Procedura : 2008/0128(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0515/2008

Teksty złożone :

A6-0515/2008

Debaty :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Głosowanie :

PV 25/03/2009 - 3.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0170

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 207kWORD 302k
19.12.2008
PE 414.218v02-00 A6-0515/2008

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0390),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6‑0251/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6–0515/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Dlatego też korzystny jest bardziej aktywny udział Agencji w śledztwach dotyczących wypadków lotniczych, przede wszystkim wtedy, gdy są ofiary śmiertelne. Ponadto w takich przypadkach władze krajowe powinny posiadać listy pasażerów przed rozpoczęciem lotu, aby móc poinformować rodziny ofiar, jeśli miałby miejsce wypadek lotniczy, nie naruszając przy tym dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1.

 

1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Uzasadnienie

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego rozszerza swoje kompetencje we wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa lotniczego w imię skuteczności i przejrzystości, a jej aktywny udział w śledztwach dotyczących niektórych wypadków, które miały miejsce na terenie Wspólnoty, okazał się przydatny. W celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości niezbędny jest natychmiastowy dostęp do wszystkich możliwych informacji, a zwłaszcza list pasażerów znajdujących się na pokładzie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Osiągnięcia inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej należy uzupełnić o zharmonizowany element w zakresie bezpieczeństwa, mający zastosowanie do lotnisk oraz ATM/ANS.

(3) Osiągnięcia inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej należy uzupełnić o zharmonizowany element w zakresie bezpieczeństwa, mający zastosowanie do lotnisk oraz ATM/ANS. Dlatego należy koniecznie zadbać o to, by wraz ze wzrostem przepustowości przestrzeni powietrznej i wydajności ATM/ANS, a także stosowaniem nowych technologii w tej dziedzinie następował rozwój ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Treść i wejście w życie rozszerzonego rozporządzenia podstawowego EASA powinny być powiązane z innymi środkami regulacyjnymi pakietu dotyczącego jednolitej przestrzeni powietrznej. Należy zawrzeć ten cel w punkcie preambuły.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ogólnym celem jest skuteczne przekazanie Agencji funkcji i zadań państw członkowskich, w tym funkcji i zadań wynikających z ich współpracy w Komisji Regulacji Bezpieczeństwa w ramach Eurocontrol, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla obecnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa i bez żadnych negatywnych konsekwencji dla procedur certyfikacji. W celu zapewnienia ich przekazywania należy przyjąć odpowiednie środki.

(9) Ogólnym celem jest skuteczne przekazanie Agencji funkcji i zadań państw członkowskich, w tym funkcji i zadań wynikających z ich współpracy w Komisji Regulacji Bezpieczeństwa w ramach Eurocontrol, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla obecnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa i bez żadnych negatywnych konsekwencji dla procedur certyfikacji. W celu zapewnienia ich przekazywania należy przyjąć odpowiednie środki. Agencja powinna dysponować wystarczającymi środkami w stosunku do swoich nowych obowiązków, a termin przyznania tych środków powinien zależeć od określonych potrzeb oraz harmonogramu przyjęcia lub zastosowania odnośnych przepisów wykonawczych.

Uzasadnienie

Agencja musi dysponować wystarczającymi środkami, tak by była w stanie zgodnie z wymaganymi wysokimi standardami spełniać zadania przewidziane w ramach rozszerzenia jej kompetencji na regulacje w zakresie bezpieczeństwa lotnisk, ATM i ANS.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) lotnisk lub ich części, jak również urządzeń, personelu i organizacji, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), w przypadku ich wykorzystywania przez statki powietrzne objęte zakresem lit. a) niniejszego ustępu;

(b) lotnisk lub ich części, jak również urządzeń, personelu i organizacji, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), w przypadku ich wykorzystywania przez statki powietrzne objęte zakresem lit. a) niniejszego ustępu, a także lotnisk, które wykorzystywane są w głównej mierze w celach wyłącznie lotnictwa rekreacyjnego i sportowego;

Uzasadnienie

Lotniska wykorzystywane głównie w celach lotnictwa rekreacyjnego i sportowego nie powinny wchodzić w zakres tego rozporządzenia.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 - litera c)

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 3 – litera s a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

sa) „państwowa władza nadzorująca” oznacza instytucję powołaną zgodnie z przepisami określonymi w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 549/2004;

Uzasadnienie

Definicja ta jest konieczna w celu wprowadzenia w całym tekście dodatkowych wyjaśnień.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 4 – ustęp 3 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Lotniska użytku publicznego, w tym ich wyposażenie, znajdujące się na terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu oraz mogące obsługiwać ruch lotniczy prowadzony zgodnie z przepisami dotyczącymi lotów według wskazań przyrządów lub statki powietrzne o maksymalnej masie startowej wynoszącej 2370 kg lub więcej, powinny spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia. Personel i organizacje zaangażowane w eksploatację tych lotnisk powinny spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia.

3a. Lotniska użytku publicznego lub ich części, w tym ich wyposażenie, znajdujące się na terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu oraz obsługujące komercyjny ruch lotniczy prowadzony zgodnie z przepisami dotyczącymi lotów według wskazań przyrządów, powinny spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia. Personel i organizacje zaangażowane w eksploatację tych lotnisk powinny spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8a – ustęp 2 – litera b) – podpunkt iii a) (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

iiia) odchylenia od załącznika 14 Konwencji chicagowskiej zgłoszone w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub dopuszczone już działania infrastrukturalne lotniska, które pozostają bez zmian i będą uznawane bezterminowo.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2c certyfikat nie może w żadnym wypadku kwestionować istniejących pozwoleń lub wręcz ich zastępować. Może być jedynie sporządzony dodatkowo jako „topping up”. Należy przestrzegać zasad ochrony istniejącego stanu rzeczy i zaufania.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8a - ustęp 2 - akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Certyfikaty, o których mowa w ust. 2, mogą być wydawane przez krajowe władze lotnicze.

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje kompetencje różnych instytucji zaangażowanych w proces certyfikacji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8b – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Certyfikaty, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, mogą być wydawane przez państwowe władze nadzorujące.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z rozporządzeniami w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8c – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a. Certyfikaty lub zatwierdzenia, o których mowa w ust. 7, 8 i 9, mogą być wydawane przez państwowe władze nadzorujące.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności w całym tekście.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8 d – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje oferujące usługi w zakresie oceny zgodności systemów ATM/ANS, części lub akcesoriów z mającymi zastosowanie wymogami oraz wydawania stosownych certyfikatów (zwane dalej „akredytowanymi instytucjami”) spełniają zasadnicze wymagania określone w załączniku V.

1. Akredytowane instytucje spełniają zasadnicze wymagania określone w załączniku V.

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka zapewnia proporcjonalność już na poziomie rozporządzenia podstawowego poprzez powierzenie akredytowanym instytucjom zadań certyfikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w których jest to niezbędne.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8 d – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Certyfikaty, o których mowa w art. 8a i 8b mogą być wydawane przez akredytowane instytucje.

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka zapewnia proporcjonalność już na poziomie rozporządzenia podstawowego poprzez powierzenie akredytowanym instytucjom zadań certyfikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w których jest to niezbędne.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8 d – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W odniesieniu do certyfikatów, które może wydawać, akredytowana instytucja:

 

(a) prowadzi kontrole i audyty organizacji, którym wydaje certyfikaty;

 

(b) wydaje i odnawia certyfikaty w ramach swoich kompetencji;

 

(c) zmienia, ogranicza, zawiesza lub cofa stosowny certyfikat, jeżeli warunki, na podstawie których został on wydany, nie są już spełniane lub jeżeli osoba prawna lub fizyczna, której wydano certyfikat, nie dopełnia obowiązków nałożonych na nią przez niniejsze rozporządzenie lub przepisy wykonawcze do niego.

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka zapewnia proporcjonalność już na poziomie rozporządzenia podstawowego poprzez powierzenie akredytowanym instytucjom zadań certyfikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w których jest to niezbędne.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 8 d – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego artykułu poprzez ich uzupełnienie przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 65 ust. 4. Środki te określają w szczególności:

 

(a) typy certyfikatów, które mogą wydawać akredytowane instytucje;

 

(b) warunki prowadzenia kontroli i audytów przez akredytowane instytucje, w tym w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 2b;

 

(c) warunki udzielania, utrzymywania w mocy, zmieniania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikatów akredytacji, o których mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka zapewnia proporcjonalność już na poziomie rozporządzenia podstawowego poprzez powierzenie akredytowanym instytucjom zadań certyfikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w których jest to niezbędne.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W art. 13 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Kwalifikowane jednostki nie wydają certyfikatów.”

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje przedmiotowy tekst legislacyjny w odniesieniu do kompetencji kwalifikowanych jednostek.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 18 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) podejmuje właściwe decyzje dotyczące stosowania art. 20-23, 54 i 55;”

d) podejmuje właściwe decyzje dotyczące stosowania art. 20-23, 54 i 55, w tym przyznawania posiadaczom wydanych przez nią certyfikatów odstępstw od istotnych wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz jego przepisach wykonawczych w przypadku zaistnienia ograniczonych w czasie nieprzewidzianych okoliczności lub potrzeb związanych z użytkowaniem, pod warunkiem że odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa, że przyznawane są na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy oraz że nie są odnawiane;

Uzasadnienie

EASA powinna mieć możliwość przyznawania czasowych odstępstw w szczególnych warunkach.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 19 – akapity drugi a i drugi b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) W art. 19 ust. 2 dodaje się akapity o następującym brzmieniu:

 

Dokumenty, o których mowa w art. 8a, 8b i 8c, uwzględniają postanowienia istniejących właściwych przepisów i regulacji europejskich oraz krajowych, z niezbędnym ich dostosowaniem i udoskonaleniem tam, gdzie jest to konieczne.

 

Ramy czasowe wydawania tych dokumentów są spójne z przepisami art. 11 ust. 5a i 5b oraz zapewniają wystarczająco dużo czasu niezbędnego do przyjęcia nowych ram regulacyjnych.

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia spójność z ramami regulacyjnymi i zapewnia wystarczająco dużo czasu na okres przejściowy i adaptacyjny.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 22a – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zmienia, zawiesza lub cofa stosowny certyfikat, jeżeli warunki, na podstawie których został on wydany, nie są już spełniane lub jeżeli posiadacz certyfikatu nie dopełnia obowiązków nałożonych na niego przez niniejsze rozporządzenie lub przepisy wykonawcze do niego.

c) zmienia, zawiesza lub cofa certyfikat, o którym mowa w lit. b), jeżeli warunki, na podstawie których został on wydany, nie są już spełniane lub jeżeli posiadacz certyfikatu nie dopełnia obowiązków nałożonych na niego przez niniejsze rozporządzenie lub przepisy wykonawcze do niego.

Uzasadnienie

Sformułowanie to akcentuje, że mowa jest tylko o certyfikatach wystawionych już przez EASA dla organizacji mających siedzibę poza obszarem obowiązywania Traktatu i zgodne jest ze sformułowaniem zawartym w art. 21 ust. 1c) rozporządzenia.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 22a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Bez uszczerbku dla art. 300 Traktatu Komisja może ustalać porozumienia w sprawie audytów z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w celu unikania nakładania się kontroli przez państwa członkowskie nad przestrzeganiem załącznika 14 Konwencji chicagowskiej.

Uzasadnienie

Wprowadzenie możliwości współpracy z ICAO ma na celu uniknięcie dublowania się struktur i kontroli.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 22 b – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wydaje i odnawia certyfikaty organizacjom zapewniającym ATM/ANS w więcej niż trzech państwach członkowskich;

b) wydaje i odnawia certyfikaty organizacjom znajdującym się poza terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu, odpowiedzialnym za świadczenie usług w przestrzeni powietrznej terytorium podlegającego postanowieniom Traktatu;

Uzasadnienie

EASA powinna być odpowiedzialna za certyfikację wyłącznie tych zagranicznych organizacji, które świadczą usługi w UE.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Artykuł 65 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a) Dodaje się art. 65b w brzmieniu:

 

„Artykuł 65b

 

Grupa doradcza zainteresowanych stron

 

Niezależnie od roli komitetu wymienionego w art. 65 Komisja angażuje grupę doradczą zainteresowanych stron na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie składającą się z europejskich organizacji przedstawicielskich, zajmujących się bezpieczeństwem w lotnictwie lub bezpośrednio z nim związanych. Wyłącznym zadaniem tej grupy jest doradztwo Komisji w sprawach wymienionych w art. 8a, 8b i 8c. Komitet wymieniony w art. 65 informuje grupę doradczą zainteresowanych stron podczas całej procedury regulacyjnej.”

Uzasadnienie

Wprowadzenie gremium zainteresowanych stron w rozporządzeniu ramowym jest ważne z punktu widzenia zakresu i wymiaru przepisów podlegających regulacji, aby móc uwzględnić potrzeby zainteresowanych w tej kompleksowej materii. Podejście i sformułowanie grupy doradczej zainteresowanych stron zostało już z powodzeniem sprawdzone w odniesieniu do art. 17 rozporządzenia 300/2008.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Załącznik V a – część B – punkt 1 – litera j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) operator lotniska musi wykazać funkcjonowanie lotniskowych służb ratunkowych i gaśniczych, aby umożliwić operatorom statków powietrznych zaplanowanie korzystania z lotniska jako miejsca startu lub lądowania; służby te muszą odpowiednio szybko reagować na zdarzenie lub wypadek i posiadać sprzęt, materiały gaśnicze i odpowiednią liczbę pracowników;

j) operator lotniska musi wykazać funkcjonowanie lotniskowych służb ratunkowych i gaśniczych, aby umożliwić operatorom statków powietrznych zaplanowanie korzystania z lotniska w ruchu regularnym jako miejsca startu lub lądowania; służby te muszą odpowiednio szybko reagować na zdarzenie lub wypadek i posiadać sprzęt, materiały gaśnicze i odpowiednią liczbę pracowników;

Uzasadnienie

Lotniska podawane przez linie lotnicze posiadające duże samoloty jako lotniska alternatywne, które muszą wykazać wystarczające warunki w zakresie infrastruktury naziemnej (tzn. długość i szerokość pasów startowych i lądowania, system TWY itp.), powinny mieć możliwość osiągnięcia wymaganej kategorii ochrony przeciwpożarowej i ratunkowej zgodnie z lit. i).

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Załącznik V a – część B – punkt 1 – litera k)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) w zakresie działania i utrzymania lotniska jego operator musi korzystać wyłącznie z przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz wdrażać i realizować programy szkoleniowe zapewniające odpowiedni poziom kwalifikacji wszystkich pracowników;

k) w zakresie działania i utrzymania lotniska jego operator musi korzystać wyłącznie z przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz wdrażać i realizować programy szkoleniowe zapewniające odpowiedni poziom kwalifikacji wszystkich pracowników; Operator lotniska może wykazać podporządkowanie się tym wymogom poprzez oświadczenie zgodności;

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w której przedmiotowe służby podlegałyby certyfikacji odbiegającej od służb zajmujących się danymi lotów i kontrolą płyt postojowych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Załącznik V a – część B – punkt 1 – litera l)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) operator lotniska musi wykazać, że wszystkie osoby, którym zezwolono na dostęp bez eskorty do pola ruchy naziemnego lub pozostałych stref operacyjnych, zostały w tym celu odpowiednio przeszkolone i posiadają stosowne kwalifikacje;

l) operator lotniska musi wykazać, że wszystkie osoby, którym zezwolono na dostęp bez eskorty do pola ruchy naziemnego lub pozostałych stref operacyjnych, zostały w tym celu odpowiednio przeszkolone i posiadają stosowne kwalifikacje; Operator lotniska może wykazać podporządkowanie się tym wymogom poprzez oświadczenie zgodności;

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w której przedmiotowe służby podlegałyby certyfikacji odbiegającej od służb zajmujących się danymi lotów i kontrolą płyt postojowych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Załącznik V a – część C – punkt 1 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Przestrzeń powietrzna wokół pola ruchu naziemnego lotniska musi być zabezpieczona przed wszelkimi przeszkodami, aby umożliwić operacje statków powietrznych na lotnisku bez stwarzania niedopuszczalnego zagrożenia spowodowanego pojawieniem się przeszkód wokół lotniska. Należy zatem określić powierzchnie monitorowania przeszkód, wprowadzić je i stale kontrolować w celu wykrycia jakiegokolwiek naruszenia.

1) Przestrzeń powietrzna wokół pola ruchu naziemnego lotniska musi być zabezpieczona przed wszelkimi przeszkodami, aby umożliwić operacje statków powietrznych na lotnisku bez stwarzania niedopuszczalnego zagrożenia spowodowanego pojawieniem się przeszkód wokół lotniska. Odpowiedni organ krajowy określa zatem powierzchnie monitorowania przeszkód, wprowadza je i stale kontroluje w celu wykrycia jakiegokolwiek naruszenia.

Uzasadnienie

Wymienione punkty należą do zadań organów a nie lotnisk.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

Załącznik V a – część C – punkt 2 – część wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) Zagrożenia związane z działalnością ludzką i korzystaniem z gruntów takie jak, między innymi, wymienione poniżej, muszą być monitorowane i kontrolowane. Ryzyko nimi spowodowane podlega odpowiedniej ocenie i ograniczeniu:

2) Zagrożenia związane z działalnością ludzką i korzystaniem z gruntów takie jak, między innymi, wymienione poniżej, muszą być monitorowane i kontrolowane przez odpowiedni organ krajowy. Ryzyko nimi spowodowane podlega odpowiedniej ocenie i ograniczeniu:

Uzasadnienie

Wymienione punkty należą do zadań organów a nie lotnisk.


UZASADNIENIE

Kontekst

Wniosek jest integralną częścią inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES II), która obejmuje szereg środków mających na celu ustanowienie spójnych i zintegrowanych ram regulacyjnych UE, które będą mogły sprostać przyszłym wyzwaniom, przed którymi stanie szybko rozwijający się jednolity rynek lotniczy Przewiduje on rozszerzenie odpowiedzialności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w celu zapewnienia jednolitych i wiążących zasad bezpieczeństwa obowiązujących lotniska, ATM oraz służby żeglugi powietrznej (ANS), a także nadzór ich wdrażania przez państwa członkowskie.

System EASA został utworzony rozporządzeniem (WE) nr 1592/2002. Głównym celem EASA jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa w Europie. W tym kontekście Agencja posiada uprawnienia do przygotowania regulacyjnych przepisów wykonawczych w dziedzinie bezpieczeństwa, które mają być przyjęte przez Komisję w procedurze komitologii. Ponadto Agencja wydaje bezpośrednio certyfikaty i zatwierdzenia wyrobów i organizacji. EASA wspiera również Komisję w kontrolowaniu skuteczności i jednolitości wdrażania norm bezpieczeństwa przez państwa członkowskie. Początkowo zakres kompetencji EASA był ograniczony do zapewniania zdatności do lotu statków powietrznych oraz ich zgodności z normami w zakresie ochrony środowiska, co dotyczyło również personelu i organizacji biorących udział w ich zaprojektowanie, produkcję i utrzymanie. Jednakże już w rozporządzeniu ustanawiającym EASA wezwano do stopniowego rozszerzania systemu EASA na dalszych etapach w celu pokrycia wszystkich innych obszarów bezpieczeństwa w lotnictwie. Zadania Agencji zostały rozszerzone w pierwszej kolejności rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 w celu objęcia kwestii dotyczących operacji lotniczych, licencjonowania załogi lotniczej oraz bezpieczeństwa statków powietrznych krajów trzecich użytkowanych w Europie.

Pomimo tego że obecny europejski system transportu lotniczego uważany jest za bardzo bezpieczny, wysoki wzrost natężenia transportu lotniczego może być źródłem nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa. Niezbędne jest zatem podjęcie działań na poziomie Wspólnoty celem utrzymania (lub w miarę możliwości poprawy) poziomu bezpieczeństwa w przyszłości. Najważniejszym aspektem jest konieczność podniesienia i zharmonizowania norm w segmentach, które dotąd jeszcze nie są objęte przepisami UE (oraz w związku z tym charakteryzują się fragmentarycznymi przepisami i brakiem wykonania), w celu włączenia ich do jednolitego podejścia. Dotyczy to w szczególności dwóch elementów łańcucha transportu lotniczego, które uważane są za niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ są potencjalnie obszarami najwyższego ryzyka. Po pierwsze, podstawowe znaczenie mają infrastruktura i działanie lotnisk, ponieważ do większości wypadków dochodzi w początkowej lub końcowej fazie lotu. Równie istotne dla bezpieczeństwa w lotnictwie są ATM i ANS, zwłaszcza w kontekście szybko zwiększającego się natężenia ruchu.

Elementy wniosku

Zgodnie z powyższymi uwagami Komisja proponuje rozszerzenie zakresu rozporządzenia (WE) nr 216/2008 zarówno na lotniska, jak i ATM/ANS oraz przydzielenie EASA nowych zadań w tych dziedzinach, polegających zwłaszcza na ustanawianiu przepisów, standaryzacji i inspekcji oraz (w ograniczonym zakresie) na certyfikacji.

Stąd wniosek przewiduje, że wszystkie lotniska ogólnie dostępne, które mogą obsługiwać ruch zgodnie z przepisami dotyczącymi lotów według wskazań przyrządów (IFR) lub statki powietrzne powyżej określonej wagi, muszą podlegać prawu wspólnotowemu. Samo rozporządzenie ustanawia wspólne zasadnicze wymagania, na przykład dotyczące charakterystyki fizycznej, infrastruktury, wyposażenia, eksploatacji, zarządzania, a także otoczenia lotniska. Właściciele lotnisk i operatorzy muszą spełniać te wymagania, co jest warunkiem wstępnym certyfikacji lotniska przez krajowy nadzór lotniczy. EASA będzie musiała opracować specyfikacje certyfikacyjne, które będą stosowane w procesie certyfikacji. Ponadto do zadań agencji należy opracowanie przepisów wykonawczych określających szczegółowe wymagania w zakresie certyfikacji, które następnie zostaną zatwierdzone przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Wreszcie Agencja będzie upoważniona do przeprowadzania audytów i inspekcji standaryzacyjnych.

Ponadto zaproponowane rozporządzenie przewiduje uregulowanie bezpieczeństwa ATM/ANS oraz interoperacyjności powietrznej/naziemnej w ramach systemu EASA. Analogicznie wniosek wprowadza wspólne zasadnicze wymagania dla ATM/ANS w związku z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej, świadczonymi usługami, systemami ATM/ANS oraz ich elementami oraz kwalifikacjami kontrolerów ruchu lotniczego. Od instytucji zapewniających ATM/ANS oraz od kontrolerów ruchu lotniczego wymaga się posiadania certyfikatu. Ponadto wymogi certyfikacyjne obowiązujące organizacje, które uczestniczą w projektowaniu i wytwarzaniu systemów ATM/ANS oraz/lub wymogi mające zastosowanie do samych systemów mogą być wprowadzane za pośrednictwem przepisów wykonawczych. Nadzór nad spełnianiem przez organizacje zasadniczych wymagań i odpowiednich przepisów wykonawczych będzie sprawowany przez właściwe organy krajowe, z wyjątkiem nadzoru nad organizacjami znajdującymi się w krajach trzecich lub zapewniającymi służby w przestrzeni powietrznej więcej niż trzech państw członkowskich, który sprawować będzie EASA. Pozostałe uprawnienia Agencji w zakresie ATM/ANS są tożsame z uprawnieniami określonymi powyżej i odnoszącymi się do lotnisk. Obejmują one opracowywanie projektów przepisów wykonawczych i specyfikacji certyfikacyjnych, przeprowadzanie analiz dotyczących bezpieczeństwa i inspekcji standaryzacyjnych właściwych organów krajowych.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera wprowadzenie zharmonizowanych przepisów bezpieczeństwa na poziomie UE. W celu utrzymania bezpieczeństwa i trwałości transportu lotniczego konieczne jest kompleksowe podejście systemowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Państwa europejskie od dawna dążą do zharmonizowania swoich procedur i norm w dziedzinie bezpieczeństwa w lotnictwie. Niemniej jednak procedury bezpieczeństwa państw członkowskich wciąż bardzo się różnią, a ATM/ANS wymagają udoskonalenia w oparciu o wspólny zbiór zasad opracowanych przez jedną instytucję i jednolicie wdrażanych w całej Wspólnocie.

Wraz z utworzeniem EASA Wspólnota przyjęła na siebie odpowiedzialność polegająca na zapewnieniu wspólnych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane w całej UE. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest głównym aktorem w strategii Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie oraz naturalne jest, że powinno jej się powierzyć nadzór nad całym systemem lotnictwa.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji. Z uwagi na wysoce techniczny charakter wniosku zaproponowane poprawki mają głownie na celu zharmonizowanie postanowień rozporządzenia w sprawie EASA z zaproponowanymi przepisami SES II w celu zapewnienia łagodnego przejścia między nimi.

Sprawozdawca proponuje mianowicie co następuje:

- Wyjaśnienie zakresu wniosku w odniesieniu do lotnisk: sprawozdawca sugeruje, że lotniska lub części lotnisk wykorzystywane głównie w celach lotnictwa rekreacyjnego i sportowego nie powinny być objęte przepisami tego rozporządzenia; ponadto rozporządzenie powinno dotyczyć jedynie lotnisk lub części lotnisk, które rzeczywiście obsługują ruch lotniczy i statki powietrzne w określonych warunkach.

- Akredytowane instytucje: sprawozdawca proponuje wyjaśnienia mające na celu zapewnienie proporcjonalności, zabezpieczenie wykorzystania dostępnej lokalnej wiedzy i wiedzy specjalistycznej oraz uniknięcie wszelkiego znacznego zwiększenia obowiązków certyfikacyjnych właściwych organów; dzięki temu możliwe będzie, zwłaszcza dla lotnictwa cywilnego, osiągnięcie oszczędności kosztów certyfikacji.

- Opinie, specyfikacje certyfikacyjne i materiały zawierające wytyczne: sprawozdawca sugeruje, że powinny one obejmować postanowienia istniejących europejskich i krajowych przepisów i regulacji, z niezbędnym ich dostosowaniem i udoskonaleniem (patrz art. 8a, b i c - lotniska, ATM/ANS, ATC) tam, gdzie jest to konieczne; ponadto ramy czasowe wydawania tych dokumentów powinny być spójne z przepisami art. 11 ust. 5a i 5b i zapewniać wystarczająco dużo czasu niezbędnego do przyjęcia nowych ram regulacyjnych.

- Agencja powinna wydawać certyfikaty organizacjom znajdującym się poza UE, które świadczą usługi w przestrzeni powietrznej terytorium podlegającego postanowieniom Traktatu.

- Agencja oraz organy krajowe powinny być w stanie przyznawać czasowe odstępstwa w przypadku gdy lokalne warunki wymagają podjęcia takich środków, zwłaszcza w obszarze lotnisk.

- Należy zagwarantować, że agencja dysponuje wystarczającymi środkami w stosunku do swoich nowych obowiązków oraz, że termin przyznania tych środków zależy od określonych potrzeb oraz harmonogramu przyjęcia lub zastosowania odnośnych przepisów wykonawczych. Sprawozdawca wyraża zdecydowane poparcie dla przydzielania dodatkowych środków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, tak aby mogła ona dostarczać wysokich, jednolitych i prawnie wiążących norm w zakresie bezpieczeństwa lotniczego dla całego systemu lotnictwa.

- Wreszcie sprawozdawca pragnie podkreślić konieczność rozszerzonej współpracy pomiędzy EASA i Eurocontrolem z myślą o zagwarantowaniu niezbędnego przejściowego dostosowania i o uniknięciu powielania zadań i uprawnień.


PROCEDURA

Tytuł

Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej

Odsyłacze

COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Data przedstawienia w PE

25.6.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

8.7.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Data przyjęcia

8.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

7

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Data złożenia

19.12.2008

 - 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności