VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot intrekking van Richtlijn 2006/23/EG van de Raad

  19.12.2008 - (COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD)) - ***I

  Commissie vervoer en toerisme
  Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

  Procedure : 2008/0128(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0515/2008
  Ingediende teksten :
  A6-0515/2008
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot intrekking van Richtlijn 2006/23/EG van de Raad

  (COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

  (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0390),

  –   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 80, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0251/2008),

  –   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6‑0000/2008),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

  2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  Amendement 1

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Overweging 2 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis) In dit verband dient het Agentschap een actievere rol te spelen bij het onderzoeken van ongelukken in de luchtvaart, vooral wanneer er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Tegen deze achtergrond dienen de nationale autoriteiten ook vóór aanvang van de vlucht passagierslijsten tot hun beschikking te hebben, zodat familie- en gezinsleden van de slachtoffers van luchtvaartongelukken op de hoogte kunnen worden gesteld, onverlet Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  Motivering

  Het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) breidt ter wille van efficiency en transparantie zijn bevoegdheden uit op alle gebieden die verband houden met de veiligheid in de luchtvaart, en de actieve betrokkenheid van het Agentschap bij het onderzoek van een aantal luchtvaartongelukken in de Gemeenschap is nuttig geweest. Voor een nog verdere vergroting van de doorzichtigheid en efficiency bestaat er een onmiddellijke behoefte aan zo veel mogelijk informatie, vooral aan passagierslijsten.

  Amendement  2

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3) De verwezenlijkingen van het initiatief voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim moeten worden aangevuld met het geharmoniseerd veiligheidselement dat op luchthavens en ATM/ANS moet worden toegepast.

  (3) De verwezenlijkingen van het initiatief voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim moeten worden aangevuld met het geharmoniseerd veiligheidselement dat op luchthavens en ATM/ANS moet worden toegepast. Het is daarom van essentieel belang ervoor te zorgen dat het regelgevingskader voor de veiligheid parallel aan de toeneming van de luchtruimcapaciteit, de prestaties van ATM/ANS en de toepassing van nieuwe technologieën op dit terrein wordt ontwikkeld.

  Motivering

  De inhoud en de inwerkingtreding van de uitbreiding van de basisverordening inzake EASA moet gekoppeld worden aan de andere regelgeving van het Single Sky-pakket. Dit doel moet in een overweging worden benadrukt.

  Amendement  3

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9) Een algemene doelstelling is dat de overdracht van functies en taken van de lidstaten naar het agentschap, waaronder de functies en taken die voortvloeien uit hun samenwerking via de Safety Regulation Commission van Eurocontrol, op een doeltreffende wijze plaatsvindt, zonder dat dit ten koste gaat van de huidige hoge veiligheidsniveaus en zonder negatieve gevolgen voor de certificeringsschema’s. De noodzakelijke overgang moet vergezeld gaan van passende maatregelen.

  (9) Een algemene doelstelling is dat de overdracht van functies en taken van de lidstaten naar het agentschap, waaronder de functies en taken die voortvloeien uit hun samenwerking via de Safety Regulation Commission van Eurocontrol, op een doeltreffende wijze plaatsvindt, zonder dat dit ten koste gaat van de huidige hoge veiligheidsniveaus en zonder negatieve gevolgen voor de certificeringsschema’s. De noodzakelijke overgang moet vergezeld gaan van passende maatregelen. Het agentschap dient over voldoende middelen voor zijn nieuwe verantwoordelijkheden te beschikken en bij het moment waarop deze middelen worden verstrekt moet worden uitgegaan van een welomschreven behoefte en tijdschema voor de aanneming en de respectieve toepasselijkheid van de daarmee verband houdende uitvoeringsvoorschriften.

  Motivering

  Het Agentschap moet over voldoende middelen beschikken voor een goede uitvoering van de taken die voortvloeien uit de uitbreiding van zijn bevoegdheden, die voortaan ook zullen gelden voor de veiligheidsvoorschriften van luchthavens en voor ATM en ANS.

  Amendement  4

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 1

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 1 – lid 2 – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b) luchthavens of een gedeelte daarvan, alsook de in lid 1, onder c) en d), vermelde apparatuur, personeelsleden en organisaties, wanneer deze worden gebruikt door luchtvaartuigen die onder punt a) van dit lid vallen;

  b) luchthavens of een gedeelte daarvan, alsook de in lid 1, onder c) en d), vermelde apparatuur, personeelsleden en organisaties, wanneer deze worden gebruikt door luchtvaartuigen die onder punt a) van dit lid vallen, alsook luchthavens die voornamelijk voor recreatievluchten en uitsluitend voor sportvluchten worden gebruikt;

  Motivering

  Luchthavens die voornamelijk voor recreatievluchten en uitsluitend voor sportvluchten worden gebruikt moeten niet onder de verordening vallen.

  Amendement  5

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 2 – letter c

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  s bis) “Nationale Toezichthoudende Autoriteit”: een instantie die is opgericht overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 549/2004;

  Motivering

  Deze definitie is nodig voor de ondersteunende verduidelijkingen die zich in de tekst bevinden.

  Amendement  6

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 3

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 4 – lid 3 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3 bis. Luchthavens voor publiek gebruik, inclusief hun apparatuur, die gevestigd zijn op het grondgebied dat onder de bepalingen van het Verdrag valt en die geschikt zijn voor verkeer volgens instrumentvliegregels of luchtvaartuigen met een maximale startmassa van 2 370 kg of meer, moeten aan deze verordening voldoen. Ook het personeel en de organisatie die betrokken zijn bij de exploitatie van deze luchthavens moeten aan deze verordening voldoen.

  3 bis. Luchthavens voor publiek gebruik of gedeelten daarvan, inclusief hun apparatuur, die gevestigd zijn op het grondgebied dat onder de bepalingen van het Verdrag valt en die daadwerkelijk commercieel verkeer volgens instrumentvliegregels afwikkelen moeten aan deze verordening voldoen. Ook het personeel en de organisatie die betrokken zijn bij de exploitatie van deze luchthavens moeten aan deze verordening voldoen.

  Amendement  7

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 bis – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (iii bis) de op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening gemelde afwijkingen van ICAO-Bijlage 14 of reeds goedgekeurde infrastructuurmaatregelen van een luchthaven die onverlet blijven en voor onbepaalde duur erkend worden.

  Motivering

  Het certificaat overeenkomstig artikel 8, lid 2, letter c) mag in geen geval reeds bestaande luchthavenvergunningen op losse schroeven zetten of zelfs ervoor in de plaats willen treden. Het kan hoogstens als een „extra“ nog in aanvulling daarop worden afgegeven. Er moet rekening mee worden gehouden dat het reeds verrichte werk intact wordt gelaten en dat gerechtvaardigde verwachtingen niet worden beschaamd.

  Amendement  8

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  De in artikel 2 bedoelde certificaten kunnen worden afgegeven door de nationale luchtvaartautoriteiten.

  Motivering

  Verduidelijkt de verantwoordelijkheden van de diverse organen die bij de certificatieprocedure zijn betrokken.

  Amendement  9

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 ter – lid 5 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  5 bis. De in de artikelen 2, 4 en 5 bedoelde certificaten kunnen worden afgegeven door de nationale luchtvaartautoriteiten.

  Motivering

  Benadering zoals in de verordeningen betreffende een gemeenschappelijk Europees luchtruim.

  Amendement  10

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 quater – lid 9 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  9 bis. de in de artikelen 7, 8 en 9 bedoelde certificaten kunnen worden afgegeven door de nationale luchtvaartautoriteiten.

  Motivering

  Ter waarborging van een consequente lijn in de tekst.

  Amendement  11

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 quinquies – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1. Organen die beoordelen of ATM/ANS-systemen of onderdelen en uitrustingsstukken daarvan conform zijn met de toepasselijke vereisten, of die de daarmee samenhangende certificaten afgeven (hierna "geaccrediteerde organen" genoemd), moeten voldoen aan de essentiële vereisten van bijlage V.

  1. Geaccrediteerde organen moeten voldoen aan de essentiële vereisten van bijlage V.

  Motivering

  Hiermee wordt reeds op het niveau van de basisverordening proportionaliteit gewaarborgd omdat, als daar behoefte aan is, aan geaccrediteerde organen certificeringstaken op alle gebieden worden toevertrouwd.

  Amendement  12

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis. De in de artikelen 8 bis en 8 ter bedoelde certificaten kunnen door geaccrediteerde organen worden afgegeven.

  Motivering

  Hiermee wordt reeds op het niveau van de basisverordening proportionaliteit gewaarborgd omdat, als daar behoefte aan is, aan geaccrediteerde organen certificeringstaken op alle gebieden worden toevertrouwd.

  Amendement  13

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 quinquies – lid 2 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 ter. Een geaccrediteerd orgaan moet in verband met de certificaten die het kan afgeven:

   

  a) een onderzoek en een audit van de te certificeren organisaties uitvoeren;

   

  b) de onder zijn bevoegdheid vallende certificaten afgeven en verlengen;

   

  c) het desbetreffende certificaat wijzigen, opschorten of intrekken indien de voorwaarden op grond waarvan het is afgegeven niet langer vervuld zijn of indien de rechtspersoon of natuurlijke persoon die houder is van het certificaat de bij deze verordening of de uitvoeringsvoorschriften ervan opgelegde verplichtingen niet nakomt.

  Motivering

  Hiermee wordt reeds op het niveau van de basisverordening proportionaliteit gewaarborgd omdat, als daar behoefte aan is, aan geaccrediteerde organen certificeringstaken op alle gebieden worden toevertrouwd.

  Amendement  14

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 7

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 8 quinquies – lid 2 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 quater. De maatregelen die beogen niet-essentiële onderdelen van dit artikel te wijzigen door het aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 65, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. In deze maatregelen moet met name het volgende zijn vermeld:

   

  a) het soort certificaten die de geaccrediteerde organen mogen afgeven;

   

  b) de voorwaarden waarop geaccrediteerde organen onderzoeken en audits mogen uitvoeren in andere dan de in lid 2bis bedoelde gevallen;

   

  c) de voorwaarden voor de afgifte, handhaving, wijziging, beperking, opschorting of intrekking van het accrediteringscertificaat zoals bedoeld in lid 2.

  Motivering

  Hiermee wordt reeds op het niveau van de basisverordening proportionaliteit gewaarborgd omdat, als daar behoefte aan is, aan geaccrediteerde organen certificeringstaken op alle gebieden worden toevertrouwd.

  Amendement  15

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – letter 10 bis (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  10 bis) Aan artikel 13, wordt de volgende alinea toegevoegd:

   

  “Gekwalificeerde instanties geven geen certificaten af.”

  Motivering

  Verduidelijking van de wetstekst ten aanzien van de bevoegdheden van de gekwalificeerde instanties.

  Amendement  16

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 11

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 18 – letter d

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  d) het neemt de passende besluiten voor de toepassing van de artikelen 20 tot en met 23, 54 en 55;"

  d) het neemt de passende besluiten voor de toepassing van de artikelen 20 tot en met 23, 54 en 55, waaronder, in geval van dringende operationele omstandigheden of operationele behoeften van beperkte duur, het verlenen van ontheffingen van de in onderhavige verordening en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften vastgelegde essentiële eisen aan houders van certificaten die het heeft afgegeven, mits de veiligheid daardoor niet in het gedrang komt, de ontheffingen niet langer dan twee maanden gelden en niet verlengd worden;

  Motivering

  Het EASA moet op duidelijke voorwaarden ontheffingen kunnen verlenen.

  Amendement  17

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 19 – alinea 2 bis en 2 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (

  12 bis) Aan artikel 19, lid 2 worden de volgende alinea's toegevoegd:

   

  In de in artikel 8 bis, 8 ter en 8 quater bedoelde documenten moeten de bepalingen van de bestaande relevante Europese en nationale wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften worden opgenomen, met daarin zo nodig passende aanpassingen en verbeteringen;

   

  Het tijdschema voor de afgifte van deze documenten moet stroken met de bepalingen van artikel 11, leden 5 bis en 5 ter, zodat er voldoende tijd is voor de aanpassing aan het nieuwe regelgevingskader;

  Motivering

  Zo wordt consequent rekening gehouden met het regelgevingskader en blijft er voldoende tijd voor de overgang en aanpassing.

  Amendement  18

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 13

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 22 bis – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (c) zorgt het agentschap voor de wijziging, opschorting of intrekking van het desbetreffende certificaat indien de voorwaarden op grond waarvan het is afgegeven niet langer zijn vervuld of indien de houder van het certificaat de krachtens deze verordening of de voor de toepassing daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen opgelegde verplichtingen niet nakomt.

  (c) zorgt het agentschap voor de wijziging, opschorting of intrekking van het certificaat als bedoeld onder letter b) indien de voorwaarden op grond waarvan het is afgegeven niet langer zijn vervuld of indien de houder van het certificaat de krachtens deze verordening of de voor de toepassing daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen opgelegde verplichtingen niet nakomt.

  Motivering

  Met deze formulering wordt het duidelijker gemaakt dat het alleen gaat om certificaten die al door de EASA werden afgegeven voor organisaties die gevestigd zijn buiten het onder het Verdrag vallende grondgebied en zij komt overeen met de formulering van artikel 21, lid 1, letter c) van de verordening.

  Amendement  19

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 13

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 22 bis – lid 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  Onverminderd het bepaalde in artikel 300 van het Verdrag kan de Commissie met de International organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO) afspraken over audits maken ter voorkoming van overlappingen bij het toezicht op de eerbiediging van Bijlage 14 van de in Chicago ondertekende overeenkomst over de internationale burgerluchtvaart door de lidstaten.

  Motivering

  Door invoering van een mogelijkheid tot samenwerking met de ICAO moeten dubbele structuren en controles worden voorkomen.

  Amendement  20

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 13

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 22 ter – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b) zorgt het agentschap voor de afgifte en vernieuwing van certificaten van organisaties die in meer dan drie lidstaten ATM/ANS verlenen;

  b) zorgt het agentschap voor de afgifte en vernieuwing van certificaten van buiten het onder de bepalingen van het Verdrag vallende grondgebied gevestigde organisaties die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van diensten in het luchtruim van het grondgebied waarop het Verdrag van toepassing is;

  Motivering

  Het EASA moet uitsluitend verantwoordelijk zijn voor certificering van buitenlandse organisaties die binnen de EU diensten verlenen.

  Amendement  21

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Artikel 65 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (19 bis) Het volgende artikel 65 ter wordt ingelast:

   

  “Artikel 65 ter

   

  Adviesgroep van betrokkenen

   

  Onverminderd de rol van het in artikel 65 bedoelde comité stelt de Commissie een uit Europese vertegenwoordigende organisaties bestaande adviesgroep van betrokkenen voor de veiligheid in de luchtvaart in, die zich bezighouden met de veiligheid in de luchtvaart of die rechtstreeks door deze veiligheid worden geraakt. De enige taak van deze adviesgroep is adviesverlening aan de Commissie inzake de in de artikel 8 bis, 8 ter en 8 quater genoemde aangelegenheden. Het in artikel 65 bedoelde comité houdt de adviesgroep van betrokkenen tijdens de gehele regelgevingsprocedure op de hoogte.”

   

  Motivering

  De instelling van een Adviesgroep van betrokkenen in de kaderverordening is gezien de omvang en het gewicht van de te regelen bepalingen belangrijk om rekening te kunnen houden met de belangen van de betrokkenen in deze complexe materie. De opzet en de formulering van een adviesgroep van betrokkenen is reeds met succes beproefd in artikel 17 van verordening 300/2008.

  Amendement  22

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Bijlage

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Bijlage V bis – deel B – afdeling 1 – letter j

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  j) De exploitant van een vliegveld toont aan dat er op het vliegveld voorzien is in reddings- en brandbestrijdingsdiensten die in actie komen bij vertrekkende of aankomende luchtvaartuigen in moeilijkheden. Zulke diensten dienen met spoed te reageren op ongelukken en incidenten en moeten beschikken over de nodige apparatuur, blusmiddelen en medewerkers.

  j) De exploitant van een vliegveld toont aan dat er op het vliegveld voorzien is in reddings- en brandbestrijdingsdiensten die in actie komen bij vertrekkende of aankomende luchtvaartuigen in moeilijkheden die in het kader van de reguliere bedrijfsvoering van het vliegveld gebruik maken. Zulke diensten dienen met spoed te reageren op ongelukken en incidenten en moeten beschikken over de nodige apparatuur, blusmiddelen en medewerkers.

  Motivering

  Vliegvelden die door luchtvaartmaatschappijen met grote vliegtuigen als uitwijkplaats worden aangegeven en die zuiver op basis van de op de grond aanwezige infrastructuur (d.w.z. start-/landingsbaanlengte/breedte, TWY-systeem, enz.) voldoende voorzieningen hebben, moeten de in verband daarmee noodzakelijke brandbeschermings- en reddingscategorie ook overeenkomstig punt i) kunnen bereiken.

  Amendement  23

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Bijlage

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Bijlage V bis – deel B – afdeling 1 – letter k

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  k) De exploitant van een vliegveld zet voor de exploitatie en het onderhoud uitsluitend opgeleid en gekwalificeerd personeel in. Daarnaast moet hij opleidings- en controleprogramma’s opzetten en uitvoeren om de vaardigheden van al het relevante personeel op peil te houden.

  k) De exploitant van een vliegveld zet voor de exploitatie en het onderhoud uitsluitend opgeleid en gekwalificeerd personeel in. Daarnaast moet hij opleidings- en controleprogramma’s opzetten en uitvoeren om de vaardigheden van al het relevante personeel op peil te houden. De exploitant van een vliegveld kan het bovenstaande aan de hand van een conformiteitsverklaring aantonen.

  Motivering

  Er moet worden voorkomen dat de in dit punt genoemde diensten in afwijking van de controlediensten voor de vluchtgegevens en de bewegingsgebieden worden gecertificeerd.

  Amendement  24

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Bijlage

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Bijlage V bis – deel B – afdeling 1 – letter l

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  l) De exploitant van een vliegveld toont aan dat elke persoon die zonder begeleiding toegang heeft tot het bewegingsgebied of enig ander operationeel terrein, hiervoor voldoende opgeleid en gekwalificeerd is.

  l) De exploitant van een vliegveld toont aan dat elke persoon die zonder begeleiding toegang heeft tot het bewegingsgebied of enig ander operationeel terrein, hiervoor voldoende opgeleid en gekwalificeerd is. De exploitant van een vliegveld kan het bovenstaande aan de hand van een conformiteitsverklaring aantonen.

  Motivering

  Er moet worden voorkomen dat de in dit punt genoemde diensten in afwijking van de controlediensten voor de vluchtgegevens en de bewegingsgebieden worden gecertificeerd.

  Amendement  25

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Bijlage

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Bijlage V bis – deel C – afdeling 1 – inleidend gedeelte

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1) Het luchtruim rondom de bewegingsgebieden van het vliegveld dient vrijgehouden te worden van hindernissen zodat de bewegingen van luchtvaartuigen op het vliegveld kunnen worden uitgevoerd zonder dat hierbij onaanvaardbare risico’s ontstaan door dergelijke hindernissen rondom het vliegveld. Er moeten daarom systemen voor permanent toezicht worden ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee storende hindernissen kunnen worden vastgesteld zodra ze zich manifesteren.

  (1) Het luchtruim rondom de bewegingsgebieden van het vliegveld dient vrijgehouden te worden van hindernissen zodat de bewegingen van luchtvaartuigen op het vliegveld kunnen worden uitgevoerd zonder dat hierbij onaanvaardbare risico’s ontstaan door dergelijke hindernissen rondom het vliegveld. Er moeten daarom door de bevoegde nationale autoriteit systemen voor permanent toezicht worden ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee storende hindernissen kunnen worden vastgesteld zodra ze zich manifesteren.

  Motivering

  De genoemde punten zijn een taak van de autoriteiten en niet van de luchthavens.

  Amendement  26

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Bijlage

  Verordening (EG) nr. 216/2008

  Bijlage V bis – deel C – afdeling 2 – inleidend gedeelte

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2) Gevaren gerelateerd aan menselijke activiteiten en het gebruik van het land, zoals bijvoorbeeld de zaken uit de volgende, niet uitputtende lijst, dienen te worden gecontroleerd. Het risico dat zij veroorzaken dient te worden ingeschat en waar nodig verkleind:

  (2) Gevaren gerelateerd aan menselijke activiteiten en het gebruik van het land, zoals bijvoorbeeld de zaken uit de volgende, niet uitputtende lijst, dienen door de bevoegde nationale autoriteit te worden gecontroleerd. Het risico dat zij veroorzaken dient te worden ingeschat en waar nodig verkleind:

  Motivering

  De genoemde punten zijn een taak van de autoriteiten en niet van de luchthavens.

  TOELICHTING

  Achtergrond

  Dit voorstel maakt integraal deel uit van het Single European Sky II (SES II)-initiatief, bestaande uit een pakket maatregelen die gericht zijn op de instelling van een coherent en geïntegreerd regelgevingskader van de EU dat geschikt is om de toekomstige uitdagingen tegemoet te treden waarmee de zich snel uitbreidende interne luchtvaartmarkt geconfronteerd wordt. Het voorziet erin dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) meer verantwoordelijkheden krijgt om te zorgen voor uniforme en bindende veiligheidsvoorschriften voor luchthavens, luchtverkeersbeheer(ATM) en luchtvaartnavigatiediensten (ANS) en ook voor meer toezicht op hun uitvoering door de lidstaten.

  Het EASA-systeem werd ingesteld bij verordening (EG) nr. 1592/2002. De belangrijkste doelstelling van EASA is de totstandbrenging en instandhouding van een hoog veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Europa. In dit verband is het bevoegd voor de voorbereiding van de uitvoeringsregels voor de veiligheidsvoorschriften die de Commissie met gebruikmaking van de comitologieprocedure aanneemt. Verder geeft het agentschap rechtstreeks certificaten en goedkeuringen voor producten of organisaties af. Ook helpt het EASA de Commissie bij het toezicht op een daadwerkelijke en uniforme uitvoering van de veiligheidsvoorschriften door de lidstaten. Oorspronkelijk was het bevoegdheidsterrein van de EASA beperkt en moest het toezien op de luchtwaardigheid en milieuaspecten van luchtvaartuigen, met inbegrip van het personeel en de organisaties die bij hun ontwerp, productie en onderhoud betrokken waren. In de verordening tot oprichting van het EASA werd echter al vermeld dat met een progressieve uitbreiding van het EASA-systeem in een later stadium ook alle andere luchtvaartveiligheidsgebieden zouden worden bestreken. De bevoegdheden van het agentschap werden eerst uitgebreid door middel van verordening (EG) nr. 216/2008 , die inhield dat het ook zou toezien op de uitvoering van vluchten, het verlenen van vergunningen aan cockpitpersoneel en de veiligheid van luchtvaartuigen van derde landen die vluchten in Europa uitvoeren.

  Hoewel het huidige Europese luchtvervoerssysteem zeer veilig wordt geacht, zal de snelle toeneming van het luchtvervoer waarschijnlijk nieuwe veiligheidsvraagstukken opleveren. Daarom is er behoefte aan maatregelen op communautair niveau om de veiligheidsniveaus in de toekomst te handhaven en ze eventueel nog verder te verbeteren. Allereerst is er, om alles onder één noemer te brengen, behoefte aan het optrekken en harmoniseren van normen op deelgebieden die nog niet onder de EU-wetgeving vallen en daarom gekenmerkt worden door een gefragmenteerde regelgeving en een gebrekkige handhaving. Dit geldt in het bijzonder voor twee schakels in de luchtvervoersketen, die uit veiligheidsoogpunt van vitaal belang worden geacht omdat zij potentiële toprisico's vormen. Ten eerste zijn de infrastructuur van luchthavens en de vluchtbewegingen daar van het allergrootste belang, aangezien de meeste ongelukken in de eerste dan wel de laatste vluchtfases plaatsvinden. ATN en ANS zijn even relevant voor de veiligheid in de luchtvaart, vooral tegen de achtergrond van het snel groeiende luchtverkeer.

  Onderdelen van het voorstel

  In het verlengde van de overwegingen hierboven stelt de Commissie voor de werkingssfeer van verordening (EG) nr. 216/2008 uit te breiden tot de luchthavens en ATM/ANS en EASA nieuwe taken op dit gebied geven, met name ten aanzien van het opstellen van voorschriften, standaardisatie-inspectie en (tot op zekere hoogte) certificatie.

  Daarom voorziet het voorstel erin dat alle publieke luchthavens die geschikt zijn voor luchtverkeer volgens de instrumentvliegvoorschriften (IFR) of voor luchtvaartuigen boven een bepaald gewicht, onder de communautaire wetgeving worden gebracht. In de verordening zelf worden gemeenschappelijke essentiële vereisten vastgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van de fysieke kenmerken, infrastructuur, uitrusting, vluchtuitvoering en het beheer alsook ten aanzien van de omgeving van de luchthaven. De eigenaren en exploitanten van luchthavens moeten aan deze eisen voldoen als zij willen dat de luchthaven door de nationale luchtvaartautoriteiten gecertificeerd wordt. De EASA zou de certificatiespecificaties die in het certificatieproces worden gebruikt moeten ontwikkelen. Verder heeft het agentschap de taak uitvoeringsvoorschriften op te stellen met gedetailleerde certificatie-eisen, welke vervolgens door de Commissie moeten worden aangenomen overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing. Tenslotte zou het agentschap de bevoegdheid krijgen audits en standaardisatie-inspecties uit te voeren.

  Evenzo wordt in de voorgestelde verordening bepaald dat de veiligheid van ATM/ANS en van de lucht/grondinteroperabiliteit in het kader van het EASA-systeem wordt geregeld. Naar analogie met het bovenstaande worden in het voorstel gemeenschappelijke essentiële eisen ingevoerd die aan ATM/ANS moeten worden gesteld in verband met het gebruik van het luchtruim, de verleende diensten, ATM/ANS-systemen en onderdelen daarvan alsmede de kwalificaties van de luchtverkeersleiders. Degenen die ATM/ANS verzorgen en ook de luchtverkeersleiders moeten over een certificaat beschikken. Bovendien kunnen door middel van uitvoeringsmaatregelen certificatievereisten worden ingevoerd voor organisaties die zich bezighouden met het ontwerpen en produceren van ATM/ANS-systemen en/of voor de systemen zelf. De bevoegde nationale autoriteiten moeten erop toezien dat de organisaties de essentiële vereisten en bijbehorende uitvoeringsbepalingen naleven, behalve als deze organisaties in derde landen zijn gevestigd of diensten verlenen in het luchtruim van meer dan drie lidstaten. In dat geval wordt het toezicht door het EASA uitgeoefend. Verder heeft het agentschap ten aanzien van ATM/ANS dezelfde verantwoordelijkheden als de hierboven ten aanzien van luchthavens genoemde verplichtingen. Hiertoe behoren onder meer het ontwerpen van uitvoeringsvoorschriften en certificatiespecificaties, veiligheidsanalyses en standaardisatie-inspecties van nationale bevoegde autoriteiten.

  Opmerkingen van de rapporteur

  Uw rapporteur steunt de invoering van geavanceerde veiligheidsvoorschriften op Europees niveau. Er is behoefte aan een initiatief voor een benadering van het volledige systeem op het gebied van de veiligheid om het luchtvervoer veilig en duurzaam te houden. De Europese landen hebben lange tijd gestreefd naar een harmonisering van hun procedures en standaarden op het gebied van de veiligheid in de luchtvaart. Niettemin is er nog steeds een groot verschil tussen de veiligheidsprocedures in de diverse lidstaten en moet er verbetering worden gebracht in ATM/ANS op basis van een gemeenschappelijk pakket voorschriften dat worden ontwikkeld door één autoriteit en die in de gehele Gemeenschap op uniforme wijze ten uitvoer worden gelegd.

  Met de instelling van het EASA heeft de Gemeenschap de verantwoordelijkheid op zich genomen gemeenschappelijke voorschriften op te stellen die direct in de gehele EU van toepassing zijn. Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart neemt in de strategie van de Europese Unie naar meer veiligheid in de luchtvaart een sleutelpositie in en daarom ligt het voor de hand dat het belast wordt met het toezicht op het gehele luchtvaartstelsel.

  Zo beschouwd is de rapporteur ingenomen met het voorstel van de Commissie. Met het oog op het zeer technische karakter van het voorstel zijn de amendementen die worden gesuggereerd er voornamelijk op gericht een harmonisatie tot stand te brengen tussen de bepalingen van de EASA-richtlijn en die van de voorgestelde SES II-wetgeving, zodat een soepele overgang gewaarborgd is.

  Meer in het bijzonder stelt uw rapporteur het volgende voor:

  - Een verduidelijking van de werkingssfeer van het voorstel ten aanzien van luchthavens: uw rapporteur stelt voor vliegvelden of delen daarvan die voornamelijk voor recreatievluchten en alleen voor sportvluchten worden gebruikt niet onder de verordening te laten vallen; bovendien dient de verordening alleen te gelden voor luchthavens of delen daarvan die daadwerkelijk voor luchtverkeer en voor luchtvaartuigen overeenkomstig de beschreven voorwaarden worden gebruikt.

  - Geaccrediteerde organen: De rapporteur stelt een aantal verduidelijkingen voor die moeten zorgen voor proportionaliteit, moeten waarborgen dat gebruik wordt gemaakt wordt van kennis en deskundigheid die plaatselijk aanwezig is en die een sterke toeneming van de certificatieverplichtingen van de bevoegde autoriteiten moeten voorkomen. Dit zou besparingen op de certificatiekosten opleveren, vooral voor de algemene luchtvaart.

  - Adviezen, certificeringspecificaties en richtsnoeren: De rapporteur stelt voor hierin de bepalingen van de bestaande Europese en nationale wetgeving of voorschriften op te nemen, met zonodig de juiste aanpassingen en verbeteringen (zie artikel 8, onder a), b) en c) - luchthavens, ATM/ANS, ATC). Verder moeten de termijnen voor de afgifte van deze documenten stroken met de bepalingen van artikel 11, lid 5, onder a) en b), en moet er voldoende tijd zijn voor de aanpassing aan het nieuwe regelgevingskader.

  - Het agentschap moet certificaten voor buiten de EU gevestigde organisaties afgeven die diensten verricht in het luchtruim boven het grondgebied waarop het Verdrag betrekking heeft;

  - Het agentschap en ook de nationale autoriteiten moeten de mogelijkheid hebben een tijdelijke vrijstelling te geven als de plaatselijke omstandigheden dat vereisen, vooral op het gebied van luchthavens;

  - Gewaarborgd moet worden dat het agentschap voldoende middelen heeft voor zijn nieuwe verantwoordelijkheden en dat bij het moment waarop deze middelen worden verstrekt uitgegaan wordt van welomschreven behoeften en het tijdschema voor de aanneming en de respectieve toepasselijkheid van de daarmee verband houdende uitvoeringsvoorschriften. De rapporteur is er bepaald voorstander van extra middelen ter beschikking te stellen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, zodat dit ambitieuze, uniforme en wettelijk bindende veiligheidsnormen voor de gehele luchtvaart kan uitwerken.

  - Tenslotte zou uw rapporteur nog willen onderstrepen dat een uitgebreide samenwerking tussen het EASA en Eurocontrol vereist is voor de noodzakelijke overgang en om dubbele taken en verantwoordelijkheden te vermijden.

  PROCEDURE

  Titel

  luchthavens en vliegvelden, regeling van het luchtverkeer en luchtvaartdiensten

  Document- en procedurenummers

  COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

  Datum indiening bij EP

  25.6.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  TRAN

  8.7.2008

  Medeadviserende commissie(s)

         Datum bekendmaking

  EMPL

  8.7.2008

  ITRE

  8.7.2008

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  EMPL

  9.9.2008

  ITRE

  16.7.2008

   

   

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Marian-Jean Marinescu

  15.7.2008

   

   

  Behandeling in de commissie

  10.9.2008

  4.11.2008

  2.12.2008

   

  Datum goedkeuring

  8.12.2008

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  20

  7

  4

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

  Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

  Datum indiening

  19.12.2008