatározott szolgálatokat a repüléstájékoztatást nyújtó vagy a repülőtér előterén irányító szolgálatoktól eltérően tanúsítsák.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

216/2008/EK rendelet

V a melléklet – C rész – 1 szakasz – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A repülőtér forgalmi területeit körülvevő légteret akadálymentesen kell tartani, hogy így a légi járműveknek a repülőtéren végrehajtani szándékozott műveletei lehetővé váljanak, anélkül hogy a repülőtér környezetében az akadályok megjelenése elfogadhatatlan kockázatot okozna. Ezért akadálymonitorozási felületeket kell kijelölni és folyamatosan ellenőrizni, hogy bármilyen szabálytalan behatolás azonnal azonosítható legyen.

1. A repülőtér forgalmi területeit körülvevő légteret akadálymentesen kell tartani, hogy így a légi járműveknek a repülőtéren végrehajtani szándékozott műveletei lehetővé váljanak, anélkül hogy a repülőtér környezetében az akadályok megjelenése elfogadhatatlan kockázatot okozna. Ezért az illetékes nemzeti hatóságnak akadálymonitorozási felületeket kell kijelölni és folyamatosan ellenőrizni, hogy bármilyen szabálytalan behatolás azonnal azonosítható legyen.

Indokolás

A felsorolt pontok a hatóságok, nem pedig a repülőterek feladatai.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

216/2008/EK rendelet

V a melléklet – C rész – 2 szakasz – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az emberi tevékenységgel és földhasználattal kapcsolatos kockázatokat, úgy mint, de nem kizárólag a következő listán szereplő eseményeket monitorozni és ellenőrizni kell. Az általuk okozott kockázatot fel kell mérni, és adott esetben csökkenteni kell:

2. Az emberi tevékenységgel és földhasználattal kapcsolatos kockázatokat, úgy mint, de nem kizárólag a következő listán szereplő eseményeket az illetékes nemzeti hatóságnak monitorozni és ellenőrizni kell. Az általuk okozott kockázatot fel kell mérni, és adott esetben csökkenteni kell:

Indokolás

A felsorolt pontok a hatóságok, nem pedig a repülőterek feladatai.


INDOKOLÁS

Háttér

Ez a javaslat szerves részét képezi az egységes európai égbolt II. (SES II.) kezdeményezésnek, amely egy koherens és integrált uniós szabályozási keret – amely a gyorsan bővülő egységes légiközlekedési piac előtt álló jövőbeni kihívásoknak tesz eleget – létrehozására irányuló intézkedések egész sorát tartalmazza. Nagyobb feladatkört ír elő az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) részére a repülőterek, az ATM és a légiforgalmi szolgálatok (ANS) egységes és kötelező biztonsági szabályainak, valamint e szabályok végrehajtása tagállamok általi felügyeletének biztosítása érdekében.

Az EASA-rendszert az 1592/2002/EK rendelet hozta létre. Az EASA fő célja a repülésbiztonság magas szintjének létrehozása és fenntartása Európában. E tekintetben megbízatással rendelkezik a biztonsági szabályozási végrehajtási szabályok elkészítésére, amelyeket a Bizottságnak a komitológiai eljárás révén kell elfogadnia. Ezenkívül az Ügynökség termékek vagy szervezetek számára közvetlenül kiállít engedélyeket és jóváhagyásokat. Az EASA segíti a Bizottságot a biztonsági szabályok tagállamok általi eredményes és egységes végrehajtásának ellenőrzésében is. Kezdetben az EASA feladatkörét a repülőgépek légialkalmasságának és környezetvédelmi megfelelésének biztosítására korlátozták, beleértve a repülőgépek tervezésében, gyártásában és karbantartásában részt vevő munkavállalókat és szervezeteket. Az EASA-t létrehozó rendelet azonban már szorgalmazta az EASA-rendszer folyamatos kibővítését egy későbbi szakaszban a repülésbiztonság összes többi területének lefedése érdekében. Az Ügynökség feladatkörét először a 216/2008/EK rendelet terjesztette ki a légi üzemben tartásra, a repülési személyzet szakszolgálati engedélyeire és az Európában üzemelő harmadik országbeli légi járművek biztonságára.

A jelenlegi európai légi közlekedési rendszert nagyon biztonságosnak tartják, de a szállítási mennyiség erős növekedési üteme valószínűleg új biztonsági kihívásokat idéz elő. Közösségi szintű fellépésre van tehát szükség a biztonsági színvonal jövőbeni megőrzése (és lehetőleg fokozása) érdekében. A legfontosabb az, hogy magasabb színvonalúvá tegyék és harmonizálják az előírásokat azokban a szegmensekben, amelyekre még nem vonatkozik uniós jogszabály (és ezért szabályozási szétaprózódás és a végrehajtatás hiánya jellemzi őket) az egységes megközelítésbe történő integrálásuk érdekében. Ez különösen érvényes a légi közlekedési lánc két elemére, amelyeket létfontosságúnak tartanak biztonsági szempontból, mivel kiemelt veszélypotenciállal rendelkező területeket alkotnak. Mindenekelőtt a repülőtéri infrastruktúra és műveletek bírnak döntő fontossággal, mivel a balesetek többsége a repülés kezdeti vagy végső szakaszában történik. Az ATM és az ANS szintén lényeges a repülésbiztonság szempontjából, különös tekintettel a légi forgalom nagyságának gyors növekedésére.

A javaslat elemei

A fenti megfontolásokkal összhangban a Bizottság javasolja a 216/2008/EK rendelet hatályának kiterjesztését mind a repülőterekre, mind az ATM/ANS-re, és javasolja, hogy adjanak új feladatokat az EASA-nak ezeken a területeken, különösen a szabályalkotás, a szabványosítási vizsgálat és (korlátozott mértékben) az engedélyezés terén.

Ennélfogva a javaslat előírja, hogy a közösségi jogszabályok hatálya alá kell tartoznia a műszeres repülési szabályok (IFR) forgalmát és adott súlykorlátnál nehezebb légi járműveket kiszolgálni képes minden nyilvános repülőtérnek. A rendelet közös lényeges követelményeket állapít meg, például a fizikai jellemzők, az infrastruktúra, a repülőtér felszerelése, üzemeltetése, irányítása és a repülőterek környezete tekintetében. A repülőtér tulajdonosainak és üzemeltetőinek eleget kell tenniük ezeknek a követelményeknek, amelyek a repülőtér nemzeti légiközlekedési hatóságok általi engedélyezésének előfeltételei. Az EASA-nak ki kell dolgoznia az engedélyezési eljárás során felhasználandó engedélyezési előírásokat. Az Ügynökség feladata továbbá, hogy dolgozza ki a részletes engedélyezési követelményeket meghatározó végrehajtási szabályokat, amelyeket azután a Bizottságnak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Végezetül az Ügynökséget felhatalmazzák auditok és szabványosítási vizsgálatok végzésére.

A javasolt rendelet előírja azt is, hogy az ATM/ANS és a légi/földi interoperabilitás biztonságát az EASA-rendszer égisze alatt kell szabályozni A fentiek mintájára a javaslat közös lényeges követelményeket vezet be az ATM/ANS-re vonatkozóan a légtérhasználattal, a nyújtott szolgáltatásokkal az ATM/ANS-rendszerekkel, e rendszerek alkotóelemeivel és a légiforgalmi irányítók képzésével kapcsolatban. Az ATM/ANS-szolgáltatóknak és a légiforgalmi irányítóknak engedéllyel kellene rendelkezniük. Ezenkívül az ATM/ANS-rendszerek tervezésével és gyártásával foglalkozó szervezetekre és/vagy magukra a rendszerekre vonatkozó engedélyezési követelményeket lehet bevezetni végrehajtási intézkedések révén. Az illetékes nemzeti hatóságok ellenőriznék, hogy a szervezetek megfelelnek-e az alapvető követelményeknek és a kapcsolódó végrehajtási szabályoknak; azonban a harmadik országok szervezetei és a több mint három tagállam légterében szolgáltatásokat biztosító szervezetek felügyeletéért az EASA lenne felelős. Az Ügynökség ATM/ANS-szel kapcsolatos további feladatai megegyeznek a repülőterekkel kapcsolatban fent említett feladatokkal. Ide tartoznak a végrehajtási szabályok tervezete, az engedélyezési előírások, a nemzeti illetékes hatóságok biztonsági elemzései és a szabványosítási vizsgálatai.

Az előadó észrevételei

Az előadó támogatja a harmonizált biztonsági szabályok európai szintű bevezetését. Átfogó rendszerszemléletre vonatkozó kezdeményezésre van szükség a biztonság terén a légi közlekedés biztonságának és fenntarthatóságának megőrzése érdekében. Az európai országok a repülésbiztonság terén régóta törekszenek eljárásaik és előírásaik harmonizálására. Ennek ellenére a biztonsági eljárások még mindig nagyon eltérnek egymástól a tagállamokban, továbbá az ATM/ANS-t az egyedüli hatóság által kidolgozott közös szabályok alapján kell fejleszteni, és egységesen végre kell hajtani az egész Közösségben.

Az EASA létrehozásával a Közösség felelősséget vállal az egész EU-ban közvetlenül alkalmazandó közös szabályok elkészítéséért. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség a főszereplője az Európai Unió repülésbiztonsági stratégiájának, és magától értetődik, hogy az Ügynökséget a teljes repülési rendszer felügyeletével kell megbízni.

E megfontolások fényében az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. Tekintettel a javaslat igen szakmai jellegére a javasolt módosítások főként az EASA-rendelet és a javasolt SES II. jogszabály rendelkezései közötti harmonizáció biztosítására irányulnak a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében.

Az előadó különösen a következőket javasolja:

- A javaslat hatályának egyértelműsítése a repülőterek tekintetében: az előadó javasolja, hogy a főként csak szabadidős vagy sportrepülésre használt repülőterekre, vagy azok részeire ne terjedjenek ki a rendelet rendelkezései; ezenkívül a rendeletnek csak olyan repülőterekre, vagy azok részeire kellene kiterjednie, amelyek a meghatározott körülmények között a közlekedést és a repülőgépeket szolgálják;

- Akkreditált testületek: Az előadó egyértelműsítéseket javasol, amelyek biztosítják az arányosságot, a rendelkezésre álló helyi ismeretek és szakértelem felhasználását, valamint elkerülik az illetékes hatóságok engedélyezési kötelezettségeinek jelentős növekedését; ez az engedélyezési költségek tekintetében megtakarításokat eredményezne, különös tekintettel az általános repülésre;

- Vélemények, engedélyezési előírások és útmutató dokumentumok: Az előadó javasolja, hogy – adott esetben megfelelő kiigazításokkal és javításokkal (hivatkozás a 8a. 8b. és 8c. cikkre – repülőterek, ATM/ANS, ATC) – tartalmazzák a hatályos európai és nemzeti jogszabályok és szabályozások rendelkezéseit; ezenkívül e dokumentumok kiállítási határidejének összhangban kell állnia a 11. cikk (5a) és (5b) bekezdésével, és az új szabályozási kerethez történő igazodáshoz elegendően szükséges időt kell biztosítania;

- az Ügynökségnek kell kiadnia az EU-n kívüli területeken található – de a Szerződés hatálya alá tartozó területek légterében szolgáltatást nyújtó – szervezetek engedélyeit;

- az Ügynökségnek és a nemzeti hatóságoknak meg kell, hogy legyen a lehetőségük arra, hogy – ha a helyi körülmények ilyen intézkedéseket tesznek szükségessé – ideiglenes mentességeket adjanak, különösen a repülőterek terén;

- biztosítani kell, hogy az Ügynökség megfelelő forrásokkal rendelkezzen az új feladatköreihez, és hogy e források kiutalásának időzítése a kapcsolódó végrehajtási szabályok elfogadására és vonatkozó alkalmazhatóságára irányuló meghatározott igényen és menetrenden alapuljon; az előadó feltétlenül támogatja, hogy kiegészítő forrásokat adjanak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek annak érdekében, hogy magas színvonalú, egységes és jogilag kötelező repülésbiztonsági előírásokat nyújthasson az egész repülési rendszer számára;

- végezetül az előadó hangsúlyozni kívánja az EASA és az Eurocontrol közötti kiterjesztett együttműködés szükségességét a nélkülözhetetlen átmenet biztosítása és a feladatok és illetékességi körök megkettőzésének elkerülése érdekében.


ELJÁRÁS

Cím

A repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok

Hivatkozások

COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.6.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

8.7.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Az elfogadás dátuma

8.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

7

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Benyújtás dátuma

19.12.2008

 - 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat